• Pseudonym

  Hradištský
 • Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
 • Životopis autora

  Ján Rak sa narodil 28. augusta 1915 v Hradišti pod Vrátnom. V rokoch 1932 – 1938 študoval na reálnom gymnáziu v Bratislave.

  Ján Rak sa narodil 28. augusta 1915 v Hradišti pod Vrátnom. V rokoch 1932 – 1938 študoval na reálnom gymnáziu v Bratislave. V rokoch 1940 – 1941 absolvoval popri zamestnaní dva semestre na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Pracoval na rodinnom hospodárstve v Hradišti pod Vrátnom, v rokoch 1938 – 1939 bol pomocným úradníkom na Riaditeľstve pôšt a telegrafov, v rokoch 1939 – 1945 úradníkom na Riaditeľstve štátnych železníc, v rokoch 1945 – 1969 samostatným referentom investičnej výstavby na Správe východnej dráhy ČSD v Bratislave. Zomrel 6. októbra 1969 v Bratislave.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Je vypredané (1942)
  • Nezanechajte nádeje (1946)
  • Vietor krvi (1948)
  • Pieseň mierových rúk (1949)
  • Moja krajina (1953)
  • Plenér (1962)
  • V údolí slnka (1965, výber)
  • Neslýchané stretnutie (1967)
  • Poslední gladiátori (1970, výber)
  • Nadarmo odídeš (1971, výber)
  • Slnečný plenér (1980, výber)
 • Charakteristika tvorby

  Básnické dielo Jána Raka nie je rozsiahle, ale originálnosťou lyrickej výpovede tvorí organickú súčasť modernej slovenskej poézie

  Básnické dielo Jána Raka nie je rozsiahle, ale originálnosťou lyrickej výpovede tvorí organickú súčasť modernej slovenskej poézie 20. storočia. Jeho tvorivé začiatky sú úzko spojené s manifestačným vystúpením slovenských nadrealistov v reprezentatívnych generačných zborníkoch Vo dne a v noci (1941) a Pozdrav (1942), kde publikoval aj svoje programovo-teoretické príspevky. Originálnym spôsobom sa v nich zamýšľa nad vývinovými cestami a charakteristickými znakmi modernej slovenskej lyriky. Nadrealizmus považuje za ďalší organický článok, nové ohnivko vo vývinovej reťazi básnických smerov a „ako taký je i tvorcom bohatšieho, hutnejšieho a mnohotvárnejšieho básnického jazyka“. Svoje programové postuláty tvorivým a originálnym spôsobom premietol aj do básnického debutu Je vypredané (1942). Zbierka sa skladá sa z dvoch básnických cyklov: Žltá panychída a Raz predsa... a je uvedená citátom z A. E. Poa: „Tí, ktorí snívajú za dňa, poznávajú mnohé veci, ktoré unikajú tým, čo snívajú iba v noci...“ Sen, tajomstvo, používanie „neobmedzenej metafory“, voľný verš a nové výrazové možnosti jazyka – všetky tieto básnické výdobytky nadrealizmu nachádzame aj v Rakovom debute. Programovo pôsobí už úvodná báseň zbierky Tulák jesene. „Opitý / Hvizdom skamenelých stád / Bronzovú tekutinu smutného vánku hádžem do diaľky...“ Popri básňach inšpirovaných francúzskymi prekliatymi básnikmi, krajinami sna, nočnými vidinami (báseň Chiméra) i „neskutočným mestom“, vojnovou Bratislavou (básne Noc v ulici pokušenia, Karneval ulice) je už v tejto zbierke naliehavo prítomná vojna s jej apokalyptickými hrôzami: „Povraždené sú všetky nezábudky malomocných / Nenadmú sa viac prsia morovým ihlanom vzduchu / Ten pocit ničoty a prázdna...“ (báseň Je vypredané). Druhú časť zbierky Raz predsa... uvádza vlastným výrokom: „Raz predsa nebadane sa odplazí láska, aby mi slzy vhŕkli do očú“; tematicky je orientovaná na autorovo očarenie ženou, hľadanie lásky a vyrovnávanie sa s ľudskou i básnickou samotou (básne Opustený všetkými, Vyznávač samoty). Súčasťou tejto časti zbierky sú krátke lyrické príbehy Smútok ľadu, Stretnutie podobné hasnúcim pólom a Stratená noc, v ktorých cítiť inšpiráciu Baudelairovými básňami v próze. Rovnaké lyrické gesto a tematickú orientáciu na prevažujúce témy nadrealistickej poézie nachádzame aj v druhej Rakovej zbierke Zanechajte nádeje (1946). Vznikla ešte počas vojny a vízie jej konca sa básnicky najúčinnejšie premietli do cyklu Apokalypsa. Povojnová literárna kritika konštatovala, že svojimi významovými zložkami a charakterom básnického pomenovania je tento cyklus blízky poéme R. Fabryho Ja je niekto iný. Nadrealistická poetika, včleňovaná teraz do mytologicko-prírodných motívov, doznieva aj v zbierke V údolí slnka (1946). Rakov generačný druh Pavel Bunčák, s ktorým sa zoznámil ešte v roku 1939 a ktorý, ako sa traduje, „uviedol Jána Raka do sveta poézie“, zahŕňa vo svojom výbere zo slovenskej nadrealistickej poézie (Básnici snov, 1997) do básnikovej nadrealistickej tvorby aj zbierku Vietor krvi (1948). Po roku 1948, rovnako ako v celej nadrealistickej generácii, dochádza pod ideologicko-politickým nátlakom na spisovateľov k vynútenej zmene jeho poetiky. V päťdesiatych rokoch vychádzajú zbierky Pieseň mierových rúkMoja krajina, ktoré sú poznačené „poetikou“ socialistického realizmu a z pôsobivých nadrealistických postupov predchádzajúcich zbierok tu ostal len voľný verš. K náročnejšej obrazotvornosti, metaforike i myšlienkovej hĺbke sa vrátil až v zbierke prírodnej lyriky Plenér a v zbierke Neslýchané stretnutie, v ktorej zaznamenáva lyrické stretnutia s dielami svetových (Van Gogh, Gauguin, Modigliani) a slovenských maliarov (C. Majerník, M. Galanda, V. Chmel, L. Guderna a iní). Už v roku 1965 (k básnikovej päťdesiatke) vyšiel pod názvom V údolí slnka výber z predtým vydaných zbierok, do ktorého boli zaradené aj dovtedy knižne nepublikované básne Nadarmo odídeš, Noc pod horami, Nočný park, orchester, Je pieseň úrodná, Moja Itaka a Stretnutie s Ovídiom. Literárny vedec Zdenko Kasáč v doslove Básnický prínos Jána Raka konštatuje: „O bytostnom stotožnení sa Jána Raka s novátorským, krajne protitradičným estetickým programom nadrealizmu svedčí skutočnosť, že sa od svojho vstupu do literatúry okrem vlastnej umeleckej praxe aktívne podieľal na generačnom pohybe nadrealistov.“ A v závere doslovu cituje Rakovu báseň venovanú generačnému kritikovi nadrealistov Michalovi Považanovi: „Boli sme to my všetci / odhodlaní za cenu vlastných životov / objaviť svet / v jeho oslnivej nahote.“ Týmito veršami Ján Rak presne charakterizoval nielen svoju básnickú generáciu, ale aj svoju esteticky objaviteľskú pozíciu v modernej slovenskej poézii.

  Anton Baláž  

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - preklad

  Časopisecky publikoval preklady z francúzštiny (Ch. Baudelaire, J. Rimbaud, P. Verlaine, G. Apollinaire)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89. KASÁČ, Z.:

  VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

  KASÁČ, Z.: Básnický prínos Jána Raka. In: Rak, J.: V údolí slnka. Bratislava 1965, s. 89 – 94.

  BUNČÁK, P.: Nostalgický básnik Ján Rak. In: Rak, J.: Slnečný plenér. Bratislava 1980, s. 153 – 184.

  Básnici snov. Bratislava 1997, s. 54 – 66.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  „Prevažná časť Rakovej básnickej tvorby si uchováva dominantný princíp nadrealistickej poézie – voľný verš. Podobne ako

  „Prevažná časť Rakovej básnickej tvorby si uchováva dominantný princíp nadrealistickej poézie – voľný verš. Podobne ako u ostatných príslušníkov nadrealistickej generácie aj Ján Rak zaznamenal však v tomto smere značný vývoj. Na počiatku svojej básnickej tvorby pomerne dôsledne využíva postupy nadrealistickej poetiky: automatizované veršovanie, zrušenie logických vzťahov medzi veršami a oslabenie významových súvislostí aj vnútri samotného verša. V obraznom pomenovaní – v metafore, ktorá je v poézii Rakovho typu významným, ak nie priam hlavným nositeľom estetického účinku, badať tendenciu postupného prechodu od alogickosti a voľnej asociatívnosti k väčšej sémantickej určitosti. Uprostred tohto procesu dosahuje básnik vrcholné rozpätie svojich tvorivých potencií.“

  Zdenko Kasáč

  „... 28. februára 1939 sa v prednáškovej sieni bratislavského grémia na Gorkého ulici uskutočnil prvý (a zároveň i posledný) večierok nadrealistickej poézie. Pozdravný telegram z Prahy nám poslal známy estetik Karel Teige a mladý básnik Vladimír Reisel, ktorý v tom čase študoval v Prahe. Tento večierok znamená začiatok existencie skupiny nadrealistov. K s spomenutým menám pribudli ďalší: Štefan Žáry, Ján Brezina, Ján Rak a Ivan Kupec. Po viac ako polstoročí triezvo konštatujem: Aj tí, čo už, žiaľ, zomreli, aj tí, čo ešte žijú, žijú aj dnes vo svojej poézii.“

  Pavel Bunčák

  „Poznal som mladíka nápadnej tváre, so živými očami v hlbokých jamkách. Bol to Ján Rak a prišiel prvý raz medzi nadrealistov. Priniesol do zborníka báseň Cesta bez času a hneď bolo vidieť, že poézia sa mu úplne vzdala. Bol to ten Ján Rak, ktorý nás potom udivoval istým krokom v Sahare a samotným náhľadom na príliš komplikované deje. Bol to ten Ján Rak, ktorý sa tak obdivuhodne vyzná v stroji estetickej veže a blúdi krajinami sexuálnych kľúčov a lekárskeho názvoslovia. Budem ho volať „sexuálny orloj“. Čoraz častejšie a častejšie sa objavoval medzi nami, až prirástol k nášmu telu ako bradavica.“

  Štefan Žáry

  „Slobodná éra nadrealistov sa skončila v roku 1948, resp. dalo by sa povedať aj v roku 1945, pretože po tomto roku už vychádzali iba veci, ktoré vznikli pred rokom 1945. Ja som sa narodil v roku 1950, pamätám si z detstva z nášho bytu na Dostojevského rade, že sme mali na stenách plno obrazov od Šturdíka, Matejku, Zmetáka a ďalších maliarov, ktorí mali vzťah k nadrealistom, v knižnici som už ako dieťa napríklad videl Fabryho zbierku Uťaté ruky, v škole sme sa učili, že nadrealizmus, to bol programovo zavádzaný voľný verš a automatické texty, a výhradne intonácia ako rytmotvorný činiteľ. Ale až zo Žáryho knižky Bratislavský chodec som akosi dodatočne vycítil celé dobové historické prepojenie a dokázal som si to všetko zrekonštruovať. Vlastne až teraz si viem lepšie predstaviť krátke obdobie slovenského nadrealizmu, až po prečítaní Žáryho knižky je pre mňa hmatateľnejšie, skutočnejšie. A priznám sa ,aj ľudskejšie, lepšie to z dnešného pohľadu chápem, lepšie sa do toho všetkého vciťujem.“

  Ján Rak ml. 

  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  Moja príslušnosť k nadrealizmu bola spočiatku charakterizovaná predovšetkým sympatiou a obdivom k novým výrazovým

  Moja príslušnosť k nadrealizmu bola spočiatku charakterizovaná predovšetkým sympatiou a obdivom k novým výrazovým formám a tvárnym výdobytkom, ktoré boli schopné básnický jazyk odrazu priviesť k nebývalému rozkvetu a otvoriť mu široké, nové, dosiaľ nepoznané horizonty. Ale už vtedy som pociťoval, že tieto nové výdobytky, siahajúce či už do sféry metaforickej alebo veršovej, budú vedieť stvoriť v budúcnosti vo svojom postupnom vývoji poéziu nielen l´art pour l´artistickú a intímnu, ale budú mocným lákadlom i pre poéziu programovú, sociálnu, všeľudskú...

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  TULÁK JESENE (zo zbierky JE VYPREDANÉ ) Opitý Hvizdom skamenených stád Bronzovú tekutinu smutného vánku hádžem

  TULÁK JESENE (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Opitý

  Hvizdom skamenených stád

  Bronzovú tekutinu smutného vánku hádžem do diaľky

  Ako divé husi

  Zranený na najcitlivejšom mieste dýkou detstva

  Svojho detstva plného žltého hladu

  Zviazaného holubmi babieho leta

  Dvoma ňadrami ako jarná búrka

  Lieskovými húštinami

  Samota je nedokončená púť hluchaviek

   

  Niekedy je tak ťažko

  Podobať sa ostatným ľuďom

   

  Posledná lastovička

  Sadla si na drôty nového domova

  Celkom maličká malá

  Ako oko vretenice

  A nebolo možno ju poznať

  Medzi ostatnými piesňami nostalgie

  Prv ako zanikol posledný hvizd

  Oči zmenili sa na studničky

  Plné hnijúceho lístia

  A nebolo viacej sĺz

  A nebolo viacej modrých farieb

  Ani hviezd

   

  Niektorí z obyvateľov slávili hodokvas

  Bez pohárov

  Bez žien

  Bez vlastných tiel

  Celkom náhodne

  Lebo dúfali

  Že všetko sa im splní

  Že voda bude hučať v Styxe

  Že Cháron porozumie zvädnutým listom

  Že nebo bude jediné smutné oko

  Že sa bude podobať žene

  Že mŕtvi ožijú

  Bez akéhokoľvek pramienka krvi

  Z úst

  Z hrude

  Z dlaní

  Mŕtvi sú ako bohovia

  Podobajú sa morským okám

  Nemodlite sa za nich

  Postavy zahalené v hmlách

  I tak sa s nimi stretnete

  Každoročne

  Keď opadáva lístie.

   

  MONOLÓG (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Už opadali viniče žien

  Víno ktoré sme kedysi lisovali

  Len sviečky plačú baladu mŕtvych tanečníc

  Ich tiché a odovzdané boky

  Akoby zvonku mŕtve zvnútra živé

  Pri bráne vládca noci

  Vchádzate aby ste boli hrobármi

  Kým na spiatočnej ceste podobní holým topoľom

  Si svoje zimníky splietate zo sychravej tmy

   

  Komu to stuhli slzy na zosinenej tvári

  Komu buráca v tele uragán ničoty

  Kto si pritúlil k hrudi skmasnuté a opustené kvety

  Svietia oblaky oceľovou hmlou

  Krváca mesto svetelný dážď

   

  Blikot sviec

  Akoby si sa rozprával s praobyvateľmi tejto zeme

  Blikot sviec

  Akoby každý myslel na hroby určené pre živých

  Blikot sviec

  Aby si za chvíľu skamenel na pomník

  Na záhon mŕtvych chryzantém

   

  Padajú zožltnuté listy

   

  NA DRUHOM BREHU (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Prv než sa začala pohrebná hostina

  Sopky chrlili šípy žltého lístia

  Bez hnisu lúčenia ochladli zostarnuté tváre

  Ako magma rozliate po horách

  Hrajúce v tisícich tóninách krvi

  To šumenie mŕtvych spánkov

  Kým krváca vytrhnutá strela

  To šumenie neviditeľných vôd

  A tečú ďalej do temnôt

  Rieky šedivých prsníkov

  Na brehoch soľné stĺpy volajú mnohým na slávu

  Obzri sa pútnik

  Posledné rumovisko kde si bol vyzvaný na súboj

  Lebo voda sa nezastaví

  A čln sa kolíše

  Posledné vetry vejú

  Vždy tichšie

  Dlho

  Do noci

  Kde hasnú mosty

  A ty spíš

  Akoby si odchádzal

  Pod hlavou

  Krvavý list

   

  VTEDY SOM PRIEZRAČNÝ (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Je šero nad krajinou

  Uprostred polí

  Tulák v koberci rosy

  Poľovník hmlistých rán

  V stlačených prsiach sup nostalgie

  Ako zem pod operačným nožom

   

  Dusím sa diaľkami

  Gagotavým šípom divých husí

  Pretože je noc

  A jeseň

  Tá bolesť

  Čo ťa nikdy neopustí

   

  VÝPRAVA SO ZAHALENOU TVÁROU (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Telá plakali vredmi

  A slnce mŕtvolný oblak zve ťa do údolia

  Kde skaly sa menia v plamene

  Úžasom onemené plamienky

  Bez ozveny tíchnu tieto jesenné spáleniská

  Aby si mal stále na pamäti prvý hriech

  Ktorý ťa strašil po celé detstvo

  Hru so sklenými zmijami

  Dívaš sa dívaš

  Na celú kalváriu zašlého pôstu

  Tak rozkošnícky krásnu

   

  Len stínajte lesy plné bezduchých vtáčat

  Z každého rúbaniska vytryskne prameň vody

  A hneď v závratných špirálach vyletujú bytosti

  čakankových očí

  Už zblízka vidíš že sú to opustené dvojice

  Stretávaš ich na macošských cestách

  Lebo sa vydali na bezmennú púť

  Deti vyhnané zo svojho domova

  Pochodujúce cez roviny vrchy a moria

  Pre vinu jediného materského znamienka

   

  A ďalej rodíte v kŕčoch

  Medvedice nevinných pohľadov

  V kráľovstve krvi a spenených snov

  Kde vládne dym a spev močiarov

   

  JE VYPREDANÉ (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Nad rakvou slnečných závejov

  Nehučí starostlivo splav

  Už nekvitnú jesienky detských úst

  Povraždené sú všetky nezábudky malomocných

  Nenadmú sa viac prsia morovým ihlanom vzduchu

  Ten pocit ničoty a prázdna

  Tak neskonale krásny

  Akoby lietali motýle v hrudi

  Akoby plakali na balustrádach spánku

  Posledná jar to bola

  Podobná úderu zvona

  Tikotu všetkých hodín v jednom skleníku

   

  Mať na mysli

  To mnohonásobné hľadanie milovanej

  To stále vracanie sa po mŕtvych chodníkoch

  To stále zbohom a dovidenia

  Bez jediného bozku

  Ako noc medzi prebodnutými hviezdami

  Nech kvapká hviezdnatá krv

  I tak je celkom snehová

   

  Pomaly budú odchádzať sťahovavé vtáky

   

  Raz po ich návrate

  Z ružových a teplých slizníc sa možno stanú mŕtve jazerá

  Rodidlá ako zasklené diaľky nebudú rodiť čas

  Zmenia sa naposledy v piesočnú búrku ohňostrojov

  Nevydajú viacej pohrobkov telá zamaskovaných mladúch

  Záhyby páchnucich vôd sa plnia čiernymi rybami

  Ich slizké bruchá plné jedovatých výparov

  Samotná volavka skamenela uprostred zhasínajúcich lietavíc

   

  Tá búrka je prerývaná plačom hôr

  Pochovávam v ňom plachtu utopencov

  Boli to embryá podobné malým vtákom

  Vypadli z bezpečného lona hviezd

  Zosinaveli im krídla a zobáky

   

  Nikdy sa neprichystajú k odletu

   

  Potom už nebude ľútosti v prebitých zreniciach veží

  Každý si navykne na tento spôsob pretvárky

  Budeme sa hladkať oceľovými dlaňami pohrebov

  Budeme sa pokrývať škraboškami ulíc

   

  Pri prvom zajačaní záchrannej píšťaly

  Márne stískaš v ruke uvädnuté prilbice včerajška

   

  Takto zostarneš

   

  Kameň slnovratu

  Takto vstúpiš sám do seba

  Vták

  Ranený do pravej polovice neba

   

  CHIMÉRA (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Má vlasy spletené pokorou satana

  Má oči stratené v rybníkoch

  Snažím sa zachytiť jej veterný šat

  Jej šat spálených lesov

  Jej šat obitý pancierom malomocenstva

  Vládkyňa močiarov a zrúcanín

  Objímam tvoje hnilobné kolená

  Pramatka zániku a radosti

  Všetci sa zídeme v tvojom dome

  Pod kolesami železného dažďa

  Bičovaní trhlinami zeme

  Keď hluché požiare kliesnia si cestu úžľabinami

  Možno preto

  Nastavujeme úmyselne

  Svoje predierkavené telá

  Kamenným tváram

  Skriveným

  Pod nesmiernou výzvou

  Tejto modlitby

   

  HODINA PRICHÁDZA (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Na lodi sedmispáčov signálom zobúdzam lampy

  Nech nikto nemyslí že je to púha zvonková hra

  Všetko je náhodné všetko je divné

  Až po najnepatrnejšie veci

  Ich volanie prevyšuje ťarchu dusného večera

  Kráčame vzduchom rýb v ňom naši predkovia

  Hľadáš ich márne v tejto opustenej ulici

  V lepkavom šere rieky

  Kde plávajú lodičky našich očí

  Sadáme si na jej bahnitý breh

  Ustatí milujeme sa so zdochlinou

  Je to žena perlorodka

  Alebo mŕtvy pes

  Sme to my všetci ktorých unáša voda noci

  Zamyslení nad sebou jak nad skamenelinami blízkych

  Čakáme kým mesiac vstúpi úplne do rieky

   

  Potom

  V posledných úlomkoch noci

  Zaspalo mesto vlnobitia

  V kanáloch plačú deti

   

  KTO JE PRÍČINA (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Ryšavá tma stúpa do očú

  Zaklína všetky semafory

  Podobné zakrvaveným rukám

  Všetko mizne

  Len most tvojho brucha

  Spojuje brehy včerajšej noci

  Plnej žraločích zubov

  Zem sa mení na arénu

  A v tratolištiach krvi

  Presvitajú tváre budúcich pokolení

  Tváre ako les nočných víchric

  Vrúbené plameňom bez tepla

  Vraciam sa

  Spaľovaný tým plameňom

  Do rodnej zeme škorpiónov

  Z mokvavej hrudi slzí mi slaná krv

  Dlhý krvavý bič plieska po chrbte

  Takto pykám za všetky pokolenia

  Za tie čo pomreli

  Za tie čo žijú

  Za tie čo sa nenarodili

  Nikdy sa nedozviem prečo

  A do vytečených očú

  Tlačí sa ryšavá tma

   

  MODLITBA K MŔTVEMU MESTU (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Odumreté prsty chrámových vôd

  Vibrujú v kavernách noci

  Seizmograficky zachytávam pohyby všetkých lôn

  Oplodnených kŕčmi nadutých dažďov

  Akoby som zavlažoval božské kvety alkoholov

   

  V námesačných objatiach bodliakov

  Nikdy sa necítim opusteným

  Len v tejto miniatúrnej skrinke slzavých kostlivcov

  Čo visí na poslednom tŕni

  Prepichnutá šialencom smútku

  Lebo mám obočie

  Zložené zo samých kvapiek chotárov

  Na ktorých som pásol mŕtve kravy

  Boli to svetlá môjho života

  Ako fialová guľa tropických búrok

  Ukazujúca cestu karavánam

  Do nedoziernych výdychov

  Do kmitavých strún zálivov

  V roku ktorý sa ešte nenarodil

   

  Onedlho nebudeme smútiť

  S čiernymi maskami zdochlín

  Ani sa radovať prikrytí rozmarínom

  Lebo nenájdeš postavy prichystané ku vzdoru

  Z oslepnutých očú vytekajú ustaté hviezdy

  Lebo nenájdeš

  Seba samého

   

  VZÝVANIE (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Noc domorodka

  Vidím ťa prichádzať cez oblak ľudožrútov

  Cez stratené domy snívania

  Strácaš pomaly lenivé ústa trópov

  Nimi sú uspané nebesia

  Blížiš sa ako vypínač tiel túžiacich po sebe

  Akoby to boli mramorové pľúca krčiem

  Tvoje naolejované objatia

  Ako medené poháre krajín

  Na všetky hrozby odpovedáš modrým pohľadom

  A sleduješ návrat mŕtveho básnika

  Len s núdzou unikám týmto farebným voňavkám

   

  Noc ustatá tanečnica

  Meníš sa v prístavné mesto

  Čo navždy vysušilo slzy tuláctva

  Poéziou spenenej krvi

  Raz nebo stratí belasú farbu

  V olovených studničkách agónie

  Potom sa odchádza

  Jedného dňa

  Keď trúbia na ústup puknutou poľnicou života

  Odvtedy plače Marseille za prílivu

  V Hôpital de la Conception je šero

  Meteor vyšľahujúci z mora

  Arthur Rimbaud

  To dátum čiernych sĺz

  10. XI. 1891

   

  MÔJ PRIATEĽ DÁŽĎ (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Zaslzilo tisíc rozvešaných lustrov

  Na plátne chorého súmraku

  Sen hojdá ulicu

  Mesto s neónovou maskou

  A vlahý večer

  Vibruje

  Vo víne námestia električiek áut a rozžatých žien

  Transfúziou vlastnej krvi zachraňuje chodcov

  Omráčených dunením klzkých hodín

  Ešte si rozkrvaví pery a obočie

  Vtedy keď prichádza noc

  V havraních krídlach sadajúca na strechy

  Keď vzbĺknu lagúny mosty veľkomesta

  Keď odumiera obloha

  Divotvorná deloha života a smrti

  Samovar smiechu šumí uprostred križovatky

  Jak v tieni rozrytého mraveniska

  Je to balada

  Aby sa nezastavil čas

  Aby nadmul pijavice podzemných majákov

  Aby sa rozrástol chotármi jak prašivina

  Len ty hľadáš plápolavé kvety krčiem

  Čiernych vtákov a zvyšky olovených katedrál

  Doháraš

  Celkom potichu

  V najsilnejšej modlitbe za všetkých

  V spánku na ulici

   

  DNI KTORÉ PRIVOLÁVAM (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Vánok si pohráva s faunou vlasov

  Je taký blízky

  Ako dievča slnečných úst

  Mlčanlivé a smutné

  V očiach sa objavila neodvratná smrť

  Budeme snívať pod snehom do jari

  Spútaní okovami opálových vinohradov

  A keď sa s bledými sasankami navrátim do svojej Itaky

  Konečne uvidím

  Že predsa kvitli bosé a popukané nohy

  Že predsa spievali chodníky plné piesku a bielych agátov

  Potok bublal o oceľovom mori a magnetických lodiach

  Jarná hora striekala žltým mliekom

  Kde som plašil malé a podesené vtáčie oči

  Kde som si staval vzducholode z rozkvitnutých liesok

  A bludných snežienok

  A preto bolo hodno žiť

   

  Možno sa ešte oprie jar do mojich rozhlodaných pŕs

  Aby sa ma potom viac nedotkli jej oslnivé kvety

  Lebo černejú rozhodené po kamenistých uliciach

  Unylo ako starci bez prístrešia

  Tí herci žobravých nocí

  Ale ženy si rozpúšťajú ďalej svoje mramorové vlasy

  Aby sa pripravili do kúpeľa

  Od chlapčenstva sme obdivovali ten krásny oblúk

  A ovenčení záružlím vzývali umrlčí mesiac pri splne

  Bolo viacej tých jarných večerov

  Belasých

  Ako parenisko

  Satan pomaly púšťal kvapôčky jedu

  Celkom pomaličky

  Na nohách svietili slepé maky

  Vo vetre dunela čierna rosa

   

  NAHÍ SME AKO DUBY (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Za polnočného hvízdania meteorov

  Páchnuci fosforom zhadzujeme okovy blasfemických nocí

  Alchymisti budúcich dní

  A lejeme olovené guľky čarovných modlitieb

  Aby ste si zvykli na ohnivé nemoce a cudzoložné horúčky

  Z ktorých vychádza táto krútňava kovových bublín

  A už sa podobáte labutím krajom

  Kde tancujú baletky smrti

  Padá lebka na lebku

  Vyteká oko po oku

  Kvíli ráno za ránom

  Tá hudba kamenných očú

  Horiace diaľavy snov

  A vlhkom pokrivené ústa

  Ktoré si opäť našiel pri ryžovaní zlata

  A tak zapadali jeden za druhým

  Svätojánske ohne tvojich nocí

  Aby utvorili slzotvorný sprievod

  Únik zo slučky rodných polí

   

  A to sa ešte stále vraciaš k otráveným prameňom domova

  A to ešte stále spávaš v jaskyniach detskej dôvery

  Zasnený chlapec somnambul

  V zajatí obludných vtákov

   

  NOVÉ LÁSKY (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Hltám

  Súhvezdie horských dní

  Spleen vlečúci sa medzi komínmi

  Jak havrania pieseň

  Jej indigový zub

  Jak elektrická voda hroznýšov

  Jak Amazonka počas vodnatej jari

  Jak epileptik obrastený lianami

  S nimbom okolo hlavy

  Pretože kotva bumerangu vyrastá v džungli

  Na posteliach slnka

  V delíriu opilcov

  Na smrteľnej ceste

  Len jedna z nich má podobné oči

  Korábu zo sadry

  Ústa

  Jak hlinený budíček

  Jak bozk poranenej chobotnice

  Kapitulujem pred tebou

  Eva

  Zvedená hadom nocí

  Dopichaná injekciami polárnej žiary

  Medúza nikým nevidená

  Na sedemramennom svietniku

  Vždy slepá jasnovidka

  Vždy slepý večný Žid

  Bez najmenšieho plaču

  Prevádza salto mortale

  Na mliečnom povraze

  Na pretrhnutej dúhe

  Povrazolezkyňa s mŕtvolou dávneho milenca

  Povrazolezec s mŕtvolou dávnej milenky

  Na koberci času

  Na jej bokoch

  S modrinou od muškátu

  Jak úsmev Mona Lizy

  Namaľovaný na kruhoch pod očami

  Dovidenia

  S ružicami zoraných polí

  Je to váš agátový smiech

   

  OPUSTENÝ VŠETKÝMI (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Je mnoho vecí v tejto kŕčovitej krajine bozkov

  Podomový obchodník ihličnatého tvaru

  So zrakom iniciálky

  Záclona križovatky biely deň

  Je to fotografia jablkového voza

  Na rozmoknutej dlažbe na infantilnom asfalte

  Výkričník rozčesnutého stromu

  Chodec bez nôh s neviditeľným tieňom

  Kladieš sa namáhavo do postele

  Utierajúc rôsolovité bradavky do zmrzačenej periny

  Chodec v kolese automobila

  Načiera do dvoch siluet

  Splanuvších lesbickou láskou

  Ako konáre svetelnej píšťaly

  Je to ako začiatok slova sen

  Alebo kvitnúci klobúk samovraha

  Na koľajniciach ohnutej lampy

  Alebo midinetka

  Na dlaždiciach večera

  Tak symetricky hodených do vesmíru

  Do pologule tvojho brucha

  Jak trilkujúci šíp

  Jak vražda na brehoch bezhviezdnej noci

  Jak posvätný zápach tvojho hadieho tela

  Obomknutý tisícimi ramenami dažďových kvapiek

  Umieram na obraze najmenšej bubliny

  Na trojkráľovej kriede

  Všetky ulice sa dnes menia

  Na prapodivné kužele

  Na bambusový les

  Na jahodovú vôňu

  Na nedospelé ňadro

  Na neskutočných milencov

   

  GIGÁNKA PRI ZAPADAJÚCOM SLNCI (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Kráčaš predmestím

  Osamelá mačka

  Plná kalichovitého smútku

  Jak zvonkovitá hra mušieľ

  Na bále mora

   

  Cigánko

  Ebenový kvete nerestí

  S perlami melanchólie

  Dnes jaro bubnuje na poplach

  Krásavica v prístavnej krčme polypov

  Tvoj zasnený pohľad nomádskej tanečnice

  Ako omráčený slnečný papršlek

  Ako zaťatá päsť pokoja

  Jej šija

  Jej hruď

  Koleso najsilnejších drog

  S vodným motýľom hrúz

  S fosforeskujúcim vínom

  Takým zákerným

  Vlieva sa do kovového mora

  Ako toto ňadro vĺn

  Elipsovité jak dilúvium

  Ako jediné nostalgické tango

  V objatí studených ciest

  A naše postavy

  Bez očú

  Bez pohlavia

  Jak feérická krajina

   

  VYZNÁVAČ SAMOTY (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Milujem oči gaštanov

  Nemajte mi to za zlé

  Som hviezda samovrahov v húštinách

  Za svitu mesačného splnu je vystavená naša spoločná ulita

   

  Tri roky stratiť na nerovnej ceste

  Zakaždým stretať tú istú kaméliu

  Bez srdca a zlatých hodiniek

  Zo začiatku bolo to veľmi bolestné

  Ale človek poloboh a polotieň

  Je ako celkom vypálený strom

   

  Na všetkých polodivých poliach

  Kvitli podivné útvary

  Motýľokveté rastliny môjho lôžka

  Na neplodných miestach slepých uličiek

  Na oknách môjho zápisníka

   

  Neprišla ešte stará kojná

  S ňadrami ako ryba vo výške

  Mlieko zármutku dopijeme čo nevidieť

  Sme poslední z rodu hazardérov

   

  POHĽAD NÁMESAČNÍKA (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Prvá strana bola popísaná slovom oblak

  Len chvíľočku zavesený na drôte mojej nemoci

  Ďalšie oblaky splývali s touto samotou

   

  Kamenná strecha smútku

  Nikdy sa nemeníš

  Často ťa nachádzam

  Oplodnenú mnohými nocami

  Ležať v údolí a na pokraji lesa

  Obsypanú čučoriedkami krásnych bolestí

  Akoby som po tisíci raz utekal

  Z pôvabnej púte detstvom

   

  Som skromnou korisťou

  Pre pochodujúce more

  Preto za noci

  Srdce si vešiam na mesiac

  Apokalyptický obesenec

   

  KARNEVAL ULICE (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

  Lepkavosť tohto mesta

  Vejúce údy jeho žien

  Marazmus puknutých nocí

  Akoby pršali olejové lesy

  Vezmite sebou viacej svetla

  A oxygénové kvety

   

  Na sklonku jari

  Budem ťa čakať po pohrebe

   

  Medzitým

  Láska stáva sa lúpežníkom

  Prúd čerstvej krvi valí sa po nábreží

  Akoby dnes večer mali pučať všetky prsníky

  Akoby ľudia stále lačneli

  Po svojej včerajšej rane

   

  Takto už dávno

  Na vlastnej dlani si bubnuješ

  Pochod do cintorína

  Po osamelých cestách

   

  STRETNUTIE PODOBNÉ HASNÚCIM PÓLOM (zo zbierky JE VYPREDANÉ)

       Bolo úplné ráno. Slnečné papršleky preťali po siedmy raz sedembolestnú Madonu a zostali trčať úplne skrížené na spôsob mŕtvych svetelných kužeľov, vyrastajúcich z ohniska cintorínov.

       Ráno ihneď vystriedal večer, odporne slizký, lepkavý, tiahnuci sa ako naolejovaný hroznýš, lenivo, zákerne, svietiac zelenými očami. V sčernetej diaľke ozýval sa iba ropuší spev a krkolomný mesiac tancoval nad špinavou mlákou.

       Vtedy po prvý raz rozkvitli jablone bolesťou poznania. Koľko tehotných žien si pomyslelo na embryá nepodobné dospelému človekovi a koľko neznámych dievčat sa rozhodlo, že nebudú viacej pannami. Podivuhodné množstvo bronzovo sfarbených chobotníc v tom istom okamihu sa objavilo zdanlivo pod Mliečnou cestou. Znak, že sa narodil nový veľmajster.

       Zo zvápenatených kostí a zo starých zrúcanín vystavili sme opäť Thermopyly. V nich cínoví vojaci budú balzamovaní chlórovým vápnom. Prevádzame najdivjšie orgie, ako sme si na to navykli z detských čias.

       Uprostred zeleného sadu otráveného bezuzdnou vôňou orgovánu uvidíte dvojicu rozožratú vredmi malomocenstva. Môžete počuť medzi bozkami ich sinavú modlitbu:

       Vyslyšte kŕkanie všetkých žiab! Buď s nami, smutná Ropucho!

   

  ZÁHRADA ILUZIONISTU (zo zbierky NEZANECHAJTE NÁDEJE)

  Chcete zachrániť

  Tento svet

  Zasiahnutý morovým šípom?

  Sami odhrňte záclonu čiernych dní

  Hneď nové slnká sa rozbehnú po oblohe

  Hneď priletí jar v dúhových farbách

  To čo nás tlačí je iba šedivý dnešok

  A ten sa rozplynie jednej noci

  Lebo už svitá nad koralovými ostrovmi

  Je to ráno absolútnej slobody

  Ručička času zastane pri poslednej vražde

  A nebude viac kanibalov ani zaklínačov voľnosti ducha

  Vtedy odrazu

  Všetkým ľuďom sa rozjasnia oči

  V uliciach vybuchnú gejzíry radosti

  A s nimi pieseň mocná ako zemetrasenie

  To bude signál

  Že navždy

  Zomrela

  Vojna

  A nenávisť

  Medzi ľuďmi

   

  Nastane nový vek podľa zákona hviezd

  Zvery s človekom sa zblížia natoľko

  Že nebude ukrutnosti

  Ani boja

  V celej prírode

   

  A to je evanjelium budúceho života

  Je blízko vás na dosah ruky

  Len otočte kľúčom

  Ako dieťa

  Ihneď sa otvorí táto zázračná kniha

  Také je to jednoduché

  A prosté

  Také vábivé

  Je pri tomto brieždení

  Budem stáť pri vás

  A radujem sa

  Z toho všetkého

  Keď máte úprimné oči

  Lebo v tejto chvíli

  Sa podobáte

  Ľuďom

   

  ĎÖNĎA (zo zbierky V ÚDOLÍ SLNKA)

  Tak to prišlo

  Ako jesenné stretnutie dvoch ticho padajúcich listov

   

  Ďöňďa

  Odaliska

  Z mramoru a krvi

  Dym tvojich vlasov mi zahaľuje tvár

  A lastúry očú zelenavo svetielkujú

  Tu vyhňa našich dlaní prechádza v plachú noc

  A naše dýchnutie je dychom vinohradov

   

  Ďöňďa

  Tvoje boky husle pohodené v tráve

  Na ktorých vyhráva požiar súmraku

  Na ktorých bubnuje vášeň svitania

  Tvoje ústa slnka

  Tvoje ňadrá ticha

  Ňadrá krajiny pred búrkou

   

  Trvalo to krátko

  Ako jesenný rozchod dvoch ticho padajúcich listov

   

  Buď zbohom

  Ďöňďa

  Prchavejšia než vietor zapadajúcich hviezd

   

  ZEM BEZ VLKOLAKOV (zo zbierky V ÚDOLÍ SLNKA)

  Ďaleko od mesta od ľudí

  Uprostred umytej krajiny

  Zastal som podivný cestovateľ

  Bol večer

  Bolo po teplom daždi

  Glejovitá vôňa zeme pršala z brázd

  Klasy obilia dýchali nesmiernou guľou ticha

  Posledné dažďové kvapky chveli sa ešte na steblách

  Keď za zvonenia vlhkých lúk zapadalo slnko

  Pomaly pomaly ako ranený vták

  Potom už len koberec hmly stúpal nehlučne z tráv

  Hustol a chystal sa sláviť šedivé nešpory

  Nečakajúc ani kým vodný dym z potoka

  Vznesie sa do jelšových listov

  A spenená voda zahrá na organe stebiel

   

  Čochvíľa noc prepadla sa do seba

  A vypustila z priehrštia zelené prstene hviezd

  Ktoré sa predierajú ku mne cez husté vetvy liesok

  A ja skrytý v húštine

  Šťastný ako dieťa

  Dotýkam sa ich vystretými prstami

  Tam sedím

  Podivný cestovateľ

  Opretý lakťami o vlažnú zem

  Lícami o šuchotavé dlane listov

  Usínam

  Ďaleko od mesta od ľudí

  Uprostred stíchnutej krajiny

  Podobný bohu

  Alebo poľnému vtákovi

   

  VEČER NA DEDINE (zo zbierky VIETOR KRVI)

  Dýchaš

  Potmechuť zemiakových polí

  Horia vášnivo makové ruže

  Klasy na steblách oťažievajú

  Pod ťarchou nalievajúcich sa zŕn

  Keď prepelica volá zo žita

  Vieš že je tu už leto

  Padá súmrak

  Tíchne dedina

  Z lúk tiahne vôňa sušeného sena

  Na záhumní

  Do teplej a vlažnej noci

  Kvílivým hlasom zaznie harmonika

  Zvonia kaskády dievčenského smiechu

  Zmysly sú na postriežke

  Buráca nepokojná krv

  Tma hustne hviezdy blikajú

  Pulz zeme počuješ v nesmiernom srdci noci

  Tento tlkot je prerušovaný

  Len slabučkým písknutím

  Usínajúceho vtáka

   

  VIETOR KRVI (zo zbierky VIETOR KRVI)

  Nad bronzovým hájom tiel

  Kvíli okarína noci

  A nik z nás nevie

  Koľko divošiek

  Kladie si v tejto chvíli

  Zvrátenú hlavu

  Do zelených podušiek machu

  Zatiaľ čo ich podpažia dýchajú pižmom

   

  Faun tíško kráča lesom

  Vyhrávajúc na flaute jari

   

  Ostatným tulákom

  Víno večerov rozširuje nozdry

  Keď zvoní láska v povetrí

   

  To nie je ani nostalgia

  Len jedno dievča sníva

   

  NADARMO ODÍDEŠ (z výberu V ÚDOLÍ SLNKA z r. 1965)

  Žena je hudobný nástroj.

  Rozochveješ ju dlaňou ako husle

  túžiace po echu vábivých krajín.

  Rozochveješ ju dychom ako mušľu

  túžiacu po hĺbkach tajomných morí.

  Bielymi prstami zapaľuje horkasté sviece nocí.

  Príliš kruto vás prenasleduje

  ako hudba prchavých brehov

  táto holubica smiechu,

  táto jesienka s krásnym jedom,

  táto hojdavá baletka ulíc...

   

  Nadarmo odídeš do ľadových samôt:

  prostým pohybom bokov

  si pribíjaný denne na život a na smrť,

  kým vyhasne posledná žiadosť,

  posledná myšlienka.

   

  Akoby navzdory

  za záclonami pochodujú

  nové zástupy:

  ženy, ktoré ešte neodovzdali svetu svoje telá.

  Len ich udivené oči bolo nám dopriate vidieť.

   

  Nikdy, ver, nikdy

  tie ženy viacej nestretneš.

  Tie ženy sa nikdy nevrátia...

   

  MOJA ITAKA (z výberu V ÚDOLÍ SLNKA z r. 1965)

  Zimné večery na dedine –

  zakliaty zámok detských rokov,

  ktorý už nik viac neprebudí...

   

  Nik ho viac nevyčarí z ľudí.

   

  Nevráti sa nikdy štrnásťročný chlapec –

  zaľúbený do starej borovice –

  do zátišia známeho rodiska,

  kde za božou mukou,

  za krížom vedľa hradskej

  už ani syrinx strnísk nepíska.

  Zamĺkli polia. Stíchli pasienky.

  Vyhasli krásne jedovaté jesienky.

  (Zostali planúť len jesienky ženských očí,

  ktorých jed možno stravuje ťa,

  pre ktoré hlava sa ti točí...).

   

  Zima potom už čoskoro pricvála.

  Pomaly a nebadane

  rozliali sa po dedine

  tiché žmurkavé večery,

  o ktorých tak rád hovorím.

  Sú to tie žmurkavé večery s ťahavým brechotom psov

  A s ujúkavým húkaním neviditeľných sov.

  Večery pri studniach s krásou studených hviezd

  a s nehou v šere sa strácajúcich ciest.

  Večery s nostalgiou stodôl a teplých maštalí,

  kde sme ako chlapci neraz zastali.

  Večery s gagotom pobelavých husí,

  po ktorých niekedy zacnieť sa ti musí...

   

  Ako je nenávratne ďaleko tá zimná idyla:

  mamku vidím – práve mi záplatu na kabát prišila.

  Idyla ďaleká a dávno neskutočná,

  jak vyblednutý obraz detského sna,

  jak na skle nadýchnutý ľahký srieň,

  jak v marive sa strácajúca zem:

  Drobné dedinské chalúpky

  perinou snehu prikvačené.

  Jablká na povale, uschované v sene.

  Pomalé tichunké stĺpce dymu

  z desiatok komínov lenivo vystupujúce.

  Oblôčky bojazlivo blikotajúce

  do treskúcich mrazivých nocí

  žltým svetlom petrolejových očí.

  Večery strávené v dôverne milom kruhu.

  Pri priadkach, pri mrvení kukurice,

  pri páraní peria túlaš sa znova v duchu.

   

  Si znova doma pri dávnych prácach.

  Si znova vo svojej Itake.

  Jak chlapec do nej kráčaš.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013