Knižné tituly


 

Katolícka univerzita v Ružomberku vydala

(v roku 2010)

 

  

Zborník príspevkov z konferencie Vedekého ústavu Ladislava Hanusa FF KU v Ružomberku zachytáva v širokom spektre analýz a úvah aktualizačný pohyb okolo odkazu významného kňaza, filozofa, teoretika kultúry a profesora. Interdisciplinárny prienik prístupov k dielu Ladislava Hanusa sa v zborníku utvára z filozoficko-teologických pohľadov (J. Letz, Ľ. Hlad), pohľadov historických (E. Firsov, Ľ. Hromják), politicko-sociálnych hľadísk (P. Grečo, I. Gazda), literárnovedných aspektov (P. Liba, V. Šabík, R. Sarka), z hľadísk lingvistických a estetických (J. Mlacek, V. Jablonický, A. Piatrová). No autori skúmajú odkaz Ladislava Hanusa aj z hľadiska jeho významu pre súčasné kultúrno-etické paradigmy (L. Čandíková Paraličová, L. Csontos), z hľadiska aktuálnych výchovno-vzdelávacích otázok (P. Dancák, M. Ligoš), aktuálnych otázok žurnalistických (J. Leščinský, P. Izrael) či vydavateľských (A. Kolková). Ako píše na záložke K. Pekaríková: „Cieľ zborníka sa napĺňa nielen v rámci interdisciplinárneho a analytického diskurzu, ale predovšetkým tým, že komplementárne (implicitne alebo explicitne) poukazuje na základný existenčný bod L. Hanusa, na vieru dávajúcu zmysel jeho racionálnemu poznaniu, intenciu, o ktorú sa opierali všetky jeho slová.“

Ladislav Hanus v mozaike reflexií, interpretačných dotykov a postojov. Monika Kekeliaková (ed.) Katolícka univerzita v Ružomberku : Ružomberok 2010. 300 s. ISBN 978-80-8084-521-6

 

 

Literárne informačné centrum vydalo

(v roku 2007)

 

  

Literárne informačné centrum koncom roku 2007 vydalo pod názvom Ladislav Hanus 1907 – 1994. Symbol slovenskej kultúrnosti reprezentačný zborník príspevkov popredných slovenských filozofov, teológov, teoretikov sakrálneho umenia, ale i súčasníkov a svedkov pohnutých životných osudov Ladislava Hanusa.

Zborník otvára úvodná štúdia riaditeľa LIC A. Halvoníka Čítanie Hanusa ako objav a duchovný zážitok. Príspevky v zborníku (ich podstatná časť odznela na odborných hanusovských podujatiach) editor A. Baláž usporiadal do tematických okruhov Životné osudy, Mysliteľské dielo a Estetik sakrálneho umenia.

Zborník je doplnený časťou Dokumenty, (ťažiskom tejto časti sú listy L. Hanusa svojmu bratislavskému priateľovi MUDr. F. Sýkorovi z rokov, keď mu dovolili návrat do pastorácie), kalendáriom života a diela, stručným anglickým resumé a fotografickou prílohou, ktorú na vydanie poskytol Vedecký ústav L. Hanusa pri Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Zborník Ladislav Hanus 1907 – 1994. Symbol slovenskej kultúrnosti je prvou slovenskou knižnou publikáciou, ktorá v ucelenom pohľade približuje životné osudy a mysliteľské dielo Ladislava Hanusa. Vychádza s podporou UNESCO a v spolupráci s Vydavateľstvom Michala Vaška v Prešove.