Literárny Lučenec 2019


(04. 10. 2019)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Literárny Lučenec je celoštátna literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: I. kategória: 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií, II. kategória: stredné školy, III. kategória: dospelí.

  Vyhlasovatelia súťaže: Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica, Mesto Lučenec

  Uzávierka súťaže: 4. októbra 2019

  Vyhlásenie výsledkov:19. novembra 2019

  Propozície  XIII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec 2019

  Poslanie a cieľ súťaže

  Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej (Slovensko) súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.

  Toto podujatie je venované spomienke významnej slovenskej spisovateľke Božene  Slančíkovej -Timrave (2.10.1867-27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

  Zásady súťaže

  1.    Vekové kategórie súťaže

  I.    Kategória: 5. - 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií

  II.  Kategória: stredné školy

  III. Kategória: dospelí

  2.    Literárne formy súťaže

  ·         Poézia

  ·         Próza

  3.    Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t. j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené,  nesmú byť prevzaté a kopírované z akýchkoľvek zdrojov

  4.    Práce žiadame zasielať v 3 papierových kópiách, ako aj e-mail poštou s uvedením:

  ·         názov práce, meno autora, bydlisko - adresa, vek, kontaktné údaje

  ·         u žiakov základných a stredných škôl: názov práce, meno autora, adresa školy, ročník/vek autora, meno príslušného pedagóga, kontaktný údaj školy a autora (viď príloha 1. – návratka)

   

  5.    Maximálny rozsah prác

  ·         Poézia:      3 - 5 básní

  ·         Próza:       1 – 2 práce, maximálne 5 strán formátu A4

  6.    Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie

  7.    Súťažné práce hodnotí odborná porota

  8.    Cestovné výdavky sú hradené oceneným súťažiacim vo všetkých kategóriách súťaže. Cestovné výdavky sú hradené sprievodu 1 osobe (účastníka súťaže do veku 18 rokov)

  Kategória:       5. - 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií

  Kategória:       stredné školy

  Cestovné náklady pre ocenených účastníkov resp. ich sprevádzajúcej osobe budú preplatené na základe predložených platných cestovných lístkov verejnej hromadnej dopravy (vrátane predloženia/zaslania aj spätného cestovného lístka), resp. preplatenie nákladov na prepravu prostredníctvom osobného dopravného prostriedku vo výške spotreby PHM uvedenom v technickom preukaze.

  9.    Termín zaslania prác je do 4.10. 2019 na kontakt:

  Mgr. Monika Šatarová

  Novohradská knižnica

  Adresa:          J. Kármána 2

  984 01 Lučenec

              Tel.:                +421 47/4326369, 4511932

              Mail:               literarny.lucenec@nklc.sk

  10.  Víťazi jednotlivých kategórií budú včas upovedomení o výsledkoch a následne dostanú pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže

  Príloha k propozíciám celoslovenskej literárnej súťaži, Literárny Lučenec 2018: 1.

   Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby Novohradskej knižnice za účelom vyhodnotenia súťažných prác

   

  V súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a GDPR týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby ................................................................................ (meno a priezvisko autora literárnej práce)

  za účelom vyhodnotenia celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Literárny Lučenec 2019 pre potreby Novohradskej knižnice, Lučenec, a to nasledovnom rozsahu:

  1.    s uverejnením osobných údajov v prípade ocenenia mojich literárnych prác v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa školy, navštevovaný ročník a e-mailová adresa

       na webovej stránke knižnice

       na Facebooku knižnice

       v zborníku ocenených prác (v tlačenej a elektronickej forme)

       v mestských a regionálnych médiách        

    (Pozn. Súhlas označte X, príp. podčiarknite text)

                                           

  2.    so zverejnením fotodokumentácie mojej osoby v prípade ocenenia v rámci súťaže

       na webovej stránke knižnice

       na Facebooku knižnice

       v zborníku ocenených prác (v tlačenej a elektronickej forme)

       v mestských a regionálnych médiách        

  .................................................                                 ...................................................................

                          Dátum                                                            Podpis dotknutej osoby

  Súhlas so spracovaním osobných údajov v bode 1. a 2. za maloletých a mladistvých do

  16 rokov potvrdzuje svojim podpisom jeho zákonný zástupca:

  Meno a priezvisko: ................................................................................................

  Adresa trvalého bydliska: ......................................................................................

  Kontakt: telef. číslo .......................................  e-mail: ...........................................

  .................................................                                 ...................................................................

              Dátum                                                           Podpis zákonného zástupcu

   

  Prílohu č. 1 zašlite spolu so súťažnými prácami na adresy uvedené v propozíciách

 

Obálka slniečka september 2013