Andrej Matuška - 2. 10. 2007
Andrej Matuška - 2. 10. 2007

Foto ©Peter Procházka Foto ©Peter Procházka Andrej Matuška - 2007


 • Životopis autora

  Anna Ondrejková sa narodila 28. apríla 1954 v Liptovskom Mikuláši. Maturovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Liptovskom
  Anna Ondrejková sa narodila 28. apríla 1954 v Liptovskom Mikuláši. Maturovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Liptovskom Mikuláši. Prvé básne uverejňovala od prvej polovice 70. rokov 20. storočia v týždeníku Nové slovo, v jeho rubrike s názvom Z najmladšej poézie, ktorú v tom čase viedol básnik Vojtech Mihálik. Momentálne pracuje v Okresnej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Žije v neďalekom Bobrovci.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

  Počas troch desaťročí Anna Ondrejková stupňuje svoj ideál „ estetiky ticha“ , keďže minimom slov dokáže vyjadriť aj najsilnejšie pocity. Hoci
  Počas troch desaťročí Anna Ondrejková stupňuje svoj ideál „estetiky ticha“, keďže minimom slov dokáže vyjadriť aj najsilnejšie pocity. Hoci pochádza z Liptova, rodisko jej neposkytlo prírodný námet, ako viacerým básnickým rodákom (M. Rúfus, I. Laučík), ale skôr možnosť nerušene hľadať vlastné inšpirácie. V posledných rokoch sú medzi nimi dôležité poetkine skúsenosti z vlastných vystúpení v ochotníckom divadelnom súbore. Krajina poézie Anny Ondrejkovej je odvodená zo sveta ľudových piesní, balád a rozprávok. V prvých dvoch zbierkach Kým trvá pieseň (1975) a Snežná nevesta (1978) poetka štylizuje balady o obetiach vojnových hrôz, ale aj o osudoch súčasných žien. Okrem toho zobrazuje smrť ženskej postavy v rituáli tanca, ktorým sa v ľudových príbehoch trestá priestupok voči morálke. Ondrejkovej subjekt – „dievčina“ však trpí bez previnenia, akoby osudovo. V zlomovej Plánke (1984) začína priamejšie hovoriť o sebe. Predstavuje sa v podobe baladickej bytosti zakliatej do stromu, ráňanej a bezbrannej. Ani fantazijný priestor rozprávok nie je pre ňu útočiskom. Prevteľuje sa do postáv rusalky alebo malej morskej panny, ktoré nepatria ani do sveta fantastiky, ani do sveta ľudí. Takmer po desaťročí sa Ondrejková vracia do literatúry zbierkou Sneh alebo Smutná jabloň plná nedozretých pávov (1993). Pod zdanlivo vecnejším povrchom ešte naliehavejšie pulzuje pocit nezrelosti. V Plánke vznikal priam romantický konflikt medzi vonkajším a vnútorným svetom. Neskôr v Ondrejkovej básňach pribúda triezve poznanie, ale bolestivé napätie tým len vzrastá. Zrejme preto „žena“ ustrnula bez pohybu v podobách obsekanej, schnúcej jablone a vtáka bez krídel. Reflektuje sa ako vyhostená spomedzi ľudí, hoci v skutočnosti veľmi potrebuje druhého človeka. Rozprávkovosť a piesňovosť ustupujú. Uvoľňujú miesto starobylejšiemu typu folklóru – zaklínaniam, v ktorých poetka predstavuje ľúbostný vzťah s partnerom ako absurdné vzájomné zraňovanie. A. Ondrejková rozvíja líniu prírodno-magickej poézie, a tak nadväzuje na predchádzajúcu tvorbu slovenských autoriek, ktorá vychádza z prapodstaty folklóru. Ideálom „piesne, čistej ako dážď“, má blízko k M. Haľamovej. Ondrejkovej sebazobrazenie v plánke a jabloni, ale aj súboj s básňou zasa pripomínajú tvorbu L. Vadkerti-Gavorníkovej. Poetkina hrdinka sa často prihovára k básni ako k svojej partnerke i protivníčke, s ktorou je neoddeliteľne spätá, ale neraz ju pociťuje ako bremeno. Stará sa o ňu, no báseň sa jej vzďaľuje, ba dokonca sa obracia proti nej. Obava z deštruktívnej sily slov priamo odkazuje na absurdné hry srbského básnika V. Popu. Anna Ondrejková má teda zmysel pre magickú silu slova i hudby a nadväzuje na poetiku symbolizmu. Spomenutý fakt akoby potvrdzoval to, čo tvrdí americká slavistka N. L. Rudinski, ktorá nachádzala u viacerých slovenských spisovateliek 19. a 20. storočia tradicionalizmus prírodnej imaginácie: M. Haľamovú napríklad začleňuje do tradície „ženy ako mýtického a cyklického symbolu Slovenska a Slovanstva“. Okrem toho však značná časť Ondrejkovej výpovede vystihuje najsúčasnejšie pocity ľudí, ktorí sú nespokojní s tým, čo zatiaľ prežili, ale uvedomujú si, že začať nanovo je už neskoro. V bibliofílii Nespavosť (1994) sa dištancuje od nádeje, ktorá zbytočne nakazí človeka optimizmom a zároveň sa zmieruje so svojím životom. Nastupujú čisté záznamy bez slovies, pričom poetka si vystačí len s elementárnymi motívmi ohňa, kameňa či krídla. Ondrejková ešte zreteľnejšie než predtým prezentuje úprimnosť a krehkosť prostredníctvom svojho spontánneho lyrického zdroja. Začínala rozsiahlejšími príbehovými skladbami, aby prešla k miniatúrnym básničkám, v ktorých sa voľný verš niekedy skracuje na slovo, ba dokonca na slabiku. Obraz martýrstva nadobúda v cykle Skoromed, skorokrv (1998) svojráznu scenériu s detailami krížovej cesty i Elsinoru, dejiska známej Shakespearovej drámy. Nejde už o prírodný, ale o umelejší scénický priestor. Tematizáciou otázok ľudského bytia akoby sa stierali hranice medzi divadlom a reálnym životom. V jednej z miniatúr – dejstiev sa predstavuje Gertrúda v protirečivej úlohe dánskej kráľovnej, Hamletovej matky. V Ondrejkovej chápaní sa zdôrazňuje jej „zatratenosť“ pre nevedomú účasť na zločine, ale aj trýzeň pri spoznaní krutej pravdy. Poetka inscenuje dvojicu blízkych ľudí, neoddeliteľných v dobrom ani v zlom. Tradičné poetické rekvizity sa premieňajú na poškodené (ako spálený mesiac) a prosté záznamy prechádzajú do fantastiky s prvkami surreálnej bizarnosti. Vo všetkých Ondrejkovej knižkách sa objavujú drastické zábery na krv a ranu, ktoré prenikajú do prízračných vízií exteriéru. Sú výrazom rozbitej ilúzie harmonických medziľudských vzťahov. Napriek tomu autorka vyzýva obetovať sa, odpúšťať si a nebáť sa vziať na seba údel toho druhého. V tomto predsavzatí pokračuje v ďalšom zo svojich cyklov, ktorý nesie názov Izolda. Listy Tristanovi. Básnická tvorba má u Anny Ondrejkovej dôležité etické poslanie. V poslednom čase poetka smeruje k duchovnému stavu čistoty, aký môže existovať len pred rozčlenením sveta na protiklady. Predstavuje svojskú podobu introvertnej čírej lyriky v slovenskej poézii 20. storočia.
  Andrea Bokníková
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KEKELIAKOVÁ, Monika: Asketická originalita básnického gesta (kritická štúdia). (A. Ondrejková: december: Izoldine vlasy horia). In: Vertigo

  KEKELIAKOVÁ, Monika: Asketická originalita básnického gesta (kritická štúdia). (A. Ondrejková: december: Izoldine vlasy horia). In: Vertigo, 2016, č. 2, s. 38 – 41.

  GAVURA, Ján – TRIZNA, Peter – ONDREJKOVÁ, Anna: Rozhovor Jána Gavuru a Petra Triznu s poetkou Annou Ondrejkovou. (3 rozhovory). In: Vertigo, 2016, č. 2, s. 35 – 37.

  LEŠKOVÁ, Katarína – ONDREJKOVÁ, Anna: Anna Ondrejkov. Literatúra je elitná záležitosť. (Rozhovor). In: Sme-ženy, 28. 11. 2014, č. 46, s. 6 – 9.
  http://zena.sme.sk/c/7521462/poetka-anna-ondrejkova-literatura-je-elitna-zalezitost.html

  GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne - k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

  SCHMARCOVÁ, Ľubica: Kým sa hladina uzavriet... Anna Ondrejková: Úzkosť. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 21 – 24.

  GAVURA, Ján: Opovážlivosť siluety básne. Anna Ondrejková: Úzkosť. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 21 – 24.

  REBRO, D.: Smrť je tichá iba zdanlivo. Pravda, 5. 5. 2014.

  MATEJOV, Radoslav: Ako napnutá struna (Anna Ondrejková: Izolda: sny, listy Tristanovi). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 5.

  BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

  TRIZNA, P. : Izolda a jej "láska neláskavá" alebo "odsúdená k večitej žízni". In: Romboid, roč. XLVI, 2011, č. 1., s. 76-77

  RÁCOVÁ: V.: Variácie na tému zmysluplnosti života (Anna Ondrejková: Havrania, snová). In: Romboid, roč. XLIII (2008) č. 8, s. 82-83.

  PODRACKÁ, Dana: Milovať ako Ondrejková. Anna Ondrejková: Havrania, snová (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 1. 2008, č. 3, s. 5.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  HOCHEL, I – ČÚZY, L.:, Kákošová, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: LIC 2007.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

  BOKNÍKOVÁ, A.: Anna Ondrejková. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  PODRACKÁ, Dana – ONDREJKOVÁ, Anna: Mojou podstatou je oheň (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 19. 12. 2007, č. 26. s. 12.

  GAVURA, J.: Systola, gloriola a vlčí mak. In: Romboid, 33, 1998, č. 8.

  KOŠKOVÁ, H.: Entropia viacvýznamov (A. Ondrejková: Skoromed skorokrv). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 22.

  PODRACKÁ, D.: Stigma (ne)zamlčanej lásky (A. Ondrejková: Skoromed skorokrv). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 22.

  JAVORKOVÁ, Monika: Výpovede s množstvom zátvoriek (Anna Ondrejková: Skoromed skorokrv). In: Knižná revue, roč. VIII, 16. 9. 1998, č. 19, s. 5.

  BOKNÍKOVÁ, A.: Andrea Bokníková číta Annu Ondrejkovú (A. Ondrejková: Sneh alebo Smutná jabloň plná nedozretých pávov). In: Romboid, 29, 1994, č. 8.

  DVOŘÁK, K. I.: Anna Ondrejková (Profil). In: Slovenské národné noviny, 5 (9), 1994, č. 27.

  ČILIAK, O.: Anna Ondrejková: Plánka. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 8.

  CHROBÁKOVÁ, S.: Vážna tvár v okne (A. Ondrejková: Plánka). In: Romboid, 20, 1985, č. 11.

  OKÁLI, D.: Snežná nevesta a príbeh recenzenta (A. Ondrejková: Snežná nevesta). In: Pravda, zv. 60, 25. 1. 1979.

  PLUTKO, P.: Autorský subjekt v ženskej lyrike. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 3.

  HUJÍK, V.: Malá meditácia nad Snežnou nevestou Anny Ondrejkovej. In: Nové slovo mladých, 20, 1978, č. 9.

  KALNICKÝ, J.: Nevesta bez skvostov (A. Ondrejková: Snežná nevesta). In: Smena, zv. 31, 29. 11. 1978.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Tak sa mi vidí, že s Ondrejkovou vstúpila do slovenskej poézie nesmierna umelecká zodpovednosť, a to práve v časoch záplavy prázdnych

  Tak sa mi vidí, že s Ondrejkovou vstúpila do slovenskej poézie nesmierna umelecká zodpovednosť, a to práve v časoch záplavy prázdnych slov nemála mladých veršotepcov. A vstúpila sem svojím mocným pocitom lásky, jej čistoty a hĺbky. Jej subjektívne pocitové úlomky, ich priemety do akýchsi nadýchnutých, lakonicky úsporných aforistických tvarov, to sú samotné kryhy reality.

  Michal Bartko

  Pieseň, ktorá má zmysel (možno životne dôležitý zmysel) pre svojho autora, ešte nemusí mať nijaký zmysel pre čitateľa, ak autor pozabudne, že by ňou mal oslovovať nie jediného adresáta, ale všetkých. Túto zásadu si zrejme uvedomila vo svojich dvoch doterajších zbierkach (Kým trvá pieseň, 1975 a Snežná nevesta, 1978) Anna Ondrejková, ktorá prichádzala do poézie akoby nesmelo, alebo dokonca s obavou, či jej tichý hlas dôjde k sluchu niekoho iného. No tým, čo dosiaľ Ondrejková napísala, presvedčila čitateľov (a zväčša aj recenzentov), že jej básnický hlas nebol zbytočný: vedel vzbudiť dôveru v opravdivý talent tejto autorky a stihol sa aj v mnohohlasnej vrave mladej poézie presadiť svojím osobitným zafarbením a intonačnou čistotou. Ondrejková dozaista nikdy nebude písať veľa básní, ale jej hlas by sa už z polyfónie našej poézie nemal stratiť.

  Stanislav Šmatlák

  V jej Snežnej neveste baladickosť nielenže pretrváva v rovine témy, t. j. v konkrétnom historickom čase a priestore, ale sa prehlbuje a rozširuje na celú oblasť autorkinej lyriky. Poukazuje to na katarzný typ autorského subjektu. Autorka sa poza baladickosť, a to či už historickú alebo inú, usiluje vyrovnať sa so svojou vlastnou životnou situáciou. Pritom je veľmi dôležité, že Ondrejkovej lyrický subjekt sa nezmieta v bolestínskom smútku a pesimizme, že neprepadá pseudoromantickej dezilúzii, ale že toto všetko prekonáva postojom, ktorý by sme mohli nazvať aj aktívnou obranou. (...) Do toho všetkého sa pritom zapája aj spodný tón subjektívnej disonancie, piezračne čistý, ale zároveň celkom zreteľne vyjadrujúci nenaplnenosť života. Z nej, z tejto nenaplnenosti, vyviera do ideového základu Ondrejkovej poézie aj nanajvýš sympatická črta, ktorú by sme mohli nazvať programovým altruizmom.

  Pavol Plutko

  Pre Ondrejkovú je dôležitá odpoveď, či je schopná žiť ďalej a na koho a čo sa môže spoľahnúť. Ondrejková tak využíva obidva potenciály poézie – úroveň gnósis a úroveň ontós. Definovanie nanovo je súčasťou psychohygieny, no zároveň má význam aj ako definovanie pozície samého seba. Potrebujeme predsa poznať, či nás vlastná ruka neoklame, keď ju budeme používať a či nás srdce podrží, keď sa sklameme (už natoľko nezáleží či v sebe alebo aj v iných, oboje bolí). Kniha Skoromed skorokrv prináša aj viacero zmien, ktoré vyplynuli z prirodzeného vývoja. Okrem tradičných gramatických osôb ja-my (my – všetci a my – ja a ty) sa autorka v básnickej zbierke častejšie pohybuje na osi ja-ty-my, pričom práve kategória ty skrýva čosi z autorky, čosi z človeka a čosi z anjelskej bytosti. Kategória ty v sebe obsahuje aj nedôveru. Ondrejková je príliš citlivá na blízkosť a dôveryhodnosť vecí. Ak vlastná ruka môže sklamať, ako veriť inému človeku s neviditeľnými úmyslami. (...) Vychádzajúc z obsahovej náplne Ondrejkovej zbierok, je kompozícia "básne na pokračovanie" vyjadrením uzavretého plynutia, paralelného s plynutím života.

  Ján Gavura

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Báseň pre mňa nikdy nebola útechou, ani riešením, ani únikom. Nepomohla mi, neoslobodila ma, nezachránila ma. Ale ani som to od nej neočakávala, ani
  Báseň pre mňa nikdy nebola útechou, ani riešením, ani únikom. Nepomohla mi, neoslobodila ma, nezachránila ma. Ale ani som to od nej neočakávala, ani nežiadala. (...) Dobro je zabúdaným atribútom nielen poézie. Zúfalo nám chýba v živote – odkiaľ by sa potom vzalo v literatúre? Sú v nás toľké ťaživé smútky a viny a nemožno o nich nepísať. Tým viac, že o dobrote sa nedá hovoriť, ani v živote, ani na papieri. (...) Poézia predsa nie je stav sveta, ale spôsob vnímania. Nárek nad jej absenciou sa po generácie opakuje. Chyba je skôr v nás, než v zdanlivo nepoetických časoch. Vnímať poéziu však znamená obnažiť si srdce a vystaviť ho ďalšiemu utrpeniu. (...) Nebolo by lepšie, keby som namiesto veršovania opatrovala chorých alebo piekla chlieb? (...) Je toto moje pravé povolanie v tomto ubolenom svete? (...) A moja vernosť poézii je možno len výrazom neschopnosti urobiť proti bolesti na zemi niečo účinnejšie.

  Pra(v)divosť slova: Nad čím premýša a na čom pracuje Anna Ondrejková. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 11.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za rok 2010 za básnickú zbierku Izolda: Sny, listy Tristanovi
 • Ukážka z tvorby

  HAVRANIA, SNOVÁ (úryvky)   Pred Snehom   NIEKDE PRED POLNOCOU , v júnovej horúčke.

  HAVRANIA, SNOVÁ (úryvky)

   

  Pred Snehom

   

  NIEKDE PRED POLNOCOU,

  v júnovej horúčke. Čakáme.

   

  (Vytrhnutí z času – v tichej

  a bezbolestnej letnej krajine.

  Bez mena,

  bez podoby,

  jasavou nocou poletíme

  so zažnutými krídlami.

   

  Smutné kamene hodené cudzou

  rukou.) Horúca mihotavá noc,

  niekde. Rozdúchavame

  iskry vzdialenými

  ústami.

   

   

  AJ DO MORA VOJDEM TANCUJÚC.

  Možno ma vyplaví nezranenú.

  Možno ma nocou prúdy vynesú,

  v červenej stope roztrhnutý

  veniec rýb.

  Možno sa vrátim nemá.

   

  Po kolená v lete,

  v ústach inovať.

   

   

  SOM EŠTE ŽIVÁ, ALEBO

  potichu sa zriekam nesplnených

  snov? Spolu sme pili z otrávenej

  studne, naďalej mrúc smädom.

  V kratučkom spánku rozpálenom

  starli sme o nekonečné noci,

  v inom živote, odrazu nie svoji,

  slepí, slepí, nečakajúci

  na lásku. Tú, ktorá

  sa nás nedočkala.

  Tú, čo nepretrvá

  ani bolesťou.

  Teda som iná.

  Nezmenila som sa?

  Čím sa líši ranená ovečka v kŕdli?

  Odpočítaj odo mňa vystrašenú hŕbku

  dotykov, sotva zahojených, skrčené

  krielka, predčasné, nemohúce, možno nepravú

  hudbu, možno vinu.

  Zablúdená

  z dávneho detstva

  objavím prameň, no ostýcham

  sa napiť. Zbavená reči, šiat

  a minulosti nedostanem nič,

  čo sa môže stať, ani deň

  navyše, ani tanec, ani

  smrť, tvoja Ofélia.

  A kto z nás prvý

  hodil kameňom?

  Stratila som sa.

  Komu?

  Komu?

   

   

  VŠEDNÁ.

  Šedivé mraky

  nad morom zvareným dobiela.

  A my, schúlení ako severné labute,

  plachí sa potácame z brehu.

  Uprostred nehy tŕpneme v predtuche

  jesene. A búrka dotlieva v chladnom

  mrholení.

  Po oči nahú

  ma opadáva

  krvavé

  perie.

  Studené mraky, syrene v riedkom

  nebi.

   

   

  NIČ SA NESTALO.

  Vo vlažnej noci sotva dýchame,

  zo záclon odkvapkáva, nie krv.

  Ospanlivé včely sa lepia

  vo vrkočoch.

  Ešte nič sa nestalo.

  Dopísať báseň a zahasiť svetlo,

  a potom plakať, nie dlho, ako každú

  noc. Pritúliť hlavu k zemi,

  začuť spodné vody prečisté

  a nekonečne vzdialené more, všetko

  za hranicou bdenia: hodiť ta korunu

  z myrty a nepravého zlata,

  konečne zlyhá pamäť

  a ostane iba budúce.

  Teda mi neostaneš?

  A v horkom, iskrivom ráne

  vyčesať z vlasov zmrzačené včely.

  Skoro nič sa nestalo.

  Keď prestanem čakať,

  potom sa...

   

   

  VYSTUPUJEM Z MORA

  a soľ bude zo mňa

  nadosmrti vyplavovať.

  Vychádzam z vĺn

  a pod nohami

  rastú skaly,

  zdivená

  záhrada

  raší na dne.

  Ešte ma drží,

  boľavé šupiny z bokov odiera,

  vyvrhuje ryby, smutné sestry,

  ešte ma od pása čiernu

  zaklína. Vynáram sa,

  trochu rusalka,

  poznamenaná,

  bez spevu.

  Ani na život,

  ani na smrť

  nehotová.

  A more ma živú naspäť

  neprijme.

   

   

  KEDY SME PRESTÚPILI PRIKÁZANIA

  DETSTVA?

  Kedy sme prekročili jeho slepý prah?

  Prichytro nás jazví lovec čas. Tancujeme

  a pristupujeme si červené šaty,

  čoraz červenšie šaty.

  Toto je naše leto?

  Božemôj, mrazí,

  mrazí...

   

   

  ZA TÝŽDEŇ DOSPELÍ,

  za dva zostarneme.

  Čo sa mi ušlo?

  (Pozri sa zľava,

  koľko darov,

  pozri sa sprava,

  čoho sa nedostalo.)

  Čakáme hlbšie ucítiť zem v sebe.

  So zrastenými ústami chceme spievať.

  Ukrižovaní lietať.

   

   

  ZRKADLO, OPUSTENÁ TVÁR. PODOBA

  ZVNÚTRA.

  Leskne sa ako čerstvá rana, studeným

  striebrom steká z rámu. Slepí

  sa dúfame

  nájsť...

   

   

  ODHÁŇAM SNY AKO DIVÉ VČELY: BODAJÚ,

  ale potom hynú.

   

  Včely, čo nedonesú med.

   

   

  SME DOMA. ALE NEUTÍŠENÍ.

  Zlatisté jablone navierajú

  medom. Pšenica práve pod kosou,

  už zuní. A čo ďalej?

  Pramene vysychajú.

  Nad krv voda vzácnejšia.

  Privčasná jaseň

  hniezdi kdesi v nás.

   

   

  MOŽNO NESKÔR. SYLVIA PLATH AKO

  ČIERNY HAVRAN

  sa potĺka po smetisku. Sveta.

  Chromá. Záclony ožívajú ako stiahnuté zvieracie

  blany,

  uzavierajú svet vonku do svätej nehybnosti,

  nevinní

  rímski psi plačú.

  Zručne nám odstránili hlasivky.

  A svet(lo) už nevstupuje, slávnosti na vode

  sú prerušené, okrajové hviezdy

  slabnú, signály

  nikto nečíta.

  Korodujeme

  na rozblúdených dráhach

  a snoch. Už nič nevysvetlíme.

  Už nič. Neskôr.

  Možno.

   

   

  VÍNO SA LIALO PO DAMASKU. NADRÁNOM

  ten chorý organista sa vysilil a prestal

  nás nútiť do tanca. Zem samý obrus na mieste,

  kde plakala ostrihaná nevesta a rozkrúcala

  nahý prsteň.

  Už ju odviedli.

  (Už prišli po ňu v bielom.)

  Už budeme doma, v inej zemi. Vínový damask

  cez prestrelené hrdlo karmelitánky,

  mramor mrzko krváca. Aspoň nie je

  živá?

  Pri východe sa splašil doručovateľ radostných

  správ, ale nik nám nebráni ujsť. Akoby sme

  mali ruky. Zásoby sú vyčerpané,

  svadobní hostia v nežnej mdlobe

  sa rútia do zrkadiel a zákopov.

   

   

  ZRKADLÁ PRUDKO DÝCHAJÚ,

  povrchne, vädnú vo vytrvalom bdení,

  námesačná, naraz ostarnutá tanečnica

  prechádza cez ne ako smutný

  náboj. Rovno do srdca,

  do čierneho.

  A potom: lož zrkadlo, lož spánok.

  Do piatej ráno, do budúceho

  storočia, do konca vlaku.

  Zdvojené dvere sna, za nimi

  jablko. Nenačaté.

  Neodvážime sa vedieť?

   

   

  A Z NEBA ODVRHNUTÁ JESEŇ: DÁŽĎ

  V ŠTVORNÁSOBNEJ

  ozvene, odumreté perie pristáva

  pod úzkymi vŕbami.

  Granátová noc za polovicou. Odspodu zdĺhavo

  hasne, pravé významy ostali bez

  porozumenia. Márna

  jeseň. Ešte ďaleko

  do rovnodennosti,

  s ozvenou

  možného,

  márneho.

   

   

  LETMO ANJEL, NAHÝ, ROZOŽIERANÝ

  DAŽĎOM

  a októbrom, v plochých

  kráľovských

  záhradách, pristrihávaných,

  slávnostných. Ten

  závan divej hrdze a perlete, keď zdvihne

  podráždené krídlo.

   

   

  PO KOLENÁ V DETSTVE, PO PÁS

  dospelí, to nečakané a horúce. Južné

  hviezdy zamurované do opustených križiackych

  strážnych veží. Bankrot deviateho sna.

  Odjakživa. V divom

  rozžiarenom roji

  výstrely. Upozornili nás,

  kedy sa paľba sústredí do tohto

  štvorca. Skoro. Od počatia

  temní

  ložiskami

  nepamäti, aj tak

  v skrate: prečo by sme teraz

  mali oddeliť divé púštne zjavenia

  od ostatného.

  Nebudeme sa kryť.

  Táto hra sa uskutoční, už

  sa povinne rozdávajú zbrane, deviaty

  snivý križiacky hrad zavievajú ako nežná včelia

  rojnica náboje.

  Juh sa rozširuje.

   

   

  NANOVO. HAVRANY

  vláčia krídla ako

  šarlátový závoj: presmutné

  perie. Chromé. Chromé.

  Ešte

  raz.

  Na tú bránu ma

  pribili.

   

   

  Sneh alebo Smutná jabloň plná nedozretých pávov

   

  ČISTO AKO PO SPOVEDI.

  Z čoho sme sa vyznali?

  Ako sme si vyšklbávali

  nepohodlné perie?

  Ako sme nevyčistili studňu?

  Hasneme smädom a vytekáme

  z obnažených bývalých

  krídel, a priznať sa,

  že my sami?

   

   

  ZOZIMILO SA.

  Ustatý deň v závrate sa zosúva

  z neba. Medzi nami (v nás?)

  pretrváva opatrné ticho.

  V Kristových rokoch sa patrí,

  aby vášeň vytriezvela

  ako lacný parfum.

  Bože, mám zomrieť

  mladá, alebo

  nežiť.

   

   

  (LANSKÁ PREDSTAVA: ĽADOVÝ RUBÁŠ

  OSTARNUTEJ

  Ofélie, tej, ktorú vody vyvrhli

  ako nečistú.

  Cudziu.)

  Teraz:

  trblietavý rosný chlad, august. Cez deň

  sa rozhorí do blúznivej bielej. Možno

  studené granáty zrazené v krvi.

  Alebo nie zvnútra?

  Keď odletia letné vtáky, spustne nebo.

  (Ešte zúri na pravé poludnie

  horúčkou, ešte vo mne stúpa

  biely oheň.)

  (Ne)dopovedaná,

  (ne)uzmierená?

  Na popol.

  Útecha nestály prvý

  sneh: na koľko

  hodín

  je

  ďaleko.

   

   

  O ODTIEŇ SLABŠÍ (SLADŠÍ). O SORTU,

  o pár odumretých hviezd

  modrejší. Kam

  smerujeme,

  kadiaľ

  sa zrútime

  k najhlbším mrazivým snom.

   

   

  JABLKO ROZPOLIL NÔŽ, DRUHÉ

  padlo na kameň, tretie

  vyžrali osy.

  Stále necítim hlad. V zimnom

  spánku, kam nedosiahnu havranie zvony.

  Popod mosty sa zapletajú skrehnuté nevesty

  do koreňov a rýb, do žalára

  sladkej čiernej vody.

   

   

  POĎME SA ZACHRÁNIŤ.

  Od hladu, moru a vojny.

  Od nás samých. Od šialeného

  zimného slnka.

  Štvrté jablko

  padá zo stola,

  za ním nôž,

  za ním prsty.

  Vyrátať, kedy príde na rad

  srdce. A túlavé mačky

  pred dverami.

  O hodinu

  sa zotmie.

   

   

  BYŤ INOU. O LAKEŤ

  sa míňať s vlastnou podobou,

  vstúpiť do zrkadla

  a ostať v ňom: zakliata

  je tá vonku, tá druhá.

  A kedy som pravdivá:

  keď dvíham krídla k tancu,

  s oškrabaným líčidlom,

  s predtým sviatočným spevom.

  Ešte je málo. Záderov

  slov, spodnej vody.

  Ako som stíchla.

   

   

  V USTAVIČNEJ HEBKEJ HMLE

  a mdlobe zo mňa ubúda. Olupujem sa

  z najhlbšej kože, nahá o dve miery

  viac ako včera, o štyri proti

  predvčerajšej noci.

  Zrýchľuje sa mi krv.

  Skracuje sa mi krv.

  (Pokorne?) Žijem.

  Žijem?

   

   

  INÝ OSUD, ZADUSENÝ VTÁK. JASNOBIELE

  KRÍDLA,

  čo mi uleteli (a nezahojené jazvy z druhej

  strany srdca).

  Alebo obsekané konáre, sotva v pukoch. Aký

  vydali kvet? Povädnutý a tichý

  a stečený z krvi, rosy,

  prísľubov?

   

  Žiť iný osud: tento

  mi vypadol z ľavej ruky

  ako zrkadlo.

  Tento patril mne?

  Osudy, ktoré som si odriekla,

  údel, ktorý prijímam: blízko

  mrazu, na črepy

  a stále vrúcna,

  vrúcna,

  nažive,

  a dokedy?

   

   

  AJ KEĎ ROZDRIAPANÁ ZÁCLONA HORÍ

  v prievane. Aj keď nedeľné šaty

  spriesvitneli.

  A izba, v ktorej

  nikdy nie som

  sama,

  je plná

  mojej samoty,

  až prezreté steny praskajú

  a zalieva zárubňu tichá červeň.

  Nezahášaj ma,

  priťažkú a nahú.

  Vyzliekli

  zo mňa

  detstvo.

   

   

  OKRÍDLENÉ KROTKÉ ZMIJE STÚPAJÚ

  k hrdlu vysokého leta.

  Lode oslobodené od rýb, od vody.

  Vzlieta jabloň, trúsi hviezdny srieň,

  z vytrhnutých koreňov trpko mrholí.

  Chybný príbeh, môj.

  Tíšivá flauta chladne. Odkedy mlčíme,

  roztrasení v októbrovej rose

  ustávame.

   

   

  POTOM

  aj báseň ochromie a stuhne,

  už ani slín niet vylízať

  prestrelený bok. Kadiaľ

  si chodila, smutná?

  Kto ti ešte ubližoval,

  keď si sa vzdialila

  od mojich úst?

   

   

  PRIVEĽKÝ MESIAC. AKO HORIACI PES

  na čírom podvečernom nebi. Na nebi!

  Na nikoho tu nečakám. Priotrávená

  vernosťou a túžbou a mlčaním,

  svietivé schody sa prepadajú

  a obnažujú hlučnú

  krajinu.

  Aj báseň sa zadrhne ako zničený zips,

  smiešne a o srdce. O čie

  srdce?

  O tomto sme sa nedohodli?

   

   

  NEZBLÍŽILI SME SA,

  a teraz sme už unavení:

  iskrivý nedotyk. Vdýchli sme

  horký jed.

  Keby sme toľko nechceli,

  už by to nebolelo.

   

   

  RANNÝ AUTOBUS,

  lístok v ľavej dlani:

  vlčí.

  Ide to veľmi rýchlo.

  Autobus, schránka na naše telá,

  ustaté nie ovocie,

  len listy.

  Kto si nás posiela?

  A koľkými rukami prejdeme nedotknutí

  a potom neprečítanú

  ma položíš

  na žeravú

  pahrebu.

   

   

  NIE SAMA, A PREDSA OSAMELÁ.

  Nie smutná, ale bez radosti.

  Nie opustená, ale na okraji.

  Nie svoja, ale nikomu nepatrím.

  Nie blízka. Na dosah, a predsa...

  Nie zavrhnutá, iba nevítaná.

  Bez koreňov aj bez krídel.

  Neodsúdili ma, ani neoslobodili.

  Neodsotili. Nik ma nepodoprel.

  Ani ľahostajná, ani milovaná.

  Nie poranená nachové košele zobliekam.

  Nie slepá ťa nepoznávam.

  Nie chorá na teba umieram.

  (variácie na verše Marie Laurencinovej)

   

   

  NEPORANÍM TI PAMÄŤ.

  A odpustím ti každú vinu.

  Aj láskavosť. Aj nehu.

  Bolíš ma,

  vykrvácaj zo mňa.

   

   

  TERAZ BY SOM TI MOŽNO UBLÍŽILA.

  MOŽNO:

  keby sa mi do lemu sukne zažral oheň,

  keby mi vzbĺkol vrkoč ako divej rusalke

  a dlho preháral pod kožu

  a pod spomienky. Nemám istotu,

  v ničom. Keby sa nám dlane vzopäli

  ako doznievajúci most. Zlatý.

  Prefarbím si ruky, vlasy,

  tvár zostane

  neporušená. Keby

  most vyvrel z tejto zlatej vody. A

  smutná jabloň plná nedozretých pávov

  by prestala usychať. Možno.

   

   

  VYTEČIEM ZO SVOJEJ KRVI,

  vystúpim zo stôp a zo svojho tela,

  vyhorím ako alkohol zo svojej pamäti.

  Je to blízko: ty

  aj smrť.

   

   

  VRÁŤ RYBU DO NAJČERNEJŠEJ VODY,

  MOŽNO OŽIJE,

  rozmrv chlieb a zasej, možno vzklíči pšenica.

  Zažať prameň, ostať o smäde.

   

   

  NEUMRIEME NA LÁSKU

  a nezahynieme na túžbu.

  Pozri sa na mňa, aká živá,

  aká osamelá. Pozri sa na mňa,

  aká osamelá, aká živá.

  S dýkou v hrdle

  ako v starej romanci,

  ale neumrieme na lásku,

  ale neumrieme na túžbu...

   

   

  PRUDKÝ MED. NATRIEM SI PERY,

  drobné zrkadlo vzlieta z piesku a trávy

  pred moju tvár. Oneskorená hudba

  spod pustého balkóna.

  Ostali sme verní bez príčiny. Studená

  hudba steká za nechty, za nepekné

  zakvitnuté nechty.

  Zrkadlo modrie.

  Dohlboka.

   

   

  ZAČAŤ NANOVO, BEZ ZÁDEROV,

  OPŔCHNUTÁ OD SPOMIENOK

  ako planá jabloň od kvetu: nezaviazal sa.

  Nalíčiť drobné jazvy, keď sa už nezahoja.

  Stiahnuť z pliec starú blúzku, tú zlatistú

  a popálenú od tvojich rúk, zodrieť zo seba

  kožu, začať nanovo, môcť

  začať nanovo, chcieť...

   

   

  NARAZILI SME NA BREH, UŽ SA

  NEUTOPÍME,

  zostaneme len šialení. Len

  cudzí.

  Pamäť, hrsť mincí v planúcom jazierku

  (vrátili sme sa). A nahá nechránená

  túžba.

  Stať sa kameňom, necítiť.

  Necítiť.

   

   

  ROZTRHNÚŤ! SPOTENÉ FALOŠNÉ PERLY,

  pravú báseň, nepravú

  dušu.

  Dotieravé blues na konci noci.

  Uzavieram sa ešte tuhšie: ja sama,

  bez spánku, ach nesladká, musím to

  oddeliť: nepravú báseň od pravej

  duše. Roztrhnúť.

   

   

  SLOVÁ ROZTRÚSENÉ HAVRANY. KEDY

  sa ku mne zletia,

  kedy mi, živej, vykľujú oči.

  Slová, roztrúsené kamene. Kto

  milosrdný? ma ukameňuje.

   

   

  Nespavosť

   

  PONDELOK: TU SME ZASTALI. HODINY

  ÚPENLIVO

  idú k polnoci, čierne šaty vädnú horúčkou,

  áno, jeseň. Koľko rokov som

  (bola)

  mŕtva? Koľko

  (budem)

  ?

   

   

  SPRÁVA O ÚZKOSTI: UPROSTRED

  NEVZRUŠENEJ

  krajiny

  vyhorený kruh. Anjel so zmučeným perím,

  môj anjel: kameňovali ho,

  keď vzlietal,

  keď videli.

   

  Bez obchádzok. Cesta sa rúti

  do jediného:

  a očistca.

  Úľava

  z nezažitého. Nevedieť,

  nikdy. Nevyrieknuť. Bez

  spovede. Bez

  duše, utrateného

  anjela.

   

   

  Skoromed skorokrv

   

  O SMÄDE: ZAMÚTENÁ LUNA, CHORÁ

  pred splnom. Studňa,

  vysilená: trvá

  len zima?

  Aj na srdce.

  Kde sa napijeme. Vysilená

  luna, nepriechodný sneh v splne

   

   

  O SRDCI: NEVÝSLOVNE.

  Surový oheň smrť, len sa dotknúť

  tvojej hranice. Ako pred stvorením

  svetla, anjelov

  strážcov

  (ne)vysloviteľného. Vzplanú

  mi smutné vlasy, srdce od žiaru prudko

  dozrie,

  pukne

   

   

  TERAZ:

  teraz: sa

  otvoríme: na ne-

  uverenie, na

  smiech: ja

  pod mostom, vosková ja

  v zdĺhavom krstnom úžase, oči: voda

  vymýva trblietavé. Oči: do

  dna. Teraz:

  teraz: „zabudla si dýchať.“

  Z pravého boku skoromed,

  z pravého boku skorokrv

   

   

  OHNISKO NOC SLNOVRATU, ANJELI

  V BEZVEDOMÍ

  a nežne, nežne sa ponárajú do smolného

  mora, anjeli vedia: vyžiaria sa,

  znovu... namiesto nás,

  kým zdĺhavo na seba

  umierame

   

   

  KOĽKO SME SPOLU UMIERALI:

  donaha, dokrvava: už bez opony,

  rúti sa hraničná plachta, otrávené

  víno si nalievame do dlane: už

  sa odkrývame: tisíce

  ticho, nočný med, to: odpovedať

  na mlčanie: čistá správa: odpovedať

  na mlčanie, vystúpiť

  zo zrkadla,

  z tela

   

   

  OSLEPILI SME

  anjelov strážcov, my

  kríženci túžby a smútku,

  v jarmočnej strelnici

  terč

  ako živý

   

   

  ODÍSŤ Z TEBA?

  do peria morskej panny, vlčích šupín:

  spánok kŕč, bdenie uzavretá mdloba:

  bezdôvodný spánok, bdenie

  kŕč: potiaľto stúpla

  voda. Odísť? ako

  to dohráme. Na podmočených

  severných lúkach. Opakované

  sny, sny

  očistenie:

  v tebe. V tebe

   

   

  PRELOŽIŤ DO JAZYKA: DO INÉHO

  jazyka ten pohyb, vláčne vypätie,

  prudkosť, to nekonečno prijímajúcich

  úst: ako zosnímem závoje, ako

  urobíme to gesto: do

  iného, iného

  jazyka: to, čo

  hovorím do zahmleného

  splnu, do Elsinoru na konci

  bdenia, na vrchole leta,

  nepriznané

  stúlené

  slová

  sa strácajú...

  nikdy (si) nerozumieme?

   

   

  STÚLIŤ SA: NENARODEN(Á)(Ý): NEŽNE

  vlhký august zmatnieva, nežne

  zelené jablká sladnú:

  zahryzneš (mi)

  nežne a sladko

  do nenarodeného

  srdca, do slova, do

  nenarodenej túžby... bledozelené

  ranné jabĺčka zrejem,

  v mojom rannom

  lone

  sa stúliš,

  nenarodený,

  narodíš ma

   

   

  ? SOM: AK JE MIEROU

  zmučené možno

  srdce,

  ktorým preletel

  havran ako šťastným

  sklom. Ak je mierou

  byť nahá až

  za pokánie...

  horký

  trblietavý

  popol z anjelovho

  ľavého krídla,

  sen: odrežem

  si kôru

  spred očí,

  odrežem si viečka

  ?

   

   

  AKO ŤA

  ho(vo)rím:

  horí(m) od jazyka,

  hovorím ťa

  rukami,

  horím ťa

  rukami:

  prečo

  si sa odriekol

  tej ťažkej zlatej

  košele: horíš

  ma nahými

  ústami

  :

   

   

  Havrania, snová

   

  HAVRANIA ŽENA: USTAVIČNÉ

  krídla, lebo: „ty si bola vždy

  uletená“: lebo: sťahujem ich ako

  spálenú košeľu, s kožou: neutíchajúce

  krídla: košeľa zo svätojánskeho papradia,

  utajené pôstne lôžko, uzunké: nezameniteľná

  od vlasov havraniem: ani remence ma neudržia:

  priveľmi ti patrím, vzlietam

  doprostred: nahej havranej

  tmy

   

   

  MLIEČNA, AKOBY: EŠTE SMIEM DORASTAŤ:

  RETIAZKA

  z prvého svätého prijímania (dieťa nevesta, horiace

  dieťa nevesta) v koži: dávne slnečné: akoby: ešte

  nažive, smiem: (s)nová:

  tanečnica. Spomeň si.

  Sen: nanovo mi umiera

  tmavomodrý otec. A postupne

  moje dieťa v rukách. Tma, iba

  bahno, a ja s čistými bielymi

  nohami: živá?

  Zabúdam hovoriť.

  Nôž je skutočný:

  na hrdle,

  v lone:

  s(om)nová

   

   

  ÚBOHÍ? SME UPROSTRED HRY: JAVISKO

  naboso, svetlá meškajú, a nepočuť ma:

  nepočuť?

  Vosk mi tečie do hrdla: nemám reálny život: som.

  V hre: o koho? Je to medzi nami: porušenie

  pravidiel,

  tichá zrada: takto sme sa nedohodli?

  Začneme odznova?

  S novými textami? Svetlá

  prestavujú, krváca mi ľavý členok,

  krehké kosti čela: výstrel?

  Krehký, krehký  hlas,

  námraza, a ty:

  „nepočuť“

   

   

  TVOJA TVÁR ZRKADLO: A NE-

  ľútostivé, ne-

  zmieriteľné, sen:

  obnovuješ sa pod mojou rukou

  z nepravej podoby:

  porežem si pery.

  Schody,

  schody. Kto pobozkal

  nôž. Zrkadlo: ne-

  trpezlivé?

  A dohlboka:

  do horúčky:

  do-

  kiaľ. Vzdialenosti

  zrnia, obraz sa rozostruje:

  priveľmi nablízko, ne-

  chtiac

   

   

  (NE)URČENÝ: ZÁSTAVNÍK, UPROSTRED

  fontány: hasnem(e) do splnu,

  do mrazivého splnu. Mesačné

  storočia medzi nami:

  vzkriesené ryby chichotačky,

  nenasýtené zástupy: päť chlebov

  sa premieňa

  na nemorenú

  pšenicu:

  namáčame krvavé svadobné plachty,

  je začiatok: „v mojom konci je môj začiatok“:

  ale už neviem, kde je to vyznačené. Je začiatok,

  pulzujem nenarodená v mesačnom snehu,

  hlboko:

  spáchaj ma

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013