Výzva na predloženie ponuky - 2010 - tlač


Výzva na predloženie ponuky vo verejnom obstarávaní

           PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA – PRIORITNÉ SLUŽBY

        Predmet zákazky: Tlač a výroba – knihy, časopis, noviny

 

 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM

IČO: 317 52 381

DIČ: 20 20 811 947

Kontaktná osoba: Ľubomíra Šimeková

Sídlo: Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

Tel: 02/204 735 15 alebo 02/529 20 270

Fax: 02/529 64 563

Elektronická pošta: lubomira.simekova (zavináč) litcentrum.sk

Internetová adresa: www.litcentrum.sk

2.      Predmet zákazky: Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné 4 časti, na ktoré môže uchádzač predložiť ponuku:

§  1. časť tvorí tlač a výroba knihy s názvom Slovenské dejiny IV.

§  2. časť tvorí tlač a výroba knihy  s názvom Kukučín v interpretáciách

§  3. časť tvorí tlač a výroba časopisu Slovak Literary Review (jedno číslo)

§  4. časť tvorí tlač a výroba novín Knižná revue (celkom 26 čísel, dvojtýždenník)

Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky štyri časti predmetu zákazky alebo  na ľubovoľnú časť predmetu zákazky.

3.      Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:

Súťažné podklady si môžu záujemcovia písomne vyžiadať na adrese verejného obstarávateľa: Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

Kontaktná osoba: Ľubomíra Šimeková, tel. 02/204 735 15 alebo 02/529 20 270

e-mail:

Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovných dňoch od 18. 10. 2010 do 22. 10. 2010

v  čase od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie alebo zaslanie poštou na základe žiadosti záujemcu

Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa

4.     Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Súčasťou ponuky musia byť požadované doklady preukazujúce osobné postavenie a technickú spôsobilosť uchádzača:

  • doklady preukazujúce osobné postavenie v zmysle § 26 ods. 2, písm. a), c), d), e) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov (predmetné doklady sú bližšie vyšpecifikované v súťažných podkladoch)
  • doklady preukazujúce technickú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1, písm. j), k) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov: údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie predmetnej služby a uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci predmetnú službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Súčasťou ponuky musia byť aj ďalšie požadované doklady:

  • Návrh plnenia kritéria na hodnotenie ponúk na samostatnom liste, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
  • Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v jeho ponuke
  • Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, opatrené pečiatkou organizácie (zmluvné podmienky sú obsiahnuté v návrhu zmluvy, ktorý tvorí v súťažných podkladoch  časť B.3 Obchodné podmienky poskytnutia služby)

5.      Lehota na predkladanie ponúk: 04. 11. 2010 do 11.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
   Literárne informačné centrum
   Nám. SNP 12
   812 24 Bratislava

Obálky musia byť označené heslom verejného obstarávania „Podprahová zákazka – tlač“, na obálku treba uviesť aj označenie „NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.                    

6.      Otváranie ponúk: 04. 11. 2010 o 13.00 hod.

Miesto otvárania ponúk: Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí 506

7.     Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena

Predmet zákazky pozostáva zo štyroch častí, každá časť predmetu zákazky sa bude hodnotiť samostatne.

Vyhodnotenie 1. časti predmetu zákazky (tlač a výroba knihy s názvom Slovenské dejiny IV.) bude pozostávať z dvoch čiastkových kritérií:

   1a)  cena za celý náklad                                       relatívna váha  90 bodov

   1b)  cena za dopravu                                            relatívna váha  10 bodov

Vyhodnotenie 2. časti predmetu zákazky (tlač a výroba knihy s názvom Kukučín v interpretáciách) bude pozostávať z dvoch čiastkových kritérií:

   2a) cena za celý náklad                                       relatívna váha  90 bodov

   2b) cena za dopravu                                            relatívna váha  10 bodov

Vyhodnotenie 3. časti predmetu zákazky (tlač a výroba časopisu Slovak Literary Review) bude pozostávať z dvoch čiastkových kritérií:

   3a) cena za celý náklad                                        relatívna váha  90 bodov

   3b) cena za dopravu                                            relatívna váha  10 bodov

Vyhodnotenie 4. časti predmetu zákazky (tlač a výroba novín Knižná revue) bude pozostávať z dvoch kritérií:

   4.1 Cena za tlač a jednej strany:                            relatívna váha 90 bodov

      4.1 a) formátu A3 pri farebnosti 1+1  (max. 70 bodov)                            

      4.1 b) formátu A3 pri farebnosti 2+1 (max. 10 bodov)

      4.1 c) formátu A4 pri farebnosti 1+1 (max. 10 bodov)                   

   4.2 Cena za rozvoz jedného čísla                          relatívna váha 10 bodov   

8.     Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 19. 11. 2010

 

                                                                                              Alexander Halvoník

                                                                                                       riaditeľ

 

Obálka slniečka september 2013