Literárne Košice Jána Štiavnického 2019


(15. 03. 2019)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

   Literárna súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického v tvorbe poézie a prózy pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

  Vyhlasovatelia súťaže:

  Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestom Košice, Inštitútom slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Katedrou Slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

  Témy 2019

  • Vstúpil/la som do svojho obľúbeného filmu
   Niekde sa stala chyba
   Nohy mi vrástli do zeme
  Uzávierka súťaže: 15. marca 2019

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov: 2. mája 2019

   

  Propozície XXIV. ročník súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického

   

  Kto sa môže zúčastniť:                                - Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl 
  - Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

  Témy pre poéziu a prózu pre rok 2019:     - Vstúpil/la som do svojho obľúbeného filmu
  - Niekde sa stala chyba
  - Nohy mi vrástli do zeme


  Termín doručenia:
  Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 15.3.2019.

  Adresa pre doručenie:
   sutazekniznica@gmail.com


  Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže: 2. máj 2019 o 10.00 hod.,
  pobočka LitPark, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice


  Porota:
   

  - prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
  - Mgr. Markéta Andričíková, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
  - doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
  - PhDr. Peter Karpinský, PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

  Formálna úprava literárnych prác:           - Formát strany: A4 (297x210 mm)
                                                                         - Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora;

                         2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
                                                                         - Riadkovanie: 1,5 
                                                                         - Veľkosť písma: 12 bodov, typ Times New Roman

  Rozsah strán (próza, poézia): maximálne 4 normostrany   

  Povinné údaje na 1. strane:
    Meno a priezvisko žiaka, Názov témy, Meno pedagóga, Názov školy, Trieda

        Ocenené práce budú zverejnené v zborníku ocenených prác, v tlačenej aj elektronickej verzii.

  • Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou dávate súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
  • Úspešní, ocenení súťažiaci (do 15 rokov) budú organizátorom súťaže vyzvaní
   k predloženiu písomného súhlasu zákonného zástupcu.
    

  viac na www.kosicekmk.sk

 

Obálka slniečka september 2013