Eseje o ňom


 

O HANUSOVI A JEHO DIELE

(Z názorov filozofov, teológov, historikov umenia, literárnych vedcov)

 

„Profesor Dr. Ladislav Hanus patrí medzi významné osobnosti slovenskej kultúry 20. storočia. Ako katolícky kňaz a teológ zasiahol do viacerých oblastí humanitných vied, do dejín výtvarného umenia a do literatúry. Svoj vedecký záujem sústredil na otázky filozofie kultúry. Pokiaľ ide o vzťah kresťanstva a kultúry, zastáva stanovisko nepovyšovať ani kultúru na najvyššiu hodnotu, na úplne autonómny, od nijakého iného poriadku nezávislý svet. Kresťanské náboženstvo charakterizuje ako náboženstvo kríža, religio crucis; tým sa približuje k protestantizmu, čiže vykonáva akýsi ekumenický pohyb, ktorý je charakteristický pre teologické myslenie Guardiniho“.

Prof. Milan Hamada, literárny vedec a historik

 

„Čím je profesor Ladislav Hanus od nás vzdialenejší, tým sa nám javí väčší. V roku 2007 uplynulo sto rokov od jeho narodenia a trinásť rokov od jeho úmrtia. Dosť veľké časové vzdialenosti, aby sa v našom vnímaní a vedomí zmenšoval. No stáva sa pravý opak. Lebo až po jeho odchode do večnosti, keď sa dostávajú na knižný trh jeho nepublikované, najvýznamnejšie diela – ustavične rastie v našich očiach ako kresťanský filozof a teológ“.

Prof. Július Pašteka, literárny vedec, editor Hanusovho diela 

 

„Profesor Hanus niesol v sebe a hlásal ideu pluralizmu už v prvom vývinovom období svojho myslenia, no vyjadril ju do jasnej a systematickejšej podoby až po návrate z väzenia v rokoch 1986-1987. Táto idea, nazvaná tiež princíp, je nevyhnutnou základňou jeho pluralitného, dialogického a integrálneho ponímania kultúry.“

Prof. Ján Letz, slovenský kresťanský filozof

 

„Ladislav Hanus bol v Mírove pojem, skôr kvintesencia slovenského ducha na najvyššej úrovni. Nielenže sa vyznal v kultúre, ale predovšetkým on sám bol obdivuhodne kultivovaný človek a kresťan. Teologicky školený v Innsbrucku a v stálom napojení na európskych kresťanských mysliteľov, spájal v sebe noblesu a prostotu. Neobyčajne silne na mňa pôsobilo, ako dokázal znášať aj nekultúrne správanie voči sebe.“

Prof. Oto Mádr, český teológ a filozof, mírovský spoluväzeň L. Hanusa

 

„Považujem za veľký dar mojej kňazskej generácie, ktorá po roku 1968 vstupovala do kňazského života Spišskej diecézy, že prišla do prostredia bratského ovzdušia a budovania náboženského života, kde práve Hanusov pohľad na kultúru a kultúrnosť vo všetkých vzťahoch bol veľmi dôležitý. Vnímam to ako veľký príspevok jeho duchovného otcovstva.“

Prof. Jozef Jarab, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka