Základné informácie o LIC


LIC ako povinná osoba bez predchádzajúceho požiadania zo zákona povinne zverejňuje na internetovej stránke:

Nad striktný rámec zákona LIC ďalej zverejňuje:

  • zoznam orgánov a komisií LIC a ich kompetencie
  • vybrané základné zákony súvisiace s činnosťou LIC
  • metodické pokyny a usmernenia súvisiace s hlavnou činnosťou LIC
  • schválené koncepcie a projekty vypracované a garantované LIC
  • výročné správy, štatistiky a analýzy
  • informácie o konferenciách, akciách a odb. aktivitách organizovaných LIC
  • tlačové informácie - vybrané texty a komentáre z tlače týkajúce sa hlavnej činnosti LIC
  • vyhlásenia konkurzných konaní alebo súťaží a spravidla i súťažných podkladov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác
  • ďalšie vybrané dokumenty a informácie

 

 

 

Obálka slniečka september 2013