Foto © Lucia Gardin
Foto © Lucia Gardin
 • Životopis autora

  Árpád TŐZSÉR v r. 1951 – 54 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Komárne, 1956 – 60 maďarčinu a slovenčinu na

  Árpád TŐZSÉR v r. 1951 – 54 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Komárne, 1956 – 60 maďarčinu a slovenčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. R. 1960 – 65 redaktor časopisu A Hét, 1965 – 71 redaktor Irodalmi Szemle, 1971 – 76 učiteľ na Pedagogickej fakulte v Nitre, 1976 – 91 redaktor vo vydavateľstve Madách, od 1991 doteraz vysokoškolský učiteľ na Katedre maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK v Bratislave, súčasne 1992 – 96 šéfredaktor Irodalmi Szemle. Prvý raz sa knižne predstavil v antológii Fiatal szlovákiai magyar költők (1958). Samostatne básnický debutoval zbierkou Mogorva csillag (1963). Po nej nasledovali ďalšie knihy veršov Kettős űrben (1967), Érintések (1972), Genezis (1979), Adalékok a Nyolcadik színhez (1982), Történetek Mittel úrról (1989), Mittelszolipszizmus (1995), Leviticus (1997), Legszebb versei (2005), Genezis (2006) a i. Výber z tvorby vyšiel r. 1985 pod názvom Körök. Ako kritik sa vyslovuje k staršej maďarskej literatúre a k problémom súčasnej maďarskej literatúry na Slovensku, s L. Grendelom zostavil publikáciu Szlovákiai magyar szép irodalom 2007 (2007). Jeho eseje, štúdie a recenzie vyšli v knihách Az irodalom valósága (1970), Szavak barlangjában (1980), Régi költők – mai tanulságok (1984) a Escorial Közép-Európában (1993). Literárnu publicistiku obsahuje jeho dielo Pozsonyi páholy (1994). Poeziu prekladá zo slovenčiny (P. O. Hviezdoslav, V. Beniak, Š. Žáry a i.) a češtiny. V slov. jazyku mu vyšiel samostatný výber z poézie napísnej v r. 1956 – 80 pod názvom Na brehu papiera (1982). V r. 2009 získal Prémiu Ceny Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku Csatavirág / Kvet bojiska.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Fiatal szlovákiai magyar költők (1958, antológia)
  • Mogorva csillag (1963)
  • Kettős űrben (1967)
  • Érintések (1972)
  • Genezis (1979, 2006)
  • Adalékok a Nyolcadik színhez (1982)
  • Na brehu papiera (1982, výber)
  • Történetek Mittel úrról (1989)
  • Mittelszolipszizmus (1995)
  • Leviticus (1997)
  • Négy negyed (1999)
  • Finnegan halála (2001)
  • Tanulmányok költőportrékhoz (2004)
  • Legszebb versei (2005)
  • Tőzsér Árpád legszebb versei (2005)
  • Léggyökerek (2006)
  • Körök (2007, výber)
  • Csatavirág (létdalog) / Kvet bojiska (2009)

  Esej

  • Az irodalom valósága (1970)
  • Szavak barlangjában (1980)
  • Régi költők – mai tanulságok (1984)
  • Escorial Közép-Európában (1993)

  Dráma

  • Faustus Prágában (2005)

  Literárna veda

  • Szlovákiai magyar szép irodalom 2007 (spolu s L. Grendelom)

  Publicistika

  • Pozsonyi páholy (1994)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  DUŠÍKOVÁ, Anikó: Laudácia na knihu Árpáda Tőzséra Imága / Imágók (Bratislava : Kaligram, 2015). In: Romboid ,
  DUŠÍKOVÁ, Anikó: Laudácia na knihu Árpáda Tőzséra Imága / Imágók (Bratislava:
  Kaligram, 2015). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 174 – 175.
  Laudácia je dostupná na:http://www.slovakwriters.com/ocenenia/rok-2014/laudacia/


  GÖRÖZDI, Judit – TŐZSÉR, Árpád: Básnik sa pýta – Básnik odpovedá (Rozhovor. Z maďarčiny preložila J. Görözdi). In: Knižná revue, roč. XX, 29. 9. 2010, č. 20, s. 12.

  TŐZSÉR, Árpád: Orfeus medzi mlynskými kamaeňmi (Autointerview básnika Árpáda Tőzséra). In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 2. 1998, č. 4, s. 12.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Imre Madácha za rok 2016 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku Imágóg – Imága Fortbáthova cena (Spoločnosť maďarských
  Cena Imre Madácha za rok 2016 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku Imágóg – Imága

  Fortbáthova cena (Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku) za básnickú zbierku Imága/Imágók (2015)
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013