Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Životopis autora

  Dagmar Mária Anoca sa narodila 28. decembra 1951 v Nadlaku (Rumunsko). Po absolvovaní slovenského lýcea v Nadlaku začala študovať na univerzite v
  Dagmar Mária Anoca sa narodila 28. decembra 1951 v Nadlaku (Rumunsko). Po absolvovaní slovenského lýcea v Nadlaku začala študovať na univerzite v Bukurešti, odbor slovenčina a rumunčina. Od roku 1971 pokračovala v štúdiách na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vyučovala slovenčinu a rumunčinu na nadlackej škole (1975 – 1992) a potom odchádza na Fakultu cudzích jazykov Univerzity v Bukurešti, kde pracuje najprv ako odborná asistentka a od roku 1998 ako docentka na katedre slovenského jazyka a literatúry. Doktorát získala roku 1980 obhajobou dizertačnej práce Jazyk a štýl diela Mila Urbana v komparačnom kontexte. Od roku 1990 pôsobí aj ako externá redaktorka časopisu Naše snahy. Je autorkou a redaktorkou slovenských učebníc v Rumunsku, desať rokov zostavovala a redigovala zborník Variácie (1980 – 1989). Žije v Bukurešti.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Knihy rozlúčok (1985)
  • Synonymia (1993)
  • Kniha stretnutí (1995)
  • Ročné obdobia (1996)
  • Plášť bohyne (2012, 1.vydanie, antológia slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska)

  Esej

  Pre deti a mládež

  • Knižka pre prvákov (1982)
  • Kde bolo, tam bolo… (1997)

  Literatúra faktu

  • Peter Suchanský: Obrazy z Dolnej zeme a zo sveta (1999)
  • Slovenská literatúra v Rumunsku (2002)

  Odborná literatúra

  • Slovenský jazyk (1998)
  • Úvod do slovenskej filológie (2002)

  Literárna veda

  • Jazyk a štýl literárneho diela Mila Urbana v komparačnom kontexte (1980)
  • Hľadanie sférického priestoru (1997)
  • Literárne reflexie (1997)

  Editorská činnosť

  • Variácie (zborník) (1980, – 89)
  • Antológia slovenskej literatúry (1998)
 • Charakteristika tvorby

  Literárne aktivity Dagmar Márie Anoca, či už v poézii, próze alebo v literárnej kritike a histórii, ju zaraďujú medzi

  Literárne aktivity Dagmar Márie Anoca, či už v poézii, próze alebo v literárnej kritike a histórii, ju zaraďujú medzi najvýznamnejšie spisovateľské osobnosti slovenskej literatúry nielen v Rumunsku, ale i v kontexte slovenskej dolnozemskej literatúry a slovenskej literatúry vôbec. Básnický rukopis jej knižného debutu Knihy rozlúčok, je vyslovene lyrický. Všetky básne tejto zbierky sú variácie motívu lásky, sú akousi intímnou spoveďou z citového zranenia. Lenže okrem priamych textových a podtextových prejavov emócii už v týchto básňach možno sledovať náznak čŕt lyrickej meditatívnosti príznačných pre ďalšiu autorkinu tvorbu. Pretože v tejto zbierke autorka svoje city podrobuje interpretácii a analýze, dopracúva sa k určitému odstupu, ale nie až k takému, ktorý by tieto city zrelativizoval alebo poprel. Tieto básne možno nazvať i básnickými listami, ktoré majú funkciu záchrany vlastnej citovej identity a integrity, a nie v prinavrátení citového sveta, v ktorom sa oslovený naplno zúčastňoval. Nasledujúca zbierka Synonymia obsahuje tri cykly či tri básnické pásma fragmentárneho typu (Znak, Záhrada, Ostrov) pozostávajúcich z prevažne krátkych a významovo samostatných výpovedí. V tejto zbierke poetka zvolila gnómický spôsob básnického vyjadrovania, čo je azda najvýraznejší vývinovo-typologický posun od prvej zbierky. Gnómické básnické sentencie z tejto zbierky sú vlastne poetickým premietnutím lingvistického termínu naznačeného v titule na všeľudské motívy: život, láska, smrť, zmysel umeleckej tvorby. Dalo by sa povedať, že tu máme do činenia s filozofujúcou lyrikou, s úsečnými básnickými výpoveďami, zbavenými prílišného nánosu metafor. V poradí tretia básnická zbierka Ročné obdobia (pretože Kniha stretnutí je výberom z jej básnickej tvorby, doplnená o niekoľko nových básní) zaznamenáva odklon tak od prvej, ako i od druhej zbierky, lebo tentoraz sa autorka priklonila k prírodnej lyrike. Podstatná v tejto zbierke je selekcia jednotlivých úsekov prírodného diania a spôsob jej básnickej prezentácie, sledujúc pritom jeho ozveny vo svojom lyrickom subjekte. K ústrednému motívu ročných období napovedajúcemu časovú dimenziu a tesne spätému s jeho kanonizovanou symbolikou sa autorka jednak prikláňa a jednak sa snaží tie kanonizované významy narušiť. Vo výbere Kniha stretnutí (ktorý vyšiel na Slovensku) vyniká najmä predtým nikde neuverejnené básnické pásmo Nárek neveriacej, v ktorom sa hádam najvýraznejšie prejavuje tragický životný pocit lyrického subjektu Anocovej básní. Jej knižka veršov pre deti Knižka pre prvákov je nevšedným pohľadom na detský svet. Z literárneho hľadiska je pozoruhodná najmä jej štúdia Jazyk a štýl literárneho diela Mila Urbana v komparatistickom kontexte.

  Anton Baláž

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Sunt mută precum ceilalţi (Onemiem ako všetci, 1997 – do rumunčiny preložil Ondrej Štefanko)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

  ŠENKÁR, Patrik: Dagmar Mária Anoca: Renesančný kruh (Verše a poetická próza). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 125 – 128.

  ŠAH: Dagmar Mária Anocová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 157.

  KOŠKOVÁ, Hana – ANOCOVÁ, Dagmar Mária: Odmalička som bola dvojdomá. (Rozhovor so spisovateľkou dagmar Máriou Anocovou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 80 – 88.

  ŠENKÁR, Patrik: Dagmar Mária Anoca: Stratený archetyp. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 131 –  132.

  ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Dagmar Mária Anoca: Slovacica miscellanea. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 141 – 143.

  GÁFRIKOVÁ, Gizela: K životnému jubileu Dagmar Márie Anocovej. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 4, s. 13 – 16.

  BARTALSKÁ, Ľubica: Dagma Mária Anoca. (Jubileá slovenských spisovateľov a dejateľov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 158.

  ŠTEFANKO, O.: Slovenskí spisovatelia z Rumunska. In: Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme, Nadlak 1994.

  ANDRUŠKA, P.: Ofenzívny literárny Nadlak. In: Literárny týždenník 1996, č. 49, s. 11.

  MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 2000.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Jej poézia pre dospelých, poznačená nehou, túžbou a hľadaním rovnováhy medzi snom a skutočnosťou života, očarúva nás hudbou

  Jej poézia pre dospelých, poznačená nehou, túžbou a hľadaním rovnováhy medzi snom a skutočnosťou života, očarúva nás hudbou a myšlienkovou nástojčivosťou, ako život očarúva autorku samu. Anocu možno najvýstižnejšie charakterizovať ako poetku vášnivého hľadania a stáleho ponárania sa do ľudskej duše.

  Pavel Mučaji

  Autorka svoj spev lásky a samoty rozvíja dosť jednostranne, takže mohli by sme mať chvíľami dojem, že čítame stále jednu a tú istú báseň. Týmto však tieto básne predstavujú svojím spôsobom jedinečný doklad o možnostiach ľúbostnej lyriky a poetka nič neuberá z vlastných pocitov, nevypomáha sa umeleckou štylizáciou , spolieha sa na úprimnosť a nebojí sa prípadného rizika nepochopenia. 

  Peter Andruška

  Básnický vývin Dagmar Márie Anoca prebieha v oblúku zloženom z troch typologických úsekov – na začiatku bola intímna, ľúbostná lyrika reprezentovaná Knihami rozlúčok, potom sa zjavuje úsek reflexívnej lyriky v Synonymii a ako tretí úsek lyriky prírodného diania v Ročných obdobiach. Uvedené úseky nie sú ostro vymedzené, ale sa navzájom prelínajú a prepájajú. Existuje viacero spojovacích nití medzi nimi. Je to predovšetkým výrazný lyrizmus básnického rukopisu poetky, no Anoca ho nechápe ako dogmu, stále ho podrobuje previerkam. Z toho vyvstáva analytickosť, prejavujúca sa v tých previerkach a pochybnostiach. Len navonok je lyrická analytickosť oxymoronické spojenie – vyjadruje také autorské gesto, ktoré sa nevie uspokojiť s ničím petrifikovaným.

  Michal Harpáň

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Zväzu rumunských spisovateľov, Bukurešť (1993)

 

Obálka slniečka september 2013