Topoľčianske textobranie 2019


(20. 05. 2019 - 25. 05. 2019, 00:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Mesto Topoľčany

  Základná umelecká škola L.Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany

  s RZ Áno umeniu

  a

  Literárny klub TakSi Topoľčany

  vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž  TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2019  Literárna forma:

  1. Poézia

  2. Próza

  3. Dramatický text  Vekové kategórie: /vek ku dňu uzávierky/

  1. autori do 15 rokov

  2. autori od 16 do 25 rokov

  3. autori od 26 rokov  Podmienky súťaže:

  Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované, ocenené alebo zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e-mailovú adresu: topolcianske.textobranie@gmail.com , kde v predmete správy uveďte: Topoľčianske textobranie 2019, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Uvedený mail slúži iba na zasielanie súťažných textov! Na otázky a komunikáciu s organizátormi slúži mail uvedený nižšie v kontaktoch.  Rozsah prác: (pri veľkosti písma 12, riadkovaní 1,5a type písma Times New Roman)

  1. POÉZIA: ľubovoľné poetické útvary v celkovom rozsahu max. 50 veršov, minimálne 2 básne alebo cyklus básní,

  2. PRÓZA: jeden prozaický útvar v celkovom rozsahu max. 3 normostrany (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, max. 5 400 znakov s medzerami),

  3. DRAMATICKÝ TEXT: maximálne dva dramatické texty s celkovým rozsahom max. 5 normostrán na jeden text.  Označenie prác:

  Za každou prácou uveďte: meno a priezvisko, vek v deň uzávierky, presnú adresu bydliska, kontaktný e-mail, u žiakov a študentov aj adresu školy a meno pedagóga, ktorý žiaka viedol. Uzávierka súťaže: 25.05.2019. Organizátori si vyhradzujú právo na prípadné predĺženie uzávierky.  Hodnotenie prác:

  Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien. V súťaži budú udelené aj špeciálne ceny: Cena primátora Mesta Topoľčany, Cena ZUŠ L.Mokrého Topoľčany a Ceny literárneho klubu TakSi Topoľčany.  Podmienky účasti:

  Prihlásením do súťaže autor súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Údaje budú spracované iba pre potreby organizátorov súťaže a nebudú zverejňované, ani poskytované tretej strane.

  Autori víťazných diel zároveň svojou účasťou na súťaži dávajú súhlas s použitím diela na účely vytvorenia zborníka víťazných prác, tiež na zverejnenie svojho mena pri zverejnení výsledkovej listiny na internete a v časopisoch. Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci septembri 2019. Na vyhodnotenie budú pozvaní ocenení autori. Organizátori si vyhradzujú právo termín vyhodnotenia presunúť na iný mesiac, o čom budú včas informovať.  Kontakt:

  V prípade akýchkoľvek otázok môžete zaslať mail na adresu: taksitopolcany@gmail.com

   

 

Obálka slniečka september 2013