O projekte LINDA


Skratka názvu projektu  LINDA Typ R    (R - rezortný, M - medzirezortný)
Úplný názov   Literárna informačná databáza
Anglický názov A Database on Literature Information
Schválený (kedy a kým) 7. februára 2002, schválené na porade vedenia MK SR
Oblasť Slovenská literatúra
Prevádzkovateľ (organizácia) Literárne informačné centrum, Nám. SNP č.12, Bratislava
Autor/autori projektu (osoba) LIC

Zodpovedný riešiteľ (osoba)

Za obsahovú stránku a realizáciu podľa projektu, sústavnú inováciu a plnenie cieľov všeobecne zodpovedá riaditeľ LIC.
Za vizuálnu, logickú a technickú stránku zodpovedá oddelenie informatiky.
Spolupracujúce subjekty
(poskytovatelia dát)
Pracovníci LIC

Základný cieľ projektu
(odborný + služby pre verejnosť)

Spracovanie textových a obrazových súborov informácií z oblasti slovenskej literatúry  v digitálnej forme, ktoré prehľadne poskytnú základné informácie o súčasnej slovenskej domácej i prekladovej literatúre, o prekladoch a šírení slovenskej literatúry v zahraničí, o literárnom dianí a literárnom živote na Slovensku, o osobnostiach slovenského literárneho života a tvorivých aktivitách a ohlasoch doma i v zahraničí. Archivácia a sprístupnenie týchto informácií (s možnosťou vyhľadávania) prostredníctvom moderných technológií. Významným cieľom tohto informačného systému je popularizácia a podpora šírenia diel slovenskej literatúry vo svete.
Legislatívna podpora
Termín začiatku realizácie november 2001
Predpokladané dokončenie priebežne
Personálne zabezpečenie prevádzky súčasné zodpovední pracovníci LIC v spolupráci s externou firmou
optimálne zodpovední pracovníci LIC v spolupráci s externou firmou
Dostupnosť dát na internete súčasnosť http://www.litcentrum.sk
plán + termín   http://www.litcentrum.sk

 

 

Za stránku zodpovedá: Oddelenie informatiky

 

Obálka slniečka september 2013