Obrázky kníh


Krajina diamantov / Land of Diamonds - 2014
Krajina diamantov / Land of Diamonds - 2014

Krajina diamantov - 2018

 • Životopis autora

  Erik Ondrejička sa narodil 1. mája 1964 v Bratislave. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave, študijný odbor geodézia

  Erik Ondrejička sa narodil 1. mája 1964 v Bratislave. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave, študijný odbor geodézia a kartografia. Od roku 1986 sa špecializuje na prácu v oblasti katastra nehnuteľností a tvorbu súvisiacich technických predpisov. Žije a tvorí v Bratislave.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Pre deti a mládež

  Multimediálne prezentácie

  • Päť dokonalostí a iné básne (2008, hudobno-poetické CD, autor hudby M. Železňák)
 • Charakteristika tvorby

       Erik Ondrejička ovláda všetky formy básnickej techniky, prísne dodržiava viazaný verš, má dobrú invenciu

       Erik Ondrejička ovláda všetky formy básnickej techniky, prísne dodržiava viazaný verš, má dobrú invenciu a vynachádzavú metaforiku.

       Jeho druhá básnická zbierka Tanec večerných vločiek (2006) už nevyvolala také prekvapenie ako jeho debut Na vnútornej strane viečok z roku 2004. Prvotina totiž vyšla štyridsaťročnému autorovi, ktorý dovtedy nikde nepublikoval, nebola nijako začiatočnícky habkavá, naopak, umelecky vyzretá a, navyše, nepísal ju profesionálny literát, ale geodet. A básne druhej zbierky nejdú tiež pod úroveň debutu.

       Erik Ondrejička je presvedčený (to som vydedukoval na základe prečítania jeho kníh, ale viem to aj z rozhovorov o poézii s ním), že báseň má prinášať isté posolstvo, nielen estetické, ale aj ideové, že je tu na to, aby vypovedala myšlienky, dajme tomu inak nevypovedateľné. V tomto zmysle, ale aj metódou písania nadväzuje – ak to môžem takto odvážne povedať – na našich klasikov druhej polovice 20. storočia, konkrétne Milana Rúfusa a Miroslava Válka. Teda nijaká postmoderná skepsa, relativizácia hodnôt či zmyslu básnickej tvorby ako takej, nijaké uzavretie sa do vlastného textu alebo textu do textu. Opakujem, básnik rozvíja skôr rúfusovsko-válkovskú líniu slovenskej lyriky, nie povedzme stachovsko-odrušovskú či osamelobežeckú, ktoré smerujú k väčšej abstrakcii. K odkazu Milana Rúfusa a Miroslava Válka sa napokon hlási aj priamo: prvú časť knihy Tanec večerných vločiek s názvom V starnúcom meste uvádza motto z Milana Rúfusa, báseň List pre princeznú – P. S. má dedikáciu Miroslavovi Válkovi. Významová priezračnosť a zrozumiteľnosť Ondrejičkovej lyriky neznamená, že obraznosť jazyka je nenáročná, že nevyžaduje od čitateľa schopnosť odhaliť isté šifry.

       Obsahovo-sématické spektrum zbierky je široké, ale dajú sa určiť základné tematické okruhy. Sú to nazeranie na svet cez prizmu detstva, vzťah k rodičom, láska čiže vzťah k žene, postoj k možnostiam transcendentného bytia v podobe rozhovorov s Najvyšším v intenciách jeho kresťanského vnímania, obava z rýchleho plynutia času čiže aj vlastného života, ale nájdeme tu aj text o aktuálnom politickom probléme sveta – terorizme motivovanom extrémnou, militantnou formou islamizmu (báseň Hra na nesprávny čas a nesprávne miesto). Takáto tematická orientácia naznačuje, že autor jednoznačne vyznáva tradičné – keď chceme konvenčné – hodnoty, ako sú domov, detstvo ako určujúci faktor v živote človeka, láska ako nevyhnutná potreba pre život človeka, presvedčenie o potrebe konať dobro, vzťah k prírode, ktorá má obrodzujúci účinok a podobne. Svojou hodnotovou orientáciou sa nijako netají, dáva ju najavo takmer ostentatívne. Tému vyjadruje cez prírodné, ale aj mestské či civilizačné motívy a prostredníctvom motívov, ktoré by sa dali označiť ako duchovné. Celkové vyznenie knihy je nostalgické až melancholické, kde-tu preblesne skepsa, ale nie je dominantná. Všetko je to „šmrncnuté“ občasným sympatickým tuláckym či bohémskym gestom. Je to lyrika reflexívno-impresívna, ale s výraznou prevahou reflexívnosti – pričom ide o úvahy vskutku hlbinné.

       Dotknem sa ešte otázky viazanosti Ondrejičkovho verša a spôsobu rýmovania. Lyrickým textom Erika Ondrejičku rýmy vonkoncom a ani v jednom prípade nie sú na prekážku. Plynú prirodzene, akosi samozrejme, nijako sa čitateľovi nevnucujú do pozornosti, a predsa – vníma ich, teda skôr ich cíti, ako si uvedomuje. Samozrejme, autor presne vie, aké zásady pre kvalitné rýmovanie platia, ale určite má preň predovšetkým vrodený talent. Oboje potvrdzuje fakt, že v rýmových pozíciách sa vyskytujú prevažne sémanticky veľmi nasýtené lexémy, dôležité pre kontext celej básne, a schopnosť objavovať nové rýmy, ktoré nie sú ošúchané, ak vôbec niekedy boli použité. Vyrovná sa v tom takému majstrovi, akým je Ján Buzássy. Básnik pritom nie je nijaký dogmatik, občas esteticky účinne poruší „zabehnutú“ rýmovú schému“ – napríklad v básni Keď znie jeseň inak, ktorá pozostáva zo šiestich štvorverší, po štyroch strofách so striedavým rýmom odrazu dochádza k zmene – nasledujú dve strofy so združeným rýmom. Na významovo exponovaných miestach občas naruší rytmickú schému. Rýmujúce sa slovo niekedy vyčlení do veršového presahu na samostatný riadok. Jeho poézia je veľmi muzikálna, mnohé básne si viem predstaviť v spievanej verzii, trebárs v rockovom prevedení. Dá sa povedať, že Ondrejička klasické inštrumenty básnického umenia, akými sú rým a hudobnosť, svojím spôsobom rehabilituje – aj v očiach súčasného čitateľa.

       Kniha Tanec večerných vločiek je pri istej miere nekonvenčnej konvenčnosti, tradicionalizmu, alebo možno aj vďaka nim, veľmi pútavá a moderná.

  Igor Hochel

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  hd: Pod knižnicou ožili barokové klenby. In: Pravda , 14. 3. 2015. http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/348584-pod-kniznicou-ozili-barokove-klenby/ -rm-: Mestské

  hd: Pod knižnicou ožili barokové klenby. In: Pravda, 14. 3. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/348584-pod-kniznicou-ozili-barokove-klenby/

  -rm-: Mestské verše. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 2.

  HOCHEL, B.: Kontinuita a diskontinuita. Výber z kritík.  Bratislava, Literárne informačné centrum 2011.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIV.

  MATEJOV, Radoslav – ONDREJIČKA, Erik: To miesto je niekde v človeku (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 14. 4. 2010, č. 8, s. 12.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Farby životných príbehov (Erik Ondrejička: Čo sa skrýva v ceruzke o zvieratách a o Zuzke). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 28. 10. 2009, č. 22, s. 5.

  BÁTOROVÁ, Mária: Jemné, prerozmýšľané, vtipné (Erik Ondrejička: (e)Pigramy). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 30. 9. 2009, č. 20,  s. 5.

  SLIACKY, O.: Erik Ondrejička. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  BÁTOROVÁ, Mária: Smutnokrásne realisticko-romantické verše. Erik Ondrejička: Tanec večerných vločiek. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 126 – 127.

  NAHÁLKA, P.: Prichádza zrelý básnik (Erik Ondrejička: Na vnútornej strane viečok). In: RAK, 10, 2005, č. 8.

  FELDEK, Ľ.: Verše, ktoré prešli skúškou času. In: Erik Ondrejička: Na vnútornej strane viečok. Bratislava : EX TEMPORE 2004.

  MATEJOV, Radoslav: Odtajnené básnenie (Erik Ondrejička: Na vnútornej strane viečok). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 5.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

       Ondrejičkova prirodzená potreba vyjadriť vlastný vnútorný svet básňou sa prejavuje už v premyslenej koncepcii zbierky Tanec

       Ondrejičkova prirodzená potreba vyjadriť vlastný vnútorný svet básňou sa prejavuje už v premyslenej koncepcii zbierky Tanec večerných vločiek. V jej troch častiach zachytil momenty zo svojho detstva, potom dospelosť s fenoménom lásky a tvorby a v poslednej časti, nazvanej príznačne Večerná modlitba, sú roztrúsené reflexie o živote a smrti.

       Na prvý pohľad tie najbežnejšie témy, najmä spomienky na detstvo, ku ktorému sa rád vracia každý človek, nieto básnik. Ondrejička si pripomína skôr hry než pestvá, vytvára rozličné rekonštrukcie toho, čo je nenávratne stratené, v básni Naopak „chce nájsť úplne všetko, čo sme postrácali“ a vrátiť sa „až k prvému plaču pre podivný svet“. V inej básni objavuje detskú „preskáčku“, ktorá je na dvore „zmenšenom o zástup rokov / a vjazdom do podzemnej garáže“, a inde zasa parafrázuje známu Kostrovu báseň Na návšteve po dlhých rokoch, ale nie je v nej Kostrov smútok, ktorý nahrádza detskou zvedavosťou.

       Na Ondrejičkovej poézii vidieť neustálu prítomnosť básnikov v jeho vedomí, lebo už v debute použil motív šachu z Válkovej básne, v tejto zbierke je Kostra, venovanie Válkovi, Feldekovi, Brunovskému, Thákurovi, motto z Lao ceho a z Rilkeho i Rúfusa, ba dokonca veta zo šansónu Edith Piaf. Nepotrebuje sa o tieto mená podopierať, on sa nimi len obklopuje, situuje sa do ich sveta.

       Druhá časť je znovu originálna v tom pocite, ktorý som pri jeho debute nazval vnútornou vizualitou. Ľúbostné básne sú bez fanfár, prejavov vášne, často si vystačia len bozkom, úsmevom alebo pohľadom, no je v tom sila a hĺbka citu. Ani z prírody, vnímanej síce vo vonkajších znakoch, sa nestráca nič zo skrytých významov, hoci básnik ju sem-tam použil iba ako rekvizitu.

       Ondrejička nie je nikde nariekavý, ešte aj smútok má u neho „zvláštnu krásu“ a posledné slová, teda smrť, mu pripomenú záverečnú v kaviarni. Nič však nezľahčuje, silne apelatívna je v tomto ohľade báseň o atentátnikoch a inde zasa o ilúzii prímeria.

       Napriek tomu, že na konci zbierky sú dve modlitby, až zarážajúce svojou ošúchanou dikciou, autor sa nikde neprejavil ako básnik náboženský. Verí viac v človeka, ktorý raz zistí, ako „nasýtiť boha nenávisti“.

  Jozef Bžoch

  Základné témy básnickej zbierky Tanec večerných vločiek sú smútok za detstvom, ale aj nostalgia zo starnutia, originálne spracované rozhovory s Bohom, ktoré vedie moderný človek, téma smrti, ale aj romantika charakterizovaná skôr deficitom lásky než jej prebytkom. V zásade všetko témy, s ktorými sa musí nejako vysporiadať každý človek. Ondrejička to v tejto zbierke robí aj za ostatných s úctivou, pokornou a dôstojnou poetikou. S poetikou, ktorá dokazuje, že dobre zvláda klasické básnické postupy, a to s moderným a pre rôzne situácie diferencovaným jazykom. Možno konštatovať, že všetky Ondrejičkom spracované témy majú niečo spoločné. Je to paradoxná kombinácia nadčasovosti a súčasného videnia sveta.

  Tomáš Janovic

  Básne Erika Ondrejičku sú komunikatívne, čo tiež súvisí s ich skutočnostnou významovou bázou. Sú dialogické, oslovujú. Miestami trochejský – hovorový verš sa tu strieda s protichodným jambickým. Často sú to akoby básne – príbehy, pretože sa začínajú rozprávačsky, a tým pútajú pozornosť, a ešte preto, že majú svoju konkrétnu „topografiu“. Témy týchto básní sú nezakryto nostalgické. Sústavné retrospektívy – obzretia sa za uplynulými rokmi, časom, miestami a ľuďmi, ktorí sa nevrátia, z ktorých si pamäť uchováva len to dobré... Akoby sa svet a život niesol na nežnom smútku za tým, čo naozaj v živote stojí za to: momenty – nezabudnuteľné stretnutia, pohľady, útržky viet, myšlienok a dotykov... nielen lásky medzi mužom a ženou, ale lásky všeobecne, ako citu, ktorý je vzácnou esenciou života. Ondrejička vzkriesil v tomto čase – v strašne dlho už trvajúcej tendencii k disonancii a disharmónii, ktorá má tiež svoje opodstatnenie v zrkadlení skutočnosti a jej absurdného vyznievania – niečo, v čo nik nedúfal, ani čitateľ, ani kritik. Odvážil sa uvidieť a vyspievať svet síce s vnútorným napätím, ale značne nedramaticky, dovolil si melódiu, akú mal v slovenskom vývine poézie naposledy azda Smrek alebo Kostra. Pre čitateľa je to pozitívny šok z nechuti a neschopnosti šokovať.

  Mária Bátorová

  Na začiatku roku 2007, avšak s vročením 2006, vyšla druhá básnická zbierka Erika Ondrejičku Tanec večerných vločiek (vydala Galéria Brunovský). Ondrejička je medzi svojimi generačnými básnickými druhmi – ide o mladšiu strednú generáciu – istou výnimkou. Vymyká sa z radu jednak tým, že v porovnaní s ostatnými debutoval oneskorene (samozrejme, nie však neskoro) – jeho prvá kniha Na vnútornej strane viečok vyšla roku 2004, teda v roku, keď dovŕšil štyridsiatku; ďalej tým, že využíva rýmovaný a často aj metricky organizovaný verš (zatiaľ čo väčšina slovenskej poézie sa v súčasnosti píše voľným veršom); a do tretice tým, že jeho poézia – opäť zdôrazňujem, na rozdiel od väčšiny generačných druhov – sa nevyznačuje „rebelantským zhnusením“ či štylizovaným gestom vzbury na spôsob beatnickej lyriky (ako to nachádzame napríklad u Ivana Koleniča) ani postmodernou alebo pseudopostmodernou textovou hrou (akou sa prezentuje napríklad Peter Macsovszky), ani módnym minimalizmom na spôsob „nahodím do verša slovo, dve, dám za to dvojbodku a tvárim sa, že sa za tým ukrývajú hlboké významy“, aký v značnej miere prepukol v našom najmladšom básnickom pokolení, ktoré takto bezbolestne rýchlo „vyrába“ jednu knihu za druhou.

  Igor Hochel

  Keď sa Erik Ondrejička stal zaťom Albína Brunovského, vedel, že sa priženil do legendy, a správal sa k nej tak, ako sa k legende správať patrí. S úctou a skromnosťou.

  Ľubomír Feldek

  Ondrejičkova kniha (e)Pigramy prináša ojedinelý žáner: epigram. Podľa vnútornej štruktúry by azda bolo treba hovoriť o aforizme, avšak pravidelná forma rýmovaného štvorveršia zrejme priviedla autora k názvu epigram, hoci evidentne ide o stručne vyjadrenú, vtipnú sentenciu. Iste preto v názve nachádzame novotvar e(Pigram). (...) V slovenskej literárnej vede nenájdeme teoretickú prácu, ktorá by typologicky určovala slovenský aforizmus ako žáner, hoci sa tento naozaj v slovenskej literatúre vyskytuje a pestuje: Pavol Strauss, Tomáš Janovic, Peter Gregor a i. Erik Ondrejička je svojím jemným spôsobom vyjadrenia alebo poučenia bližší skôr Pavlovi Straussovi ako ostatným dvom. Ide o prerozmýšľané a vtipne pointované pozorovanie, alebo náhly prienik do podstaty často absurdných životných, politických alebo intímnych situácií. Výnimočnosť knihy aforizmov Erika Ondrejičku podčiarkuje fakt, že predstavuje veľmi starý, avšak pomerne zriedkavý žáner, ktorý navyše západní teoretici pokladajú za kráľovský žáner 20. storočia.

  Mária Bátorová

  Básnický debut pre deti Erika Ondrejičku Čo sa skrýva v ceruzke o zvieratách a o Zuzke odkrýva radosť, ktorú prináša objavovanie poézie, oživujúcich nevšedností v bežnom živote. Básničky majú zväčša epický charakter. Príhody Zuzky a jej rodiny nesú svojskú farebnosť údajne vďaka zázračným pastelkám, ktoré jedného dňa nájde v pohodenom peračníku na ulici rozprávač. (...) Knižke dodáva na príťažlivosti aj situačný humor. Vychádza z vnútornej sebaistoty, hravosti a bezpečia, s akým dievčatko reaguje na situácie, a tiež z jemného dospeláckeho nadhľadu rozprávača. Slabšou stránkou knižky je istá nevyváženosť v poetickom výraze. Básnická výpoveď je silnejšia v lyrických častiach, obraznosť je v nich slobodnejšia a zároveň koncentrovanejšia. V epických partiách sa tento náboj miestami stráca. Sympatické je, že príbehy nemajú direktívne daný koniec. Zázračné ceruzky sa totiž po čase vypísali. Je na rozprávačovi a možno i maliarovi, ilustrátorovi, aby hľadal, ako ich dorozprávať. To „ako“ je stimulačným podnetom pre deti, veď sám rozprávač priznáva, že hľadanie uhla pohľadu, pod ktorým vyniknú farby životných príbehov, vyžaduje vytrvalosť a nemalé úsilie.

  Timotea Vráblová

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  K písaniu básní človek nepotrebuje absolútne nič. Píšem do hlavy, neriešim dilemu či papier, alebo počítač. V aute, vo vani, na

  K písaniu básní človek nepotrebuje absolútne nič. Píšem do hlavy, neriešim dilemu či papier, alebo počítač. V aute, vo vani, na pracovnej porade – k tomu človek nič nepotrebuje, iba sa tváriť, že niekoho počúva a usmievať sa. Mám rád tú spevavosť a mám ju už v hlave. Je to hra slov niekde na pozadí. Ja ani neviem, kto to v nás tie básne píše.

  Pochopiteľne, obdivujem aj poéziu písanú voľným veršom. A čím som starší, tým viac verím, že každá cesta niekam vedie. A tak aj poézia má právo na to, aby bola akákoľvek. Ak teda niekto napríklad túži napodobňovať náhodné sekvencie nafetovaného počítača a má svojich čitateľov, má to svoj význam. Napríklad, že si takýto básnik možno spláca karmické dlhy z predošlého života, naplneného pýchou.

  Smútok je vzácny dar. Slzy smútku nám pomáhajú odplavovať trápenie, bez ktorého by náš život nebol kompletný. Mám svet čoraz radšej. Napriek všetkému negatívnemu sa mi zdá byť svojím spôsobom dokonalý.

  Niekomu možno padanie vločiek pripadá ako chaotický pohyb, ale pre mňa je symbolom vyrovnania sa s kolobehom života. Z pohľadu vesmíru je padnutie jednej snehovej vločky také dôležité ako jeden život, teda nesmierne.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2010 za básnickú zbierku Oči a rýmy

  Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2010 za básnickú zbierku Oči a rýmy

  Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2009 za básnickú zbierku (e)Pigramy

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Erik Ondrejička číta zo svojich básní na podujatí Neriadená strela (12. júla 2011) NA

  Erik Ondrejička číta zo svojich básní na podujatí
  Neriadená strela (12. júla 2011)

  NA VNÚTORNEJ STRANE VIEČOK (úryvky)

   

  Aj keď ostávam na zemi

   

  Aj keď ostávam na zemi

  ukrytý pred jej pálivými dotykmi do trávy

  nikdy v sebe neutíšim

  jej nespočetné strunky nepokoja

  a sotva vysuším láske jej navlhnuté rukávy

  keď viem že nebude nikdy celkom moja

   

  A nikdy nebudem vedieť celkom presne

  kedy príde

  pohladí

  a kedy vôbec nikoho neporaní

  ako speváčikove nikdy nedokončené piesne

  v letnom večernom bezstarostnom trilkovaní

   

  A asi nikdy vopred neuhádnem kedy si vyberie

  svoj oddychový čas na prímerie

  a kedy sa v súboji dávno vyhratom

  skríži zradne pálivá žihľava s pravým zamatom

   

   

  Lavička z kameňa

   

  Koľko spomienok ukrýva lavička z kameňa

  koľko zabudnutej radosti a trápenia

  akoby ich sama schovala do machu a do lístia

  akoby čakala kedy ju konečne očistia

  a iba starý zvon v diaľke niekomu zazvoní

  a jeseň potichučky padá z jabloní

  a vy len premýšľate kde je hore

  a kde celkom na dne

  a kto neviditeľný si k vám dnes neprisadne

  možno že dieťa

  možno otec

  a možno slečna

  v tajuplnej chvíli nekonečna

  a kým studené Slnko načisto nedohorí

  nad borovicami kdesi na Záhorí

  maličký ďateľ nesmelo zaklope hore na agáte

  a možno je to len dávny smútok

  a vy ho nespoznáte

   

   

  Na vnútornej strane viečok

   

  Ako slepý básnik

  čítam keď mi niečo

  napíšeš tajne

  na vnútornú stranu viečok

  medzi nedokončené legendy

  a starobylé rozpadnuté mapy

  márne v nich hľadám

  čo nás to tak veľmi trápi

  na otázkach na neexistujúce odpovede

  o tom kde sa to vzalo

  a kam to všetko vedie

  a čo je pred nami

  a čo za nami

  keď vnikáme do snov zakázanými bránami

  a prečo je také krásne byť smrteľný

  z citlivej kože

  z mäkkých tkanív

  a tvrdých kostí

  keď pretláčame sny do bolestivej prítomnosti

   

  Ako slepý básnik čítam v zatvorených očiach

  verše ktoré tvoje prsty nikdy nedokončia

  sú nekonečné ako more a jeho vlhké vlny

  a ani ja tvoju túžbu nikdy celkom nenaplním

   

   

  Lode aspoň zmiznú bez stopy

   

  Prečo mi to len napadlo

  že je ako pohľad do zrkadla

  a to puknuté zrkadlo

  mi niečo pekné ukradlo

  kým ešte ani celkom nevychladla

   

  A možno to tak s láskami chodí

  keď vykradnú unavenú hlavu

  ako s osudmi zablúdených lodí

  ktoré nakoniec niekto vyslobodí

  no do prístavu nikdy nedoplávu

   

  A potom odídu ako vody potopy

  alebo v nich iba niečo zhorí

  no nie je to nikdy celkom bez stopy

  ako keď sa krásna loď potopí

  pod nánosy z presolených morí

   

   

  Partie v konskej koži

   

  Podstatné sú kombinačné schopnosti

  vravia všetci majstri v šachu svorne

  a možno sa nejaký kráľ nazlostí

  no je to skôr o koňovi a o kráľovnej

   

  A s takým arzenálom zákerných zbraní

  a úskokmi najťažšieho kalibru

  nemožno dúfať že ho neporaní

  a iba blázon by stavil na výhru

   

  A koho to trápi

  nech pokojne beží

  v tajomnom labyrinte čierno-bielych polí

  na hradby z takmer nedobytných veží

  kde každý omyl nezmyselne bolí

   

  A kráľovná mu veľmi nepomôže

  niet o tom ani zmienky v žiadnom zákone

  ako sa zmestiť do vlastnej kože

  keď sa zaľúbení muži menia na kone

   

   

  TANEC VEČERNÝCH VLOČIEK (úryvky)

   

  Hľadanie

   

  Hľadal som liek na smutné pocity

  no najlepším si bola v noci ty

   

  Chcel som sa dotknúť večnosti

  aspoň končekom prsta

  no potme som nahmatal iba tvoje ústa

   

  Skúšal som navždy zastaviť

  každé tajomné ráno

  no obraz v zrkadle zostarol s Dorianom

   

  A tak som robil výber básní zo storočia

  no najkrajšiu z nich som zbadal v tvojich

  očiach

   

  Chcel som ňou ďakovať

  za zázrak tohto sveta

  no žiadne verše z nej som si nepamätal

   

  A možno tú báseň objavím niekde znova

  na mieste

  kde sa už nezmestili slová

   

   

  Plán náhod

   

  Žijeme v úlomkoch časového plánu

  zoradených zvláštnou chybou podsystému

  keď sa všetky veci podľa plánu stanú

  len v nich ktosi zmení miesto čas a tému

   

  a tak sa nám bozky na starnúcich perách

  zmenia na hľadanie v koži Ahasvera

  z cestičky čo hľadá kvapka dolu tvárou

  je iba blúdenie v loďke pre rybárov

  z uplakanej básne

  čo čas neodvanie

  je iba hluchota na jej počúvanie

  z tajnej smelej túžby

  čo sa nepriznáva

  je len vôňa vetra v odkvitnutých trávach

   

  a z objatia láska

  čo sa volá bolesť

  keď jej ostré zvyšky nevládzeme dojesť

  a ona len s tvárou takmer žensky krutou

  čaká na nás znova niekde za zákrutou

  vždy na správnom mieste

  vždy v tej správnej chvíli

  chirurgicky presná

  aj keď sa v nás mýli

  a kto by si všimol

  že má úsmev tenký

  keď na krásnych prstoch

  ukazuje lienky

  náhodou sa pridá

  a už zostane

  s osou miesto lienky

  skrytou do dlane

   

  Žijeme v úlomkoch

  časového plánu

  pozliepaných z náhod

  za zdedené viny

  ktoré sa nám všetkým

  bohvie prečo stanú

  hoci ich mal možno

  prežiť niekto iný

   

   

  Zázrak plný vecí

   

  Každé ráno nosí poštár veľký balík

  nechce ani podpis či sme si už vzali

  mačku v ďalšom vreci – zázrak plný vecí

  čo hreje a páli...

                          v radosti a žiali...

   

  A keď príde láska ktorá príliš bolí

  a jej srdce bije proti našej vôli

  vrátime jej zvyšky do nebeskej výšky

  v malých kvapkách soli...

                          že sme tu tiež boli...

   

   

  Smutný dážď

   

  Ešte raz mať v ústach

  jazyk od malín

   

  tajne srdcom rátať

  hnedé podvaly

   

  starecky pokorne

  a možno len skromne

   

  vo vlakoch pradávno

  prehučaných vo mne

   

  v topánkach s kúskami

  starej letnej hliny

   

  na tvári rozsudok

  asi trocha vinný

   

  za ruku čo mávne

  na staniciach v dávne

  každej zvlášť

   

  kým vietor nezistí

  pre ktorú na lístí

  hrajú dážď

   

   

  V starnúcom meste

   

  Chlad ticho vlieza do topánok

  na čiernych mrežiach sa už leskne kov

  a stromy ledva premáhajú spánok

  uväznené do záhrad bez kvetov

   

  A možno aj ony majú pamäť vôní

  keď si tam stoja ako sochy z dreva

  a bránu pri ktorej nik nezazvoní

  a možno aj im sa už rýchlo zosmutnieva

   

  v starnúcom meste plnom spomienok

  keď mnohé vybledli a takmer splynuli

  a horí na nich iba malý plamienok

  aké horia na pamiatku zosnulých

   

  No niektoré sa vôbec nikdy nezmenia

  pečené gaštany

  zvonenie zvončeka

  a vôňa pálenia

  keď hmlistý večer pomaličky padá na dvory

  a iba vy viete kto vám v spomienkach otvorí

   

   

  ... V desaťtisícoch vecí ktoré sa neustále tvoria

                     pozorujem jav prinavracania sa...

                                                              Lao c‘

   

  Tanec večerných vločiek

   

  Tie stopy chlapca čo ho iba vedú

  prekryjú stopy detí po škole

  a po nich skoky bežca ponad výmole

  a na nich kratšie

  na starosť a biedu

   

  A vietor znova všetko uprace

  a do tmy znova bežia mesiace

  prázdnymi chodníkmi

  čo sa už nikdy neotočia

  aby nemuseli rátať desaťročia

   

  A iba tenký večný potôčik

  sa tu sám do seba otočí

  a sám v sebe v prítmí priteká

  nech je z pramienka života veľrieka

  čo sama v sebe beží

  a sama v sebe počká

  kým na ňu nesadne aj posledná vločka

  a všetky krásne hluchonemé noty

  tancujú bez hudby cestou do jednoty

  od prvej bodky po poslednú čiarku

  v hustnúcom prítmí osamelého parku

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013