Dokumenty


 • Zriaďovacia listina (vo WORDe: Zriaďovacia listina)
 • Správa nehnuteľností
 • Výročné správy LIC
 • Kontrakty medzi MK SR a LIC
 • Interné predpisy LIC
 • Kolektívna zmluva2019  (KZ2018)
 • Sociálny fond2019  (SF2018)
 • Iné dokumenty
 •    

   

  Informácie o LIC
  v zmysle zákona
  č.211/2000 Z.z.

    

  Správa nehnuteľností:

  Literárne informačné centrum sídli v prenajatých priestoroch, nemá v správe žiadne nehnuteľnosti, a preto ich ani neprenajíma a neuzatvorilo v tomto smere nájomné zmluvy. Informáciu zverejňujeme v zmysle príkazu MK – 6095/2004 – 700 zo dňa 30.6.2004


  Výročné správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

  Výročné správy LIC:

  Výročná správa_LIC_2018.pdf (.PDF/525kB)

  Výročná správa LIC za 2017.pdf (.PDF/925kB)

  Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 (.PDF/559kB)

  Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 (.PDF/741kB)

   

  Obálka slniečka september 2013