Spôsob a podmienky udeľovania štipendií


Na podporu šírenia a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí poskytuje SCUP v úzkej spolupráci s LF štipendiá zahraničným slovakistom zo všetkých krajín sveta (prekladateľom, literárnym vedcom, lingvistom, lexikológom, univerzitným pedagógom, študentom slovenskej literatúry, teoretikom prekladu atď.);

  • štipendium sa udeľuje na prekladateľské študijné pobyty (2-3 týždne) na základe predloženej žiadosti so zdôvodneným (študijným alebo prekladateľským) projektom;

  • štipendium sa neposkytuje v hotovosti, ale vo forme štipendijného pobytu, v ktorom je zahrnuté ubytovanie (v Bratislave) alebo ubytovanie a strava (v Domove slovenských spisovateľov Timrava v Hornom Smokovci alebo v Domove I. Stodolu v Piešťanoch); v hotovosti dostáva štipendista iba vreckové (v prípade pobytu v Bratislave aj príspevok na stravu);

  • štipendijný pobyt v DSS Timrava v Hornom Smokovci a v DIS v Piešťanoch nie je možné čerpať v mesiacoch júl, august a september; 
  • podmienkou udelenia štipendia - okrem náležite zdôvodnenej a schválenej žiadosti - je aj vyhlásenie uchádzača, že počas pobytu na Slovensku nepoberá finančnú podporu od inej organizácie;
  • formuláre žiadosti o štipendium
    .odt | .docx | .pdf

 

Obálka slniečka september 2013