• Stručne o autorovi

  Po absolvovaní gymnázií v Malackách a v Lučenci vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej
  Po absolvovaní gymnázií v Malackách a v Lučenci vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1953 – 1957). Po štúdiách učil na strednej škole v Púchove a Žiline (1957 – 1960), od r. 1960 bol odborným asistentom na Pedagogickom inštitúte v Martine, od r. 1965 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, od r. 1978 docent dejín slovenskej literatúry, od r. 1991 profesor na Filozofickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, v súčasnosti je emeritným profesorom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Vo svojej literárnovednej práci sa predovšetkým venuje výskumu slovenskej literatúry druhej polovice 19. storočia, o ktorej publikoval viaceré
  Vo svojej literárnovednej práci sa predovšetkým venuje výskumu slovenskej literatúry druhej polovice 19. storočia, o ktorej publikoval viaceré štúdie, články a recenzie v odborných periodikách (Slovenská literatúra, Slovenské pohľady a i.). Jeho výskum vyvrcholil v obsiahlej monografii o živote a diele Viliama Pauliny-Tótha. Všíma si v nej Paulinyho všestranné účinkovanie v slovenskom národnom, kultúrnom a literárnom živote. Osobitnú pozornosť venuje Paulinyho literárnemu dielu, sledujúc jeho genézu a vymedzujúc jeho miesto v kontexte slovenskej romantickej literatúry. V podobných intenciách sa nesie aj jeho práca o pomerne neznámom slovenskom kňazovi, náboženskom publicistovi a zberateľovi ľudových piesní Petrovi Tomkuljakovi. Výpočet literárnovedných aktivít uzatvára spolupráca na Teórii literatúry pre gymnáziá a stredné školy a na Slovníku literárnovedných termínov. Ako básnik sa Eduard Gombala predstavil tematicky pestrou zbierkou Čierny drozd. Zbierka je akousi básnickou biografiou autora, napojenou na spoločenské a prírodné relácie; má teda v mnohom spomienkový charakter. Dominuje v nej triezvy básnický sloh, tón úvah, osobných, spoločenských aj prírodných reflexií. V nasledujúcej tvorbe – v duchovne inšpirovaných básnických skladbách Ježiš Kristus Zdravas, Mária – rezonuje bezvýhradná viera v Boha, na ktorú sa viažu také mravné hodnoty, ako je láska ku kráse, k ľuďom, k rodnému kraju či ku každodennému plynutiu času. V súčasnosti sa sústreďuje na výskum prejavov autorského kresťanského myslenia v slovenskej poézii obdobia klasicizmu a romantizmu.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

  • Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy (1975, spoluautor)
  • Viliam Pauliny-Tóth. Život a dielo (1975)
  • Slovník literárnovedných termínov (1979, spoluautor)
  • Peter Tomkuljak (1838 – 1894) horlivý kňaz, národný dejateľ a náboženský publicista (1994, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Eduard Gombala – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 157. ŠAH: Eduard Gombala – 80. (Pripomíname
  ŠAH: Eduard Gombala – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 157.

  ŠAH: Eduard Gombala – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 158 – 159.

  ŠAH: Eduard Gombala – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 157.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013