Interný predpis


Aktualizovaný metodický pokyn
na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v pôsobnosti Literárneho informačného centra.

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

Literárne informačné centrum (ďalej LIC) sprístupňuje podľa zákona informácie, ktoré sú mu dostupné v rámci úradu a ktoré sa vzťahujú jeho pôsobnosti. Ak Literárne informačné centrum nemá informáciu aktuálne k dispozícii, hoci mu to zákon ukladá, je povinné neodkladne informáciu doplniť a poskytnúť.

Každý žiadateľ má právo na prístup k informáciám, podľa bodu 1 tohto článku, ktorých poskytovanie nepodlieha obmedzeniu podľa zákona .

Informácie o činnosti Literárneho informačného centra sú prístupné v sídle LIC a v sieti internetu na elektronickej adrese www.litcentrum.sk/informacie/.

Ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení informácie, môže podať Literárnemu informačnému centru žiadosť.

Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať ústne alebo písomne, ako aj iným technicky vykonateľným spôsobom.

Zo žiadosti musí byť zjavné, že je určená Literárnemu informačnému centru, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne Literárne informačné centrum so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v bode 6 tohto článku, Literárne informačné centrum neodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť v lehote určenej zákonom doplnil. Zároveň žiadateľa poučí, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Literárne informačné centrum žiadosť odloží.

Ak Literárne informačné centrum nemá požadovanú informáciu, ale má vedomosť, kde možno informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti Literárne informačné centrum bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Čl. II
Postup Literárneho informačného centra pri sprístupňovaní informácií

Literárne informačné centrum sprístupňuje požadované informácie najmä ústne, písomne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácie na technický nosič dát každému žiadateľovi tak, aby neboli porušené povinnosti vyplývajúce pre Literárne informačné centrum z obmedzenia prístupu k informáciám upraveného zákonom.

Literárne informačné centrum v prípade ústnej alebo telefonickej žiadosti sprístupní žiadateľovi informáciu neodkladne, ak ju má k dispozícii. Ak Literárne informačné centrum na ústnu alebo telefonickú žiadosť informáciu neposkytne alebo keď žiadateľ považuje informáciu za neúplnú, požiada o sprístupnenie informácie písomne.

Písomná žiadosť sa podáva výlučne na adresu:

       Literárne informačné centrum 
       Námestie SNP č. 12
       812 24 Bratislava

Žiadosť možno podať poštou, osobne v LIC len v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 16,00 hod., telefonicky: 02 / 5292 0271 (5296 4475), faxom: 02 / 5296 4563, elektronickou poštou na adrese info@litcentrum.sk.

Centrálnu evidenciu všetkých žiadostí podaných Literárnemu informačnému centru poverený pracovník, ktorý žiadosť zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru LIC.

Evidencia obsahuje najmä:

•  meno a priezvisko, adresu žiadateľa,
•  dátum podania žiadosti,
•  formu podania, obsah žiadosti a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie
•  vecne príslušný organizačný útvar poskytujúci informáciu,
•  výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti,
•  opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia).

Spisová agenda, ktorá sa týka poskytnutia informácie, sa po vybavení ukladá na odbore vonkajších vzťahov. Spisová agenda musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia. Všetky písomnosti založené v spisovej agende musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

Literárne informačné centrum je povinné žiadosť vybaviť do desiatich dní od jej podania. V odôvodnených prípadoch určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o desať dní, o čom treba neodkladne informovať žiadateľa.

Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvý pracovný deň po dni doručenia žiadosti.

Pracoviskom zodpovedným za včasné, úplné a pravdivé sprístupnenie informácie je povinná osoba Literárneho informačného centra a podľa druhu poskytovanej informácie.

Čl. III
Opravné prostriedky

Ak Literárne informačné centrum v lehote na vybavenie žiadosti neposkytlo informáciu alebo nevydalo rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnilo, predpokladá sa, že vydalo rozhodnutie, ktorým odmietlo poskytnúť informáciu.

Ak Literárne informačné centrum odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva organizačnému útvaru ministerstva, ktoré rozhodnutie vydalo alebo malo vydať.

O odvolaní rozhoduje nadriadený povinnej osoby organizačného útvaru ministerstva, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť, do 15 dní od doručenia odvolania.

V konaní podľa zákona sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

Čl. IV
Úhrada nákladov

Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie určí Literárne informačné centrum v súlade s osobitným predpisom vydaným Ministerstvom financií SR.

Čl. V
Účinnosť

Tento aktualizovaný metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Alexander Halvoník, riaditeľ LIC

 

      Dokument Interný predpis vo WORDe (formát *RTF, veľkosť 20 kB)

 

Za stránku zodpovedá: Ľubica Suballyová

 

Obálka slniečka september 2013