• Životopis autora

  Ireney Baláž sa narodil 15. júla 1944 v Levoči. Stredoškolské štúdiá absolvoval v dnešnej Českej republike, najprv na
  Ireney Baláž sa narodil 15. júla 1944 v Levoči. Stredoškolské štúdiá absolvoval v dnešnej Českej republike, najprv na Jedenásťročnej strednej škole v Duchcove (1958 – 1961), potom na Strednej priemyselnej škole v Čáslavi (1961 – 1963). Po maturite začal v roku 1964 študovať na Veterinárnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach, avšak štúdium zanechal v roku 1968. V rokoch 1969 – 1988 pracoval na propagačnom oddelení podniku Východoslovenské železiarne v Košiciach. Od roku 1989 je na invalidnom dôchodku. V roku 1991 sa presťahoval do Bratislavy, kde sa okrem písania venuje aj organizovaniu literárneho života.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Charakteristika tvorby

       Ireney Baláž sa do kontextu súčasnej slovenskej lyriky zaradil pomerne neskoro, naozaj v zrelom veku. Po publikovaní v rôznych

       Ireney Baláž sa do kontextu súčasnej slovenskej lyriky zaradil pomerne neskoro, naozaj v zrelom veku. Po publikovaní v rôznych literárnych časopisoch (Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Dotyky a i.) knižne debutoval básnickou zbierkou Fresky. Prvotina jednoznačne ukázala, že Baláž nebude básnikom patetického či štylizovaného rebelantského gesta, ale tvorcom hĺbavej reflexie. Jeho úvahová lyrická poloha si však nevyžaduje veľa slov a v jednotlivej básni ani väčšiu veršovú plochu. Naopak, zjavná je tu dôvera tvorcu v lyrickú skratku, v silu básnického obrazu, ktorý svojou viacvýznamovosťou núti čitateľa zamýšľať sa. O čo je v jeho veršoch menej pátosu, o to viac v nich pri pozornom vnímaní nájdeme naliehavých otázok o podstate ľudského bytia. Básnik je pritom melancholický, miestami priam skeptický, jeho lyrický subjekt občas prežíva aj existenciálnu úzkosť. Už v debute autor naznačil to, čo je príznačné pre jeho nasledujúcu tvorbu – záujem o trascendentné rozmery ľudského bytia. Ten sa miestami premieta aj do vesmírnych motívov. Fresky však predstavujú zbierku polytematickú a polymotivickú. Sú v nej i texty inšpirované drobnými zážitkami, ktoré patria do tzv. poézie všedného dňa. V iných básnik v podobe narážok reaguje na spoločenské otázky, ktoré boli aktuálne v čase vzniku diela.

       Svoju druhú básnickú zbierku Anatómia smädu rozčlenil do troch častí. Prvá s názvom Efekt snov a tretia, ktorú pomenoval Kolmé riadky, predstavujú rozsiahlejšie lyrické tvary. Možno ich vnímať ako moderné, voľným veršom (autor mu bezvýhradne dôveruje v celej svojej doterajšej tvorbe) písané básnické skladby. Strednú časť, pomenovanú Úlomky, tvorí súbor krátkych, tematicky rôznorodých básní. Obe skladby predstavujú náročné lyrické výpovede, v ktorých analyzuje problematiku ľudskej osamelosti, hľadania lásky a porozumenia, ale aj akejsi stratenosti človeka v nekonečnom čase a priestore. Širokú paletu významov pritom dokáže podať bez nadbytočných slov, pretože dobre ovláda metódu lyrickej skratky, verí v estetický účinok náznaku. Miestami sa dostáva až do polohy akéhosi výrazového minimalizmu, keď do samostatného verša či dokonca strofy vyčlení aj spojku alebo predložku. Nie je to však samoúčelné, lebo pri tom postupuje premyslene, dosahujúc efekt istého dramatizmu. Verše miestami na čitateľa pôsobia ako naliehavé krátke výkriky, a to napriek tomu, že básnik nie je patetický a výkričník je uňho iba celkom zriedkavé interpunkčné znamienko.

       Tematicko-motivická paleta v poradí tretej zbierky Prierez tmou je pomerne široká a rozvetvená. Básnik toho do čitateľovej pozornosti ponúka naozaj veľa: od impresívnych záznamov rýchlo unikajúcich okamihov v ľudskom živote a intímnych dimenzií medziľudských vzťahov (najmä lyrického subjektu a ženy) cez usúvzťažňovanie našej prítomnosti s minulosťou, objavovanie archetypálnej podstaty ľudskej existencie až po hľadanie transcendentných súvislostí bytia a vyjadrovanie pocitu malosti a stratenosti v obrovskom, nepredstaviteľnom vesmírnom priestore. Čím viac sa začítavame, tým viac pribúda básní, ktoré v zásade vyjadrujú existenciálnu osamelosť človeka: Kto sme? Kam nás ženie čas? Kam sa strácame? Aký zmysel má naša krátka existencia v nami poznateľnom svete? To sú otázky, ktoré nepriamo, ale naliehavo zaznievajú z Balážovej poézie. Dominujúca existenciálna tematika nachádza vyvrcholenie v predposlednej časti zbierky, ktorá má názov Kozmická akupunktúra a ktorú môžeme vnímať ako lyrický cyklus. V nej sa ľudský život (osud človeka na tejto zemi) konfrontuje s tajuplným bytím vesmíru, jeho mohutných síl, o ktorých úlohách čosi tušíme, ale v skutočnosti o nich nevieme takmer nič. Básnik reflektuje večnú problematiku vzniku či stvorenia sveta, človeka, zrodu a vývinu. Ľudskú – a teda i vlastnú – existenciu chápe ako etapu medzi svetlom a tmou, čiže medzi vedomím bytím a neznámym, a preto i desivým nebytím, ktoré však môže (ale nemusí) znamenať aj nové svetlo. Ide tu o básnické uvažovanie o transcendentných dimenziách, ktoré, samozrejme, nemôže dať jednoznačné odpovede. Jednoduché odpovede, k akým sa niekedy uchyľuje „praktická“ teológia, sú autorovi celkom cudzie. Zbierka je skutočne zaujímavá, ponúka originálne videnie, pútavá je aj samotná fascinácia básnika vesmírnym svetom. Lyrické reflexie Ireneya Baláža o univerzálnych otázkach bytia, ktoré jednotlivca i ľudské spoločenstvo zrejme nikdy neprestanú znepokojovať, pravdepodobne rezonujú v každom kultivovanom percipientovi.

  Igor Hochel

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Balážove básne boli preložené do češtiny, nemčiny, francúzštiny, poľštiny, bulharčiny a ruštiny a publikované
  Balážove básne boli preložené do češtiny, nemčiny, francúzštiny, poľštiny, bulharčiny a ruštiny a publikované časopisecky alebo prezentované v rámci literárnych festivalov či autorských čítaní.
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  DRASTICH, Miloš: Ireney Baláž: Čas hmatu (Ako voňajú sny). (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 125 – 126.
  DRASTICH, Miloš: Ireney Baláž: Čas hmatu (Ako voňajú sny). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 125 – 126.

  BÁTOROVÁ, Mária: Ireney Baláž a August Rodin. Ireney Baláž: Čas hmatu. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, 8. 10. 2017, č. 8, s. 100 – 101.

  BANČEJ, Maroš M.: Ireney Baláž: Čas hmatu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 269 – 270.

  MATEJOV, Radoslav: Vyhľadávané – háklivé (Ireney Baláž: Prierez tmou). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 3.

  ŠAH: Ireney Baláž – 60. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 316.

  STANO, D.: Efekt slov. In: Dotyky, 13, č. 1, 2001.

  VLNKA, Jaroslav: Ranený bez rán. Ireney Baláž: Anatómia smädu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 2, s. 124 – 125.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

  Autor neuved.: Ruže v zime nekvitnú (Ireney Baláž: Anatómia smädu). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 3.

  Ruže v zime nekvitnú. In: Knižná revue, 10, č. 21, 2000.BANČEJ, Maroš M.: Fresky s pozadím presného slova. In: Pravda, zv. 6, 2. 9. 1996.

  DANKO, M.: Meditácie a zmierenia. In: Dotyky, 8, č. 7, 1996.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Balážova poetika je v istom zmysle rozvíjaním básnických výdobytkov, ktoré do slovenskej poézie vniesli Osamelí bežci .

  Balážova poetika je v istom zmysle rozvíjaním básnických výdobytkov, ktoré do slovenskej poézie vniesli Osamelí bežci. Zdanlivo abstraktné prostredie básne, neepická štruktúra, odkazy na kultúrne, biblické či filozofické reálie. Miestami akoby torzovitá výpoveď evokuje prerušovaný myšlienkový prúd súčasného človeka, jeho neustále atakovanie moderným svetom, ktorý je zahltený elektronickými médiami, komunikačným šumom, reklamou. (...) Azylom pre cítiaceho človeka ostáva vnútorný svet, často redukovaný na pesimistické vízie budúcnosti.

  Maroš M. Bančej

  Ireney Baláž je vskutku originálny v spôsobe nastoľovania básnickej neodkladnosti, ale i v nesmiernej úspornosti, prostredníctvom ktorej sa táto neodkladnosť prezentuje. Básnik je očividne meditatívnejší ako mnoho jeho kolegov, ktorí sa za meditatívcov programovo prihlasujú. Jeho meditatívnosť sa však inšpiruje konkrétnymi nálezmi v skutočnej tme skepsy, jeho otázky sú rovnako presné ako jeho nenájdené odpovede, jeho obrazy, zriedkakedy presahujúce dve slová (podmet, prísudok), sú tak transparentne hmatateľné, že čitateľovi neostáva nič iné, len im uveriť a odpichnúť sa od nich k vlastným hľadaniam. A v tom je vlastne zmysel Balážových veršov: intímne komunikovať prostredníctvom ľahko zbadateľných vecí a v tichom očarení sa diviť, čo všetko sa dá vidieť, aj keď je úplná tma.

  Alexander Halvoník

  Poézia I. Baláža je lyrickou spoveďou o hľadaní pevného miesta v sebe i mimo seba. Jeho krédom je Archimedov bod bytia v čase i priestore, neustále pulzovanie na hrane dočasnosti.

  Viktor S. Maťuga

  Baláža s autormi narodenými v 40. rokoch minulého storočia spája v istých bodoch spoločná životná skúsenosť a priraďuje sa k nim aj typom básnického videnia i podania. Vychádza totiž z presvedčenia, že poézia je spôsob poznávania a osvojovania si sveta nielen pre jej tvorcu, ale aj pre čitateľa, preto sa neuchyľuje k dajakým textovým hrám (ich svedkami sa často stávame pri čítaní veršov najmladších básnikov), ale usiluje sa prostredníctvom verša, obrazného jazyka vysloviť myšlienku, sprostredkovať čosi zo svojho „vnútorného bytia“, intimity, citového a pocitového prežívania. Povedzme to ešte aj takto (hoci sa vystavíme riziku, že to môže vyznieť pateticky): Baláž chápe funkciu poézie tak, že má prinášať isté posolstvo.

  Igor Hochel

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Ireney BALÁŽ: Anabáza môjho "návratu" do mesta K. In: Dotyky, roč. XI., 1999, č. 5, s. 22 – 23.
 • Ocenenia

  Ceny AOSS za rok 2016: Cena Slovenského centra PEN za básnickú zbierku Čas hmatu (ako voňajú sny)
 • Ukážka z tvorby

  Pavučiny   Bozky stratené v tráve prútený kôš   čas nepozbiera lístie poznania.  

  Pavučiny

   

  Bozky stratené v tráve

  prútený kôš

   

  čas nepozbiera lístie

  poznania.

   

  Piješ trávu

  rodíš strom.

   

  Ochutnaj lístie.

   

   

  Úplná obyčajnosť

   

  So zrnkom prachu

  pozbierať

  fotogenickosť úsmevu

   

  v ružových krytoch

  hľadať

  dymovnice odstrelu.

   

  To všetko vtedy

  keď sa jagajú hviezdy

  a smrť povoľuje.

   

   

  Hlas

   

  Tečú plamene času

  korytom zo zlata

   

  biely náhrdelník

  praskol silou blesku

   

  zavyl pes

  preťal ticho

   

  vystrekla voda

  diamanty okamihu

  sa priblížili

   

  zavrel som oči

  a uvidel ticho...

   

  (tmavé čierne ticho)

   

   

  Znehybnená ilúzia

   

  Kriedou

  nakreslená cesta domov

   

  v dlani

  zub času

   

  Zostarli sme spolu

   

  v prevrstvených dňoch

  (ty a ja)

   

   

  Súhvezdie prítomnosti

   

  Rozbila si sa na slze

   

  ako kvapka

  na kameni

   

  vykresala

  v sebe

   

  iskru

  nesmrteľného času

   

  ... počatie medu

   

  A

  úsmev

   

  na

  povrázku

   

   

  Odosobnenie

   

  Nahliadol si cez okraj

  (vyspievaných)

  vízií

  Predpokladmi...

   

  Drvil si hlinu

  zmyslom chladnúcej

  magmy

  protipólmi stredu

  ... keď si stratil

  svoj vlastný atóm

   

  (A

  bol vydaný napospas)

   

   

  PRIEREZ TMOU (úryvky)

   

  Maja

   

  Vo vyčerpaných

  paralelách

  uzimeného

  priestoru

  existuje

  iný

  svet

   

  a ten

   

  ktorý

  ti

   

  (úplne)

  celý

  vojde

   

  do

  dlaní

   

   

  Prienik

   

  Objatie

  potu

   

  Stotožnenie

  s iným pocitom

   

  Narovnaný

  pohľad

   

  *

   

  Balustrádový

  smiech

   

  uzavretý

  priestorom

  tela

   

  sa obohatil

   

  o svoju

  ďalšiu

  dimenziu...

   

  *

   

  Dotyk

  dvoch

  zachytil niečo

   

  čo v nich prehistoricky

   

  ešte

  ... zostalo

   

   

  Exekúcia

   

  ... Ešte pred zapadnutím slnka

  sa nachýliš cez zábradlie

  svojich snov

   

  a

   

  vdýchneš do seba

  moju tvár

  s kohútími perami

   

  ... Ešte pred zabudnutím noci

  ocitneš sa

   

  vo mne

  taká nahá

   

   

  ... Čas uvitý z nás

   

  Je vencom

  uvitým zo slnka

   

  a z tvojich očí

  ktoré

  náš príbeh

   

  ešte

  nevyrozprávali

   

   

  Šanca posledného dňa

   

  Dotkni sa ma nanovo

  a postojačky

  svojím hlasom

   

  jazykom

   

  a posadenou

  zmenou

   

  tvojho

  ešte nenapísaného

  riadku

   

   

  Kryštálový prach každodennosti

   

  Keď si sa otočila

  za svojou krásou

  a pohltila priestor

  medzi sebou

  a svetom

   

  rozbolela ťa podstata

  každej

  sekundy

  tvojho

  bytia

   

  so všetkou tou plazivou

  samozrejmosťou

  pouličných správ

  o vysatom lete vtákov

   

  o láske a smrti...

   

  o roztopenom asfalte

  v hlavách

  hemžiacich

  sa ľudí

   

  ... o nahnevanom Bohu

   

  *

   

  Tak teda

              o čom vlastne sú

              tie okamihy

   

  ktoré nám tak nemo

   

              sladnú

   

              práve teraz

  pod jazykom...

   

   

  Prierez tmou

   

  Otáčavé

  oko slnka

  rozsvietilo tmu

   

  otáčavým pohybom

  priestupných

              časov

   

  Nanesená predstava

  tmy a svetla...

   

              Okamih vyčerpanej

  existencie milencov

   

              Smutná ilúzia

              o pretrvávaní

   

              večnosti...

   

   

  Faustovské okamihy

   

  Život sa započal

              až príliš rýchlo

  na krátkej zastávke

  nášho spoločného

  dychu

   

  Mesačným svitom

  si mi vtedy

  pripísala na čelo

   

  znamenie

  veľkých zaklínačov

  hadov

   

  A ja

  som ti vtedy otvoril

   

  svoju dušu

   

  vyzlečenú

  (z čiernych perál)

   

  otázkami

   

  o večne zbabraných

  koncoch

   

   

  Pomíňajúci dym metafory

   

  Pod obrúčkou

  cynického pohľadu

   

  na bezveternej strane

  slnka

  žije osamelá slza

  s diamantmi noci

   

  a harfa

  ktorá už dohrala svoj part

  starovekých

  mudrcov

   

  *

   

  V tejto posvätnej chvíli

  očakávania

   

  začínam chodiť

  po hrotoch

  živých slov

   

  po pavučine

  ich večnosti...

   

  po sne

  z purpurovej peny...

   

  vyliatej

  na zem

   

  ako oblak

   

   

  Taký obyčajný večer

   

              Čistá hlina

              a zvuk večera

  s podvedomím vety

              medzi štyrmi očami

   

              ma objala

  svojou nevyspytateľnosťou

   

              nachýlenou istotou

              a stratou pamäti

   

  *

   

              A potom

   

  keď sa nočný dážď

  prehupol

  cez zábradlie jazyka

   

              kvapkou

  ba i kvapkami

   

              mi smrť sama

              začala vypovedať

              o okamihoch

              môjho narodenia

   

              o tom počatí slabiky

  ktoré sa možno raz

   

  stane

  slovom

   

   

  Uzol

   

  Prázdny jazyk

  (ešte)

  z predvčerajška

  sa dotkol

  vlastného

  vyobcovania

   

  zbičovaným

  hlasom

  človeka

   

  a osudovou kvapkou

  krvi

   

  vo vrcholnej

  extáze

   

  tajomného

  vyznania

   

   

  Padajúci biblický kríž

   

  Skrížené lásky stromov

  si aj tak raz ľahnú

  so zemou

  k zemskej príťažlivosti

  bedárov

   

  S reznými ranami

  vlastných fatamorgán

  si vytrúsia

  spomienky starci

   

  ktorí už dosnívali

  každodenný výsmech

  zvráskavenej kože

   

  na pokraji dňa

  ktorý sa

  už naplnil

   

  *

   

  A tak sami

  a len sami

  s prísľubom rannej rosy

  len úpenlivo čakajú

  na okamih

  ktorý

   

  už dávno

  neexistuje

   

  *

   

  ... Vykrádači hrobov

  sa vždy stretnú

              na svojom veľkom

              bankete

   

  žobrákov

   

   

  Prítomnosť budúcnosti z minulosti

   

  Zovrela voda

  v prasknutých džbánoch

  a vtáky zniesli

  bojazlivé vajcia

  na suchých rázsochách

   

  Smiech

  sa pousmial

  špirálou

  z cukru

   

  od tmy

  k tme

   

  cez stĺporadia

  zahľadené

  do svetla

   

  *

   

  ... Iba okamih

  a vzdialená

  ozvena

   

  Atómová peha

   

  a rozkúskovaný

  čas

   

   

  Smrť mýtického jednorožca

   

  A tak tu teraz

              nakoniec

              stojím

              sám

   

  pred nakopenou

  nocou

   

  láskou...

   

  a rozmýšľam nad tým

  že sa rodíme

   

  úplne obyčajne

              a bez slova...

   

   

  Pospiatky

   

  Veľavravné gestá

  a piesok v mojich zuboch

   

  sa pootočili na otázke

  vnútorného

  inkvizičného

  atómu

   

  *

   

  Plné záhrady

  ohraničili

  obsah

   

  Okázalé princípy

  rozprestreli

  svoje okamihy

   

  Platonickou strunou

  kovových bytostí

  som sa dotkol

   

  preludov

   

   

  Práve tie okolnosti mi vyprázdňujú čas

   

  ... keď hnetiem hlinu

  svojej existencie

   

  alebo oslovujem

  svoje bytie a život

   

  vlastnou

  prítomnosťou

   

  ktorá je vtesnaná

              v každom z nás

   

  nepočujem

              podobnosť

              vzdychu

   

  na tachometri

   

  zajakavosti

  vesmíru

   

   

  Stáva sa to skoro každý deň

   

  ... Na ploche

  dvoch utrpení

  sa vždy nachádza

  smiech a plač

   

  ako neriešiteľnosť

  otvorenej rany

   

  s okamihom

              pravdy

                          vnikajúceho

                          noža

   

  *

   

  Za absolútne bieleho dňa

  som zostarol

  na rozhojdanej

  hrazde času

   

  na ktorej mi už dnes zostali

  iba dve slabiky

  dobra

  s dobre utajenou

  slepotou

   

  pravdy

   

   

  Stále od počiatku

   

  Dotýkam sa zeme

  kôrou stromov

              a dýcham steblá

              tráv

   

  *

   

  A snáď len vtedy pochopím

  veľkú prítomnosť

  budúcnosti

   

  ešte pred

  vlastnou

  minulosťou

   

  ktorá je piesňou

  zámotku

   

  všetkých

  ľudských

   

  spriadačov

   

   

  Magické a neznám

   

              Keď hĺbim

              otvor

              do steny slova

  neviditeľným drievkom

              noci

   

              Nenájdem

  v ňom nič

  iba pochybnosť

   

  (Sám o sebe)

   

   

  Prierez tmou II

   

  ... Noc

  spiacej dúhy

   

  krásky tmy

  z čierneho

  ebenu

   

  ... Ilúzia

  polovičnej

  noci

   

  z dôb ešte dávno

  pred jej samotným

  vznikom

   

  ... Polovičaté ráno

   

  *

   

  Vtedy Tma

  ukrytá kdesi

  hlboko

  v podstate

  Svetla

   

  uposlúchla

  prst Toho

   

  ktorý si ju ovinul

  okolo

  špirály

   

  žiariacej

  Sebou

  Samým

   

   

  Poznanie

   

  ... Na okamih

   

  ale iba na okamih

  som vtedy zapochyboval

   

  Rozkývané kyvadlo

  a priamka

  narovnali

  všetky vzorce sveta

   

  ... A ten náraz

  vystrelil

  na obežnú dráhu

   

  večnú

  polemickú

  pochybnosť

   

  od svojich obyčajných

  Počiatkov

   

  ... A to Slovo padlo...

  na obe strany

   

   

  Obrázky z napodobenín

   

  Pohlcovanie...

  uhýbajúce smery

   

  miznutie

  vlastnej

  podstaty

   

  v čiastočkách

  čiernej

  hmoty

   

  Obraz hada

  s holubicou

   

  *

   

  Svojím prachom

  z oblohy

   

  som sa dotkol

   

              tejto

              Zeme

   

   

  Odpoveď z času

   

  Kedysi dávno

  ešte pred vznikom všetkého

  čo sa iba začína

  a ešte sa neskončilo

   

  povstal zo zeme pocit

  chleba

  a mlieka

   

  *

   

  Na matnom pozadí vývoja

          bratov svetla a tmy

   

          sa otvorili dvere

  do tajomstiev vodopádov

   

  princípov hliny

  a podstát

   

  človeka

   

   

  Tma a Svetlo

   

  ... Počatie Tmy

  sa vždy roztvára

  budúcemu prísľubu

  Svetla

   

  otvorom večného Času

  akoby bez zmeny

   

  lebo je taká čistá

  protikladmi svojho večného

  opakovania

   

  ... Sama

  a bez otázok

  sa pohybuje nocou

   

  a prízrakmi

  si naberá odvahu

  nového rána

   

  *

   

  ... Tma nikdy

  nevysloví

   

  v rotujúcich svetoch

  večnú otázku

              samoty Času a Svetla

   

  odpoveďou

              ľudského

  usínania

   

   

  Ako Sírius...

   

  Uteč

  z nehmotnej časti

  ukrižovaného

  blesku

   

  zo svojho

  života

  „potom“!

   

  a ešte z tých zopár tmavých okamihov

              na

              konci

   

              Svetla!

   

   

  Epilóg

   

  ... Je skoro ráno

  ale úplne

  to najskoršie

   

  keď si vždy

  taká krásna

  tým čím práve snívaš

   

  a nádherná

  ... ako skok

  do medzi – priestoru

              reality

   

  Vyzlečená

  (svojím)

  novým dňom

   

  do žmurkajúcej

  podstaty

   

  (môjho)

  ešte stále

  píšuceho

   

  počítača

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013