Výzva na predloženie ponuky - 2009 - Knižná Revue


Výzva na predloženie ponuky vo verejnej súťaži

PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA – PRIORITNÉ SLUŽBY

   

Predmet zákazky: tlač a výroba novín Knižná revue (dvojtýždenník)

 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM

IČO: 317 52 381

Kontaktná osoba: Ľubomíra Šimeková

Sídlo: Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

Tel: 02/204 735 15 alebo 02/529 20 270

Fax: 02/529 64 563

Elektronická pošta: lubomira.simekova (zavináč) litcentrum.sk

Internetová adresa: www.litcentrum.sk


2.      Predmet zákazky:

tlač a výroba 31 čísel novín Knižná revue v predpokladanom náklade 1 500 ks pre 1 číslo


3.      Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:

Súťažné podklady si môžu záujemci písomne vyžiadať na adrese verejného obstarávateľa: Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

Kontaktná osoba:

Ľubomíra Šimeková,
tel. 02/204 735 15 alebo 02/529 20 270
e-mail: lubomira.simekova (zavináč) litcentrum.sk

Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovných dňoch od 24. 8. 2009 do 4. 9. 2009, v pracovnom čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie alebo zaslanie poštou

Úhrada sa súťažné podklady: nevyžaduje sa


4.      Podmienky účasti vo verejnej súťaži:

Súčasťou ponuky musia byť požadované doklady preukazujúce osobné postavenie a technickú spôsobilosť uchádzača:

 • doklad preukazujúci osobné postavenie v zmysle § 99, ods. 1b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov: doklad o oprávnení podnikať
 • doklad preukazujúci technickú spôsobilosť v zmysle § 28 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov: údaje o strojovom a  technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie predmetnej služby

 

Súčasťou ponuky musia byť aj ďalšie požadované doklady:

 • Návrh plnenia jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk na samostatnom liste, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane jednej ukážky tlače rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (noviny alebo časopis)
 • Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v jeho ponuke
 • Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy o dielo, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, opatrené pečiatkou organizácie (zmluvné podmienky sú obsiahnuté v návrhu zmluvy, ktorý tvorí v súťažných podkladoch  časť B.3 Obchodné podmienky poskytnutia služby


5.      Lehota na predkladanie ponúk:

18. 9. 2009 do 12.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Literárne informačné centrum
Nám. SNP 12
812 24 Bratislava

Obálky musia byť označenie heslom verejnej súťaže „Verejná súťaž – Knižná revue“

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.             


6.      Otváranie ponúk: 18. 9. 2009 o 13.00 hod.

Miesto otvárania ponúk: Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí 506


7.      Kritéria na hodnotenie ponúk:

 1. Cena za tlač a výrobu jednej strany:     relatívna váha 50 bodov
  a)     pri farebnosti 1+1                                max. 42 bodov
  b)     pri farebnosti 2+1                                max. 8 bodov
 2. Záruka kvality poskytnutia služby        relatívna váha 40 bodov
 3. Cena za rozvoz                                        relatívna váha 10 bodov

8.      Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

5. 10. 2009

 

 

Bratislava 24. 8. 2009 
Alexander Halvoník
riaditeľ

 

Obálka slniečka september 2013