Výzva na predkladanie ponúk - 2009 - tlač kníh


 

Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke

v zmysle § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

na poskytnutie služby Tlač a výroba kníh, katalógov a brožúrok
Preambula


Súťažné podklady sú vypracované v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) a sú vlastníctvom Literárneho informačného centra a záujemca sa ich prevzatím zaväzuje použiť ich len na účely spracovania ponuky.

Literárne informačné centrum, ktoré je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o VO v súlade s § 99 zákona o VO vyhlásilo verejné obstarávanie postupom podprahovej zákazky na poskytnutie služby na predmet zákazky: „Tlač a výroba kníh, katalógov a brožúrok“.

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d ) zákona o VO


Názov organizácie: Literárne informačné centrum

Sídlo organizácie: Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

Právna forma: príspevková organizácia

IČO: 317 52 381

DIČ: 2020811947

Štatutárny zástupca: Alexander Halvoník – riaditeľ organizácie

Telefón: 02/529 20 270 alebo 02/204 735 15

Fax: 02/529 64 563

E-mail: lubomira.simekova@litcentrum.sk

Dom. stránka: www.litcentrum.sk2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY

Tlač a výroba kníh, katalógov a brožúrok3. STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky je rozdelený na 13 častí/13 titulov (7 kníh, 3 katalógy, 3 brožúrky):


 1. Kniha- V. Tasic: Dar na rozlúčku
  náklad: 1 000 ks, rozsah: cca 150 tlač. strán, termín expedície: 20. 11. 2009
 2. Kniha - P. Valček: Čítanie 2009
  náklad: 300 ks, rozsah: 80 tlač. strán, termín expedície: 30. 11. 2009
 3. Kniha - J. Šrank: Nesamozrejmá poézia
  náklad: 1 000 ks, rozsah: cca 240 tlač. strán, termín expedície: 30. 11. 2009
 4. Kniha -P. Oriešek: Diskurz a text
  náklad: 1 000 ks, rozsah: cca 160 tlač. strán, termín expedície: 30. 11. 2009
 5. Kniha - Hviezdoslav v interpretáciách
  náklad: 300 ks, rozsah: cca 180 tlač. strán, termín expedície: 30. 11. 2009
 6. Kniha - Slovenská detská kniha (Bologna), angl. verzia
  náklad: 500 ks, rozsah: 336 strán, termín expedície: 10. 12. 2009
 7. Kniha - Slovenská detská kniha (Bologna), tal. verzia
  náklad: 500 ks, rozsah: 336 strán, termín expedície: 10. 12. 2009
 8. Katalóg hlavnej expozície (Bologna), 3-jazyčný
  náklad: 500 ks, rozsah: 192 strán, termín expedície: 10. 12. 2009
 9. Katalóg vydavateľstiev detskej literatúry (Bologna)
  náklad: 400 ks, rozsah: cca 84 strán, termín expedície: 30. 11. 2009
 10. Katalóg slovenských vydavateľov 2009
  náklad: 1 000 ks, rozsah: cca 80 strán, termín expedície: 20. 11. 2009
 11. Propagačné brožúrky 20 druhov (Bologna), angl. verzia
  náklad: 200 ks z každého druhu, rozsah: 12 strán, termín expedície: 30. 11. 2009
 12. Propagačné brožúrky 20 druhov (Bologna), tal. verzia
  náklad: 200 ks z každého druhu, rozsah: 12 strán, termín expedície: 30. 11. 2009
 13. Propagačná brožúrka – Slovenská detská literatúra v prekladoch angl.
  náklad: 200 ks , rozsah: 48 strán, termín expedície: 30. 11. 2009


Podrobný popis predmetných titulov je uvedený v technickej špecifikácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.4. MIESTO PLNENIA:

Literárne informačné centrum, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava


 

5. ČÍSELNÝ KÓD SPOLOČNÉHO SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA CPV

Hlavný slovník: 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby

Doplnkový slovník: TA 01-2 Pre knihy

TA 07-0 Pre brožúrky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je bez DPH : 54. 130 EUR6. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI:

ÁNO.

Predmet zákazky je rozdelený na 13 častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, na viac častí alebo na všetky časti.

 


7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:

NEPOVOĽUJE SA.

 


8. TRVANIE ZMLUVY:

Predpokladaný termín trvania zmluvných podmienok je určený do 2 mesiacov od podpísania zmluvy.

 


9. VYSVETĽOVANIE PODMIENOK PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY

Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, t. j. najneskôr do 22. 9. 2009 do 12.00 hod., pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote doručená do podateľne verejného obstarávateľa.

Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača oznámi verejný obstarávateľ najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady.10. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov vyčlenených na tento účel z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Podkladom pre zaplatenie ceny za službu bude faktúra, ktorú vystaví a doručí uchádzač verejnému obstarávateľovi. Faktúra bude uhradená formou bankového prevodu v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia. Preddavok sa neposkytuje.

 

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:

Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke.

11.1 Osobné postavenie

Uchádzač predloží doklad preukazujúci osobné postavenie v zmysle § 99, ods. 1b) zákona o VO – doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, že je oprávnený poskytovať predmetnú službu v originálnom vyhotovení, alebo jeho úradne overenú kópiu.


Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, môže predložiť úradne overenú kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Tento doklad, ktorý nesmie byť starší ako 1 rok ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, t. j. ku dňu 28. 9. 2009, nahrádza vyššie uvedený doklad o oprávnení podnikať.

11.2. Finančné a ekonomické postavenie:

Uchádzač v rámci finančného a ekonomického postavenia preukáže splnenie týchto podmienok:

Vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne overenú kópiu tohto dokumentu, predmetný doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. ku dňu 28. 9. 2009.

11.3. Technická spôsobilosť

Uchádzač v rámci technickej spôsobilosti preukáže splnenie týchto podmienok:

Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na

poskytnutie predmetnej služby.

Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych dokladov, ak nie je uvedené inak, a pri určení „nie starší ako tri mesiace“ sa požaduje, aby predložený doklad nebol od jeho vystavenia starší ako tri mesiace ku dňu predkladania dokladov a nie tri mesiace od jeho overenia.

 


12. POSKYTOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Kontaktná osoba: Ľubomíra Šimeková
Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 04. 09. 2009 do: 14. 9. 2009
v pracovnom čase od: 9,00 hod. do: 12,00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
Osobné prevzatie na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 12 alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 12.

Úhrada za súťažné podklady:

NEPOŽADUJE SA.

 


13. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK:

Je stanovená verejným obstarávateľom na: 28. 9. 2009 do 12.00 hod. miestneho času.


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.


 

14. OTVÁRANIE PONÚK:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 28. 9. 2009 o 13.00 hod. miestneho času.

Miesto otvárania ponúk

Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, 5. poschodie, miestnosť č. 506

 


15. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:

 1. Cena relatívna váha 55 bodov
 2. Kvalita poskytnutia služby (hodnotí sa ukážka tlače) relatívna váha 45 bodov

 

16. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK:

Dátum: 19. októbra 2009


 

17. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Ponuka uchádzača musí obsahovať aj ukážku farebnej tlače rovnakej alebo parametrami čo najviac približnej časti predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku. Uchádzač predloží toľko ukážok tlače, na koľko častí predmetu zákazky predkladá ponuku.


 

V Bratislave dňa 04. 09. 2009

 

Obálka slniečka september 2013