Výzva na predloženie ponuky - 2010 - tlač ćasopisu Slniečko


Výzva na predloženie ponuky vo verejnej súťaži

PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA – PRIORITNÉ SLUŽBY

Predmet zákazky:

„Tlač a výroba umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO“

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov: LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM
  IČO: 317 52 381
  Kontaktná osoba: Ľubomíra Šimeková
  Sídlo: Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
  tel: 02/204 735 15 alebo 02/529 20 270
  Fax: 02/529 64 563
  Elektronická pošta:
  Internetová adresa: www.litcentrum.sk

 2. Predmet zákazky: tlač a výroba 10 čísel umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO (mesačník) v predpokladanom náklade jedného čísla 30 000 ks

 3. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:

  Súťažné podklady si môžu záujemcovia písomne vyžiadať na adrese verejného obstarávateľa: Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

  Kontaktná osoba: Ľubomíra Šimeková,
  tel. 02/204 735 15 alebo 02/529 20 270
  e-mail:

  Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovných dňoch od 9. 6. 2010 do 18. 6. 2010 v pracovnom čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

  Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie alebo zaslanie poštou na základe žiadosti záujemcu

  Úhrada sa súťažné podklady: nevyžaduje sa

 4. Podmienky účasti vo verejnej súťaži:

  Súčasťou ponuky musia byť požadované doklady preukazujúce osobné postavenie a technickú spôsobilosť uchádzača:

  • všetky doklady preukazujúce osobné postavenie v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov (predmetné doklady sú bližšie vyšpecifikované v súťažných podkladoch)
  • doklady preukazujúce technickú spôsobilosť v zmysle § 28 bod 1 j) a 1 k) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov: údaje o strojovom o a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie predmetnej služby a uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci predmetnú službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

  Súčasťou ponuky musia byť aj ďalšie požadované doklady:

  • Návrh plnenia kritéria na hodnotenie ponúk na samostatnom liste, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
  • Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v jeho ponuke
  • Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu rámcovej dohody, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, opatrené pečiatkou organizácie (zmluvné podmienky sú obsiahnuté v návrhu rámcovej dohody, ktorý tvorí v súťažných podkladoch  časť B.3 Obchodné podmienky poskytnutia služby)
 5. Lehota na predkladanie ponúk: 30. 6. 2010 do 15.00 hod.

  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

  Literárne informačné centrum
  Nám. SNP 12
  812 24 Bratislava

  Obálky musia byť označenie heslom verejnej súťaže „Verejná súťaž – Slniečko“

  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
              

 6. Otváranie ponúk: 1. 7. 2010 o 10.00 hod.

  Miesto otvárania ponúk: Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí 506

 7. Kritérium na hodnotenie ponúk: cena

  1. Cena za 1 výtlačok    relatívna váha  80 bodov
  2. Cena za rozvoz         relatívna váha  20 bodov
    
 8. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 19. 7. 2010

  1.  

    

   Alexander Halvoník
   riaditeľ

 

Obálka slniečka september 2013