Medziriadky 2019


(29. 03. 2019 - 29. 03. 2019)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Literárna súťaž MEDZIRIADKY spojená s letným literárnym workshopom je vyhlásená pre autorov do 26 rokov a bude hodnotená anonymne. Do súťaže sa môžete zapojiť poéziou, prózou alebo dramatickým textom (divadelná hra, filmový scenár alebo rozhlasová hra). Prihlásené práce nesmú autori do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a práce nesmú byť do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

  VEKOVÉ KATEGÓRIE pre

  POÉZIU a PRÓZU: žiaci základných škôl, 5. – 9. ročník; študenti stredných škôl; študenti vysokých škôl; mládež do 26 rokov (nar. od 1. 8.1993)

  DRAMATICKÝ TEXT sa hodnotí bez vekového členenia.

  SÚŤAŽNÉ PRÁCE MUSIA byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu: POÉZIA 3 až 5 básní PRÓZA max. 3 útvary, spolu v rozsahu najviac 10 normostrán (normostrana =1800 znakov vrátane medzier, približne: Times New Roman alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie). DRAMATICKÝ TEXT bez obmedzenia.

  * porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

  POSTUP PRI REGISTRÁCII

  1 Pred zaslaním príspevku vyplňte online prihlášku www.medziriadky.sk/prihlaska/

  2 Súťažný príspevok treba zaslať na sutaz@medziriadky.sk, vo formáte DOC alebo DOCX (MS Word).

  3 Súbor pomenujte menom účastníka. Ak posielate príspevky viacerých súťažiacich, zašlite príspevok každého v osobitnom súbore. Práce nespĺňajúce tieto podmienky budú zo súťaže vyradené.

  4 Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do piatich dní. V opačnom prípade nás, kontaktujte.

  5 Komunikácia organizátorov so súťažiacimi prebieha najmä formou e-mailov, preto prosíme, vyplňte v prihláške svedomito e-mailový kontakt na súťažiaceho.*

  Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením v zborníku súťaže, v médiách a na stránke súťaže. O uverejnení bude informovaný.

  HARMONOGRAM SÚŤAŽE:

  vyhlásenie súťaže: 4. 2.2019

  uzávierka súťaže: 29.3.2019

  Zaslanie pozvánok oceneným autorom najneskôr do 10.7. 2019.

  Ocenení autori budú pozvaní na letný literárny workshop, na ktorom prebehne vyhlásenie výsledkov. Uskutoční sa 23. − 29. augusta 2019 v rekreačnej oblasti Duchonka.

  Propozície súťaže na stiahnutie: propozicie2019.pdf

 

Obálka slniečka september 2013