Akčný plán boja proti korupcii


V súvislosti s celospoločenskou úlohou boja proti korupcii a v súlade s nariadeniami vyšších orgánov, najmä Ministerstva kultúry SR, upozorňujem všetkých pracovníkov Literárneho informačného centra na povinnosť vykonávať svoje pracovné povinnosti v súlade so zákonmi, predpismi a nariadeniami vyšších orgánov a riaditeľa LIC, dodržiavať pri výkone povinností zásady hospodárnosti, venovať príslušnú starostlivosť zverenému majetku, a najmä vyhnúť sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo vzbudiť podozrenie, že jeho cieľom je neoprávnený osobný prospech.

Na zabezpečenie týchto úloh s okamžitou platnosťou nariaďujem:

 1. Pri nákupoch a objednávaní služieb i materiálu prísne dbať na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní.
  Roku 2002 Literárne informačné centrum nemalo v pláne služby nákupy, na ktoré by v súlade so zákonom NR SR č. 263/199 v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní bolo potrebné vyhlásenie výberového konania. Na podlimitné služby v súlade s uvedeným zákonom boli vyžiadané cenové ponuky a nákupy realizované v súlade s cenovo najvýhodnejšou ponukou.
 2. Všetky peňažné i hmotné plnenia, ktoré sa poskytujú v rámci podpornej činnosti (SCUP, SLOLIA) realizovať iba na návrh príslušnej komisie (SLOLIA) a po schválení vedením LIC (SCUP) resp. riaditeľom (SLOLIA).
  Žiadosti o podporu na vydanie prekladov slovenských autorov v zahraničí sú prerokovávané pravidelne na komisii Literárneho informačného centra zostavenej z literátov tak, aby v nej boli zastúpené spisovateľské a iné organizácie. Tým je zabezpečená transparentnosť poskytovaných dotácií a súčasne podpora takých diel, o ktoré je všeobecný záujem, aby dostali možnosť vydania v prekladoch v zahraničí. Podobne je prerokovávané poskytovanie štipendijných pobytov zahraničným prekladateľom na poradách vedenia.
 3. Všetky zmluvné peňažné plnenia (dohody o pracovnej činnosti, vykonaní práce, vytvorení diela) realizovať iba po schválení vedením LIC a podchytení v príslušnej zápisnici.
  Všetky druhy dohôd sú pred ich podpísaním schvaľované poradou vedenia a zaznamenávané v zápise z porady. V prípadoch, pokiaľ by takéto nastali, nie sú riaditeľom podpísané na preplatenie, ak by však došlo k nutnosti fakturácie, sú riešené ako vzniklá škoda.
 4. Všetky kroky vykonávané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, počínajúc vypísaním konkurzu, zverejňovať aj na internetovej stránke LIC.
  Vzhľadom na to, že verejná súťaž nebola roku 2002 vyhlásená, neboli výsledky súťaže ani na internetovej stránke.
 5. Všetky rozhodnutia v rámci podpornej činnosti zverejňovať na internetovej stránke LIC.
  Poskytnuté dotácie na vydávanie prekladov slovenskej literatúry v zahraničí sú uvedené na internetovej stránky Literárneho informačného centra.
 6. Najmenej dvakrát ročne zhodnotiť dodržiavanie týchto zásad a výsledky uverejniť na internetovej stránke LIC.
  Plnenie tejto zásady je dané týmto hodnotením.
Tento príkaz vstupuje do platnosti ihneď.

Bratislava 14. januára 2001

 
 

Obálka slniečka september 2013