• Životopis autora

  Syn → Peter Maťovčík. Študoval na gymnáziu v Trstenej a na Jedenásťročnej strednej škole v Námestove, kde r. 1955 maturoval, 1955

  Syn → Peter Maťovčík. Študoval na gymnáziu v Trstenej a na Jedenásťročnej strednej škole v Námestove, kde r. 1955 maturoval, 1955 – 59 slovenčinu a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1959 – 67 v Matici slov. v Martine ako vedecký pracovník, naposledy vedúci Literárneho archívu, 1967 – 68 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave, od r. 1969 vedúci a neskôr vedecký pracovník Biografického ústavu Matice slov., od r. 2000 Národného biografického ústavu SNK v Martine, súčasne od r. 2002 prednáša biografistiku na Katedre kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity. V literárnohistorickej činnosti sa venuje problematike slov. národného obrodenia, ako i popredným predstaviteľom nášho literárneho života v medzivojnovom období. Po knižnej monografii Vavrinec Čaplovič a osudy jeho knižnice (1962) pripravil na vydanie Listy P. J. Šafárika Martinovi Hamuljakovi (1965), Listy Martina Hamuljaka 1, 2 (1969, 1989), monografiou Martin Hamuljak (1971). V rokoch, keď mu normalizačná moc neumožnila publikovať, vydal pod cudzími menami monografie Ján Kollar – Legenda o veľkom Slovanovi (1974), Albert Škarvan – Život je zápas (1977) a Štefan Krčméry – Slovo čisté (1979). Pod svojím menom vydal monografie o Jánovi Hollom Pevec vekov dávnych (1984), Ľudovi Ondrejovovi Číry a čistý rozprávač (1986), P. O. Hviezdoslavovi Herold svitajúcich čias, 1988), biograficko-dokumentárnu knihu o J. C. Hronskom Životná dráma (1995), monografiu Jozef Cíger Hronský (2003), knižku Zažíhanie svetiel (1996), zostavenú zo spisovateľových úvah a esejí publikovaných na sklonku jeho života v novinách Slovák v Amerike. Autor knižnej štúdie Jaroslav Hašek na Slovensku (1983), zostavovateľ viacerých knižných publikácií a zborníkov (Literárny archív, Biografické štúdie a i.), personálnych bibliografií (V. Mináč, M. Válek, A. S. Puškin a i.). Autor početných hesiel a manažér projektu Slovenského biografického slovníka 1 – 6 (1986 – 94) a Biografického lexikónu Slovenska 1 – 3 (2002 – 07), zostavovateľ Slovníka slovenských spisovateľov 20. storočia (2001, 2., rozš. vyd. 2008), spoluautor Lexikónu osobností mesta Martin (2006) a metodickej práce Biografistika (2005), autor Biografického slovníka dejateľov Oravy (2010).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Slovenská literatúra v rukopisoch (1963, spoluautori: P. Vongrej, A. Maťovčík)
  • Martin Hamuljak (1971)
  • Ján Kollar – Legenda o veľkom Slovanovi (1974)
  • Albert Škarvan – Život je zápas (1977)
  • Štefan Krčméry – Slovo čisté (1979)
  • Pevec vekov dávnych (1984)
  • Číry a čistý rozprávač (1986)
  • Herold svitajúcich čias (1988)
  • Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2001, 2., rozš. vyd. 2008)
  • Jozef Cíger Hronský (2003)

  Editorská činnosť

  • Listy P. J. Šafárika Martinovi Hamuljakovi (1965)
  • Listy Martina Hamuljaka 1, 2 (1969, 1989)
  • Jaroslav Hašek na Slovensku (1983)
  • Zažíhanie svetiel (1996)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČOMAJ, Ján: Dôstojné dielo o krásnej tradícii (Július Paštéka, Mišo Kováč Adamov, Augustín Maťovčík:
  ČOMAJ, Ján: Dôstojné dielo o krásnej tradícii (Július Paštéka, Mišo Kováč Adamov, Augustín Maťovčík: Slovenské ľudové betlehemské hry). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12.

  GALLIK, Ján: Predvoj slovenskej a českej katolíckej moderny. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 105 – 107.

  KOVÁČ, Mišo A.: Kniha o zápase s drsnými podmienkami (Augustín Maťovčík a kol.: Breza). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  s. 13.

  DRAGANOVÁ, Andrea: Maťovčík, Peter – ŠImková, Ľudmila – BAlková, Iveta: Agusutín Maťovčík osemdesiatročný. Bio-bibliografia. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 6, s. 482 – 484.

  Redakcia: V zložitých časoch normalizácie. K osemdesiatinám Augustína Maťovčíka. In: Literárny týždenník, roč. XXX., 23. 8. 2017, č. 27 – 28, s. 7.

  ŠAH: Augustín Maťovčík – 80 (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 315.

  KOVÁČ, Mišo A.:  Ľudovít Štúr v biografickom prehľade kalendária. Augustín Maťovčík: Ľudovít Štúr. Kalendárium života a diela 1815 – 1856. (Recenzia). In: Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 4, s. 41.

  KOVÁČ, Mišo A.: Augustín Maťovčík: Ľudovít Štúr: Kalendárium života a diela 1815 – 1856. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 136 – 137.

  KALNÝ, Slavo: Augustín Maťovčík: Biografický slovník dejateľov Oravy. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 2. 2011, č. 4, s. 5.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Dlho očakávané slovníkové dielo. Lexikón slovenských žien (zodpovedný redaktor Augustín Maťovčík). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 4.

  ŠAH: Augustín Maťovčík – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 314.

  CABADAJ, Peter: Pútavé čítanie. Biografickéš túdie, zv. 27. Zost. Augustín Maťovčík. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 118, 2002, č. 1, s. 107 – 108.

  SULÍK, Ivan: Dráma bez poškvrny (Augustín Maťovčík: Jozef Cíger Hronský – životná dráma). In: Knižná revue, roč. VI, 14. 8. 1996, č. 16 – 17, s. 5.

  PERENIČKA, Pavol: O dráme života. Augustín Maťovčík: Jozef Cíger Hronský (Živtoná dráma). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 6, s. 151 – 153.

  HABOVŠTIAK, Anton: Maťovčík.: Pozoruhodná autobiografická práca: Karol Kőrper-Zrínsky: Môj život. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 142 – 143.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Pribinov kríž II. triedy – štátne vyznamenanie prezidenta SR Andreja Kisku (9. 1. 2017) Cena J. M. Hurbana za biografickú tvorbu v oblasti literatúry
  Pribinov kríž II. triedy – štátne vyznamenanie prezidenta SR Andreja Kisku (9. 1. 2017)

  Cena J. M. Hurbana za biografickú tvorbu v oblasti literatúry 1998 – 1999:
  PhDr. Augustín MAŤOVČÍK, DrSc., Paedr. Pavol PARENIČKA, CSc., Mgr. Margita ĎUROVČÍKOVÁ, Mgr. Zdenko ĎURIŠKA: Reprezentačný biografický lexikón Slovenska
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013