Ján Chryzostom Korec

Narodenie 22. 1. 1924 Bošany
Úmrtie 24. 10. 2015 Nitra • Životopis autora

  Ján Chryzostom kardinál KOREC sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. R. 1939 vstúpil do jezuitskej rehole v Ružomberku, kde 1939 – 41 absolvoval

  Ján Chryzostom kardinál KOREC sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. R. 1939 vstúpil do jezuitskej rehole v Ružomberku, kde 1939 – 41 absolvoval noviciát, 1941 – 44 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Kláštore pod Znievom, 1944 – 47 filozofiu na jezuitských inštitútoch v Trnave a v Brne, 1949 – 50 teológiu v Trnave. R. 1948 redaktor časopisov Posol a Katolícke misie v Trnave, po likvidácii reholí a kláštorov r. 1950 internovaný v Jasove, Podolínci a v Pezinku, 1950 tajne vysvätený za r. k. kňaza. R. 1950 – 51 úradník Mototechny v Nitre, 1951 tajne prijal biskupskú konsekráciu, 1951 – 58 pracovník v podnikoch Priemstav, Tatrachema a v Ústave hygieny a chorôb práce z povolania, 1958 – 59 strážnik v podniku Prefa, 1959 – 60 údržbár v Chemických závodoch J. Dimitrova v Bratislave, 1960 Št. bezpečnosťou zaistený a nespravodlivo odsudený na 12 rokov väzenia, 1960 – 68 žalárovaný na Pankráci v Prahe a vo Valdiciach, 1968 zamestnanec Družstva invalidov a v podniku Záhradníctvo mesta Bratislava, od r. 1970 po čiastočnej rehabilitácii duchovný správca Charitneho domu v Pezinku, potom na detskej klinike u sestričiek Najsvätejšieho Spasiteľa, 1974 – 79 robotník v Tatracheme, 1979 – 82 v Kovospracujúcom podniku, 1982 – 90 žil na invalidnom dôchodku, 1990 krátko rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, od r. 1990 diecézny biskup v Nitre, 1991  kardinál. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov r. k. cirkvi na Slovensku. Ako kňaz, humanista, teológ, filozof, historik, etik, sociológ a spisovateľ sa výrazne zaslúžil o udržanie, obnovu a povznesenie duchovného života, kultúry a literatúry. Popri pastoračnej a vedeckej práci literárne činný od r. 1943, autor vyše 80 knižne i samizdatovo vydaných prác nábožensko-apologetického, filozoficko-spirituálneho, ontologicko-vieroučného, mariánskeho a kristologického charakteru, ako aj z oblasti pastoračnej teológie, kresťanskej filozofie a histórie i problematiky náboženského diana na Slovensku. Do žánru literatúry faktu možno zaradiť aj jeho monografie, eseje a úvahy: Dráma ateistického humanizmu (1948), O pôvode človeka (1949), Nad vznikom a vývojom človeka (1971), Úvahy o človeku 1, 2 (1980 – 86), Cirkev uprostred problémov, Cirkev v rozvoji (obe 1986), Bratislavský Veľký piatok, Pacem in terris (obe 1989), Človek na cestách zeme (1997), Premýšľam k pravde života (1998), Čo nepoznáme z histórie (2011) a i. Autor 3-zv. memoárového diela Od barbarskej noci (1973, 1989, 1991), kníh rozhovorov Spomínam, premýšľam, vyznávam (1999) a Rozhovory spod Zobora (s Ľ. Šajdovou, 2000), prác S úctou voči dejinám (1980), Cirkev v zápase stáročí 1, 2 (obe 1988), monografie Cirkev v dejinách Slovenska (1994), príručiek: Vznik evanjelií uprostred Cirkvi, Rok nad evanjeliom (obe 2000), Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia (2001), K manželstvu a rodine (2004); rozhovorov, autobiografických kníh a korešpondencie: O kultúre s J. Ch. Korcom (2001), Slová pre život 1 – 3 (2005 – 2006); monografií a biografií: Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou (2004), Matka vykúpených (2006), úvah: O rehoľnom živote, Experiment bez viery, Ste svetlo sveta (všetky 2004), Až na dno duše 1, 2 (2005), Sloboda ako dar – či záhuba 1, 2 (2006, 2007) a i. V roku 2005 sa stal držiteľom Ceny Pavla Straussa, ktorú mu udelila Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V čitateľskej súťaži Knižnej revue Literárneho informačného centra za rok 2011 získala ocenenie kniha Mariána Gavendu Nekonečné horizonty kardinála Korca.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Počnúc od Zvestovania
  • Poslucháči slova
  • Viera a život
  • Dráma ateistického humanizmu (1948)
  • Idem sa obnoviť. Duchovné cvičenia (1952)
  • Nad vznikom a vývojom človeka (1971)
  • Nad vznikom a vývojom života (1973)
  • Videli sme Pána (1975)
  • Ježiš a matka (1976)
  • Záchrana v Kristovi (1976)
  • Kristova a naša Cirkev (1978)
  • Počnúc od adventu (1980)
  • Úvahy o človeku 1, 2 (1980, 1986)
  • Cirkev uprostred problémov (1986)
  • Cirkev v rozvoji (1986)
  • III. S rukou na pluhu (1987)
  • II. Poďte a uvidíte (1987)
  • I. Učiteľ, kde bývaš? (1987)
  • Stretnutie s Kristom (1987)
  • IV. Z nova sa narodiť... (1988)
  • IX. Ostaňte v mojej láske... (1988)
  • VIII. Budeme u neho prebývať (1988)
  • VII. Teraz vidím (1988)
  • VI. Sami sme počuli (1988)
  • V. V duchu a pravde (1988)
  • Nad Lukášovým evanjeliom (1989)
  • Kríž vo svetle pravdy (1991)
  • Na ceste do večnosti (1991)
  • Rok nad evanjeliom (1991)
  • Náhoda či zámer (1992, 2.vydanie)
  • Úvahy o človeku 1 (1992)
  • Úvahy o človeku 2 (1993)
  • Nad evanjeliom podľa Lukáša (1994)
  • Nad Starým zákonom (1994)
  • Evanjelium – zážitok novosti (1995)
  • Kristus dnes a naveky (1996)
  • Kristus včera a dnes (1996)
  • Duchovné cvičenia vo Vatikáne pre Svätého Otca Jána Pavla II. a jeho spolupracovníkov 1. – 7. marca 1998 (1998)
  • Premýšľam k pravde života (1998)
  • Premýšľaním k pravde života (1998)
  • Experiment bez viery (2004)
  • Kresťanstvo nás robí ľuďmi (2004)
  • Ste svetlo sveta (2004)
  • Až na dno duše. Meditácie I (2005, 1.vydanie)
  • Až na dno duše. Meditácie II (2005, 1.vydanie)
  • Žijeme či umierame? (2005)
  • Sloboda ako dar – či záhuba? 1 (2006)
  • Sloboda ako dar – či záhuba 1, 2 (2006, 2007)
  • Človek, tvor náhodný? Zamýšľanie nad evolúciou (2007)
  • Evolúcia a človek (Človek, tvor náhodný?) (2007, 2. vyd.)
  • Rok nad posolstvom (2007)
  • Sloboda ako dar – či záhuba? 2 (2007)
  • Ako plnšie kresťansky žiť (2009)
  • Človek na cestách zeme (2009, 2. vyd., v Lúči 1.vydanie, 1. vyd. 1997)
  • Démonizmus v živote a literatúre (2009)
  • Rozvoj kresťanskej osobnosti (2009)
  • Kristov kňaz (2010)
  • Pánove oživujúce slová a činy. Úvahy nad evanjeliom (2011)
  • Nad Evanjeliom podľa Jána (2014, 1.vydanie)

  Literatúra faktu

  • Historickosť vzkriesenia. (Videli sme Pána.)
  • Zápas o vieru (1948)
  • Od barbarskej noci (1973, 1989, 1991)
  • Tajomstvo Ježišovej osoby (1975)
  • S úctou voči dejinám (1980, 2. vyd. 1993)
  • Písma Nového zákona (1982)
  • Cirkev v zápase stáročí 1, 2 (1988)
  • Bratislavský Veľký piatok (1989)
  • Nech tak svieti vaše svetlo... (1989, 35 rokov od bisk. vysv. O. Korca – rozhovor)
  • Pacem in terris (1989)
  • Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris" (1989)
  • Život zasvätených (1990)
  • Kríž vo svetle pravdy. Z korešpondencie biskupa J. Ch. Korca (1991)
  • Vzkriesený Kristus a jeho cirkev (1992)
  • Filozof zdravého rozumu: Gilbert Keith Chesterton (1993)
  • La notte dei barbari (1993)
  • Cirkev v dejinách Slovenska (1994)
  • Po barbarzyńskiej nocy (1994)
  • Spomínam, premýšľam, vyznávam (1999, kniha rozhovorov Júliusa Pašteku s Jánom Chryzostomom Korcom)
  • Rozhovory spod Zobora (2000, s Ľ. Šajdovou)
  • Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia (2001)
  • The night of the barbarians (2002)
  • Od barbarskej noci I (2004, 2. vyd.)
  • Od barbarskej noci III. Na slobode (2004, 2. vyd.)
  • Od barbarskej noci II. Listy z väzenia (2004, 2. vyd.)
  • Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou (2004, 3.vydanie)
  • Slová pre život 1 (svedectvá doby 1960 – 1968) (2005)
  • Slová pre život 2 (svedectvá doby 1969 – 1989) (2005)
  • Slová pre život 3 (svedectvá doby 1989 – 1990) (2006)
  • Die Nacht der Barbaren (2007)
  • Dni a roky po barbarskej noci 1950 (2009, 2.vydanie)
  • Svedectvá doby 4 (2009)
  • Čo nepoznáme z histórie (2010)
  • Čo nepoznáme z histórie 2 (2011, 1.vydanie)

  Odborná literatúra

  • O pôvode človeka (1948)
  • Exercičné čítania (1958)
  • Z dejín hygieny práce (1958)
  • Filozofické základy dialektického materializmu ku kritike jeho dialektiky, noetiky a metafyziky (1969, pred r. 1969)
  • Boh, Kristus, Cirkev (1971, samizdat)
  • O kompetencii vied (1973)
  • O milosti a sviatostiach (1985)
  • Ježišova matka. K Mariánskemu roku 1987 – 88 (1988)
  • O cestách viery (1988, Wroclaw)
  • Knižnica viery (1992)
  • O tajomstvách a Zjavení (1993)
  • Ježiš evanjelií (1994)
  • O spáse v Kristovi (1995)
  • O eucharistii (1997)
  • Vznik evanjelií uprostred Cirkvi (2000)
  • Unum sint (2001, zost. Peter Tibenský)
  • K manželstvu a rodine (2004)
  • O rehoľnom živote (2004)
  • Ježiš zďaleka a zblízka (2005, 7. vyd., na Slovensku 2. dopl.vydanie)
  • Matka vykúpených (2006, 1.vydanie)
  • Najhlbší prameň. K tajomstvu Najsvätejšej Trojice (2008)
  • O úcte k Panne Márii (2009)
  • Kristov kňaz. K jeho povolaniu, osobnosti a životu (2010, 2. vyd.)
  • O poslaní kňaza (2011, 2. v Lúči 1.vydanie)
  • Pánove oživujúce slová a činy (2011, 1.vydanie)
  • Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou (2015, 4.vydanie)

  Publicistika

  • O kultúre s J. Ch. Korcom (2001, rozhovor)
  • Neformálne ekonomické fórum – nové myslenie v novom svete – novej Európe (2006)
  • Das Christentum macht uns zu Menschen (Kresťanstvo nás robí ľuďmi – interview) (2008)
  • Nekonečné horizonty kardinála Korca (2011, autor Marián Gavenda, rozhovor)
 • Preložené diela

  ISUS DALEKIJ I BLIZKI. – Moskva: Izdateľšstvo Rudomino, 1993. 47 s. (ruský preklad) NA PUTI K OBNOVLENIU. – Moskva: Izdateľstvo Rudomino, 1992. 113 s. (ruský
  ISUS DALEKIJ I BLIZKI. – Moskva: Izdateľšstvo Rudomino, 1993. 47 s. (ruský preklad)

  NA PUTI K OBNOVLENIU. – Moskva: Izdateľstvo Rudomino, 1992. 113 s. (ruský preklad)

  LA NOTTE DEI BARBARI. – Casale Monferrato: Edizione Piemme,1993. 303 s. (taliansky preklad)

  LA NUIT DES BOURREAUX – Pariš: Librairie Artheme Fayard, 1995. 369 s. (francúzsky preklad)

  DIE NACHTE DER BARBAREN. – Graz: Verlag Styria, 1996. 286 s. (nemecký preklad)

  PO BARBARZYŃSKEJ NOCY. – Krakow: Wydawnictwo WAM, 1994. 301 s. (poľský preklad)

  THE NIGHT OF THE BARBARIANS. – Wauconda: Bolchazy-Carducci Publisher, 1002. 345. (anglický preklad)

  OD ONE BARBARSKE NOĆ. – Zagreb: HKD, 1999. 269 s. (chorvátsky preklad)

  GESU CRISTO ORA E SEMPRE. – Alba: Edizioni San Paolo. 192 s. (talianska preklad)

  O EUCHARISTII. – Brno: Nakladatelství Sypták, 2002. 228 s. (český preklad)

  TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VZKŘÍŠENÍ. – Brno: Nakladatelství Sypták, 2003. 163 s. (český preklad)

  PERSONALBIBLIOGRAPHIE (1948 – 2004). – Bratislava: Lúč, 2005. 100 s. (nemecký preklad)

  DAS CHRISTENTUM MACHT UNS ZU MENSCHEN. – Bratislava: Lúč, 2008. 244 s. (nemecký preklad)

  DER MENSCH, EIN GESCHÖPF DES ZUFALLS. – Bratislava, Lúč, 2009. 360 s. (nemecký preklad)


  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BODÍK, Ladislav: Kardinál Ján Chryzostom Korec. V komunizme bol pilierom tajnej cirkvi, neskôr adoroval Tisa. In: Hospodárske noviny , príl. HN
  BODÍK, Ladislav: Kardinál Ján Chryzostom Korec. V komunizme bol pilierom tajnej cirkvi, neskôr adoroval Tisa. In: Hospodárske noviny, príl. HN magazín, roč. 5, 25. 1. 2019, č. 4, s. 28 – 31.

  ŠAJDOVÁ, Ľuba – KOREC, Ján Chryzostom: Vernosť v láske (rozhovor s Jánom Chryzostomom kradinálom Korcom; zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 21 – 30.

  LYKO, Miroslav: Od smrti kardinála Korca uplynuli dva roky. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 11. 2017, č. 44, s. 2.

  DINKA, Pavol: Človek s kultúrou v srdci a so srdcom v kultúre. Ján Chryzostom kardinál Korec – presonálna bibliografia (hlavný autor a editor Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 3.

  LYKO, Miroslav: Osobné veci kardinála Korca vystavili na Nitrianskom hrade. In: Katolícke noviny, roč. 132, 23. 7. 2017, č. 29, s. 4.

  VÁLEK, Igor: Kardinálovi Korcovi odhalili pamätnú tabuľu. In: Katolícke noviny, roč.  132, 16. 7. 2017, č. 28, s . 4.

  PASTOREK, Miroslav: Novovymenovaného biskupa Jána Chryzostoma Korca čakala v Nitre náročná úloha. In: Katolícke noviny, roč. 131, 23. 10. 2016, č. 42, s. 11.

  PÁPEŽ JÁN PAVOL II. , KARDINÁL, Jozef Tomko, VILIAM JUDÁK, ANNA KOLKOVÁ , IVAN ŠULÍK, PETER TIBENSKÝ: Spomienky na kardinála Jána Chryzostoma Korca. In: Katolícke noviny, roč. 131, 23. 10. 2016, č. 42, s. 10 – 11.

  PASTOREK, Miroslav: O kradinálovi Korcovi sa bude ešte dlho diskutovať. In: Katolícke noviny, roč. 131, 23. 10. 2016, č. 42, s. 10 – 11.

  JUDÁK, Viliam: Strieborné jubileum, ktoré je dejinným okamihom. In: Katolícke noviny, roč. 131, 3. 7. 2016, č. 26, s. 16 – 17.

  BÁTOROVÁ, Mária: Za Jánom Chryzostomom Korcom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 137.

  SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXV.

  SZABÓ, Ivan: Ján Chryzostom Korec: Dni a roky po barbarskej noci 1950. In: Knižná revue, roč. XX, 26. 5. 2010, č. 11, s. 11.

  Autor neuved.: Ján Chryzostom Korec: Človek na cestách zeme.In: Knižná revue, roč. XIX, 23. 12. 2009, č. 26, s. 3.

  KOLKOVÁ, Anna: Kardinál Ján Chryzoston Korec očami vydavateľstva. In: Knižná revue, roč. XIX, 21. 1. 2009, č. 2, s. 2.

  FECSKOVÁ, Silvia: Kardinál Korec stále s nami. In: Knižná revue, roč. XVII, 31. 1. 2007, č. 3, s. 3.

  GEISBACHEROVÁ, Michaela: Cesta k sebe (Ján Chryzostom Korec: Až na dno duše). In: Knižná revue, roč. XV, 7. 12. 2005, č. 25, s. 5.

  CHMELÁR, Eduard: Ján Chryzostom Korec: Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou. (Pohľady do minulosti). In: Knižná revue, roč. XV, 25. 5. 2005, č. 11, s. 11.

  HAŠKOVÁ, Zuzana: Posiveťme si na ceste ku svetlu (Ján Chryzostom Korec: Ste svetlo sveta). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 5.

  GAJDOŠ, Martin: Iba pre a proti? (O kultúre s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom. Pripravila: Mária Bátorová). In: Knižná revue, roč. XI, 31. 10. 2001, č. 22, s. 5.

  -mg-: Symboly života (Ján Chryzostom Korec: Rok nad evanjeliom; Ján Chryzostom Korec: Vznik evanjelií uprostred Cirkvi). In: Knižná revue, roč. XI, 4. 4. 2001, č. 7, s. 11.

  ČERVEŇÁK, Andrej: Čo je človek: Ján Ch. Korec: Úvahy o človeku I. a II. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 144 – 146.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013