Spôsob a podmienky udeľovania dotácií


Formulár žiadosti
(Aplication Form)

.odt | .docx | .pdf

Jednou z hlavných úloh Literárneho informačného centra  je podporovať vydávanie slovenskej literatúry v prekladoch do cudzích jazykov. Zahraničné vydavateľstvá môžu v termínoch do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra bežného roka podať žiadosť na finančnú dotáciu knihy slovenského autora/autorov, ktorú chcú vydať v preklade. Príspevok schválený Komisiou SLOLIA by mal čiastočne alebo plne kryť prekladateľské náklady, autorský honorár, v odôvodnených prípadoch aj časť tlačiarenských nákladov.

Výška subvencie závisí od rozsahu diela, postavenia autora v kontexte slovenskej literatúry a obťažnosti prekladu. Komisia sa riadi internými predpismi a nesmie prekročiť limity stanovené na rozličné žánre. Dotujú sa výbery z poézie jednotlivých autorov, antológie poézie, romány, výbery z poviedok, antológie prózy, knihy pre deti a mládež, antológie textov pre deti a mládež, výbery z dramatickej tvorby, resp. antológie dramatických textov, výnimočne aj literárnovedné texty.

Vítame preklady do svetových jazykov, aj do jazykov malých krajín či jazykov vzdialených kultúr. Žiadnemu jazyku sa nedáva prednosť pred iným.

Kniha, na ktorú udelí Literárne informačné centrum dotáciu, musí vyjsť do 2 rokov od schválenia príspevku. V prípade omeškania či iných problémov spojených s vydaním knihy musí zahraničný vydavateľ na to písomne a včas upozorniť Komisiu SLOLIA.

Schválená čiastka bude poukázaná na bankové konto zahraničného vydavateľa (resp. prekladateľa, ak na to vydavateľ dá písomný súhlas) po tom, ako SLOLIA dostane od vydavateľa 5 výtlačkov dotovanej knihy spolu s kópiou finančného vysporiadania vydavateľa s prekladateľom knihy. Ak vydavateľ o to písomne požiada, môže Literárne informačné centrum vyplatiť časť dotácie (výška stanovená podľa autorskej zmluvy) aj priamo slovenskému autorovi, resp. autorom.

Komisia SLOLIA môže odložiť rozhodnutie o udelení dotácie v prípade, že rozpočet určený na podporu vydávania slovenskej literatúry v zahraničí je vyčerpaný. V tom prípade rozhodne o dotácii až začiatkom ďalšieho roka.

Komisia SLOLIA môže udeliť dotáciu iba na tú knihu, ktorá v čase podania žiadosti ešte knižne nevyšla. Nie je možné dotovať už vydané knihy.

Komisia môže dodatočne znížiť prisľúbenú výšku dotácie, ak zistí, že dotovaná kniha je vytlačená nekvalitne (obálka, papier) a v oveľa nižšom náklade, než ako uviedol vydavateľ v žiadosti.

Zahraničný vydavateľ je povinný uviesť na niektorej z tirážnych strán tento text (buď v jazyku, do ktorého je kniha preložená, alebo v angličtine): Táto kniha vyšla s finančnou podporou Komisie SLOLIA, Literárne informačné centrum, Bratislava.

Komisia SLOLIA podporuje finančne aj publikovanie tematických čísiel so slovenskou literatúrou v zahraničných literárnych časopisoch (texty aspoň troch autorov), resp. publikovanie dlhšieho textu od jedného autora (napr. celá divadelné hra, novela atď). Šéfredaktori literárnych časopisov môžu podávať žiadosť o dotáciu v priebehu celého roka formou listu, v ktorom vyčíslia pravdepodobné náklady a uvedú výšku požadovanej dotácie.

Žiadosť spolu s kópiou prekladateľskej zmluvy a kópiou dohody vydavateľstva s autorom treba zaslať k uvedeným termínom na priloženom formulári na adresu Komisie SLOLIA.

 

 

 

Obálka slniečka september 2013