• Stručne o autorovi

  Ivan SULÍK po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v Bánovciach nad Bebravou (1957 – 1960) a nadstavbových ročníkov strednej
  Ivan SULÍK po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v Bánovciach nad Bebravou (1957 – 1960) a nadstavbových ročníkov strednej priemyselnej školy v Nitre (1962 – 1964) študoval slovenčinu a ruštinu na Pedagogickej fakulte v Nitre (1964 – 1968). Ako učiteľ pôsobil krátko v Alekšinciach, od r. 1969 bol odborným pracovníkom Kabinetu literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, v r. 1973 – 1977 interným vedeckým ašpirantom v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave, v r. 1977 – 1978 redaktorom vydavateľstva Smena, od r. 1979 vedeckým pracovníkom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave, v r. 1988 sa vrátil na Pedagogickú fakultu v Nitre do Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie. V súčasnosti pôsobí ako univerzitný profesor na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Začínal na prelome 70. a 80. rokov v Romboide, Slovenských pohľadoch, Zlatom máji, Literárním měsíčníku a i., kde kriticky glosoval
  Začínal na prelome 70. a 80. rokov v Romboide, Slovenských pohľadoch, Zlatom máji, Literárním měsíčníku a i., kde kriticky glosoval nástup mladej generácie, často akcentujúc ideologické postuláty normalizácie. Neskôr sa upriamil výlučne na reflexiu prozaickej tvorby. Inklinoval k publicistickému typu kritiky, čo sa prejavuje nadľahčeným, esejisticko-výkladovým spôsobom vyjadrovania. Ťažisko jeho literárnokritickej činnosti leží na prelome 70. a 80. rokov. V duchu dobovej estetickej normy socialistickej literatúry často postulujúc návrat k realizmu upozorňoval na nevyhnutnosť umeleckého stvárnenia reality. Výber z publikovaných statí a samostatné štúdie publikoval v knihách Nenáhodné istoty, Kapitoly o súčasnej próze a Súradnice novej prózy. Po dlhšom odmlčaní sa koncom 90. rokov vydal svoje úvahy o súčasnej próze vo výberoch Literárne konfrontácie (1997) a Literárnokritické reflexie (1999). Prestavil sa v nich ako kritik upozorňujúci na úskalia súčasnej literárnej situácie (komercializácia a i.) a literárnej tvorby (útek k lepšie predajnej brutalizácii, sexualizácii príbehov a pod.). Z tohto komentovaného prehľadu vyplýva jedno nepotešujúce zistenie: relevantné literárnokritické knihy v záverečnom desaťročí vyšli len autorom, ktorí sa sformovali ešte za éry socializmu, keď bola literárna kritika spoločensky žiadaná a podporovaná inštitúcia. Sústredil sa aj na výskum tzv. populárnej literatúry – napísal monografiu Vývinová problematika populárnej prózy. Je autorom kapitoly o slovenskej próze po r. 1945 v Dejinách slovenskej literatúry (1984). Zostavil viacero antológií zo súčasnej slovenskej prózy: Soľ zeme, Kroky času a i., prispel do zborníkov O interpretácii umeleckého textu.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Vývinová problematika populárnej prózy (1978)
  • Nenáhodné istoty (1979)
  • Dejiny slovenskej literatúry (1984, spoluautor)
  • Kapitoly o súčasnej próze (1985)
  • Súradnice novej prózy (1988)
  • Literárne konfrontácie (1997)
  • Literárnokritické reflexie (1999)
  • Dejiny slovenskej literatúry I, II (2009, vedúci autorského kolektívu Imrich Sedlák)
  • Dejiny slovenskej literatúry II (2009, 1.vydanie, vedúci autorského kolektívu Imrich Sedlák)

  Editorská činnosť

  • Soľ zeme (1982)
  • Kroky času (1987)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  JURČO, Martin – SULÍK, Ivan: Večná cesta hľadania. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 142 – 144. ŠAH: Ivan Sulík –
  JURČO, Martin – SULÍK, Ivan: Večná cesta hľadania. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 142 – 144.

  ŠAH: Ivan Sulík – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 158.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

  MELICHER, Jozef: Štrnásť esejí. Ivan Sulík: Stretnutia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 115 – 117.

  ŠAH: Ivan Sulík – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 1, s. 158.

  FERKO, Miloš: Pálčivé interpretácie (I. Sulík: Literárne konfrontácie). In: Knižná revue, roč. VIII, 29. 4. 1998, č. 9, s. 3.

  CHMELÁR, Eduard – SULÍK, Ivan: Vydavatelia potrebujú odborných lektorov (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 10. 4. 1996, č. 7, s. 16.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013