• Životopis autora

  Gejza VÁMOŠ sa narodil 22. decembra 1901 v meste Dévabánya (dnes Maďarská republika), kde bol jeho otec železničným úradníkom.
  Gejza VÁMOŠ sa narodil 22. decembra 1901 v meste Dévabánya (dnes Maďarská republika), kde bol jeho otec železničným úradníkom. Strednú školu vychodil v Nitre, maturoval roku 1919, teda už po vzniku Československej republiky. V tom istom roku odišiel do Prahy študovať medicínu. Štúdiá čiastočne absolvoval aj v Anglicku, kam neskôr dosť pravidelne chodieval, a skončil ich roku 1925. Ako vysokoškolák redigoval literárny časopis Svojeť, v ktorom uverejňoval svoje prozaické práce. Po skončení štúdií pracoval ako lekár krátko v Prahe a potom sa stal kúpeľným lekárom v Piešťanoch. Medzitým sa zapísal ako externý poslucháč na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Za prácu Princíp krutosti získal roku 1932 doktorát filozofie. V Piešťanoch ostal až do jari 1939. Potom odišiel cez Francúzsko do Číny, kde sa v meste Tien-tien venoval lekárskej praxi. Po vojne odišiel z Číny do Brazílie. Ako lekár pôsobil na viacerých miestach, naposledy v Mariae-Minas, kde 18. marca 1956 zomrel.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Dráma

  • Jarný sladoľad (1935)
  • Pisár notáriušov (1935)
  • Sterilizácia (1935)

  Literárna veda

  • Princíp krutosti (1996, dizertačná práca, knižne 1996)
 • Charakteristika tvorby

  Gejzu Vámoša vnímala literárna kritika a kultúrna verejnosť ako l´enfant terrible slovenskej literatúry. Jeho dielo sa hodnotilo ako

  Gejzu Vámoša vnímala literárna kritika a kultúrna verejnosť ako l´enfant terrible slovenskej literatúry. Jeho dielo sa hodnotilo ako pesimistické, naturalistické, poznačené biologickým determinizmom a nihilizmom. Vámošov vstup do literatúry začiatkom 20. rokov bol síce konformný (vyznáva sa z lásky k národu a hýri idealizmom), ale čoskoro sa všetko zmení. V prozaických prácach, v ktorých si spočiatku počínal konvenčne, začal porušovať ustálené pravidlá a v literárnej publicistike polemizuje temer s každým. Skrátka, z milujúceho syna národa stal sa nespratným indivíduom, sám si vyrábal oponentov a nepriateľov napravo i naľavo. Pritom, hoci to znie paradoxne, všetko, čo píše a o čom píše, dýcha skutočným záujmom o človeka a o jeho osud. Vlastne je to jeho jediný literárny záujem, ktorému podriadil všetko. Chce človeka vychovávať a hnevá sa – nielen ako publicista, ale aj ako prozaik – na človeka, ktorý sa odmieta racionálne správať a rúti sa kdesi do záhuby. Neváha používať pritom expresívne výrazy a drsný jazyk. Je lekár, ktorý si zaumienil liečiť nielen telo (jeho rozsiahly román Atómy boha sa týka pohlavných chorôb), ale aj dušu, teda ľudské vedomie. Ako prozaik sa nespolieha len na románový príbeh a umeleckú metaforu, o problémoch, ktoré nastoľuje, sa vyjadruje často bezprostredne, autorsky ustavične vstupuje do deja, cituje odborníkov, uverejňuje štatistiky, jeho digresie majú nezriedka podobu traktátu. To všetko rozbíja románovú kompozíciu, čo mu dobová kritika dôrazne vyčítala. Dnes sa viacerým znalcom jeho diela zdá, že sa tu prvýkrát prakticky uplatnili princípy postmodernizmu. Ďalší problém, ktorý Vámoša trápil a vyrovnal sa s ním v prozaickej tvorbe, bol jeho pôvod. Pochádzal zo židovskej rodiny, ale mal k židovstvu kritický vzťah. Tento liberál, občan a demokrat odmietal každú výlučnosť a teda aj ortodoxnú židovskú komunitu ako spiatočníctvo. V románe, nazvanom príznačne Odlomená haluz, sa sarkasticky vyslovoval o židovských náboženských praktikách a rituáloch, za čo ho miestna židovská obec chcela spomedzi seba vyobcovať. Onedlho však aj on sám pocítil na sebe vlnu antisemitizmu, ktorá sa v Európe zdvihla po nástupe Hitlera k moci. Roku 1939 odišiel zo Slovenska a stal sa z neho utečenec. Dostal sa až do Číny, neskôr do Brazílie, odkiaľ sa už domov nevrátil. Odchodom sa zachránil pred holokaustom, ale svetová tragédia, v ktorej sa človek postavil proti človeku a v ktorej zahynuli milióny ľudí, bola zároveň porážkou jeho životnej filozofie, v ktorej chcel proti živočíšnej krutosti človeka postaviť hrádzu z lásky – ako jediného zákona určujúceho medziľudské vzťahy.

  Vladimír Petrík

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 83 – 84,
  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83 – 84, 86.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7.

  RUSŇÁKOVÁ, Petra: Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 324 – 325.

  PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

  HEVIER, Daniel, ml.: Obvinili ho z oplzlosti. A zachránili mu život. Spisovateľ a lekár Gejza Vámoš. In: Hospodárske noviny – príloha Magazín, roč. 3, 24. 3. 2017, č. 11, s. 28 – 31.

  ČÚZY, Ladislava: Gejza Vámoš: Hrušovianski hriešnici. Gejza Vámoš: Polčlovek a iné prózy. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2006, č. 11, s. 127 – 130.

  RUTTKAYOVÁ, Ivica: Ateista a my. Gejza Vámoš: Odlomená haluz. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 109 – 111.

  ČÚZY, Ladislav: Návrat k odlomenej haluzi. Gejza Vámoš: Odlomená haluz. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 107 – 109.

  ORIEŠEK, Patrik: ODvážne umenie (Gejza Vámoš: Odlomená haluz). In: Knižná revue, roč. XV, 12. 10. 2005, č. 21, s. 5.

  TEPLAN, Dušan: V znamení metafyzického atomizmu. Gejza Vámoš: Atómy Boha. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIX, 2004, č. 2, s. 89 – 90.

  ČÚZY, Ladislav: Návrat bestselleru. Gejza Vámoš: Atómy Boha. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 107 – 109.

  BARBORÍK, Vladimír: "Aféra v Bahňanoch" – materiálová štúdia z literárneho života v medzivojnovom období. (Rozhľady). (Príspevok zo seminára ÚSIL SAV "Gejza Vámoš – prozaik a kultúrny činiteľ", 27. 11. 2001). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 214 – 222.

  PETRÍK, Vladimír: Humor vo Vámošovom prozaickom diele. (Rozhľady). (Príspevok zo seminára ÚSIL SAV "Gejza Vámoš – prozaik a kultúrny činiteľ", 27. 11. 2001). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 212 – 214.

  BŽOCH, Adam: Vámošov Princíp krutosti z hľadiska filozofie života. (Rozhľady). (Príspevok zo seminára ÚSIL SAV "Gejza Vámoš – prozaik a kultúrny činiteľ", 27. 11. 2001). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 209 – 212.

  HABAJ, Michal: Gejza Vámoš. (Rozhľady). (Príspevok zo seminára ÚSIL SAV "Gejza Vámoš – prozaik a kultúrny činiteľ", 27. 11. 2001). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 193 – 209.

  BELKOVÁ, Zuzana: Cynikovo hľadanie dobra (Gejza Vámoš: Jazdecká legenda). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 17.

  LITECKÝ, František: Drsný, ale výrazný. Gejza Vámoš: Burič? (zborník príspevkov z konferencie o autorovi). In: Knižná revue, roč. VIII, 27. 5. 1998, č. 11, s. 3.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Výstrednú a preexponovanú obsahovosť svojich prác Vámoš najúčinnejšie predvádzal na psychopatologických prípadoch, s

  Výstrednú a preexponovanú obsahovosť svojich prác Vámoš najúčinnejšie predvádzal na psychopatologických prípadoch, s ktorými sa stretával vo svojom odbornom štúdiu. Znaky psychických chorôb vedel stypizovať ako skutočnosť, ktorá žuje a mliaždi naše životy. Do úst chorých osôb vkladá všetku dravú nenávisť
  k priemernosti, k mase, k iluzionizmu, nezmieriteľne ironizuje drobné citíky a sebaklamy, na ktorých tak húževnato ľpieme, a motívy tieto vedie do krajných dôsledkov, až sa dotýka koreňov pesimistického životného pocitu a presvedčenia... Vámošove práce majú aj opačný pól. Až naivnú, detsky dôverčivú a adorujúcu nôtu, kde autor s krajnou odovzdanosťou a pozitivistickou vierou dvíha, povznáša a oslavuje veci a výjavy, ktoré v jeho osobnom znení majú význam a hodnotu... No umelecká plnosť a výraznosť nikdy u Vámoša nedosahuje čistejších tvarov, ktoré by zákonitejšie niesli ideologický obsah románu. Chýbajú mu i konštruktívno-tvárne schopnosti. Dej svojho románu (Atómy boha) rozkúskoval, rozdrobil ho mnohými situáciami, ktoré sa vymykajú z rámca celku a pôsobia temer ako samostatné rozprávky v románe.

  Andrej Mráz

  Aká je metóda Vámošovho románu? Významová tendencia románu Atómy boha je protismerná a vychádza z dvoch centier: Jedným je filozofický rámec diela, druhým je realita bezprostredného pozorovania a zážitku. Obe sú Vámošove a teda autentické... Vyšší významový plán diela sa presadzuje do sféry deja ako alegorická groteska, kým sociálny plán deja, inšpirovaný konkrétnou autorovou skúsenosťou ako lekára, prekvapuje krutým a otvoreným fyziologizmom, ktorého organickou súčasťou je naturalisticky vyznievajúci detail.

  Ján Števček

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Pisateľ týchto riadkov v tisícich pochybnostiach, s nadšením pre lepší a nový svet a s hrôzou tušenej krvavej kataklizmy
  Pisateľ týchto riadkov v tisícich pochybnostiach, s nadšením pre lepší a nový svet a s hrôzou tušenej krvavej kataklizmy kládol veľké očakávanie v sprostredkujúcu moc dvoch veľkých faktorov kultúrneho života: vedy lekárskej a literatúry... Ak sa hovorí, že umenie zušľachťuje, medicína naučí vidieť a myslieť. Musí to byť pravdaže medicína vradená do koľají filozofického myslenia.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013