Sadzobník


Sadzobník pre úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií SR o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií platný od 1. 1. 2010.

 

tlač, resp. kopírovanie 1 strany

 

 

ČB textu

A 4

0,13 €

disketa / CD / DVD 

 

1 €

iný nosič dát

 

podľa nákupnej ceny nosiča

obálka

A 4

0,1 €

obálka

A 5

0,2 €

obálka

A 6

0,05 €

obálka na disketu

 

0,15 €

poštovné – doporučene

do 50 g

1 €

 

do 500 g

1,2 €

 

do 1000 g

1,6 €

do 2000 g     2,6 €


 

 

 

Obálka slniečka september 2013