Album slovenských spisovateľov


Obálka albumu spisovateľov

Neperiodická publikácia, vydávaná vo forme voľných listov v jednotnom obale. Každý zväzok predstavuje 33 významných slovenských básnikov a prozaikov. Autorky a autori sú prezentovaní stučným životopisom, zoznamom vytvorených diel, ako aj prekladmi diel do cudzích jazykov. Zároveň je tu zahrnutá aj prekladová tvorba. Portrét dopĺňa charakteristika vytvoreného diela, citáty popredných slovenských, ale aj zahraničných literárnych vedcov, teoretikov a kritikov a fotografia autora. Na zadnej strane každého listu je publikovaná ukážka z tvorby.

Vydavateľ: Literárne informačné centrum
Adresa: Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava
Tel.: +421-2-5292 0269, +421-2-5296 4889
Fax: +421-2-5296 4567
E-mail:
Internet: http://www.litcentrum.sk/album

Periodicita: 1 x ročne
Cover Design: Dušan Junek, GRAFIQ STUDIO
Layout: Príroda, s. r. o., Bratislava
Tlač: Róbert Jurových – Nikara, Krupina
Rozsah: 33 listov + tiráž
Náklad: 1500 výtlačkov
Distribúcia: veľvyslanectvá SR, slovenské inštitúty v zahraničí, poštou zahraničným vydavateľstvám, prekladateľom, kultúrnym inštitúciám, lektorátom slovenského jazyka a literatúry, knižniciam doma aj v zahraničí, záujemcom o slovenskú literatúru, ako propagačný materiál na medzinárodných knižných veľtrhoch a podujatiach v zahraničí
Rozširuje: LIC 

Editori: Milan Richter, Daniela Humajová, Ján Vilikovský, Miroslava Vallová

Charakteristika: vychádza ako odborná literárna príručka v cudzích jazykoch od roku 1999 v Literárnom informačnom centre. Doteraz vyšli 3 zväzky v anglickom jazyku, 2 zväzky v nemeckom jazyku a jeden zväzok vo francúzskom jazyku. Tieto cudzojazyčné kompendiá približujú v skratke najvýznamnejšie osobnosti slovenského literárneho života všetkým záujemcom o slovenskú literatúru v zahraničí.

 

Obálka slniečka september 2013