Mladý Dônč - Peter Pišťanek

 • Recenzované dielo

  Mladý Dônč
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2016/9
 • Autor recenzie

  Peter Darovec
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  „…ako písať literárnu kritiku
  o knihe, ktorá je už dávnejšie
  súčasťou učebných osnov a témou
  množstva diplomových prác z odboru
  dejín slovenskej literatúry? Hádam
  len jej novým čítaním.“  Súbor troch noviel Petra Pišťanka (1960 –
  2015) Mladý Dônč (v zložení Debutant, ti-
  tulný Mladý Dônč a Muzika) vyšiel prvýkrát pred
  takmer štvrťstoročím, v roku 1993. Jeho súčasné
  tretie vydanie, o ktorom má byť  v tomto článku
  reč (Vydavateľstvo Slovart 2016), je oproti tomu
  pôvodnému rozšírené o ďalšie dve prózy (Čas
  a Kozmický vek), ktoré však – čo sa doby ich vzni-
  ku týka – už tiež dávno spadajú do kompetencie
  literárnej histórie.
   Lenže rubrika, pre ktorú je tento text o Pišťan-
  kovej knihe určený, by podľa redakcie mala mať
  charakter literárnokritický, malo by sa v nej ku
  knihe pristupovať ako k novinke, nie ako k sú-
  časti literárnej histórie. Ako teda dnes pristúpiť
  k tak etablovanej knihe, akou je Mladý Dônč,
  literárnokriticky a nie literárnohistoricky? Iný-
  mi slovami, ako písať literárnu kritiku o knihe,
  ktorá je už dávnejšie súčasťou učebných osnov
  a témou množstva diplomových prác z odboru
  dejín slovenskej literatúry? Hádam len jej novým
  čítaním. Literárnou kritikou tu potom môže byť
  práve záznam onoho nového čítania a najmä jeho
  porovnávania so spomienkami na čítanie staré
  i na dobu, v ktorej sa odohrávalo.
   Dobu a situáciu, v ktorej bolo možné čítať Mla-
  dého Dônča prvýkrát, treba v tejto súvislosti pri-
  pomenúť aspoň niekoľkými základnými údajmi.
  Keď v roku 1993 kniha vyšla, Pišťankova literárna
  hviezda už žiarila naplno. Bolo to dva roky po ro-
  máne Rivers of Babylon, ktorý vzbudil v skromných
  podmienkach porevolučnej slovenskej literatúry
  vskutku nebývalý čitateľský i kritický záujem.
  Ako každá prelomová kniha, aj Pišťankov debut
  sa dočkal protirečivých reakcií a otvoril diskusie
  a polemiky, ktoré veľmi rýchlo presiahli samotný
  text smerom k zásadnému uvažovaniu o možných
  podobách (vtedy) súčasnej literatúry. Pišťanek svo-
  jím písaním zrazu ukázal sebavedomú alternatívu
  k intelektuálnej a psychologickej neomodernistic-
  kej poetike, ktorá v slovenskej próze dominovala
  niekoľko predchádzajúcich desaťročí. Ako skvelý
  pozorovateľ života rôznych sociálnych skupín si
  mohol dovoliť vniesť do vysokej literatúry celkom
  nové – „nízke“ – prostredia i témy; ako skvelý po-
  slucháč si zasa trúfol nahradiť vysoký literárny
  jazyk literárne štylizovaným, stále však autenticky
  znejúcim vulgárnym jazykom periférie. Stereotypy
  o vysokej literatúre úspešne narúšal provokatív-
  nym koketovaním s „poklesnutými“, periférnymi
  žánrami a hádam ešte provokatívnejším záujmom
  o trhový rozmer literatúry. Bolo to práve Pišťan-
  kovo písanie, ktoré začiatkom 90. rokov jasne
  ukázalo, že so zmenou spoločenských pomerov
  napokon príde aj k zmene podoby literatúry.   
   Do takto „rozrušeného“ prostredia vyslal
  o dva roky neskôr veľmi očakávanú druhú knihu,
  zbierku noviel Mladý Dônč. Tá svojou kvalitou
  jednoznačne (a tentoraz už aj z hľadiska dobovej
  literárnej kritiky jednomyseľne) potvrdila Pišťan-
  kovu pozíciu najvýraznejšieho porevolučného
  autora a prispela tiež k rozšíreniu až akéhosi
  kultu okolo jeho textov. Mladý Dônč naplnil
  čitateľské očakávania vyvolané predchádzajú-
  cou knihou, zdalo sa však, že práve tu narazil
  na svoj limit. Svojich čitateľov už našiel predsa
  len pripravených, takže netradičnými témami
  a expresívnym jazykom už nevyvolal taký šok
  ako Pišťankov debut. Časová blízkosť medzi
  vydaním Rivers od Babylon a Mladého Dônča
  zároveň spôsobila, že pre mnohých čitateľov (i do-
  bových kritikov) sa táto kniha javila jednoducho
  ako potvrdenie a pokračovanie poetiky pred-
  stavenej v Rivers of Babylon. Rovnako tam i tu sa
  zdôrazňoval groteskný, absurdný, kruto-ironický
  rozmer textu, nemilosrdne výsmešný pohľad na
  rovnako nemilosrdnú realitu – súčasnú a v prípa-
  de viacerých próz z Mladého Dônča aj minulú.
  Pišťankov vonkajškový, odosobnený, lakonicky
  konštatujúci opis konania postáv pre čitateľov
  úzko korešpondoval so simplicitnou povahou
  a minimálnou citovou a mentálnou výbavou opi-
  sovaných charakterov – či už to bol Rácz a spol.
  z Rivers… alebo Ulmer, Dônč či Junec z Mladé-
  ho Dônča. Niektoré postavy dokonca putovali
  z jednej knihy do druhej – v hlúpej Anči z novely
  Muzika objavujeme minulosť jednej z prostitútok
  z Rivers of Babylon. Pred dvadsiatimi rokmi sa teda
  čitateľom zdalo, že tieto dve knihy sú v princípe
  rovnaké, jednoducho také „pišťankovské“.
   A čo na to ono nové čítanie nového rozšíreného
  vydania?  Zmenená čitateľská perspektíva sku-
  točne priniesla aj čiastočnú zmenu názoru na
  texty z Mladého Dônča – a najmä, jeho výraznej-
  šie odlíšenie od románu Rivers of Babylon. Ak pre
  ten zrejme naďalej platí to, čo sa o oboch knihách
  povedalo vyššie, tak pri prózach Mladého Dônča
  to už také jednoznačné nebude. Postmoderná gro-
  tesknosť a radikálna irónia okázalého dobového
  gesta už dnes ustupujú do pozadia a nechávajú
  vyniknúť jemnejším, citovejším vrstvám týchto
  próz (ktorými Rivers… nedisponuje). Nie je tu
  pritom reč iba o jemnosti takpovediac literár-
  nej, napríklad o rafi novaných, sofi stikovaných
  intertextuálnych hrách, o žánrových odkazoch
  a parafrázach, z ktorých je zložená najmä titulná
  novela Mladý Dônč.
   Ide aj o jemnosť a citovosť jednoducho ľudskú,
  ktorá sa s odstupom času v textoch tejto knihy
  čoraz zreteľnejšie vynára. Skutočne, pri novom
  čítaní životných osudov postaršieho sexuálneho
  debutanta Ulmera, ale aj jeho starnúcej neukoje-
  nej spolužiačky; Mladého Dônča, ale aj starého
  Svoreňa; muzikanta Martina Juneca, ale aj jeho
  spoluhráčov Hruškoviča a Žofrého, sa totiž člo-
  veku derú na jazyk také pre Pišťanka neprav-
  depodobné slová ako empatia, porozumenie, či
  dokonca, prepytujem, súcit a sympatia.                         
   Samozrejme, stále sú to komické postavy, ktoré
  sa trápne pokúšajú uspieť v trápnom svete, ktorý
  ich obklopuje, ale v ich životoch často prebleskuje
  aj kúsok vznešenej tragédie. Hoci je to „len“ tragé-
  dia neporozumenia vlastnej manželke, okolitému
  svetu, sebe samému… V tejto knihe nie je Pišťa-
  nek iba literárny radikál, vtipný cynik a poučený
  mizantrop, ale je zároveň aj celkom neobyčajným
  znalcom celkom obyčajných ľudí.
   Starý Mladý Dônč je stále ešte mladý a plný
  síl. I keď novým, prekvapujúcim spôsobom. Vrelo
  odporúčam prečítať si túto knihu pamätníkom
  jej prvého vydania aj všetkým, ktorí ju v tých
  90. rokoch nečítali (napríklad preto, že vtedy ešte
  nevedeli čítať). Mohol by to byť pre nich zážitok
  z dobre napísanej literatúry.

 

Obálka slniečka september 2013