Postup LIC pri vybavovaní žiadostí, vrátane lehôt


  1. LIC sprístupňuje požadované informácie najmä ústne, písomne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácie na technický nosič dát každému žiadateľovi tak, aby neboli porušené povinnosti vyplývajúce z obmedzenia prístupu k informáciam upraveného zákonom.
  2. LIC umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnúť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.
  3. LIC v prípade ústnej alebo telefonickej žiadosti sprístupní žiadateľovi informáciu neodkladne, ak ju má k dispozícii. Ak LIC na ústnu alebo telefonickú žiadosť informáciu neposkytne alebo žiadateľ považuje informáciu za neúplnú, požiada o sprístupnenie informácie písomne.
  4. LIC je povinné žiadosť vybaviť do desiatich dní od jej podania. V odôvodnených prípadoch určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o desať dní, o čom LIC bude neodkladne informovať žiadateľa.
  5. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvý pracovný deň po dni doručenia žiadosti.
  6. Pracovníkom zodpovedným za včasné, úplné a pravdivé sprístupnenie informácie je Brigita Drábová (pozri kontaktné informácie)

 

Lehoty


  1. Ak LIC v lehote na vybavenie žiadosti neposkytlo informáciu alebo nevydalo rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnilo, vydá (podľa zákona č. 211/2000 Z.z.) rozhodnutie, ktorým odmietlo poskytnúť informáciu.
  2. Ak LIC odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva informačnému a tlačovému hovorcovi LIC, ktorý rozhodnutie vydal alebo mal vydať.
  3. O odvolaní rozhoduje nadriadený informačného a tlačového hovorcu LIC, do 15 dní od doručenia odvolania.
  4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

 

 

 

Obálka slniečka september 2013