Ceny za literárnu a knižnú tvorbu v SR


Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia

Minister môže udeliť cenu v týchto kategóriách:

a) cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby
b) cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,
c) cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,
d) cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,
e) cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,
f) cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,
g) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia.

http://www.culture.gov.sk/cena-ministra-kultury-sr-29c.html

 

Ceny Literárneho fondu

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu sa udeľuje od roku 1994 za najlepšie slovesné diela napísané v slovenskom jazyku a vydané prvýkrát v predchádzajúcom kalendárnom roku. Cenu na návrh odbornej poroty udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru.

http://litfond.sk/index.php/ceny/povodna_tvorba/

Cena Ivana Kraska

Cena Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku sa udeľuje od roku 1957 mladým debutantom do 35 rokov. Cenu udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty. Prvým laureátom bol Milan Rúfus za knihu Až dozrieme (1956).

http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_Ivana_Kraska/

Cena Imre Madácha

Cena Imre Madácha za najlepšie knižné dielo v maďarskej reči a za najlepší publikovaný preklad uceleného diela zo slovenčiny do maďarčiny. Cenu udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty. Udeľuje sa od roku 1967.

http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_Imre_Madacha/

Cena Ivana Franka

Cena Ivana Franka za najlepšie knižné dielo v ukrajinskej reči a za najlepší publikovaný preklad uceleného diela zo slovenčiny do ukrajinčiny. Cenu udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty.

http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_Ivana_Franka/

Cena Alexandra Pavloviča

Literárny fond udeľuje od roku 2005 literárnu cenu Alexandra Pavloviča za najlepšie literárne dielo napísané po rusínsky a prémie za literárne dielo napísané po rusínsky a za preklad literárneho diela zo slovenčiny do rusínčiny. Cenu a prémie Alexandra Pavloviča udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty.

http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_Alexandra_Pavlovica/

Cena za vedeckú a odbornú literatúru

Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého alebo odborného diela udeľuje na návrh poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF v štyroch kategóriách: spoločenské vedy, biologické a lekárske vedy, prírodné a technické vedy a encyklopedická a slovníková literatúra.

http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_za_vedecku_a_odbornu_literaturu/

Cena Jána Hollého

Cena Jána Hollého sa začala udeľovať v roku 1967. Cenu Jána Hollého za umelecký preklad udeľuje výbor Sekcie pre umelecký preklad pri LF na základe návrhu poroty v dvoch kategóriách: za preklad poézie a veršovanej drámy a za preklad prózy, drámy a eseje.

http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_Jana_Holleho/

Cena Mateja Bela

Cenu Mateja Bela za preklad vedeckého alebo odborného diela, za lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie udeľuje výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu na základe návrhu odbornej poroty. Každoročne sa udeľuje cena za preklad z cudzieho jazyka do slovenského jazyka v kategóriách:  spoločenské vedy, prírodné a lekárske vedy a diela interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy. Každé dva roky sa udeľuje cena v kategóriách: preklad zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka a lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie.

http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_Mateja_Bella/

 

Cena Dominika Tatarku

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku udeľuje každoročne Cenu Dominika Tatarku za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Porota Ceny Dominika Tatarku má 7 stálych členov: Dana Hučková, Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok. Cena sa udeľuje od roku 1994.

http://www.konzervativizmus.sk/section.php?cdt

 

Anasoft litera

Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje od roku 2006 za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ich diela sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Organizátorom literárnej ceny Anasoft litera je občianske združenie ars_litera, generálnym partnerom je Anasoft. O víťazovi rozhoduje odborná porota, ktorá sa každoročne mení. Vyberá 10 finalistov a spravidla v septembri vyberie víťaza. Laureát získava honorár vo výške 10 000 eur. Súčasťou projektu je literárny festival.

www.anasoftlitera.sk.

 

Cena Jána Johanidesa

Cenu na návrh poroty udeľujú Mesto Šaľa, Literárne informačné centrum v Bratislave a Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Hessensku. Cena má dve kategórie: Cenu Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo, ktoré vyšlo v hodnotenom dvojročnom období s prihliadnutím na dovtedajšie dielo navrhnutého autora a jeho verejný ohlas a Cenu Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 30 rokov. Z navrhnutých diel vyberie odborná porota najviac 10 diel z každej kategórie, ktoré postúpia do finálového kola. Odborná porota následne rozhodne o laureátoch. Cena sa udeľuje od roku 2010.

http://www.litcentrum.sk/cena_jana_johanidesa

 

Cena Alexa Austa

Cenu za významný edičný čin udeľuje Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR od roku 2009 a odovzdáva ju na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka.

www.zvks.sk

 

Cena Bibliotéky

Cena Bibliotéky sa udeľuje od roku 2007 za najlepšie slovenské knižné dielo (próza, poézia a tvorba pre deti a mládež) od ženskej autorky vydané v predošlom roku. Diela sú nominované automaticky. Odborná porota vyberie v prvom kole desať kníh, z ktorých vzíde víťazka. Cena sa odovzdáva na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v novembri a je honorovaná sumou 1500 euro od spoločnosti Incheba.

 

Cenu Ľudovíta Fullu

Cenu Ľudovíta Fullu udeľujú Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA za doterajšiu ilustračnú tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti. Udeľuje sa na návrh odbornej poroty.

http://www.fvu.sk/stranka/clanok/15-Cena-Ludovita-Fullu

 

Cena Trojruža

Cenu Trojruža udeľuje Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, autorovi za vynikajúce literárne alebo literárnovedné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež. O laureátovi rozhoduje 9-členná odborná porota.

http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_Trojruza/

 

Najkrajšie knihy Slovenska

Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh.

Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Prihlásené knihy hodnotí 20-členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska.

V súťaži sa udeľujú ceny:

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy,
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie,
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu,
Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie,
Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu,
Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie,
Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu,
Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu.

http://www.bibiana.sk/index.php?id=83

 

Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku

Ocenenie udeľuje odborná porota zostavená organizátormi súťaže – Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA a Slovenskou sekciou IBBY.

http://www.bibiana.sk/index.php?id=84

 

Cena predsedu Národnej rady SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania

Predseda Národnej rady SR udeľuje túto cenu od roku 2007 šiestim žijúcim osobnostiam za celoživotný prínos v oblasti kinematografie, divadla, výtvarného umenia, hudby, literatúry, publicistiky a humanitných vied na návrh odbornej komisie.

 

Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska udeľuje každoročne Cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.

Jednotlivé členské kluby udeľujú svoje ceny

Cena Klubu nezávislých spisovateľov
Cena Slovenského centra PEN
Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu
Cena Obce spisovateľov Slovenska
Cena Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku
Cena Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku

Cena Vojtecha Zamarovského

Cenu Vojtecha Zamarovského udeľuje od roku 1990 Klub literatúry faktu za trvalý prínos do literatúry faktu.

Cena Egona Ervina Kischa

Cena Egona Ervina Kischa sa udeľuje od roku 1992 českým a slovenským spisovateľom literatúry faktu. Nadáciu založila roku 1990 manželka E. E. Kischa Gisela Kischová. Po zániku Zväzu československých spisovateľov prevzali patronát nad cenou česká Obec spisovatelů a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska.

Cena Jozefa Miloslava Hurbana

Cenu a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za pôvodnú tvorbu v oblasti vydávania slovenskej

biografickej a lexikografickej literatúry udeľuje Slovenská národná knižnica a Národný biografický ústav od roku 1999.

Cena Pavla Országha Hviezdoslava

Cenu Pavla Országha Hviezdoslava udeľuje AOSS zahraničnému prekladateľovi, ktorý aktívne prekladá diela slovenských spisovateľov píšucich v slovenskom jazyku a vydal svoj preklad v cudzom jazyku mimo SR.

Cena Nadácie Tatra banky za umenie

Cena Nadácie Tatra banky za umenie sa udeľuje od roku 1996 v piatich kategóriách – audiovizuálna tvorba, film a TV; divadlo; hudba; literatúra a výtvarné umenie. Od roku 2008 pribudlo oceňovanie mladých umelcov pod názvom Mladý tvorca rovnako pre všetkých päť kategórií. 

http://www.nadaciatatrabanky.sk/cena-nadacie-tatra-banky-za-umenie

Kniha roka

Čitateľská anketa dvojtýždenníka Knižná revue. Čitatelia vyplnením hlasovacieho lístka posielajú hlasy v troch súťažných kategóriách: Kniha roka, Debut roka a Vydavateľstvo roka. Vyhlasovanie výsledkov sa koná v apríli a je zároveň pripomenutím si Svetového dňa knihy a autorských práv. Ocenenie sa odovzdáva od roku 2001. 
 

Cena cien

Cena cien mesačníka RAK. Na Cenu cien sú automaticky nominované všetky knižné tituly, ktoré v predošlom roku získali literárnu cenu alebo prémiu udeľovanú na Slovensku. O víťazovi rozhoduje odborná porota.

Krištáľové krídlo

Organizátorom ceny Krištáľové krídlo je umelecká a reklamná agentúra Krištáľové krídlo, oceňujú sa najvýznamnejšie osobnosti Slovenska z rôznych oblastí – umenia, športu, hospodárstva, medicíny, vedy – v 9 kategóriách, jednou kategóriou je aj literatúra a publicistika. Cena sa udeľuje sa od roku 1997. O ocenených na základe verejnej nominácie rozhoduje odborná porota.

www.kristalovekridlo.sk

Panta Rhei Awards

Cena Panta Rhei Awards je cenou rovnomennej kníhkupeckej siete pre najpredávanejších autorov a najpredávanejšie knižné tituly sieti kníhkupectiev Panta Rhei za uplynulý rok. Prvý raz sa udeľovala roku 2010 za rok 2009.

http://www.awards.sk/

Cena literárnej kritiky Zlaté pero vydavateľstva Ikar

Cenu udeľuje vydavateľstvo Ikar knihám, ktoré vyšli v Ikare. O víťazovi rozhoduje porota zložená z literárnych kritikov.

 

Obálka slniečka september 2013