Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Stručná charakteristika tvorby

       Od úvodnej zbierky sa Hablákovou témou stalo médium písania a reči ako široko chápaného ontotvorného aktu.
       Od úvodnej zbierky sa Hablákovou témou stalo médium písania a reči ako široko chápaného ontotvorného aktu. Písaním sa osobitým spôsobom uskutočňuje naše vedomie a uvedomovanie si seba (Váhavo postávam nepripravený odísť), básnickým písaním sa dá prenikať do nevypovedateľných vrstiev človeka alebo sveta (Jazvyk) a verbalizovaním myšlienok sa pamäťovo zaznamenáva procesuálnosť života (Tichorád, Leknín).
       V knihe osemnásťročného debutanta A. Habláka Váhavo postávam nepripravený odísť prevláda téma identity, ozrejmovanie si základných pravidiel jestvovania v izolácii a spoločnosti. Časť textov tvoria krátke impresie, lyrické pointované náčrty, väčšiu pozornosť však básnik venuje dlhým meandrovitým úvahám, ktoré sa po roku 2000 stali nápadným poznávacím znakom Hablákovej poetiky. Opisy a monológy, vedené v reálnej a hypotetickej rovine, odrážajú autorovu nerozhodnosť, neskúsenosť a ostávajú záznamami procesov myslenia pred ich štylistickou a pragmatickou korekciou.
       Do abstraktnejších úrovní sa A. Hablák ponára v knihe Jazvyk, v ktorej využíva básnický jazyk na cestu k „pred-stavom“ vedomia, na archeologicko-metaforickú cestu do času pred definitívnym zjavením sa vedomia v človeku. Už názvom knihy naznačil možné ciele, identifikujeme v ňom štvoricu vzájomne podmienených slov – ja, zvyk, jazva, jazyk – tvoriacich metaforu bolestného vypovedania a expedíciu do stavu a procesu ja-zvykania si. Cesta sa končí symbolicky na začiatku vynorením sa vedomia a novým narodením. Aj napriek veľkej heterogénnosti jazyka, rozbitej syntaxi, neštandardnému používaniu interpunkcie a obraznosti, kde reálne objekty (substancie) nahrádzajú iba ich materiálne a jazykové metonymie (akcidenty), je kniha vďaka tematickému rámcu čitateľná ako zážitkový artefakt aj výskumný projekt.
       Gnozeologické ambície autora sú prítomné aj v ďalších dvoch knihách. Popri poznávaní sa do popredia dostávajú aj emotívnosť, exaltovanosť a citovo zafarbená ódická tonalita. V knihe Tichorád sa základom stáva simultánnosť vedomia subjektu, ktoré vo svojej totalite zhromažďuje, organizuje a znovu vyvoláva prítomne prežívané aj v minulosti prežité a spája ich do nového celku. Vedomie je sústredené na seba, ignoruje dokonca vlastnú telesnú časť, opisuje „udalosti ducha“ a písaním potvrdzuje svoj obsah: všetko, čo človeka robí takým, aký je. Len časť procesov vedomia je zámerná, umožňujúca vôľou ovplyvňovať obsah, oveľa väčšmi autora zaujímajú spontánne napĺňania a vyprázdňovania vedomia. Osobitným stavom je prázdnota (inercia, nirvána, zobrazená motívom „dutosti“), na jednej strane oslobodzujúca, na druhej strane ako hrozba. Prítomnosť konvergentnej subjektivity zároveň vyvoláva u autora otázky, ako nadväzovať spojenie s inými subjektmi a aká je možnosť porozumenia si ako praktického problému aj ako gnozeologického princípu.
       V knihe Leknín sa okruh tém rozširuje, hoci stále ho možno ohraničiť skúmaním možností vnímania, písania a prežívania. Na rozdiel od rozsahom neveľkej zbierky Tichorád autor v Lekníne uplatňuje postupy nielen priameho zápisu prežívaného (prvý a záverečný cyklus Tebe a Dávne mesto), ale aj reflexiu naučeného (prostredná časť Leknín), ktoré sa postupne stáva súčasťou vedomia a myslenia subjektu.

  Ján Gavura, 2012
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Narodil sa 2. júna 1977 v Dolnom Kubíne. V rokoch 1991 – 1995 chodil na gymnázium A. Bernoláka v Námestove. Na Filozofickej fakulte

  Narodil sa 2. júna 1977 v Dolnom Kubíne. V rokoch 1991 – 1995 chodil na gymnázium A. Bernoláka v Námestove. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1996 – 2002 študoval kombináciu slovenský jazyk a literatúra – filozofia. V rokoch 1993 a 1996 absolvoval študijné pobyty v USA. Pracoval ako redaktor literárnej prílohy denníka Pravda PULZ (1997 – 1998) a v časopise Romboid (2000), v rokoch 2002 – 2004 bol doktorandom Ústavu slovenskej literatúry SAV.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Odborná literatúra

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

       Poéziu, recenzie, štúdie a publicistiku uverejňuje Andrej Hablák od polovice 90. rokov. Debutoval ako osemnásťročný

       Poéziu, recenzie, štúdie a publicistiku uverejňuje Andrej Hablák od polovice 90. rokov. Debutoval ako osemnásťročný básnickou zbierkou Váhavo postávam nepripravený odísť (1995), ktorá obsahuje prírodné impresie, subjektívne reflexie aj texty, ktoré tematizujú problematiku písania. Leitmotívom je bolestné prežívanie samoty, životnej neuspokojenosti a obmedzených poznávacích dispozícií subjektu. Subjekt na ne reaguje záväzkami pokory a statočnosti, extatickým exponovaním extrémnych citových, mentálnych a fyzických zážitkov, unikaním do fantázie a nadľahčujúcou sebairóniou. Hablákovou ambíciou je od prvej zbierky poézia ako špecifická forma sebapoznávania. Sebauvedomovanie subjektu pritom prebieha v troch navzájom prepojených rovinách: ako sebareflexia vlastnej identity, ako reflexia obcovania subjektu so svetom a reflexia jeho vzťahov s blízkymi ľuďmi – matkou, priateľkou, kamarátmi (umelcami). Tieto tematické konštanty rozvíja aj v ďalších knihách. Dôležitou výpovednou stratégiou je ondrušovské inscenovanie situácií elementárnych fyzických prejavov (dýchanie) a činností, ktoré dostávajú alegorický význam. Zbierka kulminuje básňami, ktoré nastoľujú problém autenticity poézie cez posilnenie sebareferenčnej roviny textu, keď zlyhávanie snahy literatúry o totožnosť so životom dávajú motivicky do súvislosti so zlyhávaním človeka zoči-voči základným veličinám života (existenciálna osamotenosť, sex, smrť).

       V druhej zbierke Jazvyk (1999) sa subjekt definuje najmä vo vzťahu k svetu. Ten reprezentujú základné živly a substancie (hlina, kov, kameň…), ktoré ovláda princíp sústavnej premeny vecí. Motívy zrodenia, vznikania a očisty sú zasa nositeľmi predstavy citového, intelektuálneho a telesného precitania subjektu do plného života. Tento koncept sa premieta do názvov jednotlivých cyklov (Prehĺtanie vzduchu, Kŕč krvi, Voda celistvosti, Sneh smiechu) aj do kompozície celej zbierky, ktorá vrcholí básňami priľnutie. konieczačiatok. V tejto súvislosti na ďalšej závažnosti získava reflexia vzťahu medzi textom a žitím postavená na problematizácii totožnosti „Rytia“ a „Bytia“. Jednotlivé básne koncipované ako naliehavé pokusy o pomenovanie zmyslových vnemov a vnútorných pocitov subjektu, neraz zakončené dvojbodkou, vyjadrujú, že text sa k bohatstvu prežívania dokáže len priblížiť. Hablákova výpoveď je založená na akomsi „prenatálnom čírení” jazyka. Vzhľadom na autorovu úzkosť z debutu, že jazykové sformulovanie zážitku znamená jeho „zabitie“, toto vyvolávanie života slovom, ktoré si je pritom vedomé svojich limitov, znamená významný obrat v Hablákovom nazeraní na trhlinu medzi životom a literatúrou smerom k vyjadreniu postmodernej, aporickej skúsenosti s nedostihnuteľnosťou reality textom.

       Na rozdiel od istej improvizovanosti debutu sa v Jazvyku už naplno uplatňujú náročné prostriedky zložitého vrstvenia významu založené na dekonštrukcii základných pravidiel a princípov jazyka. Už titul je palimspestový neologizmus, ktorý možno interpretovať mnohorako. Najskôr vyjadruje bolestno-extatické (jazva) zakúšanie hraníc funkčnosti objektivistických nástrojov vnímania a myslenia (jazyk), pričom tretím prvkom (ja-zvyk) sa do tejto apórie situuje samotný subjekt. Z jazykového hľadiska Hablák preferuje slovesné podstatné mená, infinitívy a adjektíva, no často vytvára aj neologizmy, v syntaktickej rovine využíva zložité vetné konštrukcie (často nedokončené či narušované) a genitívne väzby, významové vzťahy ďalej komplikuje „epidemickou“ interpunkciou. Dôležitým konštrukčným princípom je asociatívnosť, v textoch sa striedajú a prelínajú pasáže abstraktných úvah s modelovo-alegorickými pasážami, ktoré vychádzajú z opisov elementárnych fyzických prejavov, činností a komunikačných situácií. Základom obraznosti je abstraktná lexika, ale aj synestetická metafora či archetypálne symboly. Markantná je rovina citátov a alúzií na emblémové motívy známych básnikov (najmä I. Štrpka), ale aj odkazy na pojmy z rôznych vedných disciplín (filozofia, semiotika, antropológia, prírodné vedy, duchovné náuky atď.). Dôležité je aj vnútrotextové a v rámci knihy intratextové odkazovanie s príznakovým využitím veršovej segmentácie a typografických prostriedkov (rôzne typy písma). Tak sú jednotlivé cykly Jazvyku zreťazené do celku – ich mottá sa čiastočne prekrývajú s pointami a titulmi samotných textov.

       Myšlienkové aj estetické parametre Hablákovej poézie umožňujú povedať, že intencionálne a tvorivo rozvíja koncept významovo vrstvovitej, otvorenej básne, ako ho u nás realizovali príslušníci skupiny Osamelí bežci I. Štrpka a I. Laučík. Vytváraním synestetických efektov Hablák odkazuje aj na techniku konkretistov. Okrem už zmieneného Ondruša možno pole inšpirácií rozšíriť najmä o M. Haugovú a P. Macsovszkého. Inou formou básnikovho prihlasovania sa ku kánonu je motivické a paratextové, z funkčného hľadiska sebareklamné manifestovanie dôverného poznania rôznych básnických autorít, napríklad M. Haugovej v zbierke Jazvyk alebo J. Ondruša v tretej knihe Tichorád. Výrazom Hablákovho situovania sa v rámci aktuálnej básnickej produkcie je jeho tvorivá účasť na mystifikačnom manifeste anestetického básnického krídla Generator X: Hmlovina (1999) spolu s M. Habajom, P. Macsovszkým a P. Šulejom. (V tiráži knihy je uvedený ako redaktor.)

       Výrazom Hablákovho extenzívneho rukopisu je skladba Tichorád (2002). Má 22 častí a je datovaná rokmi 1996 – 2006. Meandrovitý prúd textu postavený na princípe časovej a priestorovej montáže sprítomňuje a do reflexívnej roviny posúva mentálne a zmyslové zážitky subjektu. Chlapec z prvých zbierok sa mení na muža. Rovinu jeho dorozumenia so svetom obstarávajú motívy socializovania sa subjektu v slovenskej umelecko-intelektuálnej societe a v euro-americkom kultúrno-civilizačnom priestore, zastrešené alegóriou života ako cesty. Rovina sebauvedomovania subjektu sa výrazne prepletá s reflexiou intímneho vzťahu. Viac než zmyslové aspekty lásky ho pritom zaujíma problém možnosti porozumenia s iným človekom. Ohniskami reflexie sú základné komunikačné situácie. Ťažiskový význam tak dostávajú motívy slova, hovorenia, ale aj mimických prejavov či gestikulácie. Kľúčový motív „tíchnutia“ subjektu pritom možno chápať aj ako variant jeho precitania z Jazvyku. Z motívov zmyslových vnemov, prírodných živlov, zrkadla a cesty vzniká vibrujúca sieť, ktorá „stelesňuje“ autorovu predstavu neustálej premenlivosti života a sveta. Skladba sa snaží aj o zachytenie aktuálnych kultúrno-civilizačných problémov. V mnohom však len trendovo korešponduje s módnymi témami a hodnotami, najmä pre manifestačné narábanie s filozofickými autoritami a emblémami, ktoré aspoň niekedy rozruší sebairónia subjektu.

       Tri zbierky A. Habláka popri evidentnom osobnom tvorivom vývine autora znamenajú obohatenie mladej slovenskej poézie prelomu storočí o recepčne náročnú, ale tematicky svojbytnú a esteticky suverénnu lyriku, ktorá produktívne nadväzuje na najlepšie hodnoty slovenskej poézie. Voči svojim vrstovníkom sa Hablák vymedzuje ako básnik, ktorý autentickosť výpovede dosahuje zdatným kombinovaním zmyslovej plnokrvnosti a kontemplatívno-intelektuálneho zaoberania sa problémami života a tvorby.

  Jaroslav Šrank

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

  HOSTOVÁ, Ivana: Deus est machina. Generator x_2: Nové kódexy. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 68 – 70.

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVIII.

  DIANIŠKOVÁ, Veronika: Rozvetvený svet (Andrej Hablák: Leknín). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 2. 2010, č. 4, s. 5.

  MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

  RÉDEY, Z.: Entropický obraz súčasného sveta a solipsizmus básnického subjektu. In: Rédey, Z.: Súčasná slovenská poézia v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. Nitra 2005, s. 81 – 88.

  RÉDEY, Z., Suchý, V.: Konfrontácie. In: Romboid, 39, 2004, č. 8.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. LIC, Bratislava 2004.

  PÁCALOVÁ, J.: Tiché (pomalé) rozvinutie mysle. In: RAK, 8, 2003, č. 4.

  GAVURA, J.: Básnická iniciácia I. In: Romboid, 37, 2002, č. 3.

  -rm-: Cesta k sebapoznaniu a identite (Andrej Hablák: Tichorád). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 19.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

  ŠRANK, J.: Vlnenie, vírenie, čírenie. In: RAK, 5, 2000, č. 3.

  GAVURA, J.: Prelet medzerami jazyka. In: Dotyky, 2000, č. 1.

  MATEJOV, Radoslav: Skok na tenký ľad (Andrej Hablák: Jazvyk). In: Knižná revue, roč. X, 25. 10. 2000, č. 22, s. 12.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Najpresvedčivejšia práca so slovom bola odvedená v debute Váhavo postávam nepripravený odísť . Kombinácia jemnej vnímavosti

  Najpresvedčivejšia práca so slovom bola odvedená v debute Váhavo postávam nepripravený odísť. Kombinácia jemnej vnímavosti a neohrabaného fanfarónstva sa ukázala účinnou. Podporila zrejmý zámer prezentovať radosť z písania-snívania. Lyrický aktér si bahní vo svojich poryvoch a náladách, o bežných a banálnych situáciách hovorí ozvláštneným, ba až zamotaným jazykom. Spája a varíruje slová, hľadá čo najprekvapivejšie spojenia slov i obrazov. Umenie improvizácie dostáva tú najsympatickejšiu podobu – váhanie z titulu je intenzívne a, paradoxne, akčné. Lyrický subjekt objavuje jemné fázové posuny – je v stave nepripravenosti konať, ale veľmi sa usiluje dospieť k pripravenosti a azda i ku konaniu. A autor bol v prvej polovici 90. rokov pripravený tento stav suverénne vždy znova a znova pomenúvať.

  Viktor Suchý

  Jazvyku sa ponárame do uzavretého sveta ovládaného silami a veličinami, ktoré sú nám blízke svojou prirodzenosťou a zároveň sa v nich len málo spoznávame. Jednoznačne v nás sú alebo – my sme v nich. V Hablákovom projekte (pre)natálneho sebazrodenia sa odráža poznanie poetík Mily Haugovej (statický, odstredený svet rozložený na drobné) a Ivana Laučíka (dramatický ťah a vzťah zdanlivo nesúvisiacich entít, ľadové antiseptické pozadie prírody). Dôrazom na silu a bytotvornosť jazyka je zasa podobný tvorbe Petra Macsovszkého. Hablák nie je epigón, viaceré styčné body môžu byť kongeniálne a sú dané tak trochu tým, čo sa časti čitateľov (autorov) zdá ako dostatočne originálne a tvarovo nekonvenčné.

  Ján Gavura

  Ako najlepšie básne knihy Jazvyk možno hodnotiť texty priľnutie. koniec, ďalej začiatok; pamätám; na prahu jazyka alebo priatelia, a to z jednoduchého dôvodu: je v nich viac rešpektu voči čitateľovi (netrápia). Básne už svojimi názvami zužujú okruh asociácií z niekoľkých miliónov na niekoľko desiatok a svojou umiernenou roztrieštenosťou dávajú šancu netápať od jedného slova k druhému. Ani tak to nie je jednoduché čítanie. Najčastejšie texty vyjadrujú potenciál narodeného, uvedomeného alebo premeneného z jednej podstaty na inú a pri tomto opise nechýbajú ani hodnoty vzťahov (k priateľom, priateľke a najmä k matke prinášajúcej fyzickú existenciu). Text plynie ako tekutý kov, magma, čo preberá tvar svojho okolia, vosk, ktorý odleje tvár masky, prenatálne „pred-stavy“ neznáme, nevypovedané. (...) Vzdušnosť poézie je trochu alibistická, pretože jej nehrozí dopovedanie alebo malý katarzný priestor (čo je v umení nepochybne dobré). Problémom sa však zdá prílišná roztrieštenosť jazyka a niekedy až smiešne kŕčovité vyjadrovanie, v rovine obsahu je to zasa prílišná otvorenosť textov, ktoré môžu znamenať všetko, ale práve tak dobre aj nič. Hablák nepíše zlú poéziu, ale svojou nespoluprácou s čitateľom (s inou skúsenostnou matricou) sa vystavuje riziku, že bude u(po)kojený vlastnými slovami len on sám.

  Ján Gavura

  Reč/jazyk/hovorenie, charakteristické emblémy Hablákovej poézie, (aj) v zbierke Tichorád kľúčové, sa ďalej rozvíjajú v dvoch rovinách: ako ústredné výrazovévýznamové uzly básní. Redukovať Tichorád na tematizovanie komunikácie je zjednodušovaním tematického záberu. Možno ho oprávnene nazvať reflexívnym (miestami kontemplatívnym). Cez subjektívnu výpoveď smerujú básne k nadosobným, univerzálnym kategóriám. (...) Lyrický subjekt v tranze náhleho rozviazania jazyka (mysle) plynulou moduláciou hlasu v pokojnom stíšenom tóne tichorád hovorí. Reč, prúd básnenia, je sugestívnym neutíchajúcim šepotom bez začiatočného veľkého písmena a záverečného interpunkčného znamienka (možno zariekanie). Neukončené výpovede, myšlienková otvorenosť a lineárne rozvíjanie básní sú dané špecifickým spôsobom nadväzovania, ktorý môže pôsobiť rušivo. Uvoľnením asociačného prúdu Hablák postupne rozvíja prvotný motív (X > X1 > X2 >... > Xn). Vzájomná súvislosť je iba medzi dvoma za sebou nasledujúcimi členmi. Medzi ľubovoľne zvolenými neexistuje žiaden vzťah. Autor sa málokedy vráti k prvotnej myšlienke či motívu, ktorá môže byť nosnejšia ako takáto, hoci efektívna „odbočka“, pričom výsledkom takéhoto „defektného“ nadväzovania môže byť absencia zmysluplnosti básne alebo jej fragmentu.

  Jana Pácalová

  Osobitosť knihy Tichorád vystupuje na pozadí predchádzajúcej Hablákovej tvorby a vari ešte viac na pozadí celej súčasnej slovenskej poézie, a to vďaka svojej formálno-kompozičnej stránke – jej text je totiž jedinou súvislou básnickou skladbou. Pozornosť upúta azda hneď na začiatku knihy, už pri prvom zbežnom nahliadnutí, výrazná senzibilita, sila vizuálnych, optických, ale aj iných zmyslových vnemov, nezriedkavé synestetické efekty, takmer „hmatateľnosť“ priestoru a dokonca i času („čas narastá plasticky“). Vyníma sa najmä nápadná farebnosť „... vystupujúce, farbou žiariace / nasaté veci, ktoré vyžarujú takotosťou“; „odkrývanie farebných plôch z očí do očí“; „trblietajúcich / sa v nových a nových farbách...“ a v rámci nej predovšetkým komplementárny farebný kontrast oranžovej a modrej: „oranžový jas v očiach / v modrých rukách chvenie.“ Pre celé toto dielo sú však príznačné markantné zmyslové sugescie, nielen zrakové, ale aj sluchové – osobitnú rolu tu hrajú rozličné „dunenia“, vytvárajúce kľúčovú, významotvornú „atmosféru“ skladby, ktorá je celá, povedané zvratom citovaným z nej samej , „popretkávaná rôznymi zvukmi“. Táto celková „prežiarenosť“ a „prezvučenosť“, bohatý, iskrivý kolorit, plastickosť a synestetická sýtosť však nie je výsledkom nejakého spontánneho očarenia lyrického subjektu bezprostredne zmyslovo vnímaným „javovým svetom“. Ona hablákovská „vyžarujúca takotosť“ v konečnom dôsledku neodkazuje na aktuálne prítomnú realitu, ktorá by vo svojich mnohorakých prejavoch zasahovala, „atakovala“ jeho zmysly, ani nevyjadruje fakt, že takýto je skutočný svet, takto to s ním, resp. v ňom naozaj je. Naopak, všetka tá pestrosť a „polyfónna senzualita“ – ako číra imaginácia – akoby mala kompenzačne zapĺňať práve prázdnotu skutočného sveta, resp. vytvárať osobité lyricko-imaginatívne univerzum. Zdá sa totiž, akoby svet, s ktorým má hablákovský subjekt naozaj, in vivo, do činenia, bol preňho „prázdny“ – aspoň „senzitívne“ a komunikačne – resp. v existenciálnom zmysle. Neodmysliteľné postavenie v tomto poetickom univerze má pritom úniková sféra oneirizmu, ríša snových, chiméricko-halucinačných vízií a zážitkov: „temný víriaci / nepokoj priepasti sýteho oneirizmu“. (...) V každom prípade u Habláka ide o vytrvalo, ba až akosi obsesívne tematizovanú kontrastnosť i kontradiktorickosť a paradoxnosť vzťahu objektívna skutočnosť verzus predstavované, virtuálne, halucinované a pod., resp. o jeho neustálu problematizáciu. (...) Hablákova poetická (seba)reflexia, celé jeho „jasné osudové zrenie“ postupuje takpovediac v „smere tíchnutia“, presnejšie povedané, postupuje „tíchnutím“, ktoré je hneď druhým slovom úvodného verša celej skladby – jej incipit totiž znie: „... návrat z tíchnucej európy.“ V konečnom dôsledku je to postup akoby od hlasného k tichému, od tichého k tichšiemu a cez postupné tíchnutie a úplné stíšenie až k nemej prázdnote – alebo na iných úrovniach senzibility: od „vystupujúcej, žiariacej plastickosti“ k „dutosti“, od „takotosti“ a „nesmierne prítomnej reality“ k „nekonečnej neprítomnosti“, „úplnému zabudnutiu“, „nemému gestu konca“. Lyrický hrdina má podľa všetkého „rád ticho“, akoby chcel stíšiť aj vlastnú vnútornú emotívno-senzitívnu explozívnosť, „dunivý“ nepokoj v sebe samom, akoby však zisťoval, že práve to je to jediné, v čom môže mať úplnú istotu, že po takomto stíšení nezostáva vlastne už nič, len prázdnota.

  Zoltán Rédey

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Ceny Ivana Kraska za knihu Váhavo postávam nepripravený odísť (1995)

 • Ukážka z tvorby

  VÁHAVO POSTÁVAM NEPRIPRAVENÝ ODÍSŤ (úryvky)   Sen   – najzložitejšie veci majú

  VÁHAVO POSTÁVAM NEPRIPRAVENÝ ODÍSŤ (úryvky)

   

  Sen

   

  – najzložitejšie veci

  majú najjednoduchší názov –

   

  ... byť tak niekedy

  čiernou slnečnicou,

  alebo štvorlístkom,

  alebo by mi miesto toho

  stačilo byť motýľom,

  čo má veľa kvetov a veľkého vtáka.

  bodka

  ... alebo byť všetkým

  a tým istým...

  alebo zubatým slnkom,

  čo má mokré lúče,

  opitou vyhriatou zemou,

  alebo krtkom v nej.

  ... alebo popolom na mesiaci,

  spáleným triezvym mesiášom,

  rozplynúť sa ako ten lúč,

  či motýľ s veľkým vtákom,

  vytriezvieť.

  Alebo by som chcel byť

  vyschnutým tušom,

  bielou piskľavou myšou

  v laboratóriu,

  alebo jednoducho byť tým, čím som.

  ... veršom.

   

   

  jeseň

   

  ach tie moje výkriky

  tie moje rozložité situácie

  čo vyžadujú niečo viac ako pomyselnú

  samotu

  totiž

  holé stromy vzývajú budúcnosť a možno

  boha

  totiž

  ja keď som nahý a neviem

  čo s tým vzývam smútok aby

  odblúdil

  niekam inam

  inde

  zablúď smútok

  aj keď sa vrátiš (a ty sa vrátiš)

  teraz odblúď

  totiž

  chcem si spraviť na vrchole vŕby

  smútočnú zádušnú omšu

  za to že ťa už nemám

  ale

  prosím

  neprezraď to

  tvojmu budúcemu pánovi

  žiarlil a blúdil by ako ja

  nechcem to nechcem

  chcem byť so svojimi stromami

  so svojou zimou

  úprimnou zimou

   

   

  zimný večer

   

  za oknom sa končí sneh

  a mesiac so strážnikom mierne pripití

  sa vydávajú na obchôdzku.

  Ten prvý má náhle menej vypité

  ale aj tak stále stráca rovnováhu

  uteká a vracia sa s beztiažovým slovom

  ktorého teplo

  roztápa strážnikove stopy

   

  xxx

   

  mesiac a mŕtvy strážnik sa ruka v ruke

  vydávajú

  na obchôdzku

  nevidno im do tváre

   

   

  8. 8. 1994

  I.

  most bol suchý a slnko horúce

  tráva dlhá a konáre krivé

  všetko do seba zapadalo

  a predsa – dym. len ten dym

  čo zo mňa vychádzal

  len ten dym dym

  nepatrím tu

   

  II.

  mal by si byť statočný

  povedať si sú iní a sú na tom ešte horšie

  mal by si byť statočný a povedať si

  vonku prší a ty si sedíš v suchu

  vonku sa bojuje a ty nevieš čo s mierom

  mal by som si povedať

  nie si taký hlúpy a sú aj hlupší

  aj nervóznejšíchudobnejšípriemernejší

  sklamanejšíkonfliktnejší

              je viacej tých čo sa pretvarujú

  mal by som byť statočný a

  napriek tomu že nie som na tom

  absolútne super

  mal by som

  žiť

   

  máš chlieb, čo viac,

  viac chceš?

  lásku?

   

   

  improvizácie

   

  – zniemitualiibnrachid, preklepávam

  točosompísalvčeraaniejenijakéiné a,

  je len tento stav –

   

              vysvietim ti tvoju predstavu

  spolupráca ja + ty

  všetko je rovnaké splynuté

  splynuté...

  teba to nemrzí

  však vieš že ani mňa

  škoda, že neviem prísť na to,

  ako to chcem povedať

   

  xxx

   

  čiže samota

  šťuk

  konečný verdikt

  škoda že nechápeš ako by som

  to chcel vyjadriť

   

  xxx

   

  však máš slová – tak ich používaj

  to si povedala

  a nechala si ma samého rozplynutého

  v tvare hmlyvločkykvapky

  ty

    a

   

  však máš slová-tak ich používaj-to si povedala

  tak ich teda budem

                          teda

   

   

  podoby, túžby, farby

   

  dych

  olupujúci z mojej tváre

  tvoju hmlu

  tmu

   

  možno

  aj ja raz vstanem z popola

                          ako bájny fénix

  a v tom daždi mokvajúceho železa

  precítim ešte raz odznova ten smútok

  že smútok, cha...

  obyčajnú jeseň

  prsty a ich listy

  sny

     (a zase moje kiksy)

  opadané strhané (tváre)

  strhnuté sny

  v zakrpatenej koži

  jej póry upchaté mlčaním

  je to

  také

  jednoduché

  mlčať

  abo

  hovoriť

  strhnuté

  skrehnuté sny

  možno vstanú (ako fénix)

  a ja s nimi...

  skúsim precítiť život cítiac

  na sebe pohľady

  rôzne a v podstate tie isté

  tie isté a aj tak rôznoisté

  rozozvučať, rozochvieť ich

  dýchnuť na ne opitým dychom

  chytiť ho za ruku

  prebudiť

  pretrhnúť dych

  prejsť sa

  prebudiť

  pohladkať

  navzájom sa cítiť

   

  áno, to chcem

   

   

  oslavy

   

  v hlave a ústach chuť syrových koláčikov

  vo mne je pár ja

  vynorujú sa vtedy keď sa ja topím

  je od nich nechutné že sa zdržujú v tvare

  výkričníka

  a nie

  v tvare záchranného kolesa

  ..... aj to je druh istého sebapoznávania,

  vyrovnanosti.

              ... aj to je druh istého citu...

  viem, hovorím väčšinou len o sebe

  možno ešte o nebi, hviezdach, láskach a

  (zaseazase) možno ešte o všeličom inom

  viem, viem tie tiene okolo mňa sú samé výkričníky

  je ich veľa, veľa

  veľa bez dokončenia

  veľa bez bodiek

  nedopovedané

  moja hlava je tiež nedopovedaná

  je moja, a predsa mi nič nepovie, nevysvetlí

  „niekedy keď sa pozerám do zrkadla mi to pripadá,

  akokeby som tú záverečnú fázu, bodku, akoby som tú

  moju hlavu videl, ale o pár momentov vždy strácam

  pocit istoty, či to zase predsa len nie je tieň“

  Už mi to občas pripadá tak, akoby som sa to ja

  plazil za nimi,

  a pritom by to malo byť naopak.

  NO NIE?

   

   

  umierajúca báseň

   

  vnímať, ako sa chvie

  neviem, sedel som pri nej? / nevnímal som nič, aj keď som po

  tom túžil / chcel som, aby sa chvela / niekedy to nestojí za nič /

  niekedy je okolo mňa smrad, dym / robím si naprotiveň,

  vzrušený, obkročujúci miestnosť, plávajúci v tom smrade teda /

  neschopný cítiť / v d y ch o v a ť  pach vydýchnutého /

  vyrozprávaného / podaného

    dalo by sa to vyriešiť / vnímať na stenách okolo seba len

  zrkadlá / vnímavé peria / na rámoch okuliarnatých listov,

  hovoriac si: predsa som načisto neohlúpol, nevidím predsa to čo

  chcú iní / teda čo chcú / iní / teda

    a predsa je to tak

    profesorsky sa vzdialiť od ľudí / ich našpricovaných uší a len

  vnímať, vnímať

    bohovsky vnímať

    vtedy som mal na jej stehnách cudzie ruky, triasla sa

    vtedy to bolo teda dobré

    necítil som

    nezmietal som sa v mučivých, stále sa opakujúcich otázkach

  prinútiac šepkať si sú cudzie sú cudzie / nie si ničím si len

  cudzím pocitom / nie si / ničím máš na rukách cudzie prsty /

                                                                                    články /

  cudzie skúšajúce preniknúť do spoznateľného sveta / cudzie

                                                                                     články

  a v nich cudzie mäso / mäso s obojakým a / a predsa

    bohovsky sa smiať / to som vtedy chcel

    míňalo ma to, neuveriteľne ma to míňalo / poskakovali mi na

  ušiach príjemné ohníčky, do pŕs, do ich bradaviek sa vracali ako

  zvrátené, oplzlé, hnusné, predom nevyjasnené zimomriavky

    nešlo o to, byť sám sebou

    chcel som byť ňou

    s ňou

    raz / niekedy / ma to pristihlo / možno aj viackrát –

  nepamätám sa / nutkanie / obratne uskočiť,

                                     len tak, z prče uskočiť / bez strachu

  zosnovať nespočetne veľa pohnútok, dôvodov prečo

                                                                                    uskočiť...

    miesto: prst márne klope na tmu / je to tak / ležíš pri nej,

  priviazali ťa k nej / keď sa možno preberieš v hocijakom pajzli

  teda, teraz a tu, tu a teraz a naopak zas a znova, ostáva tu ten

  fakt / bol si pri nej

    vnútorný hlas: zabil si ju, zabil

    tasí kopy kníh ako korunný dôkaz / svedkov nemá...

    opis: zamrežovaný pohľad cez pootvorené viečka,

  neuveriteľne

  skúmavý pohľad do šera

    cítiš ju?

    nevníma ma / leží a nechveje sa / neberie / neberie ma

                                                                         na vedomie                                                    

    vždy keď sa mi zdá, že je najhoršie, počúvam rozprávky

              o krajine kde bolo všetko nechcené / aj ona sama

    možnosť výhovorky?

    neexistuje / – nie je to veľmi duchaplné / nerozotvára to

                                                                                    myseľ

  slintaví inžinieri budúcnosti poctivo / poctivo hľadia cez

  kľúčovú dierku a závidia mi

    nemajú čo

    bol som pri nej / som pri nej / no a čo / viem, zatiaľ viem, že

  sa mi nič, totálne nič nemôže stať

    rozoznávam veci okolo mňa, clona sa stráca, už len veci /

  ďalšie

  a ďalšie

    tak ako prvýkrát, tak ako vtedy / teda vtedy / je

  nahá... hľadám

  výraz na to vetranie / ... ú, chĺpky sa jej chvejú / aspoň tie

    skúmam jej biele plátno prstami, mäso k mäsu, vrana k vrane

  líha / odmietavý pohľad jej nalakovaných nechtov hovorí

  o odcudzení / skláňam sa nad jej krásnym, snehobielym telom

  a neviem, neviem, ako by som jej dlaňami postŕhal tie zrkadlá,

  presvedčil ju o nutnosti spoznať sa tvárou v tvár... možno raz,

  keď všetko šťastne prejde a ja sa budem frajersky premávať /

  teda máva / po uliciach, možno si teda práve vtedy spomeniem

  na tú sochu predo mnou, jej dlaň, jej pokoj, ako by ma chcela

  pritesať k sebe, možno...

    som nespokojný / nerozhodný / čo ďalej, áno je tu taká

  otázka, čo ďalej?

    fragment, tichý moment

    nevykričané nadávky / tichá žlč

    nositeľka obrovskej, prázdnej spomienky

    ťažkotonážnik

  za akých okoloností by som bol radšej ticho? neviem

    za hocijakých / tak ako teraz

    zabil som ju

    kĺže sa mi po duši, zachytáva sa / bolesť / neviem / kráča mi

  po duši ako po jemnej nič netušiacej tráve, nezanechá stopy

    alebo predsa

    neviem

    neodpovedám / nehľadám výraz / slabí / že vraj / vždy

  mlčia

  utešiť sa, musím sa utešiť

    ...

    veľa  si sľubovala od svojej smrti

    kam vtedy smeroval jej pohľad?

  spánok ju pohltil celú, ja nedúfam, nemám čas

    mal by som ísť

  šepkať nebu nado mnou nič netušiace frázy / na frázy ti seriem /

  toľko použité

  odklepnem každé zúfalstvo, zabudnem

    musím ísť

    pomaly vstanem, nahý vkročím do sveta, nechám ju spať,

  jemne /

  jemne privriem dvere, ale nezabuchnem

    Nezabuchnem.

   

   

  JAZVYK (úryvky)

   

  tma v hrdle. nadýchnutie

   

  tma v hrdle, mojom, presvitá,

  vyčírenie, ako v zápalke tieň uchovaného

  tepla. prenikne: rozostaví vnímanie: vždy sa takto

  zobudiť z ťažkého zovrenia, ktoré vypustíš ako

   

  nahú stopu: nadýchnem sa riedkeho vzduchu,

  s rukami na tvári pokožku v hrdle sťahujem

  zubami do tvaru perokresby: kde každá čiara

  odráža vnímanie, kde zapadá každá veta, ktorú

  úder vetra vstrebal tak ako vzduch niekoho iného.

   

  tak narovnať jazykom: aby popod

  pot v neprítomných očiach presiakli

  už jasné

  Kontúry

   

   

  trielenie búrkou

   

  ... z jadier kostí vychádzal, pudil do mňa, do môjho mäsa

  zovretého kôrou tlak, tupý, drsný, suchý tlak, jazva,

  o ktorej nevieš a ani vlastne vedieť nemôžeš. tajomne

  skrátený o moment škrtenia – áno,

  plocha zvieracieho tela sa postupne vypĺňa farbou,

  najprv čiernou, divou magmou, ... ďalej

   

  ... vľavo od hnedej až po červenú a žltú, vpravo modrá,

  prechod, a premena až zelená, iné, ľudské telo, čo

  šťavami v ústach, či čvachtavými pochodmi pri súloži,

  hlasným pregĺgnutím napĺňa rozkoš. tklivé, tklivé, zrazu,

  trepanie, natrepávanie ostňov do jadier, ston, zvolania,

  ktoré si nerozumejú, zrazu škrípavé zvolania, tupé

  (v tichu, v uchu, v tichu) cibrené hranie na nezaujatosť.

  odskočenie. a pritom tanec šivu, mýtický, všade,

   

  zvonku bubliny, klepanie do dutosti kosti,

  sluch hluchom vyplnený... zrazu (zrazu, pred chvíľou ešte

  nie) vynorenie sa a stieranie pocitov: ako bolesť: strach:

  zrazu prehliadnutie. už len búchanie rydla do kože, zrazu,

  vlákno jasné, binárna logika vatou zahmlená, obstlaná.

  zrazu búšenie, srdce žiariace

   

   

  pra-h-láska

   

  hlavu stratím v sypkom blesku medzi

  plecami. v nedorozumení zahryznutých

  bozkávajúcich sa vtáčích očí vy(s)norím

  dve svoje hlavy a. slza na jednej tvári

  sa vpije do oka druhej. stanúc sa kryštálom.

   

  ruka odvláčni jemný povrch, vláčnu sieť,

  vôňu, akoby prešla po matnom. ostrom skle. líce

  o líce zakliesnené. v rozkoši sa zmietajúce.

   

  „text“ rozdrvený na jemný prach. len lesk

  vo vákuu, ktorý sa. teraz. teraz.

  tratí. na stranu ja-ty, naším jazykom

  obarený, bolesťou (tvojou) vyplnený.

  prekĺznem do prebúdzajúcej sa jazvy.

   

   

  hmla v tepnách

   

  zrazu zaregistruješ. vnímaš. zdrvíš ruku

  vyčítavým pohľadom. ale tá sa naďalej

  rúha. niekoľko okamihov, minúta, či viac.

   

  sestra uniká. chrastu ruka prijme, posunie

  sa takto: „ďalej“... (v pohybe si všetko

  uvedomovať.) každý krok. presun.

  prúdom rieky, prúdom ruky

  svietiť v dotyku, kvapky, kruhy

  vyfúknuť v hranici, v ostrí

   

  hladiny, v ostrí vody, prejsť,

  prilepiť sa na dno: membránou:

   

  slzou vo vode Byť.

  tak sa udusiť sebou, vysať sa sebou.

  vkročiť do klbka a vyznať sa v ňom:

   

   

  jaktácia

   

  exteritorializácia:

  vyňatie, vytrhnutie určitých momentov:

  vsadenie na posteľ. kýchnutá vzbura.

  záchvat postšialenstva. kusý. kamenný

  záchvev tváre: výbuch mimiky. neochutnateľné

  amorfné riedke lezenie, trenie prstov po

  plachte. vláčne prehĺtanie, cizelovanie

  jazyka v tme. bludisko kmitov:

   

  napriahnutie. a samozrejme opäť jaktácia.

  blúznivé chniapanie po rukách. vlastných.

  precitnutie, temné, až chladné. spotené.

  bolestivé. ale (ne)konečné: figurácia ja

  z odstupu. pozorovanie vlastnej mysle. tiché

  fotografovanie vsadených foriem. plátien.

  a potom už len ticho. napnutie.

  sladká únava. teplo: vírenie ohňa všade

  naokolo: a potom už len spánok, v ktorom

  nezabúdaš. skupenstvo blúznenia kdesi

  ďaleko zapadnuté.

   

  áno. ráno. spánok.

   

   

  na prahu jazyka

   

  po za

  v daždi, v kvapke,

  v kvapke voňajúcej

  ako čerstvé, prebudené lono.

   

  v jesennom slnku plynie všetko samé

  od seba. smäd dozrel. už sa nebránim.

  súzvuk v ktorom sa rodí v tvojom tele. náhly

  výbuch. s rukami. hmatá.

  volajúci: pred splodením

  ticho. v bubline dýcha.

  aby si nenarušil.

  neprerušil

  rinúci sa

  tok.

   

   

  vnútri svetla. nehybný v nehybnom. som? rytie

   

  : čo spôsobuje vrásnenie vody? ... slovo zarezávajúce sa

  do: tuhnutie. po temenách skál?: kukuričné

  vlásočnice. oheň: na povlaku jazyka: takto. nehybný

  v nehybnom. som vnútri svetla?: odráža voda

  na povrchu vo vrstvách stav dna?: ... vietor vytesaný

  na hladinu...: mapy: odovzdať sa krídlam „kvality“:

  prepustiť sa: nimi: letmo letom v rovinách spojiť zopár

  vecí naokolo.

   

  nepotreba imaginárnej reprezentácie,

  hra spočívajúca v čistom, každom kroku

   

  a zrenie Plodu: a opäť: zahorieť: vzplanúť: zaplniť nimi

  absenciu v riečišti horúcej krvi chiméry zdokonaľovania.

  kde vchádza svetlo do svetla: v akom pomere?:

  rastie tma... a to podstatné. číra hranica medzi vetrom

  a vzduchom... vodou a kameňom...

  vycítiteľná... v ruke... prítomná?

   

   

  priľnutie. koniec

   

  dažde, snehy, víchre.

  v pukline hrdla. jaskyňa zvyku. voda ktorá sa rinula

  z jazvy: pretlak. neskôr. sluch: hlad po túžbe. kvapka

  vibrujúca: odpichnúť sa od niečoho. ja, ktoré znova

  vytvorí nová súhra diferencií a situácií. stvoriť tak svet

  na mieru vlastného kriku a predstavy: zaťať. uchopiť.

  vyloviť: vysloviť chladné vrastené bosé hltanie zeme.

   

  pomaly. (Rytie do popraskanej kože. v schválnosti

  pritlačenia: rytietam aj nie tam: rytia nájdenia smeru:

  pohľadom očí: jazykom ryby rytie vyčírené. v sieti rytie

  omočené do vlastných pier. vlčí sen. rytie nietu i tu.

  rytie dávané:) (pretlak. neskôr. zrak:) svetlo preplnené

  svetlom trieska,

   

  prstokladom nestačím zakryť všetky otvory. hmatá

  suchú tmu. meditácia v ploche, nie statickej,

  ale neustále sa presúvajúcej: ako keď kvapka v lete,

  v rozpätí, napriahnutia hrdla vzduchu mení farbu:

  vibrovanie okolo špirály. neustále krúženie.

  vo vymyknutiu sa a zachyteniu. v oblúkoch: kruh

  rozširujúci sa smerom k modrosivým nekonečným

  žilám ohňa: k významu.

   

   

  začiatok

   

  v izbe. narástol Strom.

  tečiem v ňom von. chlapec,

  ktorý koreňmi kreslí

  obrysy Vody do škrupiny vzduchu.

  chlapec. ktorý v tom kruhu smiechu

  nikoho nepočuje. len nádych v póroch

  kôry. tuhne do miazgy stromu.

  ústa stebla otvárajú

  výron: len cesta.

  príbeh rastu. ráno

  zachytiť ten tep.

   

  do matice jazyka vtlačiť

  diamantovú stopu svojho

  vlákna: kde myseľ tkvie

  ako kvapka vody

  v čírom vzduchu

  až sa ponorí:

  a jeho písmo SA narodí

   

   

  TICHORÁD (úryvky)

  I.

  ... návrat z práve tíchnucej európy, čas

              narastá plasticky, ručná práca, jemné pochyby.

                          Niektoré trvajú dlho, iné menej – tak aspoň

                                     musíš dúfať – , iná väzba priestoru, každý

                          pohľad trvá nekonečne, práve tak dlho, ako chceš.

   

  Dlhá noc, dnes už minulé, túžba bez akejkoľvek

              myšlienky, oranžový jas v očiach,

                          v modrých rukách chvenie, pneuma – veci

                                     a vzťahy vyvstávajú jemne, nenásilne.

   

  Opäť čoraz viac podobné lokálnym výbuchom,

  ničím a od ničoho iného sa nelíšiace,

              odrazu tak bližšie, analogicky príslušné

              obdobným, hladko vyvstávajúcim identickým

                          a totožným tichým vojnám,

                          odkazujúcim vždy a stále len k jedinej

                                     možnosti pokojnej, nahej,

                                                 hlbokými čiarami do seba stekajúcej

                                     a zo seba vystupujúcej dlane.

   

  II.

  Prehltnutý vlas už dnes prirodzene leží kdesi

              v ťažkom skrytom nadýchnutí, v hmle

                          – duté farby sa vnucujú pozornosti

              ostáva z neho už len akýsi jemný

                          lesklý nerv, obalený v priestranstve

              chrbtice a brucha, krku a jazyka, zapadnutý.

              V ruke mám tvoju dlaň, v mysli mi vybuchuje

                          to jediné, čo existuje – prázdne, do neba

                          volajúce zrkadlo, jemná sieťovitá

                                     glazúra vlastného vedomia, prázdneho,

              číreho a jasného videnia hladkých bielok,

   

              obsahujúce vystupujúce, farbou žiariace

                          nasaté veci, ktoré vyžarujú takotosťou,

                                     nepotrebujúc prívlastky, všetky

                          diferencie, formy a tvary, každá udalosť

                                                 sa pripomína ako nedávno, a predsa

                                     ďaleko zabudnutá a zázrakom

                          vylovená spomienka, jasne konotujúca

              dávno náhodné, a predsa teraz

                                     naše jasné osudové zrenie.

   

              Práve na tomto bielom podklade,

              v čírom pohybe peny mora,

                          kde všetky pohyby zlepené

                          v inom kĺzaní prehĺbia najpodstatnejšie

  vlastnosti nenápadne, akoby mimochodom,

               v tomto jemnom dunení kĺže k nám

                                     ako nemý predpoklad, spoločný

                          menovateľ aj temný víriaci

                          nepokoj priepasti sýteho oneirizmu,

              neúprosnej stálej opozície tyon.

   

                          (... kde sa tichý džavot

                                     a jasot detskej reči kolo teba

                                     taví do jemnej kaligrafie

                          okolia a kde akoby neprítomne

                                     obalený do akéhosi halucinačného

                                     prázdna krehne ako prázdna substancia

                                                 dopadajúca späť na svoje

                                                 éterické holografické krídla.

   

  Tam takéto dunenie vytvára atmosféru,

              v ktorej je každý pohľad posunkom a posunok

              čistým gestom, atmosféru, v ktorej sa

                                      strácajú všetky slová, kognitívne

                          systémy, diskurzy i nehybné

              jednovýznamové snahy o dorozumenie.)

   

  III.

  V tomto nemom geste konca, vo vetvení zrkadiel

              položených oproti sebe, v tejto triáde

                          nemého očného bielka pochybnosti

                                     zrazu uveríš – príde to samé –,

                          že medzi nami sa nebojuje

              a neloví, let a nemé vnímanie

  vyvstávajú v holom pohľade (na práve to

  nemé a hluché, prázdne a plné) samé –

                          tak ako tiché dorozumenie

                                                 nekonečných variácií,

                                                             tanec hluchonemých

  posunkov, proces špirály a v nich

                                     za(k)liaty kód života,

              to nekonečne vzrušujúce tajomstvo

                          začiatku a konca –

  – áno, tá mimika,

  v tebe horiaca i tlejúca sama

              od seba vo svojom večnom, nikdy neukončenom,

              nekonečnom, nekončiacom a samozrejme

  i o ďalších nevediacom neprítomnom geste si o to

              znásobenejšie uvedomuje vlastnú

                          nahú skutočnosť, a tá svojou

              jednoduchosťou a zároveň fascinujúca svojou

              neskutočnou vymyslenosťou žiari ponad

                                                             všetko.

   

              Preniká v trblietajúcom sa jase,

  pomedzi riasy i na ťažké a boľavé chodidlá

              dopadajúce slimáky, pomedzi medúzy

              a rozkošou sa zmietajúce pitoreskné kraby,

                          medzi znetvorené úškľabky dutých tvárí

                                                 nastavená na prítomné zrkadlo naberajúce

                                     plné sústredené vedomie, nelovíme my ju,

                                                                                    ale ona nás.

   

              Naozaj neskutočný je ten závan vzduchu,

                                     neprítomný duch, obaľujúci každý

                          pohyb a každú predmetnú vec, valiacu

              pred sebou tichú vodu žiariacej

                          aury, jasné zášklby kože sálajúcich zvierat...

   

                          a tvoje nemé ústa, do druhej, inej nemoty

                                     vykláňajúce sa v kolotoči za

  prázdnom neustále načahujúcich sa rúk v

              poryvoch iskier, vĺn a chumáčov bielej

                                     pary, nastoknutých na neskutočných

                          vzdialenostiach vrcholcov álp, ktoré ma uchvátili –

                                     a do smrti tomu nebude inak.

   

  IV.

  ... prípadne nenápadné ticho

              odpoludnie v čírom riečnom vzduchu, keď človek vie,

  popretkávané rôznymi zvukmi

                          a nesmiernymi púšťami pálivých

                                     písmen a bielych stíchnutých

              máp súmrakov v tichom zahmlenom dome,

  ktorý tiež akoby ani neexistoval – kde každý pohyb

  nastavený svojou váhou dopadá na dno

              určeného výseku reality a svojou nesmiernou

                          prítomnosťou ťažký padá niekam

                          do úplného zabudnutia, v ktorom horí

                                                                         naša pamäť.

   

  V tomto dutopriestore odclonení

  a zakrivení toho istého zrkadla

              sa všetky veci ukazujú ako postupné

              odokrývanie farebných plôch, z očí do očí

  sa každým dňom vrství plátno, orgazmické

              vetvenie a odkazovanie na organickú

              hmotu sa prelieva do mútnej

                          vody vlastnej tváre – v nej jediná

                          je stokrát prítomná ako postupnosť

                                     pomalých šedých plôšok, krokov,

                          náznakov a tichých príznakov

  prelievaná ona slávna alchymická,

              vzácna, dutá, ťažká voda tejto zotrvačnosti,

                                     nemožnosti nevytrvať,

                                                 nepokračovať inak.

   

  V.

                          V úpornej snahe neostať na povrchu,

              ba ani pod ním – ak niečo také ako

                          pojem povrchu vôbec existuje – neustále

              krúžime práve v takejto nekonečnej

                          špirále len nepatrným mihnutím jediného,

                          do seba zauzleného a do seba

                                     prišitého viečka, letmým posunkom

                                                 možnosti vyjadriť sa, možnosti

                                                             pohybu, záchvevom chvíle,

                                     mĺkvej, tichej a mäkkej ako jemný tón.

   

  Len meravý ston na pomedzí zrkadiel nás

                          vždy preberie a upozorní, pozor,

              tu, kde svet je jeden veľký uzol a asketická

              prítomnosť je len vymyslený prelud, ktorý

  akoby nikdy nebol, letmá predstava, tu, kde horí tvoj biely vlas a

              vynára sa opäť z mojich úst horiaco tlejúci v čírej

              bubline holej nemožnosti nebyť

                          ako práve sa rozpúšťajúca bunka

                                     bieleho, vriaceho, číreho prachu,

                                                 stvorená naším dotykom

                          práve tam, tu, vo chvení,

              prahnutí, kde bolesť zdá sa len klamom

                          ostria, tu sme a prahneme v sebe, taktiež

              a opäť, neustále ďalej, akoby sme naozaj

                          ani nikdy neboli a – vlastne

                                                             ani nie sme.

   

                          Báť sa smrti v tej chvíli je zbytočné,

              bláznivo a náhodne vynorujú sa a my nevyhnutne

                          stávame sa súčasťou nich – trblietajúcich

                                     sa v nových a nových farbách rastlín

                                                             a stromov okolo nás.

   

              Nekonečná je cesta perlivým hmatom

                          smiechu, burleskným spôsobom modlitby

                          popod mach tvojich pier prekĺznem

              po purpurových, jasne a číro

  bdejúcich spánkoch nemej sestry,

              ktorá napĺňajúc veci jasne vyslaným,

              nenápadne sklo pred sebou trieštiacim

                          posunkom vrastá do mňa v dutom

                                     vzbĺknutí oranžového ohňa.

   

  VI.

  Všade tam, kde veru skutočne som i vymyslene nie som,

  dnes, rok 31, v strome sveta prítomný

              bubon knihy, zelenajúci sa jungov Chadin,

              mihotajúc cez vnútorné, ohňom lesknúce

                          sa ucho to podstatné, a ono to narastá,

              rozširuje sa v nových letokruhoch.

   

  V nich náš záhyb, zvláštny svet jazyka,

              vyvstávajúci obrad, mýtické vajíčko

                          predurčené byť vloženým do jej úst

                                     ako nič zrkadliace sa v inom človeku.

   

              Skôr či neskôr, teda ešte než sa úplne

              nahý dom zvlieka zo svojej úporne

              nadobudnutej kože, praskajúcej

              v tichom a strohom hlase, puknutí,

                          teda v hre na akúsi vymyslenú krajinu

                                     a akési vybájené územie,

                                     v hre na akýsi čas,

                                     neprítomne poznačený na

                                     tele i na čele každého

                                                 už akoby predom poznačeného

  a charakterizovaného

              pohybu, zobúdzam sa svoj, a predsa cudzí

                          v temnou čírosťou presakovanom

                                                 i presakujúcom lese,

  tam, kde na ligotajúcom sa strome čupí aj

              môj tieň, chladný pot, nemožnosť vysloviť To,

  práve v tom, kde sa bezmocnosť a bezvládnosť

                          stáva momentom mementa, v tej elementárnej

                                                                                    nemožnosti znaku

   

  i úplne jednoduchej čírej neurčenosti a bezčasovosti,

                                     práve v tejto tichom a kameňom

                          namaľovanej záhrade spieva nám v krvi

              nepatrný tichý jed, kvílivý šepot vlysu,

  prerývajúce ticho starej a novej pravdy

              medzi samým sebou a akousi nekonečnou

              chvíľou jednej padajúcej chvíle

                          jediného padajúceho listu

                                                 jediného nášho stromu.

   

              Číre vnímanie, čistý rozum, polnoc.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013