• Životopis autora

  R. 1948 – 52 študoval na gymnáziách v Michalovciach, Humennom a v Prešove, 1952 – 55 slovenčinu a ruštinu na Pedagogickej fakulte, 1955 –

  R. 1948 – 52 študoval na gymnáziách v Michalovciach, Humennom a v Prešove, 1952 – 55 slovenčinu a ruštinu na Pedagogickej fakulte, 1955 – 59 na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. R. 1955 – 67 prof. a zástupca riaditeľa na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Poprade, od r. 1967 prednáša slov. literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Publikačne činný od r. 1964, keď začal časopisecky uverejňovať metodické články, neskôr recenzie, úvahy a štúdie o umeleckom prednese, slov. a sovietskej literatúre a i., pričom sa zameral na oblasť slov. prózy 20. stor., osobitne literatúry pre deti a mládež, čo dokumentujú monografie Próza Fraňa Kráľa (1978) a Premeny Bodenekovej prózy (1981). Prozaické dielo M. Figuli priblížil v knihe Tvorba Margity Figuli (1991), poéziu P. Horova analyzoval v monografickej praci Básnik Pavol Horov (1986). Autor a spoluautor viacerých učebníc a metodických príručiek slov. literatúry pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slov., ukrajinským i maďarským, spolu s V. Obertom pripravil Didaktiku literatúry (1984).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Próza Fraňa Kráľa (1978)
  • Premeny Bodenekovej prózy (1981)
  • Básnik Pavol Horov (1986)
  • Tvorba Margity Figuli (1991)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Ján Jurčo – 85. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 315. MAKARA, Sergej: Náruživý
  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Ján Jurčo – 85. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 315.

  MAKARA, Sergej: Náruživý milovník slova. In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 18. 9. 2013, č. 31 –  32, s. 10.

  ŠAH: Emil Charous – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 317– 318.

  ŠAH: Ján Jurčo – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 319.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013