2018

Obrázky kníh


Nie som svoj typ - 2018
Nie som svoj typ - 2018 • Životopis autora

  Derek Rebro je literárny kritik a redaktor. Vyštudoval slovenský jazyk, literatúru a estetiku na Filozofickej fakulte UK, kde získal aj doktorát z


  Derek Rebro je literárny kritik a redaktor. Vyštudoval slovenský jazyk, literatúru a estetiku na Filozofickej fakulte UK, kde získal aj doktorát z literárnej vedy a niekoľko rokov viedol rôzne semináre. Študoval i záhradnú architektúru v Piešťanoch, filmovú vedu na VŠMU a nočný život nielen v Londýne. Bol porotcom niekoľkých súťaží – naposledy Anasoft litera. Pravidelne prispieva do rôznych periodík a médií, spolupracuje s rozhlasom a jeho texty boli publikované vo viacerých krajinách vrátane USA, Poľska, Slovinska, Rumunska, Srbska či Česka. Momentálne sa venuje najmä rodovo orientovanému časopisu Glosolália. Debutoval v r. 2010 básnickou zbierkou Okamih pred dopadom. Nasledovala literárnovedná monografia Ženy píšu Poéziu, muži tiež (2011), ktorá sa zameriava na skúmanie inovatívnych kompetencií poetického jazyka poetiek L. Vadkerti-Gavorníkovej, T. Lehenovej, S. Repar, N. Ružičkovej, K. Kucbelovej a M. Ferenčuhovej, v r. 2013 mu vyšla monografia Jej mesto v jeho svete? Ponúka rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. V r. 2014 mu vyšla zbierka poézie Ako tieň na pľúcach.
   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  GAVURA, Ján: Zamlčaný podnet (Kniha týždňa – Derek Rebro: Nie som svoj typ). In: Sme , roč. 26, 2. 6. 2018, č. 126, s.14. HRABČÁKOVÁ,
  GAVURA, Ján: Zamlčaný podnet (Kniha týždňa – Derek Rebro: Nie som svoj typ). In: Sme, roč. 26, 2. 6. 2018, č. 126, s.14.

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

  GUBA, Zoltán: Poetika porušených povrchov. Derek Rebro: Ako tieň na pľúcach. (recenzie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 79 – 80.

  BORZIČ, Adam: Paradoxní intimita Dereka Rebra. In: TVAR, č. 14/2015.
  http://itvar.cz/2015/12/paradoxni-intimita-dereka-rebra/
   
  HOSTOVÁ, Ivana: Derek Rebro: Ako tieň na pľúcach. In: Knižná revue, č. 4/2015.
   
  HOLIENČINOVÁ, Lucia: Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete? In: Knižná revue, č. 11/2014.

  REPAR, Stanislava: Kniha týždňa: Rebrovo "korenie v herbári". In: Pravda, 3. 5. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/347733-kniha-tyzdna-rebrovo-korenie-v-herbari/

  MIKŠÍK, Matúš: Hlboko pod hladinou. Derek Rebro: Ako tieň na pľúcach. In: Vertigo, 2014, č. 4, s. 30 – 31.
   http://www.glosolalia.sk/news/matus-miksik-hlboko-pod-hladinou/

  KLAPÁKOVÁ, Mária: Odstúp nazri zotrvaj. In: Glosolália, č. 1/2015.  http://www.glosolalia.sk/news/maria-klapakova-odstup-nazri-zotrvaj/

  FOUSKOVÁ, Veronika: Jejich místo ve světe (recenze knihy Jej mesto v jeho svete?) In: Femag (feministický magazín), 3. 5. 2014. 

  ŠAFRANOVÁ, Lenka: Alternatívne čítanie literárnu vedu neohrozuje. In: Slovenská literatúra 4/2014.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Metodologické inšpirácie pre literárnovedný výskum. In: Glosolália, č. 1/2014.

  REYNOLDS, Andrea: Luxus podrobnej a rozvetvenej interpretácie. In: RAK, 2014, č. 3.

  HOSTOVÁ, Ivana: Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete? In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 64.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Rámy hľadajú nové obrazy (Inovatívne tendencie ženského písania v slovenskej poézii). In Ostium, č. 3/2013.

  STAWINSKA, Ola: Hold Inakosti. In: Glosolália, č. 1 – 2/2012.

  FARKAŠOVÁ, Etela: O novom čítaní poézie. In RAK, 2012, č. 1.

  KRIŠTOFOVÁ: Lenka: Feministické analýzy slovenských poetiek. In Romboid, 2012, č. 1.

  DROZDOVÁ, Slávka: Ženy píšu Poéziu, muži tiež. In: Knižná revue, č. 26/2011.

  KRIŠTOFOVÁ, Lenka: Verše okresané na kosť. In: Knižná revue, č. 11/2011.

  HOSTOVÁ, Ivana: Aj muži bolia. In: RAK, 2011, č. 4.

  REHÚŠ, Michal: Emo-poézia. In: Romboid, č. 10/2010.

  Autor neuved. – REBRO, Derek: Nemlčať: Žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 3. 2009, č. 6, s. 11.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Literárny vedec Derek Rebro využíva v monografickej práci Jej mesto v jeho svete? rod ako analytickú kategóriu, aby z dosiaľ nezohľadňovaných
  Literárny vedec Derek Rebro využíva v monografickej práci Jej mesto v jeho svete? rod ako analytickú kategóriu, aby z dosiaľ nezohľadňovaných východísk preskúmal zložité vzťahy urbánneho a rustikálneho vo vybraných zbierkach Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Už vo svojej prvej literárnovednej monografii s výrečným názvom Ženy píšu Poéziu, muži tiež ponúkol autor feministickými teóriami dotované interpretácie tvorby šiestich súčasných slovenských poetiek, pričom sa sústredil na inovatívne spôsoby, ktorými sa vpisujú do androcentrického jazyka. Jednou z týchto autoriek bola Lýdia Vadkerti-Gavorníková, ku ktorej dielu sa v iných súvislostiach vracia v tejto knihe. Roku 2014 vydal básnickú zbierku Ako tieň na pľúcach.
   
  Jana Cviková 

  Rebrov text je invenčný, interpretačne konzekventný a argumentačne dôsledný. Vďaka metodologickej dôkladnosti sa osvedčila nosnosť aplikovaného rodového prístupu, ktorý sa potvrdil ako koherentná, logická a interpretačne spoľahlivá metóda. V plnej miere sa potvrdila opodstatnenosť feministického čítania pri analýze básnických zbierok L. Vadkerti-Gavorníkovej a J. Mihalkoviča. 
  Monografiu, ktorá je pozoruhodným literárnoteoretickým, metodologickým a interpretačno-analytickým výkonom, považujem za zásadnú a prínosnú. 
  Zoltán Rédey

  Monografia ponúka celkom iné čítanie, než sa doteraz objavilo v súvislosti s Rebrom vybranými zbierkami. Autorov prístup sa vyznačuje schopnosťou sviežeho pohľadu na text i dôvtipného nazretia doň. Rebro je vyslovene interpretačný typ kritika, pre ktorého je tvar poézie veľmi dôležitý, preto dokáže uskutočniť rodový prístup hĺbkovo, nie iba cez tematológiu – prináša dôležité zistenia pre poéziu ako takú.
  Andrea Bokníková
   
  Rebro sa etabloval ako erudovaný literárny kritik a predovšetkým ako spoľahlivý znalec súdobých trendov feministickej filozofie. Keď sa teoretik či kritik podujme na to, že svetu predloží svoju pôvodnú tvorbu, vystavuje sa istému riziku: vždy hrozí, že mierku, ktorú uplatňoval pri posudzovaní diel iných, nebude vládať aplikovať na sebe, na svojich básňach či prózach. (...) básne, ktoré Derek Rebro zhrnul pod výstižným názvom Okamih pred dopadom, sú skvelým dôkazom toho, že literárnokritická „polovica“ nakoniec nezničila lyrickú, autentickú a cítiacu stránku Rebrovej osobnosti. (...) Dokázal včas oddeliť teoretika od básnika, a tak čitateľ dostáva „kus“ sviežej, neokukanej, nevyčerpanej lyriky, v ktorej možno identifikovať blahodarný vplyv podnetných vzorov: Sylvie Plath, Mily Haugovej, Stanislavy Chrobákovej-Repar či Nóry Ružičkovej. A tu sa na okamih pristavme. Spomenul som samé autorky. Nie je až také časté, aby sa slovenskí (a možno aj svetoví) literáti tak masívne opierali o tradíciu „ženskej“ lyriky. A presne v tomto nadväzovaní spočíva ďalšia výnimočnosť, zvláštnosť a hádam aj prínos Rebrovej lyriky. V tomto hľadaní novej cesty, nových výrazových prostriedkov, ktoré v tichosti utvárala ženská emocionalita, ženské videnie sveta, ženský „komentár“ stvorenia. Každý muž má v sebe aj ženskú stránku (učia dávne náuky Orientu i Západu), zmysel pre jemnocit, subtílnosť a mystiku. Rebro správne chápe, že kto chce rozozvučať struny skutočne hlbokej a naliehavej poézie, musí načierať do studníc svojej ženskej stránky. Najmä ak píše o ťažko uchopiteľných záchvevoch psyché, o samote i o dráme vzťahov, a vôbec o krehkosti ľudského tela a o nesmierne komplexnej problematike telesnosti, bolesti, zraniteľnosti a pominuteľnosti, čiže o problematike, ktorá sa dnes, v čase znásobujúcich sa virtuálnych dimenzií a ich interpretácií, stáva výsostne aktuálnou. Rebro túto „tému“ zvláda priam magicky, nie z pozície sterilného intelektuála, ale v uveriteľnej úlohe poetu natus, básnika rodeného.
   Peter Macsovszky

   
   
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Ukážky zo zbierky Okamih pred dopadom (2010), zo zbierky Ako tieň na pľúcach a z monografie Jej mesto v jeho svete? (2013)      +++ okrajom
  Ukážky zo zbierky Okamih pred dopadom (2010), zo zbierky Ako tieň na pľúcach a z monografie Jej mesto v jeho svete? (2013)  
   

  +++

  okrajom studne prehodený
  vlas
  telo v cudzej ruke
   
  silikónové vlákna
   
  namiesto očiek
  dostrieľané nohy
   
  pokožka prevlečená cez hlavu
   
  ako sveter
  ktorý pichal
   
  +++
  ilúzia spojených koľajníc
  hmyzí šum
   
  prstoklad do prázdna
   
  medzi okom a ihlou
  zrkadlo
   
  čím pomalšie kvapká
  tým ostrejšie bodá
   
  od okna k výhľadu
   
  prebehne dávna zver
   
  za každým stromom
  podrezaná srna
   
  (zo zbierky Okamih pred dopadom, 2010) 
   
  +++
  tri kontakty
  dlaň
  kábel stredom izby
   
  viaceré odumreli
  iné zastali
   
  medzi kúpeľňou a predsieňou
   
  vstupy do výťahov
   
  ohorky medzi koľajnicami
  šťava medzi dlaňami
   
  +++
  vojdi do mňa
  s ľahkosťou
   
  v tejto posteli
  na tomto poschodí
   
  kam oheň dočiahne
  tam nájdeš
   
  v pískaní telocvikára
  v premete atléta
   
  som svoj v tebe
  si svoj vo mne
   
  +++
  vlaky sa míňajú
  tváre ostávajú
  trupy povstávajú
   
  v poli boj
   
  zadýchané sklo
  nedarí sa zaostriť
   
  deje sa
   
  rýchlosť
  zvetrané lístie
  pohodená stop(k)a
   
  polozabudnuté
   
  tunel
  zasypali odkopali našli
   
  pod lavínou ťahali
   
  +++
  tunelom k popolu
  vyletela gumená kačica
   
  dopadlo
  načiahla sa
   
  zliezol včas
  z gumičky prak

  (z pripravovanej zbierky Ako tieň na pľúcach)

  Ďalšia strofa pokračuje v duchu naznačenej pozitívnej alternatívy k dominujúcemu poriadku. Do nadvlády racionality vnáša emocionálny prvok. Slza je vnímaná pozitívne, dokonca muža posilňuje (v primárnej rovine aj v zmysle uľavujúceho plaču). Na okamih sa tak relativizuje dichotómia typu racionalita - emocionalita: „Ale ako kamenár bdie / a mocnejší slzou / od sochora i tvrdší / ako kameň / posoší skalu / zo snehových planín“ (s. 16). Nejde tu o implicitné stotožňovanie emocionality so ženou a racionality s mužom, ale o využívanie oboch za účelom komplexnejšej alternatívy voči „vláde striktnej racionality“. Ako hovorí Sara Ahmed, „musíme spochybniť vnímanie emócií ako protipólu myslenia, rovnako ako musíme spochybniť vnímanie racionality ako neemocionálnej (...)“ (2004: 170). Ostatne, k úplnému narušeniu rodovo stereotypného uvažovania nedochádza, kamenár je naďalej „tvrdší ako kameň“ – prenesene i ako žena. Tejsú však „pridelené“ tradičné mužské atribúty („posošiť skalu – ženu“). Muž aj žena tak v sebe môžu objavovať komplementárnu časť rodovej duality, čo môžeme interpretovať aj ako prelínanie sa jungovských archetypov animy a anima naprieč rodmi – bez automatického predpokladania menšinovo zastúpených čŕt animy v mužovi a anima v žene. Vo svetle feministickej revízie Jungovej teórie treba zdôrazniť, že „archetypy[animus aj anima] sú pluralitné, dokonca aj v rámci rodu, a neobmedzujú sa na zobrazovanie prostredníctvom jedného telesného obrazu alebo ľudskej formy. Oba archetypy môžu byť reprezentované rovnako dobre napríklad cez zvieracie alebo božské obrazy. (...) Najmä nie je nijako teoreticky zdôvodniteľné permanentné priraďovanie Logu k mužskému vedomiu a Erosa k žene. (...) Ani Eros, ani Logos nemôžu byť spájané s pozíciami prislúchajúcimi telu, pohlaviu (...) nakoľko podvedomie v jungovskom zmysle je nezlučiteľné s telesným esencializmom“ (Rowland 2002: 42 – 43). Uvedená komplementarita však v autorkiných veršoch nebýva rovnocenná, mužský pól je zvyčajne nadradený a podrobuje si ženu (prírodu) - snaží sa o to. Rovnako distribúcia rodových stereotypov sa v texte zachováva, hoci je narúšaná, spochybňovaná a ponúkajú sa alternatívy: „a udrie Akoby srdcom / pohol Do očí / odfŕklo z mrežoviska“ (s. 16). Erózia prirodzeného poriadku prostredníctvom „kultúry“ pokračuje: „Padajú slnečné / hodiny Zo skalnatých sien / odbilo živca a z veže / zablýskalo / na nečas“ (s. 16). Záver skladby je rodovo neurčitý, nie je jasné, kto sa komu prihovára. Táto zastretosť, akoby androgýnnosť, takisto zvyšuje invenčný a rodovo subverzívny potenciál textu. „Po Groeblovej a Haľamovej tak ani u nej [Vadkerti-Gavorníkovej] nie je isté, či detaily patria žene, alebo mužovi, čím prechádza k abstrakcii v náznakovom príbehovom zobrazení. Vadkerti-Gavorníkovej subjekt, hrdinka tak tvorí premostenie medzi vecným detailom (symbolistickou synekdochou M. Haľamovej, Ľ. Groeblovej či ešte aj V. Prokešovej), zabezpečujúcim civilnejší výraz, a postavou fantazijného rázu, ktorá nadobúda totemické prvky (u M. Haugovej, A. Ondrejkovej, D. Podrackej, E. Lukáčovej, ba dokonca i N. Ružičkovej).“ (Bokníková 2010b: 37) Ak sa oprostíme od prvého plánu partnerskej vášne, môžeme záver čítať jednak ako pokračujúce dopĺňanie sa protikladov („Obzri sa obzri doľava / zhára mi pravá tvár“ (s. 16) a jednak ako poukaz na silu (brániacej sa) prírody: „Či sa to vietor s ohňom poihral / A či ma švihla žihľava“ (s. 16). Za pozornosť stojí aj posledný verš, ktorý odkazuje na známu rozprávku: „Či azda do plamienka dúchol popolvár“ (s. 16). V rodovom rámci totiž ide o odkaz na podceňovaného, rodovo nestereotypného, v tradičnom zmysle až antimužského hrdinu, ktorý však nakoniec získal to, čo si zaumienil – len inou cestou, ignorujúc dostupné (agresívne) schémy a nanútený poriadok, do ktorého sa svojou „prílišnou dobrotou“ a nenápadnosťou nehodil – ide vlastne o mužskú verziu Popolušky.
   
  (úryvok z knihy Jej mesto v Jeho svete?, 2013)
   

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013