• Životopis autora

  Eva TUČNÁ v r. 1958 – 61 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Nitre, 1961 – 66 slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte

  Eva TUČNÁ v r. 1958 – 61 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Nitre, 1961 – 66 slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1966 – 69 stredoškolská prof. na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, od 1969 na Katedre slov. jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte v Nitre, resp. Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, 1996 – 2003 jej dekanka. Publikovať začala od 1972 v Zlatom máji, Slov. pohľadoch, Novom slove, Pravde, Slov. jazyku a literatúre v škole. Venovala sa výskumu teórie a histórie literatúry pre deti a mládež, napísala recenzie a mnohé čiastkové štúdie, knižne vydala teoretické a metodické práce Literárne vzdelanie a detský príjemca (1984), Žánrové aspekty textu literatúry pre deti a mládež (1991), Reflexie o literatúre pre mládež (1993), Marginálie o literatúre pre deti (2000) a syntetickú monografiu Literatúra pre deti a mládež (s J. Kopálom a E. Preložníkovou, 1987), podieľala sa na tvorbe publikácie Hodnotové charakteristiky detskej literatúry 1 (s J. Nemcovou, 2004).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Literárne vzdelanie a detský príjemca (1984)
  • Literatúra pre deti a mládež (1987, s J. Kopálom a E. Preložníkovou)
  • Žánrové aspekty textu literatúry pre deti a mládež (1991)
  • Reflexie o literatúre pre mládež (1993)
  • Marginálie o literatúre pre deti (2000)
  • Hodnotové charakteristiky detskej literatúry 1 (2004, s J. Nemcovou)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299.

  MATYÁŠOVÁ, Martina: Eva Tučná, Eva Vitézová: Rozprávka a povesť v tvorbe a recepcii. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 133 – 134
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013