Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
  Anglický jazyk
 • Životopis autora

  Narodil sa 2. novembra 1928 v Turzovke. V rokoch 1939 – 1948 študoval na gymnáziu v Skalici. Po maturite pôsobil až do roku 1959 v literárnej

  Narodil sa 2. novembra 1928 v Turzovke. V rokoch 1939 – 1948 študoval na gymnáziu v Skalici. Po maturite pôsobil až do roku 1959 v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave, potom bol redaktorom časopisu Mladá tvorba. Od roku 1961 pracoval v denníku Práca, pričom v rokoch 1967 – 1970 bol vedúcim kultúrnej rubriky a zástupcom šéfredaktora, avšak s výnimkou roku 1966, keď pôsobil ako tajomník Zväzu československých spisovateľov v Prahe. V období normalizácie patril k proskribovaným spisovateľom, prišiel o pôvodné povolanie a istý čas bol bez zamestnania. V rokoch 1971 – 1974 pracoval v knižnom veľkoobchode. Potom sa zamestnal vo vydavateľstve Tatran, kde vykonával funkciu propagačného referenta (1974 – 1980). Od roku 1980 až do odchodu do dôchodku v roku 1989 bol korektorom v Západoslovenských tlačiarňach, neskôr krátky čas pôsobil na čiastočný pracovný úväzok v redakcii literárneho periodika Romboid. Zomrel 18. apríla 2007 v Bratislave.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

  • Áno a nie futurizmu (2001)
 • Charakteristika tvorby

  Ivan Mojík knižne debutoval poémou Pieseň o Mirkovi Nešporovi , ktorá sa niesla v duchu dobovej predstavy o spoločenskej angažovanosti tvorcu, ale pre

  Ivan Mojík knižne debutoval poémou Pieseň o Mirkovi Nešporovi, ktorá sa niesla v duchu dobovej predstavy o spoločenskej angažovanosti tvorcu, ale pre jeho básnický vývin bola dôležitejšia zbierka Hlboko v srdci. V nej sa už zameral na intímnu lyriku. Nasledujúca zbierka Dnešný vzduch, v ktorej sa deklaratívne hlásil k poetike civilnej obraznosti, nevzdávajúc sa pritom ani politických tém, bola zošrotovaná a po cenzúrnych zásahoch znova vydaná o rok neskôr. V tomto období hlásal antitradicionalistické vnímanie poézie aj ako kritik, no o to ťažšie presadzoval vlastnú tvorbu. Nové básnické zbierky mu vyšli až na konci 60. rokov. V knižkách Blahoželanie ohňu Rekonštrukcia vzdychu prehodnocuje svoju mladosť, postoje k sebe i k ľuďom, pričom vyslovuje obavu z dehumanizácie sveta. V oboch využil postupy poetizmu a surrealizmu. V zbierke Rozbíjanie sarkofágu už v plnej miere uplatňuje surrealistickú imaginatívnosť, ktorá sa stáva dominantným znakom aj jeho nasledujúcej tvorby. Jeho tvorivý rozlet však dočasne obmedzila skutočnosť, že v 70. rokoch patril k politicky nežiaducim autorom. Jeho ďalšia básnická zbierka – Zrozumiteľný človek – preto vyšla až po vyše desaťročnej prestávke. Vyznačuje sa tematickou, motivickou a metaforickou pestrosťou, pričom tvorca sa usiluje o komplexný obraz súčasníka a dôraz kladie na intelektuálny rozmer jeho bytia. Osvetľuje ho v súradniciach prírodných, intímnych medziľudských i spoločenských väzieb. Obraznosť je tu najčastejšie spätá so substanciou mesta, veľkomesto vstupuje do básní v podobe rytmu rockovej hudby, plagátov, hluku, reklám, vývesných štítov, ale aj v podobe nežných gotických línií, tichých uličiek a čarovných zákutí parkov. Časť básní je napísaná voľným veršom, časť rýmovaným, avšak autor neraz využíva akýsi „rýmový automatizmus“ (banálne rýmy) ako prostriedok parodizácie. Tematickou a výrazovou nasýtenosťou až presýtenosťou sa vyznačujú aj zbierky Sklené detiPopoludnie v štvrtom rozmere. Básnik v nich – presne v intenciách surrealizmu – bezvýhradne dôveruje estetickej účinnosti ničím nehatenej obrazotvornosti. Pri pozornom čítaní však možno zistiť, že v zdanlivo celkom voľnom toku metafor sa ukrývajú aj naliehavé existenciálne otázky, konkrétne pocity a obavy. Verše napriek istej bizarnosti a absurdite vyjadrujú komplikovanú, hektickú situáciu súčasníka. Najmä v druhej z uvedených zbierok však môže metóda voľného radenia asociácia miestami pôsobiť stereotypne a samoúčelne. Zbierka Tekuté oči predstavuje priam surrealistické šantenie so slovom, básnik sa pohráva s jeho sémantikou, zvukovou podobou, ale aj grafickými možnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne typy písma. Neraz ide takpovediac nad rámec (alebo „pod rámec“) slova – využíva rôzne hláskové zoskupenia, vizuálny efekt jednotlivého písmena, číslice, rôzne grafické značky, chemické vzorce, útržok z cestovného poriadku a pod. Niektoré texty sú viac prejavom výtvarným ako slovesným. V knižke je azda viac hry ako skutočnej poézie. Princíp hravosti dominuje nad princípom závažnej lyrickej výpovede. Typicky surrealistickou básnickou zbierkou je aj Obrana jazvy. Dajú sa na nej sa demonštrovať všetky charakteristické postupy tejto stále produktívnej básnickej metódy. Popri veršoch sa tu objavujú aj akési záznamy predstáv, snov a vízií, ktoré možno žánrovo označiť ako básne v próze. V tematicky a motivicky opäť rôznorodej zbierke Divé stromy neplačú básnik síce tiež využíva postupy surrealistickej poetiky, verše sa vyznačujú značnou hravosťou, ale väčší dôraz je položený na významovú priezračnosť jednotlivých lyrických textov. Ide o básne, ktoré napísal v 70. a 80. rokoch minulého storočia, ale v čase vzniku ich nemohol publikovať. Ďalším Mojíkovým „obnoveným experimentom“ je knižka Kričať s podtitulom 23 neofuturistických básní. Vo väčšine prípadov ide o grafické básne, v ktorých prevláda vizuálna stránka textu nad obsahovou či ideovou. V nadväzovaní na tzv. avantgardné básnické smery prvej polovice 20. storočia autor pokračoval aj v zbierkach Zlodej pŕs, Hra v kocky, Slepec a labuť. Poslednú z uvedených možno vnímať nielen ako jeden z vrcholov autorovej rozsiahlej básnickej tvorby, ale aj ako jeden z vrcholov slovenského surrealizmu všeobecne. Väčšina básní má charakter typického rozvíjania obrazotvornosti, rozvrstvovania motívov, vsugerúvania vizuálnych predstáv, sú teda surrealistické takpovediac „telom i dušou“. Dôležité je, že básnik cez nápadité, miestami bizarné obrazy vyjadruje pocity i city lyrického subjektu, dramatizmus života intelektuálne založeného človeka.

  Básnik sa venuje aj výtvarnej činnosti, tvorbe koláží. Ilustroval nimi niektoré svoje knihy. Súborne časť koláží vydal v publikácii Zatváram oči preto, aby som lepšie videl, ktorá dopĺňa jeho umelecký profil.

  Ivan Mojík predstavuje v kontexte súčasnej slovenskej poézie nekonvenčného tvorcu, ktorý sa neúnavne – a úspešne – usiluje dokázať, že odkaz avantgardy prvej polovice 20. storočia je stále živý a produktívny.

  Igor Hochel

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Jednotlivé básnické texty boli preložené do nemčiny, francúzštiny, poľštiny, ruštiny a srbčiny, vyšli v časopisoch

  Jednotlivé básnické texty boli preložené do nemčiny, francúzštiny, poľštiny, ruštiny a srbčiny, vyšli v časopisoch a zborníkoch.

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - preklad

  Autor prekladá z viacerých jazykov, pričom sa venuje rôznym literárnym druhom a žánrom. Jeho prekladová tvorba je rozsiahla, obsahuje takmer

  Autor prekladá z viacerých jazykov, pričom sa venuje rôznym literárnym druhom a žánrom. Jeho prekladová tvorba je rozsiahla, obsahuje takmer tridsať knižných titulov. Uvádzame najvýznamnejšie z nich:

  Z. Herbert: Hermes, pes a hviezda (1966), J. Harasymowicz: Veža melanchólie (1967), J. Updike: Z dreva tesaný vták (1968), F. Villon: Kodicil (1970), S. Grochowiak: Vyzliekanie k spánku (1970), P. B. Shelley: Mám v duši more (1970), W. Shakespeare: Kráľ Ján (1975) a Večer trojkráľový (1978), I. Vojnović: Smrť matky Jugovićovcov (1976), A. Musset: Noci (1977), Lope de Vega: Nepekná krásavica (1978), Calderon de la Barca: Život je sen (1979), skrátená verzia fínskeho eposu Kalevala (1986), E. Verhaeren: Vysoké plamene (1987), malá antológia avantgardnej lyriky Oneskorené vinobranie (2005)

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál , roč. 1, 2018, č. 2, s. 102. VLNKA, Jaroslav: K

  ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 102.

  VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

  ŽÁRY, Štefan: Kratochvílenie (Ivanovi Mojíkovi). In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.3, s. 124 – 126.

  FARKAŠ-ŽIŠKA, Peter: Žena v tvare konvalinky. Ivan Mojík: Žena v tvare konvalinky. (Recenzia). In: RAK, roč. XIII, 2008, č. 4, s. 49 – 50.

  HAUGOVÁ, Milan: Rozumiem aj tomu čomu nerozumiem (alebo: prechádzať sa v mramore). Ivan Mojík: Menuet s neviditeľným starcom. (Recenzie). In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 72 – 73.

  BRÜCK, Miroslav: Za Ivanom Mojíkom (2. 11. 1928 – 18. 4. 2007). In: Knižná revue, roč. XVII, 9. 5. 2007, č. 10, s. 11.

  BRÜCK, Miroslav: Za Ivanom Mojíkom (2. 11. 1928 – 18. 4. 2007). In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 4 – 5.

  MIKULA, V. a kolektív: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

  MOJÍK, Ivan – LAUČÍK, Ivan; PONICKÁ, Hana – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (2000, 2003). In: RAK, roč. X, 2005, č. 10, s. 54 – 55.

  PETRÍK, Vladimír.: Neviditeľný plameň. In: Romboid, roč. XXXIX, 2004, č. 2, s. 44.

  PASTIER, Oleg – MOJÍK, Ivan: Aj nemý môže spievať. (Rozhovor). In: Romboid, roč. XXXIX, 2004, č. 2, s. 33 – 37.

  LAUČÍK, Ivan: O Mojíkových kolážach. (Voľným okom). In: Romboid, roč. XXXIX, 2004, č. 2, s. 30 – 32.

  BRÜCK, Miroslav: Vidiaci slepec (Ivan Mojík: Slepec a labuť). In: Knižná revue, roč. XIII, 25. 6. 2003, č. 13, s. 5.

  HOCHEL, I.: Portrét RAK-a. In: RAK, 7, 2002, č. 10.

  HUPKA, G.: List namiesto recenzie. In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 21.

  ZBRUŽ, K.: O polnoci skamenieť. In: Dotyky, 14, 2002, č. 3 – 4.

  TUCHYNSKÝ, Jozef: Nezničiteľná energia mysle (Ivan Mojík: Zlodej pŕs). In: Knižná revue, roč. XI, 31. 10. 2001, č. 22, s. 5.

  BRÜCK, Miroslav: Futurizmus včera a dnes (Ivan Mojík: Áno a nie futurizmu). In: Knižná revue, roč. XI, 19. 9. 2001, č. 19, s. 5.

  HOCHEl, Igor: Krátky, ale syntetický náčrt. Ivan Mojík: Áno a nie futurizmu. (Recenzia). In: RAK, roč. VI, 2001, č. 5 – 6, 95 – 96.

  Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

  BRÜCK, Miroslav: V krajine človeka (Ivan Mojík: Divé stromy neplačú). In: Knižná revue, roč. X, 6. 12. 2000, č. 25, s. 5.

  HOCHEL, Igor: Šijací storj, dážnik aj operačný stôl. Ivan Mojík: Obrany jazvy. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 7, s. 84 – 85.

  MATEJOV, Radoslav: Nadrealizmus trochu inak. Ivan Mojík: Obrana jazvy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 104 – 105.

  NIŽNÁNSKY, Jozef – MOJÍK, Ivan: O láskach i neláskach života a tvorby (S básnikom, prekladateľom a publicistom Ivanom Mojíkom). In: Knižná revue, roč. IX, 24. 11. 1999, č. 24, s. 16.

  MIŠÁK, P.: Ivan Mojík. In: Slovenské národné noviny, 9 (13), 1998, č. 48.

  NIŽNÁNSKY, J.: Dúšky z prameňa imaginácie. In: Pravda, 7, 29. 5. 1997.

  REISEL, M.: Ivan Mojík. In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 16.

  HOCHEL, I.: Poézia takmer bez hraníc. In: Národná obroda, 13. 12. 1991.

  ŠMATLÁK, S.: Pozvanie do básne. Bratislava 1971.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Mojíka spája so súčasnou poéziou aj vnímavý vzťah k obyčajnému životu, no neholduje nijakej sídliskovej atmosfére,

  Mojíka spája so súčasnou poéziou aj vnímavý vzťah k obyčajnému životu, no neholduje nijakej sídliskovej atmosfére, ktorá už dnes patrí k štandardizovanej téme našej literatúry. U Mojíka ide vždy o ľudí, nielen o priestor. O subjekt, nielen o realitu. Aj tú chce predstaviť výrazným poetickým spôsobom. Básnik venuje pozornosť aj zachyteniu svojej situácie. Zvolil si prísnu sebareflexiu, nie sebazničujúcu, ale úsmevnú.

  Karol Rosenbaum

  Surrealistická poézia Ivana Mojíka nie je poéziou, čo by si dávala za cieľ v prvom rade nastoľovať, klásť závažné otázky o podstatách ľudského bytia, o večnom hľadaní slobody, ktorá je predovšetkým zodpovednosťou, o násilí a manipulácii (hoci v jednotlivých obrazoch je niekedy až apelatívna naliehavosť v tomto zmysle prítomná) a nútila by čitateľa nad uvedenými otázkami sa zamýšľať. Neznamená to však, že sa zrieka toho, čo by sa dalo označiť ako odkaz či – ešte vznešenejšie – posolstvo. Jej hlavným posolstvom je predovšetkým viera v nespútanosť ľudskej predstavivosti, ktorá môže byť svojím spôsobom tou pravou slobodou. Svojou hravosťou, radosťou z možnosti sebavyjadrenia slovami, presvedčením, že nemožné je i možné (aby som parafrázoval názov autorovej básne Možné je i nemožné), vyvoláva optimistické naladenie čitateľa, a to aj vtedy, keď verše stvárňujú nie práve pozitívne javy, resp. pomenúvajú ohyzdné veci.

  Igor Hochel

  Básnická zbierka Žena v tvare konvalinky nevybočuje z radu predchádzajúcich Mojíkových básnických kníh, ale sú v nej nové a neobyčajne pôsobivé tóny. Súvisia s autorovou novou – bolestnou – skúsenosťou, s chorobou a smrťou blízkeho človeka. (...) Pokladám túto Mojíkovu zbierku za jednu z jeho najlepších a myslím si, že má aj vývinovú hodnotu v kontexte súčasnej slovenskej básnickej tvorby.

  Vladimír Petrík

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Autoportrét (zo zbierky Dnešný vzduch ) Ja som ten hrubý, ten necitlivý básnik, ktorý má gamby napuchnuté do

  Autoportrét (zo zbierky Dnešný vzduch)

  Ja som ten hrubý, ten necitlivý básnik,

  ktorý má gamby napuchnuté do prasknutia a skľavené, krvavé prsty.

  Mám plné ústa vredov, pijem krv kapilár vlastných,

  prikrývam sa zvyškami tuhej, ešte nevypadanej srsti.

   

  Hrdlo mám zapuchnuté – akoby stiahnuté drsnou železnou páskou:

  keď ním chcem spievať – škrečím jak vták,

                                               poznajúci len samotu tyrkysových morí –

  ja nie som mláďa peľhané nehou a láskou –

  ja som akýsi skamenený ker – brantavý, chorý.

   

  Čo chceš so mnou ty, básniaci elegán, dieťa šťastia a slnka,

  bezstarostný výrobca rýmov, zručný modelár oslavnej ódy?

  Ja som poloslepá ropucha i plachá tieňohra-srnka,

  ja som mihavý odlesk plynúcej, priezračnej vody.

   

  Cítim, ako sa prehýba zem na cestičke, po ktorej kráčam,

  vidím, ako z mojich stôp – malých lasičích jamiek – šľahajú ohne,

  čujem, ako umĺka sonáta pralesná, stračia

  na miestach, do ktorých prichádzam.

   

  Zniem celý ako santalové drevo, jak štrkáč chytený v kliešťach,

  jak sklený jagavý korál blízko nadmutých a panenských pŕs...

  Skrývam sa so spevom v húštinách trniek a lieštia,

  bo chcem byť voňavý, z neznáma pučiaci trs.

   

  Vyznanie lásky Waltovi Whitmanovi (zo zbierky Dnešný vzduch)

  Walt Whitman, Vy Krakonoš, Vy veľké decko, dupajúce zlostne nohou,

  Vy obrovský prales, v ktorom sa trasie ohanbie,

                                                                v ktorom svištia indiánske šípy,

  Vy posledný obor, podobný zlostnému Atlasovi, Vy posledný z bohov –

  posielam Vám trocha medu a malý kvet z našej voňavej lipy.

   

  Mám Vás rád, bojím sa Vás, vidím, že ste krutý,

  Vy ste pleskot ondatier na jazere Michigan, Vy ste revúci, šialený džez,

  Vy ste opľutý, bijúci sa, zavrhnutý –

  Vy ste ten milovaný dnes.

   

  Nech žije džez! (zo zbierky Dnešný vzduch)

  Toto je džez: ten chladný, dravý potok,

  ten kŕdeľ vrán, o ktorom sní sa mi,

  syčiace jazero, ktoré má dobrý odtok,

  svetielkujúci prameň, pohadzujúci iskrami jak vlasami.

   

  Líham si doň nahý – vniká do mňa jak meče,

  vedľa utekajúci králi džezu v papierových košeliach,

  zlatý a žltý prúd búrlivej hudby tečie,

  láska ma, kníše, omýva ma do biela.

   

  Prasknuté trúbky – padá z nich sklený prášok –

  maličký vavrín – Harry James má ho na čele –

  dvíhajúca sa, klesajúca sila, v ktorej hľadajú malý hrášok –

  všetko jasá, všetko znie opojne a vesele.

   

  Spievam s vami! Som smradľavý, zaslintaný hráč na trúbku,

  vzpieram sa v synkopách proti veľkovýrobcom poetického fondánu,

  hrám vášnivo, až mi praskajú pľúca – ak spravím niekde hrúbku,

  ľvi poézie diel radosti z nej dostanú.

   

  Spievam s vami! Som zachrípnutý klarinet, plný špiny,

  som zelenkavý stôl v akejsi krčme bez mena,

  som vypáchnuté kyslé víno, som nôž bez viny,

  som Benny Goodman, zúrivých swingov obmena.

   

  Sloboda (zo zbierky Dnešný vzduch)

  Sloboda je tekutina číra – ako éter abo ako lieh,

  sloboda je nekonečný bazén, v ktorom znejú výkriky a smiech.

   

  Ale nie je chlpaté psie ucho, čo zachytí každý tichý vzdych

  a čo hľadá protištátny zmysel v milencových slovách nesmelých.

   

  Ale nie je britské ťažké delo, ktoré mieri dneska na Suez,

  ale nie je Lynč, čo dáva štránok černochovi na spotený väz.

   

  Ja to viem – tak nechaj, nedrž pero! Dovoľ mi, nech spievam si svoj spev –

  sloboda je zlaté zrno sveta – pozbavené kúkoľu a pliev.

   

  Sloboda má vlasy ako mušle, hlas jak štrngot babylonských váz,

  sloboda má nohy ako ruže – sloboda má to najlepšie z nás!

   

  Hra na skrývačku (zo zbierky Rekonštrukcia vzdychu)

  Vojsť do soľničky do nití do hákov na utopencov

  Behať medzi koľajnicami

  Podvečer

  Keď sneží

  Dýchať úžinami

  Obrúbenými jej úsmevmi

   

  A potom púšťať z klietok slávikov

  A hrdličky

  Piť kúzelníckou paličkou

  Prvé čajové ruže

  Usínať ako stromy

  So sladkým zmätkom v haluziach

   

  Zakryť sa vetvičkou prasličky

  Lastúrou

  Zemiakovou vňaťou

  Pozerať umelými kvetinami

  K horiacim slzám

  Čítať stopy v prachu

  A vo hviezdach

   

  Obracať – ako veci vyzlečené zo sŕdc –

  Naivný obličaj k rybám

   

  Hra na naháňačku (zo zbierky Rekonštrukcia vzdychu)

  Utekať najprv bazárom

  Potom bitúnkami

  Potom pri rieke

  Okolo kvitnúcich sadov

   

  Zvečerievať sa nad trávnatými stepiami

  ako turecký paša

  Byť magnetickým poľom

  ktoré oceľovými rukami

  spieva ódy na piliny

  Vystielať ako lev

  plavými kožušinami hviezdy

   

  Utekať iným bazárom

  Horiacimi bitúnkami

  Potom pri rieke

  neďaleko plynojemov

  okolo kvitnúcich sadov

   

  Ozývať sa trúbením splavov

  v malých mestečkách

  Počúvať svoje more

  Ponuro dudlajúce

  ako lev

   

  Imaginárny portrét (zo zbierky Rekonštrukcia vzdychu)

  Tak toto si ty

  s tými veľkými hviezdami na rukách?

  S tou sladkou trávou neba

  rastúcou akoby mimochodom

  zo zadymenej tváre?

  To si ty

  s tým obyvateľom bleskov

  štartujúcim

  z úst básne?

   

  Ako na teba kričí vnútorný oheň

  prechádzajúci sa s červenými lícami

  z bunky do bunky

  Ako ti hrozí päsťou

  vlastné snívanie

  sediace na prahu básne

   

  A ty medzitým hrdzavieš

  na dne tŕnia

  kresliaceho odvahu

  A ty sa medzitým opäť dvíhaš

  k pokoleniu oblakov

  vyrastajúcemu

  z očú nezábudok

   

  Vlaková lúpež (zo zbierky Rozbíjanie sarkofágu)

  Vo vetre sa pomaly ohýbajú železné dvierka

  To chodí s červenými bubnami vlkov osamelé dievča

                                                                         Poézia

  Kým juričky s vlásničkami v zobákoch rozpúšťajú

                                                                         sa na uhlie

  Kým na anglickom trávniku plesnivie zabudnutý

                                                                         opilec

   

  Obnaž si hrdlo aby sme videli hodiny

  ktoré ukazujú svetovú stranu šťastia

  obnaž si hrdlo

  aby sme videli piesok náušníc

  ktorý sa presýpa v náručí

   

  Starý vlk obhrýza nechty zelenkavým holičkám

  Malé prepelice vyjú na odchod zvonom lesa

  Práchnivý hájnik strihá prstene vody

   

  To dýcha konárom zmijí

  To dvíha na ruky deltu jesene rozhorenú vo dvoje

  To si trhá vlasy dymu prilepené na prah

   

  Podkova chlipnosti ide od úst k ústam

  Vlásenkár sa učí naspamäť horiace nozdry

   

  Je to akoby spievali mušelínové závoje tvojich pŕs

  Je to

  akoby sa za záclonou prechádzal učiteľ spevu

   

  A to len voňavka – nostalgia otvára náruč

  To skáče zo stromu prepelica plná slz

  To si v džbere namáča ruky hyena

   

  Poď a pomaly ohmatávaj slané husle rána

  Veď to sa trepoce v rebrách stromov slávik dymu

  Keď obráti hlavu bzučí loď potopená v mede

  Keď skríkne nôž – vidno beľmo

   

  Pilátových úsmevov

   

  Kotolňa (zo zbierky Rozbíjanie sarkofágu)

  Z podzemnej dráhy vychádzajú vojaci

  s labuťami pod pazuchou

  ako nosiči vlasov

  alebo tí

  ktorí vyvolávajú v športovej hale

  duch Napoleona Veľkého

   

  Vreckové hodinky (zo zbierky Rozbíjanie sarkofágu)

  Starec v podobe ďateliny

  prechádza nedbalo bankárovou pracovňou

  Mušie nohy

  opreté o pelerínu divadelného riaditeľa

  volajú

  kosti noci

   

  Trocha vody do vína (zo zbierky Rozbíjanie sarkofágu)

  Sláva malým

  nariekajúcim vlnám

  Sláva črievičkám

  ktoré utekajú pred blatom

  Sláva kostolníkovi

  ktorý reže

  opuchnutú ruku

   

  Vo vinici

  leží opitý Noe pod náhrdelníkmi strapcov

  Čuť bľakot oviec

  prinášajúcich baldachýn

  Čuť spev nákov

  z opustenej vyhne s mäsitými .kovadlinami

  Čuť let muchy-mäsiarky

  prinášajúcej svadobný závoj

   

  Prinášajúcej viečka

  plné ružovej vody

  Prinášajúcej voskové ústa

  Prinášajúcej uťatú ruku

  pripomínajúcu písmeno Q

  Prinášajúcej zmrznuté pleso

  nad ktorým horia

   

  jelše a rukavice

   

  Spomienka (zo zbierky Zrozumiteľný človek)

  Osa na stole

  To je koniec leta

  Klobúk panama

  Ó dobrý deň teta

   

  Vidiek Považie

  Sliepka hrabe v prachu

  Auto z garáže

  Vezie bielu sochu

   

  Klobúk na skrini

  V skrini čierna maska

  Pastier s pahrebou?

  Zbohom letná láska

   

  Nad ránom (zo zbierky Zrozumiteľný človek)

  Vlak zastal v poli na trati hoci tu nikoho nieto

  A vietor hádže modré kantáre

  Na odchádzajúce leto

  Jeseň sa prestala česať svetla je málo

  Už-už priviera čierne mihalnice dažďa

  Čo sa to stalo?

  Šíp divých husí zapichnutý v obzore

  Zas?

  Áno Zase

  Vinohrady sa prebrali zo spánku Potok sa trasie

  Vyhadzuje rybám na oči

  Piesok a mušle

  Zapaľuje v smútiacich dolinách

  Zelené husle

  Úsvit hľadí žltými očami

  Na ľudské sídla

  A slnko ticho otvára

  V tej chvíli

  Krídla

   

  Orient-expres na večernej stanici (zo zbierky Zrozumiteľný človek)

  Expres sa ženie rovinou

  Vdove sa čierny klobúk trasie

  V poštovom vozni s blondínou

  Spí náklad hviezd Spí náklad masiek

   

  Strojvodca hľadí do spální

  Pri Břeclavi sa dievča češe

  Rosa má úsmev rozmarný

  Len hlúpy smútok blúdi v lese

   

  Oblok obracia noviny

  Morava spieva Roviny

  Hvizd otvára sa ako hárem

   

  Sen blúdi vlakom Po chodbách

  Znie príboj vášne Kričí mach

  Mesiac sa smeje spoza paliem

   

  Milenci pri Mirbachovom paláci (zo zbierky Zrozumiteľný človek)

  V alchymistovej dielni V dome-záhrade

  Náručie praská

  Kométa vyberá zákrutu Črieda stromov kričí

  Aj to je láska

   

  Kotva sa zapletie do dejín Prsteň spadne

  Slávik neba nabok

  Pri stolnej lampe bozk Rozvoňaný pomaranč

  Zavzlyknutie diaľok

   

  Ktosi ťuká na dvere Čože Mefisto

  Aj vy ste chorý?

  I rajských vtákov na stromoch poznania

  Občas smútok morí?

   

  Kytica spomienok S horúčkou

  Spieva príboj-vtáča

  Hviezda kričí Láska plače na brehu

  Smrť nás v preši stáča

   

  V nočnej expedícii (zo zbierky Sklené deti)

  Život je plný záhad slávy ale aj tajomstiev

  Len ľahké Múzy

  Dvihli na javisku kabaretu do tónov saxofónov

                                                              nohy

  Keď sa polnoc s tajuplnou tvárou

  Dotkla hviezd

  Vstal si od stola spola pofŕkaného atramentom

  Rotačka s hrmotom vypľúvala zložené hárky novín

  Melancholici s umučenými tvárami

  Vchádzali do klenutých podjazdov nemocníc

   

  Vstal som od papierov

  Nad ktoré som sa nakláňal

  S korektorskou ceruzkou v ruke

  Napiť sa asfaltu Svetiel na križovatkách

  Blikajúcich neónov

  Polnoc s tajuplnou tvárou sa dotkla hviezd

  Nočná tlačiareň sa chvela stonom a zhonom

  Poéziou práce

  Prácou poézie

  No bolo tu aj čosi nedopovedané tajomné

  Ako v zákutí lesa

  Kde si čítal knihy o dostavníkoch

  Ktoré sa hnali v kúdoloch prachu

  Nevadskou púšťou

  Keď sa polnoc s tajuplnou tvárou

  Dotkla hviezd

  V nočnej expedícii manekýni

  Muži a ženy

  Rýchle pohyby Balíky novín

  Boli veselí

  Boli smutní

  Cítil si sa ako dieťa

  Čo sa stratilo večer v lese

  Ako pilot

  Čo začul vynechávajúci motor

  Ako kapitán zaoceánskej lode

  Čo sa potápala

  Keď sa polnoc s tajuplnou tvárou

  Dotkla hviezd

   

  Tma plná krásy zločinu a hnusu

  Balíky novín

  Biele ako oceán

  Padajú na zem

  Pripomína ti to obrovské čajovne

  S gejšami v starých japonských mestách

  Uprostred parkov

  A pagod

   

  Spáči sladko spia,

  Pijani prechádzajú podchodmi

  Stoja pri lampe Trocha sa tackajú

  Ale v expedícii sadá motýľ na čelá a biele plecia

                                               mladých baličiek

  Ktoré sa túžobne pozerajú rozbitým oblokom

  Kedy sa polnoc s tajuplnou tvárou

  Dotkne hviezd

   

  Autoportrét s lýrou (zo zbierky Sklené deti)

  Noc trasie hviezdami Veselo astry horia

  No modré nozdry oblokov noria sa do pohoria

  Pred prísnou tvárou hviezd a sĺz syčí na obrazovky

  Dym detských snov Dym axióm ktorý má ťažké

                                                              krovky

  Všetko je dobre V poriadku Noc plynie listy plačú

  Len ja by som chcel ešte raz violu detstva začuť

   

  V izbe sa chorý školáčik učí verš Večer praská

  Mesiac spí hore na streche tak ako klamná láska

  Pri stromoch V srdci Dunaja Blyštia sa vlny-šable

  A jeseň Jeseň pribitá za skrvavené žiabre

  Všetko je dobre V poriadku Nečujem zlého slova

  Líham si k nohám slepých vĺn a spievam Spievam

                                                              znova

   

  Nokturno (zo zbierky Sklené deti)

  ... námesačníci robia v spánku

  mnoho takých vecí ktoré by sa

  pri plnom vedomí neodvážili robiť...

  B. Spinoza: Etika (III)

   

  Pritúľ sa ku mne tuhšie

  Poď

  Ty mámivá

  Roky praskajú

  Ale cez srdcia sa i tak prelieva

  Láska

  Nech sa teda zažnú ramená Venuší

  Ale aj Katarín Medicejských

  A nech do strún čierneho preša

  Udrie mocne

  Ich jasavá pieseň

   

  Pritúľ sa ku mne tuhšie

  Poď

  Ty mámivá

  Skaly blednú To ktosi pripravuje náš príchod

  Patrilo by sa padnúť k nohám lístia

  Lebo keď som počul zaspievať oči

  Bol to vždy

  Nezabudnuteľný orchester

   

  Pritúľ sa ku mne tuhšie

  Poď

  Ty mámivá

  Nech po nebi prepláva jeseň

  Ako podpálený propeler

  Na krvavej stope Poézie šmýka sa noc

  Roky praskajú

  Ale cez srdcia sa aj tak prelieva

   

  Láska

   

  Zostúpiť až k plameňu (zo zbierky Popoludnie v štvrtom rozmere)

  Milovať lunu

  Zajatú v srdci paranoika

   

  Dni ubiehajú

   

  Vír je čoraz hlbší

  Už aj zvyšky snov klesajú ku dnu

  Ako ornamentmi pomaľovaná pravica

   

  Ale uprostred spáleniska

  Spieva svoju pieseň kockovaný albatros

  Ktorý utiekol nikým nevidený z mlynice srdca

  Do akvária podvedomia

  Kde spia lastovice z porcelánu

  S hlavou

  Oprenou o parohy nožov

  Takže celkom dobre vidno aj kocku v kvietkovaných šatách

  Ako rozmotáva priadku morušovú poézie

  Obrastajúcu múry času

   

  Čarodejníkov učeň (zo zbierky Popoludnie v štvrtom rozmere)

                                Pamiatke Rudolfa Fabryho

  V komnate s páperovou stenou

  Svoj prsteň zahodil za Jenou

  Pod oblokom bola kobyla

  Vzkriesil som sa keď ma dobila

  O jej oči oprel orgován

  Jej brucho pripomína vanilku

  Videl som muchu slzy zabitú

  Prosím vás kde je cesta do mesta?

  Voda je Silvestrova nevesta

  Kvetina lásky býva rozmarná

  Tá paša láka kormorány búrky z Komárna

  Kto ešte tovar má?

  Ona len vyzerá tak pokojne

  V koreňoch vŕb klíči a ruky podvojné

  Možno som všetko nepovedal presne

  Ale on vedel o tom čo sa stane

  Sedel tam ako konvalinka v stane

  Každý si nájde svoje miesto

  Andante? Presto!

   

  Keď privieraš viečka (zo zbierky Popoludnie v štvrtom rozmere)

       SI

  Stĺp obnaženosti

  Kamenný oblak na pohlavnom úde

  Slabo sa ligotajúca matka

  Krabov lampáš

  Oku uťatá kobra

  Prorok s mechanickou dutinou

  Miazga kohútieho stehna

  Pažravá pevnosť rojčenia

  Krvácajúca kadidelnica

  Ihla odlesku meča

  Rukavica výkriku

  Klokotajúca halúzka

      

       NIE SI

  Valné zhromaždenie OSN

  Bradavka korytnačky

  Bačova žena

  Lesbička v motostreleckých kasárňach

  Pozauna bodkovanej veľryby

  Umelý gitarista

  S mramorovou parochňou

  Plesnivý zub

  Horár poľujúci na kyvadlové hodiny

  Drvič kamenia s éterickými stehnami

   

  Ryba-modrofúz (zo zbierky Tekuté oči)

  prečo prší?

              lebo z komína sa dymí

  prečo nahým ženám odpadávajú hlavy?

              lebo ich majú štvorcové

  prečo vrany plačú?

              lebo slová štípu

  prečo v horiacom dome spí černoch?

              lebo klen je listnatý ako e. a. poe

  prečo mám rád mučenie?

              lebo tvoje chodidlá drnčia

  prečo rybárova sieť krváca?

              lebo sýkorka+slepec tvoria súsošie j. v. stalina

  prečo v márnici svieti petrolejová lampa?

              lebo dáždnik leží pod korunami dubov

  prečo mlčíš?

              lebo lístie padá

  prečo ryba zuní?

              lebo v čele jašterice spí pápež

   

  Keby prišiel neverte (zo zbierky Obrana jazvy)

  Vidím Maldorora

  Kráča popri cintoríne

  So zubmi periny

  S hruďou tamburíny

  S točitým schodiskom vzdychu

  S rukami zmije

  S lýtkami pornografického filmu

  S ňadrami hojdacieho kresla

  Som živý mŕtvy v svojej postupnosti

  Hroch ktorý nemá hlavu

  Príliš pripomína vranu bez operadla

  Ale vrana bez operadla

  Vonia mramorom

  Maldoror sa vracia

  S ňadrami obálky v ktorej je tajomné heslo

  S uchom katedrály v ktorej spí kúzelník

  S prstom kolotoča na ktorom sa vozí panna

  S obočím kyvadla i hmyzu

   

  Vyvolávam duchov len preto aby som už nemusel lietať (zo zbierky Obrana jazvy)

  Ideme popri jazere

  V ktorom plávajú samovražedné mramorové ryby

  S vypichnutými očami

  Ideme

  Tmavší ako sýkorky

  Veselší ako veštenie z dlaní

   

  Nik sa nebojí spevov

  Lebo starena so sekerou zaťatou do chrbta

  Letí nad týmto nezachytiteľným jazerom

  A v kôlni

  Drevená panna

  Sústruhuje biskupovi hlavu

   

  Stretnutie surrealistov po rokoch (zo zbierky Obrana jazvy)

  S tvárou ryby

  Ktorá má klávesnicu zarastenú do pŕs

  Rozbíja lunatik svojimi azúrovými rukami

  Sklené dvere

   

  Ale iní lunatici

  S hlavami prebudených púpav

  S hlavami prebudených kameňov

  S hlavami bystrookých kobyliek lúčnych

  Hádžu kocky smiechu do obludnej objemnej

       kupoly krypty

  Aby magické krídla fantázie vzrástli

  Aby mušle

  Podobajúce sa zvoneniu

  Rozprávali príbehy

  Pripomínajúce lodnú skrutku

   

  Byť harfou podvedomia

  Zvonom nevyhasínajúceho detstva

  Byť jablkom poézie na drapľavom strome času

  Deti búrky mlčia

  Pri slabom svetle kriku vidno

  Že láska je zaťatá do pňa

  V zámku

  Obliehanom surrealizmom

  Obliehanom budúcnosťou

  Obliehanom výkrikmi

   

  Modrá ruka blesku odlieva med svitania

  Iba jeden z lunatikov

  Štvorcový ako hriva čistokrvného koňa

  Prúžkovaný ako ruka horolezca či diabla

  Tekutý ako šachovnica

  Plače

  Aby ľalie extáz neuvädali

  Aby mlyn snenia opäť rozhýbal svoje súkolia

  Aby bolo počuť výskať a tancovať stromy

  Mramorové a nehybné ako Dunaj

   

  Poézia v Galante (zo zbierky Obrana jazvy)

  Keď som si odskrutkoval hlavu

  V autobuse do Galanty začala rásť tráva

  A to dievča

  Čo sa na mňa tak vyzývavo pozeralo

  Bolo naplnené pilinami

  Aj napriek tomu že malo chrbát zo skla

  Potom si cestujúci otvárali konzervy

  V jeden z nich som bol ja

  Mal som oči z piesku borovíc a tŕnia

  A muž s korkovou hruďou v hnedom slovenskom

       kožuchu

  Vypúšťal chvíľami z úst holubice z ktorých sa stávali

       pyramídy

  Potom hovoril o Verdune

  Kde je pieskovcová socha ženy s rukou na perách

  Kde rastie na každom hrobe kríček ruží

  Tak ako mne na prsiach

  Predviedol som to cestujúcim zrakom

  Chválili moje brzdové obloženie na pravej čeľusti

  Hoci obloky v autobuse boli špinavé

  Takže som nevidel nič

  Ani to

  Ako pri Galante medvede s harfami na chrbtoch

  Ryjú veľkú dieru do zeme

  Na miestach

  Kde je skrytá poézia

   

  Benátky vo dne chiméry v noci (zo zbierky Obrana jazvy)

  Mesto na brehu neskutočna čo má na hrudi diamant

  Tu na námestí San Marco sa len peklom možno dívavať

  Keď útek ulít z úzkych ulíc mení pery na mešity

  Strom harmoniky ako tulák iba mlčí nič nešípi

  Sépiovitá žena mora núka nénie šialencom

  Tvár Benátok je z tehál z bozkov jak nahá žena za plentou

  Na gondole je morská panna skladacia ako zvonkohra

  S ružami vzdychov zmieri pery možno sa k spevu odhodlá

  Na námestí tu dozrievajú ženské prsia i jahody

  Krása sveta je kŕčovitá tak ako ja či Jago vy

  Leto privádza k šialenosti campanillu i hodiny

  Kokaínové masky minút ktoré sme zo sŕdc zhodili

  Je to tu všetko neskutočné jak akrobat na Rialte

  Jak opera Jak dlane nehy Ako kŕdeľ snov Vitajte

  Predavač z piesku na nábreží otvára klietku úžasu

  Keď vzlieta básnik z neskutočna s granátmi sĺz i súmraku

  Keď ľaliou pŕs spieva luna tá mramorová gondola

  Keď srdce štípu supy túžby čo vyleteli spod mora

  Noc prúžkovaná ako jeleň spí v čiernom oku s Orfeom

  Pri stalaktitoch našich krokov je tu aj holub operou

  Zamrežovaný svojou tvárou s poštovou známkou výkriku

  Chápadlo srdca po večnosti tak ako jazvu vystri tu

  Mních čo je vpredu levanduľou mních čo je vzadu

       gondolou

  Vysýpa piesok svojho oka do fontány a okolo

  Neviditeľné tváre zvonov z pralesov snov sa predklonia

  Je to jak sykot synov splínov so strapcom

       spánku svedomia

  Tvoje ruky sú kusy kriedy jedy čo medy vypili

  Tak ako mračno nás tu bolí srdce podobné Indii

  Mesto na brehu neskutočna čo má na hrudi diamant

  Tu na námestí San Marco sa len peklom možno dívavať

  Černoch tu nesie okarínu ja kocku svojho života

  Z ktorej do hriechu tvojho smiechu krv západu

       dnes vymoká

   

  Raj o piatej (zo zbierky Divé stromy neplačú)

  išli sme autom

  noc spala na skale

  ach more more

  rozospané malé

   

  pod stromom krčma

  stôl plačúca lúka

  pečená ryba

  z taniera sa núka

   

  pijeme hviezdy

  more kričí do tmy

  list sadá za stôl

  k soľničke

  list z kotvy

   

  z tej ktorou leto

  zakotvilo pri nás

  oblaky plačú

   

  život

  preč sa míňaš

   

  Parížska milenka (zo zbierky Divé stromy neplačú)

  kroky luny po parku

  slzy opery

  prídem k tebe dobrá buď

  keď sa zošerí

   

  na pigalle pasú sa

  stromy – vipery

  svet nás bije po srdci

  keď sa zošerí

   

  dlho som ťa čakala

  kde si mon chéri

  hrob sa k hrobu pritúli

  keď sa zošerí

   

  policajný kapitán

  si to overí

  prečo browning strieľa sám

  keď sa zošerí

   

  V cukrárni (zo zbierky Divé stromy neplačú)

  za oblokom len slepé vlny vzdychajú

  smrť hrobmi rinčí

  ach smútok ryje smútok vchádza pod srdce

  ako da vinci

   

  a potom stŕha hviezdy stŕha škrabošky

  oblieka žaket

  a potom vchádza do podzemia jesene

  po náklad rakiet

   

  a potom ponad bozky vesluje

  kanálom grande

  a potom potme kdesi v espresse

  má s časom rande

   

  a potom na to rande prichádza

  herečka priam z cannes

  a potom jeseň tam s ňou tancuje

  smrteľný kankán

   

  Azúroví kúzelníci nesú v náručí slzu i vesmír (zo zbierky Zlodej pŕs)

  Keď tmavé deti kvetín

  Utekajú pred rozzúrenými dejinami

  Mám dlane plné diamantov

  Opakovaného

  A vysiľujúceho

  Snívania

  Pozbieram tú hudbu

  Rozvešanú v záhadách a záhradách

  Púpavy hrôzy kričia

  Dvíhať kroky vesmíru

  Ktoré tu zanechali azúroví kúzelníci

  Dať im nový tvar nový zmysel

  Lebo ťa omamujú ich divé

  Na mágiu poľujúce noci

  Ich neskutočné pohyby

  Bledé ako úlisné kroky trávy

  Tej vražedkyne osudov

  Vlasy samoty rastú

  Ale na skale sedí osud

  Čiernobodkovaný ako jeseň

  Pozoruje

  Prichádzajúci príboj clivoty

  Fárať do seba ako sirota odchádzajúcej perspektívy vtákov

  Počúvať tvoje hlboko agátové oči

  Keď už hviezdy spásli

  Čiernu trávu nášho osudu

  Fárať do seba

  Ako neviditeľné srdce mora vetra a dúfania

  Zablúdené do nehostinnej

  Oslepnutej krajiny

  Kde stromy tavia

  Rudu súmraku

  Kde azúroví kúzelníci

  Opustení kvetinami a všetkým čo vyzváňa

  Počúvajú len dupot hviezd

   

  Keby som bol priesvitný (zo zbierky Zlodej pŕs)

  Idem k rieke

  Kde spia

  Tie tvoje nenahraditeľné vlny

  S plavými

  Spenenými hlavami

  Plnými nezmyselného piesku

  A chorých

  Márnotratných skál

  Ale na fasádach prísnych domov

  Spia úvahy filozofov bláznov a stromov

  Spia náreky vetra

  I úsmevy

  Dávnominulých krokov

  Mysli na mňa

  Ako keby som bol priesvitný

  Ako keby som mal na temene rozhľadňu i kláštor

  Ako keby som mal v sebe sloje

  Plné uránu

  Zlata

  A drahého kamenia

   

  Neosurrealista-samotár (zo zbierky Zlodej pŕs)

  Chce z trosiek dom zas postaviť

  Aj uragány zabúria

  Sen dáva peň i ozalit

  Noc ulít je horká ako kúria

   

  A vápno spánku zakrvavené

  I fantázie strom je už opľutý

  No pierot nájde plameň vie

  Či šabľu novej knuty

   

  Na šachovnici spitých pŕs

  Spí vodný hárem jeho dní

  Keď kyslíková jabloň trs

  A kožušinová ryba sní

   

  Len rozkvitnutá stolička

  Tvojich pľúc mramor len

  Noc sa tu opiera o líčka

  O rozkvitnuté čelo zas sen

   

  Dáma s hranostajom (zo zbierky Zlodej pŕs)

  Žena ktorá si dala do úst višňový bonbón

  A obracia listy knihy

  Má určite dôvod na to

  Aby si vybrala drevené koleso z hrude

   

  Na srdci a na rukách (zo zbierky Zlodej pŕs)

  Deti bez hláv

  Obiehajú okolo cintorína na ktorom je maškarný ples

  Často naháňajú

  Opustené skaly

  Privčas odchádzajú spať

  A na inom mieste

  V inom čase

  Hluchí pustovníci čo sa narodili púpave

  Počúvajú spev tráv

  Vítajú vozy

  Plné kuchárskych čiapok plné lastovičích úst

  Vyspevujú

  Zo spevníka agonizujúcej labute

  Vyjdi z vody minulosti

  Buď opäť odovzdaná ako nedeľná kaskáda či rosa

  Ako chvíľa

  V ktorej kolíše voda západ slnka na rukách

  I v srdci

   

  Postupovať (zo zbierky Kričať)

  supermarketovať

  mobilovať

  televízorovať

  počítačovať

  klonovať

  internetovať

  mailovať

  faxovať

  globalizovať

  odľudšťovať sa

   

  O polnoci (zo zbierky Hra v kocky)

       Hrozím trestom smrti orchidei usínajúcej v kúte Pri rachitickom bubne čo sa práve vykoľajil Pri asparágu s tvárou Lukrécie Borgie Pri domine s čiernymi rukami položenými na temeno rozladenej hrkálky Kráčam poľom s pannou odrezanou z vŕbového prútia k biskupskému palácu v ktorom tancujú trpaslíci K obchodu s baletkami rozkvitnutými iba do poloviny K požičovní rúk a prudko rozsvietených vesiel Strom kikiríka Tvoja čelenka sa modlí Plno poroztĺkaných pohárov podpisujúcich v dave prevolanie Odháňam zo salaša svoje lakte a polárne psy Kvitnem Aby som lepšie videl vraha odrezaného z lodyhy Rinčí ako nezábudka Ako štvorcové rameno Ako ňadro v ktorom sa zrkadlí vzducholoď

   

  Dom so Sigmundom Freudom (zo zbierky Hra v kocky)

       ... som vo Viedni pri dverách Freudovho bytu /teraz múzeum/... otvára mi chorobne bledý mladý muž... pripomína českého džezového speváka... a súčasne aj reklamu na čokoládu ORION... námestie v Dunajskej Strede po ktorom prechádzam... som v krčme kde ma skupina opilcov prezýva Einsteinom... cintorín v Dunajskej Strede... biele náhrobky... nastupujem do autobusu... na rovine... školáci s aktovkami... sú hluční... zvony vyzváňajú... lepenková debna v ktorej majú hniezdo potkany hrebeň kostený hrebeň s povylamovanými zubmi žobrák na skalickom námestí pri jezuitskom kostole otec vybieha spopod brány vysokého domu záhrada vo františkánskom kláštore stará M.+ jej opitý muž prach na dvore cesta do vinohradov leto včely bzučia v korune lipovej aleje čítam knihu vidím v diaľke Holíč šibenicu kino v Holíči kde leží na zemi tučný muž ktorý má sklenú hlavu a sklenú hruď sklená rieka Morava... sklo... sklo...

   

  Volám ťa kým skameniem (zo zbierky Slepec a labuť)

  slepec

  hľadajúci kokaínovú labuť poézie

  to som ja

  to som ja

  volám ťa spolu s nahou

  opitou lunou

  volám ťa na chrbáte dňa

  na chrbáte noci

  noci

  ktorá zabíja spomienky bozky a vodostreky

  volám ťa kým skameniem

  si príliš neskutočná

  s tými svojimi fosforeskujúcimi

  zauzlenými

  očami

  ktoré šepkajú

  a zároveň kričia

  s tými svojimi rukami piesní

  detonácií

  krídel

  hľadal som ťa v dynamitoch ňadier

  v bielych katakombách

  čierneho

  spánku

  v pralesoch krvismilných snov

  a jedovatých výziev

  ale aj na ostrovoch

  kde sa nahé ľalie bičovali korbáčmi bleskov

  ktoré som vzýval

  ktoré som skrýval

  v hrudiach

  nepreniknuteľných sopiek

   

  Noc pri Gibraltare (zo zbierky Slepec a labuť)

  toto stmievanie

  štvorcové ako oko domina na stolíku slepca

  ako plechová krabica plná hračiek

  vrhnutá do divého

  rozvodneného prúdu

  gibraltar s jeho strmou skalou

  dávajúcou si na hlavu akýsi čudný čierny klobúk mračien

  spopod ktorých sa vysúvajú delá

  zástupy turistov

  modrý obzor

  pripevnený k účesu dráždivej

  mladej ženy

  usína v lampiónoch

  ale aj v podmorských kvetenstvách

  napokon

  kliatba sa posúva

  úzkymi uličkami

  v ktorých bezruký muž

  píše svoju podivuhodnú báseň

  tak bezprostredne

  ako alchymista

  preto padajú kosti pohľadov na sláčiky závor

  neďaleko colnice

  v ktorej hrá arab v burnuse šachy s monštruóznym katom

  ktorým je ciferník hodín

  presne vediaci

  že gibraltar má veľké prázdne brucho

  obrovskú jaskyňu

  ktorou je koncertná sieň

  čo mala byť v prípade vojny lazaretom

  stojím v nej ako slepec čo má v pravej ruke sieťku na motýle

  chvejem sa ako vlajka na prove jachty

  ako mapa na stole kapitána

  ako umelá ruka v koši s pilinami na nemocničnej chodbe

  ako nočný stolík v lese

  ako charizmatický šarlatán s opičkou na rameni na jarmoku

  ako minca žobráka pred kostolom

  ako bubnovanie mažoretiek

  odchádzajúcich na stretnutie dôchodcov

  ako stretnutie večerného rýchlika s alabastrovou šťukou

  ako staré stáložiarne kachle v kaviarni dax

  ako veterná ružica v rukách stareny ktorá pochováva svojho

  syna

  ako bianco podpísaná zmenka pod kobercom v opravovni

  dáždnikov

  ako prameň čiernych vlasov v rukách šialeného vydedenca

   

  Predpoludnie v supermarkete (zo zbierky Žena v tvare konvalinky)

  s košíkom v ruke

  dobrotu robme

  pred nami nymfa

  hľadajme drobné

   

  z vešiakov zvesme

  blúzky a rifle

  hviezdy a slncia

  len rýchle rýchle

   

  och pierot kde si

  čuj novú pieseň

  vraj lístie spŕchlo

  vraj je tu jeseň

   

  s ňou muzikály

  francúzske vína

  za pultom nymfy

  každá je iná

   

  umelé kvety

  rozkvitli v hale

  ach srdce srdce

  spi

  neplač stále

   

  Jej úsmev osvetlený stromami (zo zbierky Žena v tvare konvalinky)

  cítim tvoju blízkosť cítiš moju blízkosť sme spolu

  vraciaš mi moje dávne ústa

  zreteľné ako trezor naplnený bozkami

  naplnený predstavou

  presakujúcou cez moje ruky

  k tvojim ňadrám

  k tým orlojom

  ktoré pasú na vankúšoch

  polnoc

  len aby som mohol otvoriť oblok

  a vidieť

  kde spí

  strach

  ten slávik

  so železobetónovými krídlami

  ten strom

  s ústami

  neúprosného osudu

   

  Chorá pri západe slnka (zo zbierky Žena v tvare konvalinky)

  dobre ťa poznám

  krik umierajúceho lístia

  luna

  zaviata spomienkami

  a blenom

   

  dážď

  s krvavými nechtami

  zápasí pod oblokom

  s dušou

   

  myslím na útek čerstvo narodených komét

  na modrý strapec večnosti

  pohodený

  v tráve

   

  na obzore hrmoce smútok

  noc sa prichádza napiť

  svojho čierneho jedu

   

  pozorujem priestory

  s ich zhrozenými tvárami

  no vidím aj to

  že otvormi po bozkoch a pohladeniach

  vsiakli naše prosby do zeme

  vsiakli do tmy

  plnej rozbitého skla krokov

  rokov

  i bokov

   

  Televízna show (zo zbierky Žena v tvare konvalinky)

  moderátorky šepkajú

  oblaky kričia

  vražda no slzy meškajú

  krv ničia či čia

   

  a potom dvaja komici

  slnko a more

  hroby ukryté v poľnici

  choré sny v nore

   

  spomienky bežia od vody

  piesne spia v raždí

  kto by zrátal tie podvody

  tie zločiny tie vraždy

   

  prílivy palmy poprsia

  čelenky zlato

  sny ktoré dávno zomreli

  ozaj: čo za to?

   

  znie hudba krásna žiarivá

  monaco paríž

  hoc’ umierame zaživa

  svet

  stále žiariš

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013