Finalisti Ceny Jána Johanidesa 2014


 Odborná porota v zložení Dana Hučková, Vladimír Petrík a Peter Michalovič vybrala finalistov Ceny Jána Johanidesa 2014.

V kategórii za najlepšie prozaické dielo sú nominované knihy:

 
farkasova
  

Etela Farkašová – Na rube plátna (Vydavateľstvo SSS 2013)

Poviedková kniha, tematicky sa koncentrujúca na psychologický ponor do vnútorného sveta žien, je ďalším rozvitím autorskej poetiky Etely Farkašovej. Kým empatia jej umožňuje zachytiť protagonistky v ich komplikovanej duševnej situácii, vďaka dôrazu na imagináciu dáva epizodickým výsekom nový rozmer a nové významové odtiene. Vo svojich prózach preferuje otvorenosť rozprávania a významovú viacvrstevnatosť, ktorú dosahuje aj za pomoci fragmentárnych retrospektív a emocionálne zjatrenej fantazijnosti.

 
grendel

Lajos Grendel – Láska na diaľku (Kalligram 2013)

Hoci Lajos Grendel patrí k maďarsky píšucím autorom, žijúcich na Slovensku, jeho knihy mali a majú vplyv na súčasnú slovenskú literatúru. Grendela môžeme považovať za pozorného pozorovateľa nášho sveta a vo svojich knihách nielen píše o našom svete, ale zároveň aj robí jeho etickú reflexiu. Všíma si jemné pradivo medziľudských vzťahov, citlivo sa zamýšľa sa nad tradičnými hodnotami a jazykom literatúry artikuluje problémy existencie súčasného človeka.  V knihe Láska na diaľku sa Grendel opäť vracia k večnej téme spisovateľov, teda k téme vzťahov medzi mužom a ženou, pričom sa k nej vracia typicky grendelovským spôsobom. To znamená, že si všíma predovšetkým morálne hodnoty, bez ktorých by skutočná láska nemohla jestvovať.   

 
juranova

Jana Juráňová – Nevybavená záležitosť (Aspekt 2013)

Individuálny príbeh mladej ženy zo starého portrétu je pre autorku východiskom k rozprávaniu prepájajúcom prítomnosť a minulosť (osud židovskej rodiny počas holokaustu), individuálne spomienky s kolektívnou pamäťou. Prostredníctvom prepojenia tragických príbehov žien s biblickými citátmi odkazuje na univerzálne platné hodnoty a zdôrazňuje aspekt humanity.

 
kolenic

Ivan Kolenič – Morálne pohodlie (Signum 2013)

Koleničova próza nám pripomenie, že ju písal básnik („lyrika nezaprieš“). Pozornosť čitateľa sa tu koncentruje do oblasti jazyka a predovšetkým štýlu, košato vrstvenému, pretekajúcemu obraznosťou, nesúcou sa na vlne duchovnosti a zmyslovosti zároveň. Próza kotviaca príbehovou stránkou kdesi v minulosti, čo je v tomto prípade len metafora, má i svoj etický náboj a sociálny rozmer.

 
krajnak

Maroš Krajňak – Informácia (Trio Publishing 2013)

Napriek strohému titulku ide tu znova o bohato štrukturované nazretie do literárne dlho obchádzaného kraja Rusínov, rozprestreného vo viacerých štátnych celkoch (autor mu dal názov Florinská monarchia). Rovnako ako v predošlých knihách Carpathia a Entropia autor objavuje miznúci svet pomocou rodovej skúsenosti, ale najmä magického nazerania pod jeho povrch. Osobitosť kraja vyjadrujú jednotlivé postavy, ktorých psychológia sa vyjaví v hraničných situáciách.

 
kristufek

Peter Krištúfek – Dom hluchého (Marenčin PT 2012)

Román situovaný na Slovensko od tridsiatych po deväťdesiate roky 20. storočia má napriek svojmu ukotveniu v dejinách istý nadčasový rozmer, ktorý súvisí s hľadaním motivácií a zmyslu prežitých udalostí a dejov. Tlak a striedanie politických režimov je v rozprávaní pozadím pre zachytenie individuálneho ľudského bytia človeka: základné piliere románovej výpovede sú minulosť – pamäť – ľudské vzťahy. Vrstevnatá kompozícia a materiálová šírka naznačujú rozšírenie autorovho písania.  

 
macsovsky

Peter Macsovszky – Želáte si novú kúpeľňu? (Drewo a Srd 2012)

Peter Macsovszký predstavuje typ spisovateľa, ktorého tvorba osciluje na hranici medzi prózou a poéziou. Macsovszký kladie dôraz na literárnosť literatúry, to znamená, že literatúru považuje za hru so slovami, z ktorých je možné vybudovať zaujímavý svet, pretože v ňom sa môžu stať aj také udalosti, ktoré sú v našom aktuálne prežívanom svete nepredstaviteľné. Macsovszký zámerne pestuje kolážovitý spôsob písania, a to mu umožňuje vtiahnuť do hry prvky a udalosti, pochádzajúce z radikálne odlišných regiónov skutočnosti.

 
rankov

Pavol Rankov – Na druhej strane (Artforum 2013)

Pavol Rankov si za svoje pôsobenie na poli slovenskej literatúry stihol získať povesť brilantného autora poviedok. Tejto literárnej forme sa venuje aj v knihe Na druhej strane, ktorá obsahuje poviedky z dávnej minulosti a ďalekých krajín, ako aj poviedky zo súčasnosti. Rankov rád konštruuje spojenia medzi minulosťou a prítomnosťou, rád využíva rôzne žánre písania, rád spája zdanlivo nespojiteľné, pretože je presvedčený, že náš svet je oveľa zložitejší, než ako zdá, a ponúka priestor pre tvorbu aj takých interpretácií, ktoré prízvukujú prítomnosť tajomstva ako neodmysliteľnej súčasti sveta.

 
sikulova

Veronika Šikulová – Diera do svetra (Slovart 2012)

Knižka na žánrovom pomedzí sa koncentruje na postrehy a drobné životné epizódy, aby cez fragmentárne pohľady v súhrne vypovedala o živote a o svete . Autorka v nej evokuje pocity a obrazy, aktuálne zažívané i minulé, sprítomňuje si blízkych ľudí, vracia sa k okamihom, ktoré s nimi prežila. Významným momentom je hra s jazykom a so slovom, hľadanie nových významov. Knihu okrem hravosti charakterizuje kolísanie medzi extrovertnou potrebou hovoriť o sebe a o svete a introvertným zahĺbením sa do vlastného melancholického prežívania sveta.

 
zelinka

Milan Zelinka – Frajlenka Hollóška (Slovenský spisovateľ 2013)

Milan Zelinka pokračuje v oživovaní minulosti. Ak v predošlých troch knihách (Teta Anula, Rudenko, Pristaš) sa zameral na tých, ktorých poznal dôverne a zblízka, v knihe Frajlenka Hollóška vzdal hold zabudnutej vyšívačke, oceňovanej aj v zahraničí, no neznámej doma. V kompozične premyslenom príbehu, v ktorom sa rozprávač spovedá, vrátil sa do rokov mladosti a expresívnym jazykom vyjadril poéziu i prózu toho, čo bolo.

 

V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov sú nominované knihy:

 
kostelanski
  

Václav Kostelanski – Chuť zabiť (KK Bagala 2013)

Protagonisti poviedok debutovej zbierky V. Kostelanskeho sú ľudia istým spôsobom vylúčení zo spoločnosti, ktorí sa pokúšajú o únik pred vlastnou minulosťou i prítomnosťou, no ich pokusy sú dopredu odsúdené na neúspech.  V poviedkach je silný prvok absurdity, ako súčasť ozvláštnenia, no tiež istá hravosť. 

     
 
pucek

Ján Púček – Kameň v kameni (F.R. & G. 2012)

Ján Púček vstúpil do slovenskej literatúry zaujímavou knihou, ktorá prezrádza, že aj napriek nízkemu veku do literatúry vstúpil autor s vlastným idiolektom. Púček vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení a táto jeho profesia ovplyvnila aj jeho literárne písanie. Púček píše o svete, ktorého je súčasťou, ale píše tak, že si všíma tie detaily, ktoré buď nevidíme alebo prehliadame. Vďaka jeho pozorovateľskému talentu sa náš svet stáva bohatší o tú dimenziu, ktorá ho síce robí zaujímavejším, ale celkom určite nie prehľadnejším.

 
smatlakova

Zuzana Šmatláková – Exit (KK Bagala 2013)

Slovom exit sa v debutovej zbierke Zuzany Šmatlákovej označuje túžba po zmene, túžba  nájsť východisko z každodennej reality a niekedy aj z reality vôbec. Poviedky charakterizuje úsilie o autentický výraz situácie úniku pred stereotypnosťou, no aj pred sebou samým, a tiež snaha o vecnosť podania.

 

Obálka slniečka september 2013