Koncepcia činnosti


Koncepcia činnosti Literárneho informačného centra vychádza z objektívne danej štruktúry literárneho života na Slovensku a možností, ktoré staršia i moderná slovenská literatúra (vrátane literatúr menšín) poskytuje pri prehlbovaní medzikultúrnej komunikácie SR so svetom.

Koncepčné ciele LIC sa zemriavajú najmä na:

 • Organizovanie a zabezpečovanie účasti SR na medzinárodných knižných veľtrhoch
 • Systematickú podporu prekladov slovenskej literatúry do iných jazykov
 • Propagáciu a prezentáciu slovenskej literatúry v zahraničí
 • Podporu zahraničných prekladateľov a slovakistov
 • Spoluprácu so zahraničnými prekladateľskými organizáciami
 • Vydávanie periodických publikácií
 • časopis SLNIEČKO
 • dvojtýždenník KNIŽNÁ REVUE
 • Vydávanie neperiodických publikácií
 • Tvorba textov a materiálov zameraných na prezentáciu slovenskej literatúry
 • Prezentácia slovenskej literatúry a literárnych informácií na Internete prostredníctvom informačného systému LINDA (Literárna informačná databáza)
 • Šírenie a podpora pôvodnej knižnej tvorby LIC
 • Odborné, analytické, poradenské a iné výstupy prostredníctvom MK pre orgány štátnej správy a EU

Podľa článku 1 zriaďovacej listiny číslo MK 1352/1999-1 zo dňa 11.6.1999 Literárne informačné centrum je koncepčným a dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí. Buduje informačnú databázu v tejto oblasti, sleduje a dokumentuje existenciu a prezentáciu slovenskej literatúry vo svete. V záujme šírenia slovenskej literatúry vo svete zabezpečuje štipendijné pobyty prekladateľom zo zahraničia v Slovenskej republike. Spolupracuje so zahraničnými vydavateľmi a podporuje ich pri vydávaní diel slovenských autorov. Organizuje expozíciu Slovenskej republiky na vybraných medzinárodných knižných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Vydáva periodickú a neperiodickú tlač. Vykonáva sprostredkovateľské a agentúrne služby v oblasti literárnej tvorby. V oblasti svojej činnosti poskytuje informácie MK SR a kultúrnej verejnosti.

Z toho vyplývajú pre činnosť Literárneho informačného centra dva hlavné smery poslania:

 1. V súlade s úlohami kultúrnej politiky v oblasti literatúry ako ich definuje vládny program prispievať k vytváraniu optimálnych podmienok na rozvoj literárnej tvorby a k bohatému literárnemu životu.
 2. Vytvárať potrebné podmienky a prijímať účinné opatrenia na propagáciu a šírenie slovenskej literatúry v zahraničí a vedomostí o nej.

Užívateľmi výsledkov činnosti LIC je všeobecne celá kultúrna verejnosť (záujemcovia o dejiny Slovenska a jeho literatúry, záujemcovia o novinky na knižnom trhu - čitatelia dvojtýždenníka Knižná revue, školská mládež - predplatitelia mesačníka Slniečko). V užšom zmysle sú užívateľmi osoby literárne zainteresované a pracujúce s literatúrou doma i v zahraničí - akademickí a vedeckovýskumní pracovníci, študenti, literárni historici a kritici, prekladatelia, slovakisti z celého sveta, vydavatelia slovenskí (účasť na veľtrhoch) i zahraniční (preklady slovenskej literatúry) a v neposlednom rade aj úradné miesta štátnej správy SR v oblasti kultúry, ktoré žiadajú od LIC expertízy, posudky a konzultácie, ako aj veľvyslanectvá SR a Slovenské inštitúty, vrátane organizácií a spolkov krajanov v zahraničí. LIC vystupuje aj ako partner k zahraničným kultúrnym inštitúciám a oficiálnym miestam, ktoré žiadajú o informácie z oblasti slovenskej literatúry.

 

Obálka slniečka september 2013