Podpora pôvodnej slovenskej literárnej tvorby


V zmysle Zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., ktorý bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky 12. septembra 2014,
Literárne informačné centrum už nebude poskytovať štipendiá na podporu pôvodnej slovenskej tvorby. Kompetencie v tomto smere prešli na Fond na podporu umenia.

Štatút udeľovania podpory pôvodnej slovenskej literárnej tvorby (poézie, prózy a esejí o literatúre)

            Literárne informačné centrum (ďalej len LIC) v súlade so svojím poslaním a s cieľom prispieť k rozvoju pôvodnej slovenskej literárnej tvorby (poézie, prózy a esejí o literatúre) zriaďuje podporu na rozvoj týchto literárnych žánrov.

 

Čl. 1

Cieľ podpory

Cieľom podpory je prispieť k vytvoreniu podmienok pre autorov, aby mohli upriamiť svoje tvorivé aktivity na vytváranie pôvodnej slovenskej literárnej tvorby (poézie, prózy a esejí o literatúre), predstavujúcej prínos pre slovenskú literatúru (ďalej len dielo).

Čl. 2

Udeľovanie podpory

1. Podporu udeľuje LIC a je súčasťou ročného rozpočtu tejto príspevkovej organizácie. Vyúčtovanie prostriedkov v bežnom roku sa vykoná v rámci účtovnej uzávierky LIC podľa platných zákonov o štátnom rozpočte.

2. Finančné prostriedky na udeľovanie podpory spravuje LIC a za ich využívanie v zmysle tohto štatútu zodpovedá riaditeľ LIC.

 

Čl. 3

Využívanie udelenej podpory

1. Podpora sa udeľuje formou jednorazového príspevku konkrétnym autorom na tvorivé aktivity súvisiace s tvorivou realizáciou románu alebo diela reflektujúceho slovenské dejiny, kultúru a literatúru, vrátane študijnej a rešeršnej prípravy na napísanie diela.

2. Výšku podpory stanoví komisia podľa náročnosti projektu a jeho rozsahu. Podpora sa spravidla udeľuje na 2 roky.

3. O poskytovaní podpory a jej výške rozhoduje 3-členná komisia zložená z  literárnych odborníkov, ktorú menuje riaditeľ LIC. Komisia pôsobí pri LIC a jej činnosť organizačne zabezpečuje LIC, ktoré menuje jej tajomníka z radov pracovníkov LIC bez hlasovacieho práva. Komisia sa schádza podľa potreby. Práca členov komisie je honorovaná z prostriedkov vyčlenených na tento účel podľa počtu zasadaní komisie.

4. V zmysle rozhodnutia komisie príspevky autorom realizuje LIC na základe zmluvy s autorom, ktorá obsahuje presnú špecifikáciu realizovaného projektu, časový harmonogram jeho realizácie a výšku príspevku, prípadne ďalšie podmienky udelenia príspevku.

Čl. 4

Činnosť komisie

1. Komisiu vedie predseda, ktorého menuje riaditeľ LIC.

2. Predseda zvoláva zasadania komisie prostredníctvom tajomníka komisie, ktorý je zamestnancom LIC bez hlasovacieho práva, vymenovaným riaditeľom LIC, a vedie jej rokovania.

3. Úlohou komisie je:

            a) vyhlásiť termín podávania žiadostí na internetovej stránke LIC a v Knižnej revue,

            b) LIC má povinnosť zverejniť termín podávania žiadostí tri mesiace pred zasadaním komisie a zverejniť výsledky rozhodnutia komisie na internetovej stránke LIC,

            c) sledovať stav realizácie diela a vyhodnotiť jeho výsledok,

            d) informácie, ktoré členovia komisie získajú v priebehu činnosti komisie majú dôverný charakter a môžu sa šíriť len so súhlasom dotknutých osôb,

            e) o udelení podpory členovia rozhodujú hlasovaním.

4. Komisia má právo vyzvať autorov podľa svojho výberu, aby si podali žiadosť o podporu.

Čl. 5

Zmluva s autorom

1. LIC na základe rozhodnutia komisie uzatvára s autorom zmluvu o udelení podpory.

2. Zmluva obsahuje:

            a) názov diela a jeho rozsah,

            b) rámcový harmonogram realizácie diela,

            c) dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára, a definíciu výsledného produktu (autorský  rukopis, vydaná kniha, publikovanie na internete a pod.),

            d) spôsob edičnej realizácie vydania diela,

            e) záväzok autora informovať LIC a  komisiu o zmenách rámcového harmonogramu realizácie diela, stave rozpracovanosti diela a jeho edičnej realizácii,

            f) záväzok autora uvádzať na vydanom diele skutočnosť, že dielo vzniklo v rámci podpory LIC.

Čl. 6

Činnosť LIC v rámci udeľovania podpory

  1. LIC zabezpečuje administratívu  agendy spojenej s činnosťou komisie, vyhotovuje záznamy zo zasadaní komisií a realizuje závery  komisie.
  2. Zúčastňuje sa prostredníctvom riaditeľa a tajomníka komisie na zasadaniach komisie a na základe odporúčaní komisie udržiava styk s autormi.
  3. Realizuje rozhodnutia komisie a uzatvára zmluvy s autormi, ktorým bola podpora udelená.
  4. V prípade, že autor nevydá podporené dielo, LIC je oprávnené vymáhať vrátenie celej sumy udelenej podpory alebo jej časti podľa odporúčania komisia. 

Čl. 7

Spôsob realizácie podpory

LIC vypláca podporný príspevok schválený komisiou na základe zmluvy uzavretej s LIC v hotovosti alebo na bežný účet autora. Zdaňovanie podpory podlieha Zákonu o dani z príjmu č. 595/2003 v znení neskorších predpisov & 9, odstavec 2, písmeno „j“.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. 7. 2013.

V Bratislave dňa 1. 7. 2013                                                     

Miroslava Vallová

riaditeľka LIC

 

Obálka slniečka september 2013