Porota Ceny Jána Johanidesa


Cena Jána Johanidesa sa udeľuje za za najlepšie prozaické dielo v predchádzajúcich dvoch rokoch a najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov v danom období.

Cieľom Ceny Jána Johanidesa je uctiť si pamiatku spisovateľa, ktorý sa významnou mierou pričinil o rozvoj modernej slovenskej prózy.

Cenu vyhlasuje Literárne informačné centrum každé dva roky. O desiatke finalistov a laureátovi Ceny rozhoduje odborná porota. V roku 2018 sa zišla porota v tomto zložení:

 

Radoslav Passia (nar. 1977)

Je literárny vedec a publicista. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Knižne vydal monografie Na hranici. Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál (Modrý Peter, 2014) a Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (spoluautor, LIC, 2014) a odbornú publikáciu Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote (spolu s G. Magovou, Kalligram, 2015). Ako editor pripravil antológiu súčasnej slovenskej poviedky v maďarčine Férfi, nő, gyerek (Noran Libro Kiadó, 2016).

V rokoch 2010 až 2015 bol šéfredaktorom literárnokritického časopisu Romboid, pôsobil tiež ako redaktor literárnovedného časopisu Slovenská literatúra. V súčasnosti moderuje kultúrne programy v Rádiu Devín a je predsedom občianskeho združenia Platforma pre literatúru a výskum, ktoré sa venuje najmä rovnomennému internetovému časopisu (plav.sk).

 

Peter Darovec, PhD. (1970)

Vyštudoval kombináciu slovenčina – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy (od 1993).

Prednášal tiež na Ostravskej univerzite (od 1993) a na Paneurópskej univerzite v Bratislave (od 2011). Absolvoval semestrálny pobyt na University of Warwick (1994).

Ako literárny kritik a literárny vedec sa dlhodobo venuje najmä novšej slovenskej a českej literatúre. Pravidelne publikuje literárne kritiky v časopisoch a denníkoch (napríklad RAK, Pravda).

Je autorom a spoluautorom niekoľkých knižných publikácií, napr. monografií Pavel Vilikovský (2007), Násmešné rozmlúvanie o štyroch knihách... (1996), Mladá tvorba – časopis po čase (spolu s V. Barboríkom, 1996).

Ako editor vydal niekoľko antológií slovenskej literatúry a zborníkov z vedeckých konferencií, napr. Miesto v príbehu – antológia modernej slovenskej poviedky (1995), K dielu Jána Števčeka (2015), K dielu Pavla Vilikovského (2017).

Bol zakladajúcim šéfredaktorom literárneho a kultúrneho časopisu RAK (od 1996). Pracoval tiež ako redaktor literárneho časopisu Dotyky (od 1993). Pracuje tiež v oblasti reklamy ako kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry. V tejto oblasti získal viacero domácich aj medzinárodných ocenení (napr. cena Filip pre tvorivú osobnosť roka 2007, Creative Director roka na Slovensku 2007 a 2008).

 

Mgr. Dana Hučková, CSc. (1965)

Je literárna historička so zameraním na dejiny slovenskej literatúry na prelome 19. a 20. storočia a literatúru Slovenskej moderny, od roku 2007 riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Autorka vedeckých monografií Dušan Dušek (2002), Hľadanie moderny (2009) a Kontexty Slovenskej moderny (2014), spoluautorka učebnice Panoráma slovenskej literatúry II: literárne dejiny od realizmu po rok 1945 (2005). Edične pripravila antológie Slovenská moderna ((2011) a Krátka próza druhej polovice 19. storočia (2012) a výbery z diel Ivan Krasko: Básnické dielo (2005), Ladislav Ballek: Južná pošta. Pomocník (2007), Ján Smrek: Básnické dielo (2014). Editorka literárnovedných kníh Albín Bagin: Krása približnosti (2009), Ivan Kusý: Starý Vajanský (2014), spolueditorka literárnovedných príručiek Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia (2009) a Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia (2011).

 

Petr Minařík (1975)

Spolumajiteľ vydateľstva Větrné mlýny (www.vetrnemlyny.cz), ktoré sa okrem iného venuje vydávaniu prekladov súčasnej slovenskej literatúry (edícia „Česi, čítajte“) a usporiadavaniu najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu Mesiac autorského čítania – www.autorskecteni.cz (Brno, Wrocław, Ostrava, Košice, Ľvov). Príležitostnee spolupracuje s Českou televíziou, nepravidelne publikuje v dennej i nadčasovej tlači.

 

Prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. (*1960)

Vyštudoval odbor filozofia a estetika na FF UK v Bratislave, kde od roku 1987 pôsobí. Okrem toho prednáša aj na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Zaoberá sa estetickou teóriou, štrukturalizmom, postštrukturalizmom a teóriou rozprávania. Je autorom knižných publikácií Az idióma keresése (Hľadanie idiómu, 1997), Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu (1997, s Pavlom Minárom), Orbis terrarum est speculum ludi (1999), Krátke úvahy o vizualite a filme (2000), Dal Segno al Fine (2003), Omnibus in omnibus (2004), De disciplina et arte (2005), Juraj Jakubisko (2005, s Vlastimilom Zuskom), Interpretatio. Fila – Klimt (2007), Znaky, obrazy a stíny slov (2009, s Vlastimilom Zuskom), Ivan Csudai: Vita brevis, ars longa (2010), rozprava o westerne (2014, druhé vydanie 2015, spolu s Vlastimilom Zuskom), Rudolf Fila (2016, spolu s Ľudovítom Hološkom). Publikoval vyše 400 vedeckých štúdií a odborných článkov. Okrem toho sa venuje kurátorskej činnosti, realizoval viac ako 80 výstav doma aj v zahraničí, napríklad V Prahe, Budapešti a Moskve.

 

 

Obálka slniečka september 2013