MEDZI DVOMA SVETMI - Miloš Ruppeldt

 • Recenzované dielo

  Medzi dvoma svetmi
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2016/9
 • Autor recenzie

  Ivan Szabó
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Ikar 2016
  Stačí si iba zalisto-
  vať v Slovenskom
  biografi ckom slov-
  níku a pri hesle
  Ruppeldt zistíme,
  o akú významnú
  famíliu v dejinách
  slovenskej kultúry,
  umenia či politiky
  ide. Viacerí prísluš-
  níci rodu boli náro-
  dovci, hudobníci,
  spisovatelia, prekla-
  datelia či diplomati. Práve jeden z potomkov rodu
  bol dramaturg a diplomat Miloš Ruppeldt (1953 –
  2016), ktorý sa pokúsil napísať ságu svojho rodu.
  Priviedla ho k tomu nielen rodová tradícia, ale aj
  zaujímavé osudy jednotlivých príslušníkov rodu.
  Pravda, autor sa nepokúsil predstaviť čitateľom
  komplexný pohľad na jednotlivé osudy, niekedy
  ich spomína iba okrajovo, ako mu to koncepcia
  knihy umožnila. Jeho úmyslom bolo do textu
  vtesnať vlastné spomienky, obohatené o zážit-
  ky svojich najbližších. Miloš Ruppeldt sa pokúsil
  zaznamenať predovšetkým životné príbehy troch
  Milošov z rodu, z ktorých tretím nositeľom tohto
  krstného mena je práve on, autor knihy.
   Busta Miloša I. (1881 – 1943) je na Františkán-
  skom námestí v Bratislave a ide o autorovho sta-
  rého otca. Bol to hudobný pedagóg, teoretik,
  dirigent, riaditeľ prvej Hudobnej školy pre Slo-
  vensko, ktorý sa venoval aj bohatej teoretickej
  a publicistickej činnosti. Dve z jeho detí (Tatiana
  a Dušan) sa stali novinármi.
   Tretím dieťaťom bol Miloš II. (1922 – 1967), au-
  torov otec, ktorý sa venoval žurnalistike, no bol
  aj prekladateľom a diplomatom. O jeho poslaní
  autor napísal: „S absolútnou istotou vedel, čomu
  sa chce venovať – politike a diplomacii.“ Počas
  vojny bol v Londýne, kde sa stal blízkym spolu-
  pracovníkom Vladimíra Clementisa a roku 1946,
  po skončení vojny a návrate do Československa,
  Clementisovým osobným tajomníkom. V diploma-
  tických službách pôsobil v Paríži, v Štokholme
  a v Indii. V zahraničí sa stretával aj s priateľmi,
  slovenskými nadrealistami, básnikmi Vladimí-
  rom Reiselom a Štefanom Žárym. Poznal sa aj
  s viacerými významnými spisovateľmi tých čias
  (Aragon, Erenburg, Moravia, Sartre, Miller).
   Začiatkom päťdesiatych rokov minulého storo-
  čia ho nespravodlivo obvinili. Z diplomata sa stal
  robotník, no od roku 1956 nastúpil ako zahranič-
  no-politický komentátor do vtedy veľmi progresív-
  neho a populárneho Kultúrneho života. Roku 1964 ho
  rehabilitovali. Autor spomienkovej knihy Miloš
  III. písal aj o pobytoch s rodičmi v budmerickom
  Dome slovenských spisovateľov, kde sa mu vryla
  do pamäti návšteva amerického beatnika Allena
  Ginsberga… Otcove osudy z mladosti zdramati-
  zovala jeho láska k dcére diplomata, ktorý roku
  1948 emigroval na Západ a násilím zobral so sebou
  aj ju. Rozchod spôsobil sklamanie Miloša II., no
  v Londýne sa zoznámil s Angličankou Jean, s ktorou
  sa oženil a z tohto manželstva sa narodil Miloš III.
   Slovensko-anglické manželstvo v tých časoch
  nebolo samozrejmosťou, vždy hrozilo nejaké rizi-
  ko. To však bol začiatok autorovho života „medzi
  dvoma svetmi“. Na jednej strane ho pútalo mesto
  na Dunaji a na druhej zasa anglickí príbuzní, ro-
  dičia matky Jean. Tá však dala prednosť životu
  s manželom v Bratislave, hoci ako Angličanka
  v tých časoch nerozumela mnohým veciam u nás,
  vyvierajúcim z podstaty nášho politického zria-
  denia – reálneho socializmu.
   Miloš v niektorých kapitolách spomína na det-
  stvo a kamarátstva z okolia bydliska na Vysokej
  ulici, potom na študentské roky, počas ktorých
  bol jeho spolužiakom na VŠMU neskorší teatrológ
  Andrej Maťašík a tiež Miloš Mistrík. Po skončení
  školy sa Miloš Ruppeldt stal dramaturgom v tele-
  vízii. Podieľal sa na viacerých úspešných televíz-
  nych inscenáciách, písal rozhlasové hry. Venoval
  sa aj prekladom z anglického jazyka. Okrem iných
  preložil aj knihu G. Orwella Zvieracia farma. Roku
  1990 nastúpil do diplomatických služieb a stal sa
  kultúrnym atašé na československom a od roku
  1993 na slovenskom veľvyslanectve v Londýne.
  Po odchode z diplomatických služieb zaujal
  miesto dramaturga v televízii a na bratislavskej
  Novej scéne. Ruppeldtova spomienková kniha
  je napísaná otvorene, nezakrýva ani súkromné
  stránky života (otcov súhlas so spoluprácou s ŠtB,
  svoje vzťahy a dve manželstvá) v duchu toho, ako
  znie nadtitul jeho knihy: Osud to nemá niekedy
  v hlave v poriadku.

 

Obálka slniečka september 2013