Prekladateľské inštitúcie v zahraničí


   BELGICKO

 

Európske prekladateľské kolégium v Seneffe

Podľa vzoru Európskeho prekladateľského kolégia, ktoré vzniklo r. 1978 v Straelene (SRN) otvorili r. 1998 v belgickom Seneffe Európske kolégium prekladateľov umeleckej literatúry. Jeho hlavným poslaním je podpora prekladateľov frankofónnej belgickej literatúry a výskumných pracovníkov, ktorí sa touto literatúrou zaoberajú; prístup však majú v podstate pracovníci všetkých jazykových kombinácií, pri ktorých je francúzština východiskovým či cieľovým jazykom. Navyše kolégium poskytuje možnosť organizovať odborné semináre a stretnutia.
Kolégium je umiestnené v priestoroch renovovaného zámku (v blízkosti mesta Charleroi a asi 30 minút cesty autom od Bruselu) uprostred parku o rozlohe 24 ha. K dispozícii je 18 izieb, bohatá knižnica príručiek a odborných diel, veľmi obsiahla knižnica belgickej frankofónnej literatúry, veľká jedáleň, salón a televízna miestnosť.

Kandidáti sa vyberajú na základe žiadosti, ku ktorej má byť priložený odborný životopis. Formuláre si možno vyžiadať na adrese:

Mme Françoise Wuilmart, Directrice,
College Européen de traducteurs littéraires de Seneffe,
749 Chaussée de Waterloo,
B-1180 Bruxelles, Belgique.
tel. a fax: ++32 2 569 68 12
e-mail:
http://users.skynet.be/sky80640

 

   FRANCÚZSKO

 

Medzinárodné kolégium umeleckých prekladateľov

Medzinárodné kolégium umeleckých prekladateľov (College International des Traducteurs Littéraires) vzniklo roku 1987 v Arles ako druhé prekladateľské centrum v Európe (po nemeckom Straelene).
Kolégium má sídlo v Espace van Gogh, v zreštaurovanej a zrenovovanej bývalej nemocnici zo 16. storočia, v ktorej sa koncom 19. storočia liečil Vincent van Gogh. Na ploche 690 m2 ponúka kolégium svojim rezidentom desať izieb, knižnicu kombinovanú so študovňou, spoločenskú miestnosť (salón, jedáleň, foyer) s kompletne vybavenou kuchyňou, terasu a záhradu. Prekladatelia majú k dispozícii osobné počítače (IBM, Mac), tlačiarne, kopírovacie stroje, fax a internet.
Kolégium prijíma prekladateľov všetkých národností, autorov pracujúcich so svojimi prekladateľmi, teoretikov prekladu, lingvistov a lexikológov, ako aj univerzitných pedagógov. Dĺžka pobytu v kolégiu je od dvoch týždňov do troch mesiacov.
Štipendiá sú hradené z fondov Ministerstva kultúry a komunikácie FR, Ministerstva zahraničných vecí FR, Európskej komisie a Rady Európy.
Provensálske mesto Arles predstavuje svojou polohou, príjemnou rozlohou a najmä svojím kultúrnym a historickým zázemím ideálne miesto na prekladateľskú prácu. Početné pamiatky a múzeá, ktoré reprezentujú dvojtisícročnú históriu mesta, sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
V komplexe Espace van Gogh sa okrem prekladateľského kolégia nachádza aj médiatéka mesta Arles, mestský archív, univerzitné centrum, výstavné a konferenčné sály.
Prekladateľské kolégium v Arles organizuje každoročne v novembri renomované Európske zasadnutie o umeleckom preklade (Assises Européennes de la Traduction Littéraire), na ktorom sa zúčastňujú prekladatelia, autori, literárni a prekladoví kritici a teoretici z celej Európy.

Adresa:

College International des Traducteurs Littéraires
Espace Van Gogh
13200 Arles
France
tel.: ++ 33 4 90 52 05 50
fax: ++ 33 4 90 93 43 21
e-mail:  
http://www.atlas-citl.org/

 


 

 
 

 

   GRÉCKO - Rodos

Medzinárodné spisovateľské a prekladateľské centrum "Waves of Three Seas"

Medzinárodné spisovateľské a prekladateľské centrum Waves of Three Seas (Vlny troch morí) na gréckom ostrove Rodos vzniklo v roku 1995.

Podnetom na jeho založenie bola plavba na lodi "World Renaissance" z Pirea do Odesy, Varny, Konstance, Istanbulu a Smyrny, na ktorej sa v roku 1994 z iniciatívy slávnej gréckej herečky Meliny Mercouriovej zúčastnilo vyše štyristo spisovateľov, básnikov, prekladateľov a novinárov. Výsledkom tohto výnimočného kultúrneho stretnutia bolo vyjadrenie potreby vytvoriť centrum pre spisovateľov a prekladateľov pochádzajúcich od Baltského, Čierneho a Egejského mora.
V máji 1995 sa v Solúni konala generálna konferencia Zväzu spisovateľov a prekladateľov krajín Baltského, Čierneho a Egejského mora, na ktorej spomedzi štyroch kandidátskych krajín (Grécko, Gruzínsko, Rusko, Turecko) vybrali grécky Rodos za sídlo nového prekladateľského centra. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila v septembri 1995.
Centrum je situované v geograficky, klimaticky a historicky exkluzívnom prostredí, na križovatke stredozemských civilizácií a troch kontinentov - Európy, Afriky a Ázie. Prednostne prijíma spisovateľov a prekladateľov z krajín ležiacich pri Baltskom, Čiernom, Egejskom a Stredozemnom mori. Okrem štipendijných pobytov organizuje aj literárne a prekladateľské konferencie, autorské prezentácie a vydavateľské podujatia. Významným poslaním centra je aj podpora slobody myslenia, slobodného vyjadrovania a mierového spolužitia medzi národmi.
Rodoské centrum funguje pod odbornou a finančnou záštitou UNESCO. Väčšinu finančných prostriedkov na jeho prevádzku poskytuje mestská rada v Rodose.
Adresa:

The International Writers’ and Translators’ Centre of Rhodes
"Waves of Three Seas"
   A. Laskou 10A
GR-85100 Rhodes
GREECE
tel.: ++30-22410- 32510
                           -32520
fax: ++30-22410-32455
e-mail:  
www.tswtc.org 

   ÍRSKO

Umelecké centrum The Tyrone Guthrie Centre

Umelecké centrum The Tyrone Guthrie Centre v Annaghmakerrigu sa nachádza v južnom Ulsteri neďaleko hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Centrum je umiestnené v elegantnom historickom vidieckom sídle uprostred tichej lesnatej krajiny s mnohými pahorkami a jazerami s rozlohou 180 hektárov. Centrum je pomenované podľa Sira Tyrona Guthrieho (1900-1971), jedného z najvýznamnejších divadelných režisérov 20. storočia, ktorý vo svojom závete odkázal toto vidiecke sídlo "všetkým obyvateľom Írska s cieľom vytvoriť z neho umeleckú kolóniu".
Centrum bolo otvorené v roku 1981 a slúži výlučne renomovaným umelcom všetkých druhov a žánrov z celého sveta.
Štipendijné pobyty sa poskytujú od jedného do troch mesiacov v hlavnej budove (Big House) a až do šiestich mesiacov v jednom z piatich starých farmárskych domov (Farmyard Houses).
Umelci majú k dispozícii kompletnú škálu pracovných priestorov (knižnica, ateliéry, hudobná sieň, divadelná sála, tmavá komora, sochárska dielňa atď).
Centrum pravidelne organizuje sympóziá, tvorivé dielne a umelecké kurzy.
Charakteristickou a svojím spôsobom jedinečnou vlastnosťou fungovania Centra je skutočnosť, že ho riadia Umelecké rady (Arts Councils) z oboch častí Írska (Dublin, Belfast), ktoré poskytujú polovicu finančných prostriedkov na jeho prevádzku. Druhá polovica rozpočtu pochádza zo sponzorských príspevkov a od umelcov-samoplatcov.

Adresa:

The Tyrone Guthrie Centre
Annaghmakerrig
Newbliss
Co. Monaghan
Republic of Ireland
tel.: ++353 (0) 47-54003
fax: ++353 (0) 47-54380
e-mail:
http://www.tyroneguthrie.ie/

 

   MAĎARSKO

 

Dom maďarských prekladateľov

Od januára 1998 je otvorený Dom maďarských prekladateľov v Balatonfürede. Dom sa nachádza 125 km južne od Budapešti na severnom brehu jazera Balaton vo vile z 19. storočia, je majetkom Nadácie Dom maďarských prekladateľov a celoročne môže poskytnúť ubytovanie šieštim prekladateľom súčasne. V dome sa nachádza špecializovaná knižnica príručiek a slovníkov maďarských i zahraničných, ako aj niektorých literárnych diel a časopisov. Prekladatelia majú ďalej k dispozícii textové procesory, tlačiareň, kopírku, telefón a fax.
Dom je prístupný všetkým prekladateľom maďarskej umeleckej literatúry. Prekladatelia sa môžu uchádzať o štipendium na adrese nadácie po celý rok. Uchádzači by mali predložiť projekt s názvom diela, ktoré chcú prekladať, životopis, zoznam preložených diel a pokiaľ je to možné aj prekladateľskú zmluvu na dielo, ktoré zamýšľajú preložiť, poprípade vyjadrenie vydavateľa. Prihlášky posúdi Rada nadácie a vyjadrí sa k nim do jedného mesiaca.

Dĺžka štipendia (2-4-6-8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Štipendium predstavuje sumu 120.000 forintov mesačne na pokrytie životných nákladov počas pobytu. Stravovanie si musia účastníci zabezpečiť sami, v domove je však možnosť varenia.

Adresa:

Hungarian Translators House Foundation / Magyar Fordítóház Alapítvány
Tűzoltó u. 5.
H-1094 Budapest
tel./fax: ++361 215 40 75
e-mail:
http://www.forditohaz.hu

 

 Hungarian Translators House / Magyar Fordítóház
Petőfi Sándor u. 36
H-8230 Balatonfüred
tel.: ++36 87 482 981, tel./fax: ++36 87 481 794
e-mail:  

 

   NEMECKO

 

Európske prekladateľské kolégium

Európske prekladateľské kolégium v Nemecku je prvým medzinárodným pracovným centrom pre prekladateľov umeleckej literatúry.

Kolégium bolo založené roku 1978 v mestečku Straelen pri holandských hraniciach pod patronátom Heinricha Bölla a Samuela Becketta, nositeľov Nobelovej ceny za literatúru. Je neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je "podporovať medzikultúrne vzťahy prostredníctvom prekladov literárnych a humanistických diel a takto posilňovať porozumenie medzi národmi".
Kólegium je financované jednak zo štátneho rozpočtu, ale významnú časť podpory poskytuje aj Európska komisia, Rada Európy a viaceré nemecké regionálne kultúrne nadácie a združenia.
V rámci prekladateľských pobytov v Straelene sa kladie veľký dôraz aj na pravidelné konzultácie medzi prekladateľmi, na výmenu skúseností, na prekladateľskú spoluprácu, v ktorej si straelenské kolégium vybudovalo za takmer štvrťstoročie svojej existencie všeobecne uznávanú tradíciu. Model pre takúto spoluprácu si zakladatelia kolégia našli v stredoveku, keď sa jazykoví odborníci zišli v španielskom Tolede, kde po prvý raz pracovali v skupinách na prekladoch arabských verzií klasických gréckych textov do latinčiny.
O štipendijný pobyt v Straelene sa môžu uchádzať prekladatelia umeleckej literatúry, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je nielen nemčina, ale aj ktorýkoľvek iný jazyk. Hlavnou podmienkou udelenia štipendia sú dva publikované knižné preklady a vydavateľská zmluva na prekladané dielo.
Kolégium ročne prijíma vyše sedemsto štipendistov a každoročne organizuje semináre, ako aj postgraduálne prekladateľské kurzy v rámci svojho vzdelávacieho programu.
Prekladateľom je k dispozícii najväčšia knižnica spomedzi všetkých európskych prekladateľských centier (110 000 zväzkov, z toho 18 000 slovníkov vo vyše 270 jazykoch a dialektoch), 30 osobných počítačov, 30 komfortne zariadených bytov a kuchyne s úplným vybavením.
Historické mestečko Straelen (15 000 obyvateľov) bolo založené v roku 1342 a leží v Dolnom Porýní, len niekoľko kilometrov od nemecko-holandskej hranice. Mesto sa pýši historickým a v súčasnosti dôkladne zreštaurovaným trhoviskom, ktoré má punc umeleckého diela a na ktorom sa predá najväčšie množstvo kvetov a zeleniny v celom Nemecku. Straelen si preto plným právom vyslúžil prezývku "mesto kvetov".

Adresa:

Europäisches Übersetzer-Kollegium
Nordrhein-Westfalen in Straelen e. V.
Kuhstrasse 15-19, Postfach 1162
D-47628 STRAELEN
Bundesrepublik Deutschland
    tel.: ++49(0)2834-1068/1069
fax: ++49(0)2834-7544
e-mail:
http://www.euk-straelen.de/

 

   ŠVÉDSKO

 

Baltské centrum pre spisovateľov a prekladateľov

Medzinárodné centrum pre spisovateľov a prekladateľov z Dánska, Estónska, Fínska, Nemecka, Islandu, Lotyšska, Litvy, Nórska, Poľska, Ruska a Švédska bolo otvorené v roku 1993.

V odôvodnených prípadoch poskytuje Centrum štipendijné pobyty aj literátom z iných krajín.
"The Baltic Centre for Writers and Translators" (BCWT) sa nachádza v stredovekom meste Visby na ostrove Gotland, ktorý patrí Švédsku a leží uprostred Baltského mora.
Centrum je financované Švédskou národnou radou pre kultúru, Baltskou spisovateľskou radou, Mestskou radou na Gotlande a Gotlandskou krajskou radou.
Centrum funguje od roku 1996 pod záštitou UNESCO a je aj súčasťou Európskej siete medzinárodnych prekladateľských centier (RECIT).
BCWT sídli v dvoch budovách s nádherným výhľadom na stredoveké mesto, katedrálu a more. Štipendistom je k dispozícii 11 izieb, spoločná kuchyňa, spoločenská miestnosť, sauna atď. Centrum disponuje aj veľmi dobre vybavenou knižnicou (slovníky, referenčné príručky, próza, poézia). Knižnica je súčasťou Gotlandskej elektronickej knižnice (Gotlands´s Electronic Library - http://geb.hgo.se) a je vybavená multilingválnym počítačom s rozličnými textovými editormi, internetom, CD-ROM atď. Spisovateľom a prekladateľom sú okrem toho k dispozícii notebooky (Mac a PC), tlačiarne, elektrické písacie stroje, kopírovací prístroj a fax.
V blízkom okolí Centra je niekoľko knižníc a múzeí, ako aj nákupné centrum.
BCWT poskytuje obmedzený počet štipendií, ktoré zahŕňajú cestovné i pobytové náklady. Dĺžka pobytu je zvyčajne 4 týždne.
Žiadosti o štipendium si možno vyžiadať priamo od BCWT alebo cez národné spisovateľské a prekladateľské organizácie (v baltských krajinách).

Adresa:

The Baltic Centre for Writers and Translators
Uddens gränd 3
S-621 56 Visby
Sweden
tel.: ++46 (0) 498 21 87 64
fax: ++46 (0) 498 21 87 98
e-mail:
http://www.bcwt.org/

 

   VEĽKÁ BRITÁNIA

 

Britské centrum pre umelecký preklad

Britské centrum pre umelecký preklad (The British Centre for Literary Translation) bolo založené roku 1989 ako súčasť University of East Anglia v Norwichi.
Univerzita predstavuje vo viacerých smeroch ideálnu základňu pre existenciu prekladateľského centra. Jej katedry spoločenských vied majú vysokú reputáciu tak v Británii, ako aj v zahraničí a v jej pedagogickom zbore pôsobilo a ešte vždy pôsobí veľa renomovaných spisovateľov i prekladateľov. Fakulta anglických a amerických štúdií (The School of English and American Studies) má v oblasti tvorivého písania najvyššiu reputáciu spomedzi všetkých ostatných britských akademických inštitúcií a Fakulta moderných jazykov a európskych dejín (The School of Modern Languages and European History) patrí medzi najuznávanejšie pedagogické pracoviská svojho druhu v oblasti komparatistiky. V spolupráci s týmito dvoma školami sa centrum orientuje aj na podporu teórie a výskumu v oblasti umeleckého prekladu. Významné miesto v rámci pobytu prekladateľov v centre má aj bohatý a pestrý program literárnych a kultúrnych podujatí, ktoré ponúka univerzita počas celého akademického roka.

Centrum nemá v náplni prekladateľské štúdium, ale na Fakulte moderných jazykov a európskych dejín možno získať titul MA (Master of Arts) v oblasti umeleckého prekladu. Centrum poskytuje štipendiá na projekty prekladateľského a literárno-teoretického charakteru na obdobie jedného až ôsmich týždňov.
O štipendium sa môžu uchádzať prekladatelia a akademici, pre ktorých je angličtina východiskovým alebo cieľovým jazykom. Štipendium zahrňuje náklady spojené s pobytom v centre, vreckové a v odôvodnených prípadoch aj cestovné náklady. Rezidentom sú k dispozícii osobné počítače a jedna z najbohatších knižníc vo Veľkej Británii, ktorá obsahuje vyše pol milióna zväzkov.
V areáli univerzity je niekoľko študentských jedální, supermarket, pošta, samoobslužná práčovňa, kníhkupectvo, banka a moderné športové centrum.

Adresa:

The British Centre for Literary Translation
University of East Anglia
Norwich NR4 7TJ
Great Britain
tel.: +44 1603 592 785
fax: ++44 1603 592 737
e-mail:
www.bclt.org.uk

 

 

Za stránku zodpovedá: Oddelenie zahraničných aktivít

 

Obálka slniečka september 2013