O Cenu Jána Červeňa 2019


(15. 02. 2019 - 30. 04. 2019, 00:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Cena Jána Červeňa 2019

  Matica slovenská 

  Podoby slova, o. z.

  Slovenský literárny ústav MS, Martin

  Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

  vyhlasujú 6. ročník 

  literárnej súťaže pre mladých básnikov a prozaikov

  O CENU JÁNA ČERVEŇA 2019 

   Literárna súťaž je určená talentovaným autorom (básnikom a prozaikom) do 35 rokov, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu čitateľskej verejnosti. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj slovenskej literárnej tvorby, hľadať nové talenty medzi mladými ľuďmi píšucimi po slovensky, ktorí ešte knižne nepublikovali. 

  Mladí básnici a prozaici môžu do súťaže zasielať svoje práce – ucelené rukopisy (zbierky básní, poviedok, novely, romány, rozprávky a pod.) v elektronickom editovateľnom formáte (doc., docx., rtf...) na adresu: zetova@gmail.com  s označením v predmete správy: „O Cenu Jána Červeňa 2019“.

  Rozsah rukopisu by nemal presiahnuť nasledovný počet normovaných strán: 60 s. (poézia), 150 s. (próza).

  Uzávierka je 30. apríla 2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehne v rámci podujatia Slovesná jar. 

  Zaslané texty bude čítať porota zložená zo slovenských básnikov, prozaikov a literárnych teoretikov a odporučí udeliť 3 prémie a 1 hlavnú cenu.

 

Obálka slniečka september 2013