Branislav Choma

Narodenie 30. 8. 1924 Liptovský Hrádok
Úmrtie 13. 1. 2007 Liptovský Hrádok • Pseudonym

  Branko Belan
 • Životopis autora

  R. 1935 – 43 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1943 – 48 slovenčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1945

  R. 1935 – 43 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1943 – 48 slovenčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1945 pracovník oblastného sekretariátu KSS, 1945 – 55 kultúrny redaktor denníka Pravda, 1955 – 62 redaktor a zástupca šéfredaktora vo vydavateľstve Slov. spisovateľ, 1963 – 72 pracovník Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, 1972 – 74 a 1979 – 85 štipendista Slov. literárneho fondu, medzitým 1975 – 79 pracovník Slov. filmového ústavu a redaktor časopisu Panoráma, externe prednášal na Filozofickej fakulte UK a na Vysokej škole múzických umení, od r. 1985 žil na dôchodku v Bratislave. Spočiatku sa venoval literárnej publicistike a recenzistike, neskôr sa zaoberal i širšií kultúrnohistorickým, vlastivedným a slovakistickým výskumom, výsledky ktorého zhrnul do regionálneho slovníka Hornoliptovský panteón a publikacie Devín a slovanskí prvoučitelia (obe 1993). Zakladateľ a redaktor edicií Umenie a život a Kritika, ako editor pripravil na vydanie viacero základných slov. aj inonárodných estetických a literárnovedných diel (J. I. Hamaliar, M. Chorváth, D. Chrobák, A. Matuška, J. Mukařovský a i.). Od polovice 50. rokov sa intenzívne zaujímal o juhoslovanské literatúry, autor početných štúdií, esejí, úvodov, doslovov, ktoré vyústili do prác Chorvátska literatúra (1997) a Cesta na slovanský juh (1998). Prekladatel zo srbskej a chorvátskej, menej slovinskej literatúry, najmä predstaviteľov súčasnej prózy a drámy (I. Andrić, M. Božic, I. Cankar, D. Čosić, J. Hristić, M. Krleža, R. Marinković, M. Matković, I. Vojnović), zo srbochorvátskej literatúry pripravil i viacero reprezentatívnych antológií (Láska na mori, 1971; Triptych o láske, 1977; Objatie, s J. Jankovičom, 1978 a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Devín a slovanskí prvoučitelia (1993)
  • Hornoliptovský panteón (1993)
  • Cesta na slovanský juh (1998)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  Prekladateľská činnosť

  • Láska na mori (1971)
  • Triptych o láske (1977)
  • Objatie (1978, spoločne B. Choma, J. Jankovič)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -r- – CHOMA, Branislav: Pocta rodnému kraju (Rozhovor). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 8. ŠAH: Branislav Choma – 80. (Pripomíname si –
  -r- – CHOMA, Branislav: Pocta rodnému kraju (Rozhovor). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 8.

  ŠAH: Branislav Choma – 80. (Pripomíname si – august). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 317.

  KULIHOVÁ, Alica: Na margo jedného rozhovoru. In: Knižná revue, roč. IX, 3. 2. 1999, č. 3, s. 7.

  CHOMA, Braňo – JANKOVIČ, Ján: Dvaja spomínajú, mladší zapisuje (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 14 – 15.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013