Antonín Klas

Narodenie 4. 9. 1927 Bratislava
Úmrtie 8. 7. 2014 Bratislava


 • Životopis autora

  Prof. Ing. Antonín KLAS, PhD., významný vedec, ekonóm a vysokoškolský profesor sa narodil 4. 9. 1927 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú
  Prof. Ing. Antonín KLAS, PhD., významný vedec, ekonóm a vysokoškolský profesor sa narodil 4. 9. 1927 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v Nórsku (1964), USA (1975), Japonsku (1978). Bol prorektorom pre vedu a výskum na Ekonomickej univerzite (1960 – 64) a riaditeľom Výskumného ústavu národohospodárskeho pri Ekonomickej univerzite (1960 – 67). Vybudoval a riadil Výskumné výpočtového stredisko Program OSN, pre rozvoj v Bratislave (1967 – 90). V rokoch 1991 – 2012 pracoval ako vedúci výskumný pracovník v Ekonomickom ústave SAV, kde bol vedúcim aj riešiteľom niekoľkých slovenských a medzinárodných výskumných projektov. Vysokoškolský profesor, školiteľ vedeckých doktorandov, člen viacerých slovenských aj medzinárodných vedeckých organizácií (Medzinárodný štatistický inštitút v Haagu, Medzinárodná asociácia pre automatizované spracovanie dát – zakladateľ a viceprezident, Vedecké kolégium SAV pre vedy o človeku a spoločnosti – predseda; koordinátor medzinárodného výskumného programu EHK "Statistical computing"). Autor mnohých odborných publikácií z oblasti ekonomického a inovačného rozvoja, ako aj mnohých časopiseckých článkov a prednášok z týchto oblastí. Za knihu Technologický a inovačný rozvoj na Slovensku dostal ocenenie Slovenského literárneho fondu. Držiteľ ďalších ocenení: Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu a Rad práce, Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, Zlatá medaila EÚ za spoluprácu, Dve strieborné medaily za vedeckú výchovu vedeckých pracovníkov, Medaila primátora hlavného mesta Bratislavy za spoluprácu na vývoji informačných systémov pre mesto, Štátne občianstvo USA za spoluprácu s americkými výskumnými inštitúciami. Zomrel vo veku nedožitých 87 rokov v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Zpráva o štúdijnom pobyte na univerzite v Oslo v čase od 10. 2. – 10. 6. 1965 (1966)
  • Automatizovaný štatistický informačný systém (1972, spoluautor)
  • Technické a programové vybavenie terminálovej siete (1972)
  • Metódy tvorby informačného systému (1976)
  • Metódy tvorby programových systémov (1976)
  • Spracovanie ekonomických textových dát (1977, vedúci autorského kolektívu)
  • Všeobecné inštrumentárium pre štruktúrnu analýzu I. (1977)
  • Základné prvky systému modelov pre makroekonomické analýzi a prognózy (1978)
  • Ekonomika Slovenska na začiatku transformačného procesu (1992, spoluautor)
  • Hospodárska politika Nemecka (1992, spoločné dielo: A. Klas, V. Cepková)
  • Výchova a vzdelávanie ako faktor ekonomického rozvoja SR (1993, spoločné dielo: A. Klas, V. Cepková)
  • Dlhodobá stratégia ekonomického rozvoja Slovenskej republiky (1995, spoluautor)
  • Vonkajšie ekonomické vzťahy SR a ich vplyv na reštrukturalizáciu jej ekonomiky (1995, autorský kolektív)
  • Konkurenčná schopnosť slovenskej ekonomiky a jej štruktúrno-adaptačné súvislosti (1. etapa) 1 (1997, spoluautor)
  • Konkurenčná schopnosť slovenskej ekonomiky a jej štruktúrno-adaptačné súvislosti (2. etapa) 1 (1998)
  • Konkurenčná schopnosť slovenskej ekonomiky a jej štruktúrno-adaptačné súvislosti (2. etapa) 3 (1998)
  • Informačná spoločnosť – postindustriálna štádium vývoja (2000)
  • Konkurenčná schopnosť slovenskej ekonomiky a jej štruktúrno-adaptačné súvislosti (2000, spoluautor)
  • Ľudské zdroje ako faktor konkurenčnej schopnosti ekonomiky (2000)
  • Program informatizácie v podmienkach vstupu SR do EÚ (2001)
  • Hospodárska politika Európskej únie (2004, spoluautor kolektívu autorov)
  • Identifikácia predpokladov a možností prekonávania technologickej a inovačnej medzery SR (2005, vedúci autorského kolektívu)
  • Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike (2005, 1.vydanie)
  • Vývoj inštitúcií výskumu a vyššieho vzdelávania na Slovensku (860 – 2005) (2006)
  • Spolupráca aktérov v technologickom a inovačnom rozvoji (2011, spoluautor; Daneš Brzica a kolektív)
  • 60 rokov výskumu v ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied (2013, kolektív autorov)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BRUNNER, František: Lisabonská výzva – strategický cieľ slovenskej ekonomiky (Anton Klas a kol.: Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej
  BRUNNER, František: Lisabonská výzva – strategický cieľ slovenskej ekonomiky (Anton Klas a kol.: Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike). In: Knižná revue, roč. XV, 23. 11. 2005, č. 24, s. 8.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Slovenského literárneho fondu za publikáciu Technologický a inovačný rozvoj na Slovensku Štátne vyznamenia Za vynikajúcu prácu
  Cena Slovenského literárneho fondu za publikáciu Technologický a inovačný rozvoj na Slovensku
  Štátne vyznamenia Za vynikajúcu prácu a Rad práce
  Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
  Zlatá medaila EÚ za spoluprácu
  Dve strieborné medaily za vedeckú výchovu vedeckých pracovníkov
  Medaila primátora hlavného mesta Bratislavy za spoluprácu na vývoji informačných
  systémov pre mesto
  Štátne občianstvo USA za spoluprácu s americkými výskumnými inštitúciami
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013